Informace z pracovní návštěvy Kolumbie

14. 6. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace z pracovní návštěvy Kolumbie Ve dnech od 7. do 10. června 2016 uskutečnila pracovní návštěvu Kolumbie náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš-Špalková v doprovodu ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda a zástupkyně ředitele odboru zahraniční obchodní spolupráce MZe ČR Karolíny Bartošové.

Delegace se během tří dnů postupně setkala s náměstkem ministra zemědělství Kolumbie Juanem Pablem Pinedou Azuerem, generálním ředitelem Kolumbijského ústavu pro rostlinnou a živočišnou výrobu Luisem Humbertem Martínezem Lacouturem (ICA, Instituto Colombiano Agropecuario), ředitelem mezinárodních vztahů Národního ústavu pro dozor nad léky, léčivy a potravinami (INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) Javierem Fernandem Alvaradem a sekčním ředitelem státní agentury na podporu obchodu, investic, cestovního ruchu a značky země Procolombia Andrésem Felipem Castellanosem Rodríguezem.

Mimoto se zástupci MZe a SVS zúčastnili v doprovodu velvyslance ČR v Kolumbii Miloše Sklenky, generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala a zástupce ZK CT Bogota Jiřího Jílka dne 8. 6.  2016 slavnostního otevření české oficiální účasti na mezinárodním potravinářském veletrhu „Alimentec 2016“ v prostorách bogotského výstaviště Corferias, kde se prezentovalo na jednotlivých stáncích vedle velvyslanectví ČR, ZK CT a MZe rovněž 6 firem (Vitana, Czech Royal Beer, Mediap, Artifex, J4 a Veit Electronic).

CZ strana na jednotlivých jednáních představila české zemědělství, exportní nabídku v oblasti produktů rostlinné a živočišné výroby, dále možnosti v oblasti lesnictví (zalesňování včetně zpracování dřeva) a sdílení zkušeností v oblasti restitucí půdy prostřednictvím expertů Státního pozemkového úřadu a Velvyslanectví ČR v Bogotě.

Během diskuse na MZe Kolumbie ohledně vývoje vzájemné obchodní výměny zemědělských produktů obě strany ocenily skutečnost, že za poslední 3 roky od vstupu v platnost dohody o volném obchodu mezi EU a Kolumbií dvoustranný obchod vzrostl o 46 %. Zatímco český agrární vývoz se soustředí na mléčné produkty, a to především sušené mléko a syrovátku, dále rostlinné šťávy a výtažky, potravinové přípravky a chmel, v importu z Kolumbie na český trh převládají jednoznačně banány, květiny a káva.

Při této příležitosti česká strana upozornila na potíže administrace celních kvót v rámci DCFTA a fakt, že systém FCFS je čerpán jinými ČS EU (reexport z jiných třetích zemí), což omezuje český vývoz kvalitní a cenově konkurenceschopné mléčné produkce. NM Pineda ocenil realizované české kooperační projekty v minulosti v Kolumbii (zalesňování a restituce půdy) a současně vyzval české firmy k aktivnějšímu působení na místním zemědělském a lesnickém trhu, kde existují obrovské a nesaturované příležitosti.

Zdůraznil, že kvůli dlouhotrvajícímu konfliktu a rovněž absenci kapitálu a techniky je dodnes v Kolumbii obdělávána pouze třetina z celkové zemědělské půdy (necelých 9 mil. ha). Velký potenciál má lesnictví, kde chybí nejen know-how pro efektivní zalesňování, ale rovněž potřebné kapacity pro zpracování dřeva (díky klimatickým a půdním podmínkám stromy rostou v Kolumbii v průměru 3x rychleji než v Evropě).

V rámci odborných rozhovorů s ICA a INVIMA česká delegace navíc předala dotazník, který MZe ve spolupráci s SVS na základě požadavků Kolumbie vyplnilo, a na jehož základě v současné době probíhá v ČR certifikace celkem 17 českých podniků, které mají zájem vyvážet na kolumbijský trh mléčné výrobky a další produkty živočišné výroby (registrační listy spolu s vyplněným dotazníkem byly zaslány Evropské komisi dne 1. června 2016).

Velká část rozhovorů se soustředila rovněž na podporu vývozu piva z ČR, klíčového agro-potravinářského artiklu českého exportu. Česká strana jednak projednala s INVIMA nové podmínky registrace jednotlivých pivních značek a současně vyjádřila znepokojení českých výrobců a vývozců ohledně nových administrativních protekcionistických opatření, jež v Kolumbii vstoupila v platnost počínaje 1. lednem 2016 v 11 departamentech země (jež se týkají nutnosti kolkovat každou jednotlivou importovanou láhev zvlášť).

Tato opatření jsou dle české strany v rozporu s filozofií volné obchodu a zbytečně zatěžují české vývozce i lokální importéry a zvyšují jejich náklady. Podobně kriticky se česká strana vyjádřila k nedodržování shodného „národního“ zacházení pro dovážené alkoholické nápoje pokud jde o daňové zatížení (týká se především importovaných nápojů s obsahem alkoholu nad 30 %, které má výrazně vyšší daňové sazby).

S cílem podpořit internacionalizaci malých a středních firem, podpořit jejich exportní úsilí a zjednodušit technickou kooperaci v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS) kolumbijská strana navrhla sjednat mezi MZe obou zemí memorandum, což česká strana přivítala za předpokladu, že půjde o efektivní nástroj, jež pomůže navázat přímou komunikaci státních kontrolních úřadů, odbourá administrativní zátěž pro podnikatele a usnadní firmám přístup na trh.

Rozhovory s vedením Procolombia se zaměřily na výměnu informací týkajících se podpory exportu a rovněž na možnosti užší spolupráce mezi CzechTrade (zejména její ZK v Kolumbii, která je součástí ZÚ Bogota) a Procolombia v podpoře podnikatelských misí, účastí na mezinárodních veletrzích či realizace seminářů ohledně obchodních a investičních příležitostí pro CZ a kolumbijské firmy.

Dne 8. června 2016 uspořádal velvyslanec M. Sklenka na počest náměstkyně Beneš-Špalkové a českých firem na veletrhu Alimentec slavnostní recepci na své rezidenci, které se zúčastnilo více než 80 pozvaných hostů z řad kolumbijských podnikatelů, dovozců a distributorů, dále představitelů české krajanské komunity, Asocheca a zástupců hromadných sdělovacích prostředků (radio La Mega a TV RCN, TV Caracol, deníky El Tiempo a La República). Na akci byly současně představeny s velkým úspěchem hlavní vývozní položky jednotlivých účastnických firem ČR na veletrhu (včetně podniků, které se účastnily formou katalogové a vzorkové prezentace – např. Pralinesa, Ludwig).

Návštěva NM MZe Beneš-Špalkové v Kolumbii, vůbec první ze strany tohoto resortu od vstupu ČR do EU na této úrovni, splnila svůj účel a přispěla k navázání přímého dialogu a spolupráce mezi MZe obou zemí. Bilaterální rozhovory potvrdily zájem obou stran na rozšiřování vzájemné spolupráce v agrární oblasti. Pozice kolumbijské strany byla velmi vstřícná k českým návrhům a na kritiku ohledně daňové diskriminace u dovozu alkoholu a netarifních překážek u piva reagovala pragmaticky odkazem na kompetenci ministerstva obchodu Kolumbie v této oblasti. 

Účast nejvyššího představitele SVS současně umožnila prohloubit odbornou spolupráci mezi státními organizacemi ČR a Kolumbie, které mají zásadní vliv na SPS spolupráci a zjednodušení přístupu výrobků živočišného původu z ČR (zejména mléka a mléčných produktů) na kolumbijský trh. Zásadní význam v této oblasti má probíhající certifikace 17 českých firem a předání s tím souvisejícího dotazníku a registračních karet ICA a INVIMA.

Reakce firem na účast na veletrhu byla vesměs velmi pozitivní a řada z nich informovala o zahájení jednání o vývozu na trh v Kolumbii.

Velký zájem kolumbijských partnerů vyvolala nabídka MZe na spolupráci v oblasti incomingových misí z Kolumbie do ČR, které by mohly přispět k rozšíření technologické a obchodní kooperace především v oblasti výroby a exportu mléka a mléčných výrobků.

V případě piva INVIMA a ICA v poslední době maximálně zjednodušily a zkrátily proces registrace na 15 pracovních dní. Veškeré formuláře (společné pro obě instituce) jsou k dispozici na webových stránkách, kde lze rovněž sledovat online celý proces. Cena registrace pro jednotlivé druhy piva stojí cca 1 000 USD a platí 10 let (ZÚ doporučuje odpovědným zástupcům českých pivovarů, aby si při registraci „ohlídali“ fakt, že zůstanou majiteli registrační známky, jinak se dostanou do situace, že v následujících 10 letech nebudou moci změnit dovozce pro registrované druhy).

Vzhledem k velkému potenciálu lesnictví ZÚ Bogota doporučuje na příští rok připravit ve spolupráci s MZe projekt zalesňování, který by navázal na úspěšnou kooperaci v této oblasti z minulosti.

Účast českých firem na mezinárodním veletrhu Alimentec potvrdila skutečnost, že podobné akce jsou nejlepším způsobem, jak proniknout na místní trh a seznámit se s místní konkurencí a podmínkami na trhu.

V Kolumbii vrcholí úsilí vlády a FARC ohledně podpisu mírové dohody, jež ukončí více než 50 let trvající vnitřní ozbrojený konflikt, na což EU reagovala posílením spolupráce v oblasti zemědělství a vytvořením Svěřeneckého fondu pro Kolumbii s rozpočtem převyšujícím 90 mil. EUR, ze kterého se budou financovat projekty na rozvoj venkova.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek