Informace z pracovního jednání s ministryní energetiky a těžebního průmyslu v Peru

23. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Ministryně energetiky a těžebního průmyslu (MINEM) Rosa María Ortiz Rios byla hostem pracovní snídaně VZÚ ČS EU, kterou uspořádala DEU dne 19. listopadu 2015. Ministryně je ve funkci od února 2015, má bohaté zkušenosti z práce ve státním sektoru, předtím pracovala jako prezidentka SENACE (Národní služba pro schvalování studií dopadů na životní prostředí udržitelných investic).

Ministerstvo energetiky a těžebního průmyslu je jedno z nejdůležitějších ministerstev a má pro Peru strategický význam. Zahrnuje sektory výroby a distribuce elektrické energie, důlního a metalurgického průmyslu a těžby a zpracování ropy a plynu. Funguje jako brána pro vstup zahraničních investic v těžebním průmyslu a zároveň je významnou součástí vládní politiky zaměřené na boj proti ilegální těžbě, která je v kompetenci Úřadu předsedy vlády.

Ministerstvo do nedávna schvalovalo studie dopadů na životní prostředí, nicméně před několika měsíci tato pravomoc přešla na SENACE, spadající do působnosti ministerstva životního prostředí. Důvodem byla kritika, že ministerstvo nemůže být objektivní, pokud investice schvaluje a zároveň vyhodnocuje studie dopadů na životní prostřední.

Ministerstvo je aktuálně pod tlakem ze dvou stran. Na jedné straně se nachází podnikatelský sektor, který poukazuje, že vyřizování povolení k investování je příliš složité a zdlouhavé a že zájem o přilákání nových investic by se měl projevit ve zjednodušení podmínek, zkrácení lhůt při vyřizování povolení k investování.

Proti stojí nevládní organizace a ombudsman, kteří ministerstvo kritizují za přílišné zjednodušování pravidel, což ohrožuje životní prostředí a práva původních obyvatel. Jmenování ministryně do funkce v únoru 2015 mělo za cíl snížit napětí a kritiku předcházejícího ministra Eleodora Mayorgy, který byl spojován s těžebním sektorem a kritizován za otevřenou podporu zájmů velkých těžebních firem.

Ministerstvo je obviňováno některými občanskými sdruženími z toho, že je laxní při aplikaci zákona o povinnosti konzultace investičních záměrů s místními komunitami a taktéž při řešení sociálních konfliktů významných investičních projektů – např. Tía María (povrchový měděný důl, investice mexické společnosti Southern Perú Cooper Corporation) a Las Bambas (taktéž povrchový měděný důl, investice australsko-čínské společnosti MMG a dále Guoxin International Investment Corporation Limited a CITIC Metal Co. Ltd.). Hlavně je ministerstvu vytýkáno, že není dostatečně aktivní v úsilí o zprostředkování dialogu s místními obyvateli a příliš spoléhá na aktivity investorů.

Ministryně v úvodu představila nejdůležitější plány rezortu. Hlavním cílem je zajištění energetických dodávek respektujících životní prostředí tak, aby byly spolehlivé, důvěryhodné a přístupné všem ekonomickým sektorům a zajistily zemi ekonomický růst a udržitelný rozvoj. Není záměrem narušovat investiční zájmy investorů, ať se jedná o státní či soukromé zdroje, ale vytvořit efektivní regulatorní rámec.

Největším spotřebitelem energie v Peru je sektor dopravy, obchodní a rezidenční sektor, zpracovatelský průmysl, důlní a metalurgický sektor, veřejnost, zemědělství a rybolov. Nejvíce se energie spotřebovává ve formě nafty, elektřiny, dřeva, přírodního plynu, zkapalněného plynu a benzínu. V produkci je na prvním místě přírodní plyn, pak zkapalněný plyn a nafta. Co se týče výroby elektrické energie, přibližně 52 % tvoří hydroelektrárny a 46 % tepelné elektrárny, zbytek připadá na solární či větrnou energii nebo biodiesel. Pro období do roku 2025 hodlá Peru aplikovat následující politiky:

  • energetickou efektivitu především v sektorech dopravy a průmyslu
  • rozšíření používání plynu
  • dosažení 100 % pokrytí elektrickou energií
  • navýšit podíl nových obnovitelných energií na 5 % (doposud 2,5 %)
  • dosáhnout vyváženosti v produkci elektrické energie mezi hydro a tepelnými elektrárnami na plyn
  • dokončit modernizaci rafinerií La Pampilla a Talara a distribuční sítě
  • zajistit regionální energetickou integraci

Očekává se, že do energetického sektoru by mělo být do roku 2025 investován objem mezi 49–53 mld. USD v závislosti od vývoje ekonomiky.

V současné chvíli je kolem energetického sektoru velká pozornost, zejména kvůli celé řadě sociálních konfliktů vyvolaných potřebami ekonomického rozvoje a investičními aktivitami. Mezi nejproblematičtější patří projekt Tía María a La Bamba, ale také Doe Run. Jestliže v prvních dvou případech jde místním obyvatelům o znečišťování životního prostředí, tak v případě Doe Run je tomu naopak. Těžební a metalurgický komplex byl zastaven zásahem státu, neboť docházelo k velkému znečišťování životního prostředí. Zaměstnanci ale protestují, protože chtějí práci, nehledě na znečišťování okolí.

Nehledě na kritiku věnuje MINEM velkou pozornost vztahům s místními komunitami při rozvoji investic a také spolupráci mezi státem a soukromými investory, zejména přípravou preventivních opatření. MINEM nechce, aby zahraniční investor subvencoval stát, ale aby v tomto vztahu existoval oboustranný kompromis. Důležitá je prevence, neboť pokud dojde k rozšíření sociálních nepokojů, jsou náklady způsobené zpomalením investičních aktivit většinou vyšší, než případná prevence. V tomto ohledu významně napomáhá naplňování zákona o povinnosti konzultace investičních záměrů vlády s místními komunitami.

Vláda se snaží podporovat obnovitelné zdroje energií, zejména solární a větrné elektrárny a vytváří pro jejich rozšíření kompetitivní prostředí. Zájem existuje také o rozvoj geotermické energie, neboť Peru má pro tvorbu této energie výhodné podmínky. Cílem je dosáhnout 60 % tvorby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Problémem Peru je ilegální těžba nerostných surovin, drahých kovů a také např. dřeva. Ministryně připustila, že se vláda snažila nastartovat v této oblasti regulaci, ale stanovený cíl se jí naplnit nepodařilo. Problémy ilegální těžby v Peru bohužel i nadále přetrvávají.

Aktuálně Peru doplácí na nízké světové ceny nerostných surovin, což se projevuje v omezování investičních aktivit v těžebním sektoru. Vláda se snaží na tento trend reagovat lepšími podmínkami pro investory, nicméně efekt je pouze omezený. Např. došlo ke snížení administrativní náročnosti při změnách studií dopadu na životní prostředí, které již nemusí být znovu schvalovány, pokud přinesou zlepšení původních podmínek pro místní komunity či ochranu životního prostředí.

MINEM se zatím nedaří spolupráce s Úřadem předsedy vlády (PCM), který je gestorem problematiky sociálních konfliktů. Především se nedaří jejich prevence, neboť PCM většinou reaguje příliš pozdě a řeší již vzniklý konflikt, což je samozřejmě náročnější úkol, než jeho prevence.

Pozitivní změna nastala převedením pravomocí pro schvalování studií dopadů na životní prostředí z MINEM na SENACE, tzn. do kompetence ministerstva životního prostředí. Přechod je postupný, nejprve přešel pod tento nový režim sektor elektrické energie a důlního průmyslu a následně bude takto regulován i sektor těžby a zpracování ropy a plynu.

Při rozvoji nových investičních záměrů MINEM úzce spolupracuje s regionálními a místními vládami. Většinou se jedná o pozitivní spolupráci, neboť regiony mají o investice zájem, zejména kvůli zdroji příjmů pro financování místního rozvoje. V některých případech, spíše výjimečně, je přístup regionu negativní, a v takových případech musí MINEM spustit všechny existující zákonné mechanismy k přesvědčení místní administrativy o výhodnosti a udržitelnosti projektu.

Ministryně odpověděla také na dotaz ohledně medializovaného případu „Lote 192“. Společnost PetroPerú by měla převzít správu parcely do dvou let, kdy skončí dohoda s kanadskou společností Pacific Stratus. PetroPerú bude k dalšímu rozvoj těžby na této parcele nepochybně potřebovat strategického partnera a vše nasvědčuje tomu, že se dohodne právě s Pacific Stratus. Předběžná jednání již byla zahájena.

Dále se ministryně vyjádřila k otázce pokračování projektu výstavby tzv. jižního plynovodu (Gasoducto del Sur), který realizuje brazilská společnost Odebrecht. Potvrdila, že výstavba plynovodu pokračuje dle harmonogramu (hotovo je zhruba 25 % prací, plynovod by měl být dokončen do začátku roku 2018). Celková investice by měla dosáhnout 4,2 mld. USD.

Vyvrátila spekulace o tom, že plynovod nebude dostatečně využit, neboť dochází ke zpochybňování velikosti původních nalezišť a také objemu poptávky pro případný prodej plynu. Podobné pochybnosti se objevují i kolem modernizace rafinerie Talara (hotovo je zhruba 24 % prací), kterou zajišťuje státní společnost PetroPerú. Odhadovaný objem investice dosahuje 3,5 mld. USD a rovněž se předpokládá, že strategickým partnerem pro dokončení realizace projektu by mohla být kanadská společnost Pacific Stratus.

Vláda aktuálně nepřipravuje v sektoru energie a těžebního průmyslu žádné velké projekty, spíše se hodlá zaměřit na dokončení rozpracovaných projektů. Pozornost bude věnována dokončení přenosové sítě – elektrické soustavy a také ropovody a plynovody.

Změna vlády po volbách v roce 2016 by neměla přinést zásadní změny energetické politiky Peru. Mohou nastat drobné úpravy, ale celkový model by měl být zachován.

Ministerstvo energetiky a těžebního průmyslu bude i nadále klíčovým úřadem pro současnou i budoucí vládu Peru. Koherentní a čitelná politika je důležitá pro důvěru investorů a rozvoj nových projektů. Na fungování tohoto sektoru je závislá celá hospodářská politika země. Peru má co nabídnout, potenciál je dostatečně široký nejen pro velké ale i menší „zájemce“, včetně ČR.

Aktivity českých firem se v Peru doposud zaměřovaly převážně na dodávky komponentů pro hydroelektrárny, přičemž existují možnosti také v oblasti technologií pro větrnou a solární energetiku, důlní průmysl (důlní stroje a technologie, dopravníky, přepravní kontejnery, jeřáby a výtahy atd.) nebo k revitalizaci krajiny po těžbě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek