Informace ze semináře českého předsednictví ve V-4 na Eurasijské ekonomické komisi

7. 3. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 3. března 2016 z iniciativy českého předsednictví ve V-4 uskutečnil EÚ ZÚ Moskva seminář k problematice technické regulace, standardizace a certifikace v rámci Euroasijské hospodářské unie. Akce se konala v prostorách Euroasijské ekonomické komise (EEK) v Moskvě za účasti jejich vedoucích představitelů a specialistů v čele s ministrem, členem kolegia V. N. Koreškovem.

Dále se zúčastnili zástupci ZÚ ČS V-4 včetně vedoucích jejich ekonomických úseků a představitelé podnikatelské sféry zemí V-4. Z české strany se akce zúčastnili vedoucí EÚ ZÚ Moskva M. Bašta, zástupce EÚ J. Erben a zemědělská diplomatka N. Hrušková. Na akci se kromě zástupců českých firem účastnil i zástupce CzechTrade Moskva J. Mašata aj.

Na úvod krátce vystoupil jménem českého předsednictví ve V-4 vedoucí ekonomického úseku ZÚ Moskva M. Bašta, který shrnul význam dané problematiky pro zástupce podnikatelské sféry zemí V-4 působící na zdejším trhu a zdůraznil zájem a kontinuitu pracovních vztahů s Eurasijskou ekonomickou komisí v otázkách praktického zájmu podnikatelské sféry.

Dále vystoupil člen kolegia, ministr odpovědný za danou oblast v Eurasijské ekonomické komisi (EEK) V. N. Koreškov, který v úvodu krátce informoval o aktuální situaci v Eurasijské hospodářské unii (EHU) včetně některých organizačních a personálních změn. Z obsahových otázek zvýraznil přípravu dohody o odstranění bariér ve vztazích EHU a třetích zemí a poté se věnoval objasnění vybraných otázek z uvedené oblasti.

Jednalo se zejména o principy technické regulace včetně stanovení jednotných technických reglementů, jednotný seznam položek spadající pod tuto oblast včetně standardů a jejich působnost.

Z praktického hlediska byla zajímavá informace o procesním postupu v oblasti akreditace v kontextu s funkcemi tzv. zplnomocněných prostředníků a jednotného registru orgánů v této sféře. V této souvislosti byla zmíněna otázka harmonizace pravidel a přístupů v činnosti příslušných kompententních orgánů.

Část vystoupení byla věnována také oblasti odstranění technických bariér včetně sanitárních, veterinárních a fytosanitárních opatření a předpisů. Do kompetence odboru technické regulace Eurasijské ekonomické komise je zařazena také oblast ochrany práv spotřebitelů. Ve svém vystoupení V. N. Koreškov rovněž několikrát zmínil zkušenosti z dané oblasti v zemích EU a také V-4 včetně ČR, ze kterých EHU mj. čerpá.

V další části semináře byla zodpovězena řada praktických dotazů, které směřovaly do uvedené oblasti, a to zejména v kontextu vyjasnění si platnosti národní a nadnárodní legislativy v rámci příslušných norem a legislativy Euroasijské hospodářské unie a národního systému pravidel ČS EHU, specifik fungování systému certifikace, standardizace a technické regulace v jeho odvětvovém průřezu, procesních a správních otázkách, konzultací aj.

Uvedená akce, která navázala na úspěšný seminář k celní problematice EHU z minulého roku, a kterou rovněž zorganizoval spolu s Eurasijskou ekonomickou komisí EÚ ZÚ Moskva, je konkrétním příspěvkem k českému předsednictví ve V-4 v oblasti proexportní podpory českých firem v rámci ekonomické diplomacie na ruském trhu.

V tomto případě se jednalo o aktuální otázky technické regulace, standardizace a certifikace v rámci nově vzniklé Euroasijské hospodářské unie. Daná problematika a pochopení jejich příslušných aspektů ovlivňuje nemalým způsobem efektivnost obchodních operací a konkurenceschopnost na zdejším trhu. Průběh a organizace semináře, jež proběhl z iniciativy české strany, byl na místě kladně hodnocen českými podnikateli i zástupci ostatních ČS V-4.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek