Irák: Očekávaný vývoj v teritoriu

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Bagdád (Irák)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Událostí zásadního významu pro další vývoj Iráku - bezpečnostní, politický a v důsledku i ekonomický - budou volby do iráckého federálního parlamentu 30.4.2014. Vzhledem k tomu, že již od konce roku 2012 soustavně roste nespokojenost irácké společnosti s pomalým postupem rekonstrukce irácké ekonomiky a zvláště infrastruktury, s tím souvisící stagnací životní úrovně a zhoršující se bezpečnostní situací, lze předpokládat významné změny na irácké politické scéně. Jejich předznamenáním je fragmentace politických bloků do jednotlivých stran, které pravděpodobně do Parlamentu vstoupí samostatně a ještě zkompllikují proces vytváření vládní koalice.

Od sestavy a soudržnosti vlády, která vzejde z voleb 2014, se samozřejmě bude odvíjet další postup normalizace a rekonstrukce irácké společnosti a ekonomiky. V logice pravděpodobného pokračování dosavadních trendů nejsou očekávání v tomto smyslu příliš optimistická. Na druhé straně případná politická nejistota a ochromení legislativy v důsledku průtahů se jmenováním vlády nemohou tempo ekonomické rekonstrukce ovlivnit negativně, protože v tomto smyslu jsou výkony irácké politické reprezentace beztak zcela nedostatečné. Pokud pravděpodobné změny na politické scéně povedou k vytvoření akčnější vlády (což zcela vyloučit nelze), mohou mít volby v dlouhodobějším výhledu spíše pozitivní vliv na ekonomiku země. 

Pro rychlost ekonomického růstu Iráku bude nadále klíčový ropný sektor přinášející více než 90 % iráckých příjmů. Jeho rozvoj bude ovlivněn jak vnitřními, tak vnějšími podmínkami.

Z vnitřních podmínek lze za nejdůležitější považovat jednak další vývoj zásadního sporu mezi ústřední a kurdistánskou (KRG) vládou ohledně samostatného řízení těžby a exportu ropy na území iráckého Kurdistánu regionální vládou, jehož legalitu Bagdád neuznává, jednak další vývoj bezpečnostní situace v Iráku. Ta představuje hlavní omezující podmínku fungování zahraničních společností na iráckém území. Na vlastní kapacity se Irák nemůže spoléhat prakticky v žádné oblasti ekonomického rozvoje. Další zhoršení bezpečnostní situace by kromě toho mohlo dále postihnout ropný sektor sabotážemi, především obtížně kontrolovatelných produktovodů, které již v roce 2013 způsobily kolísání dodávek a nedosažení plánovaných exportních objemů.

Z vnějších základních podmínek prosperity Iráku je třeba zmínit též dvě, a to jednak regionální stabilitu, jejíž zhoršení by mohlo negativně postihnout bezpečnost exportních tras ropy (válka v Sýrii - ropovody na severu země; íránská krize - Hormuzský průliv), jednak stabilitu ceny ropy, na níž je zcela závislý irácký státní rozpočet.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Irák vyjednává o vstupu do Světové obchodní organizace (WTO), kde je zatím v postavení pozorovatele. Termín realizace tohoto kroku zatím nebyl stanoven.

Irák musí novelizovat většinu zákonů, přijatých za vlády Saddáma Husajna nebo Koaliční provizorní vládou za americké okupace (CPA). Obzvláště důležité bude neustále odkládané přijetí některé z variant nového zákona o ropě a plynu, který stanoví budoucí podmínky rozvoje stěžejního odvětví irácké ekonomiky, protože předznamená i směr dalšího rozvoje irácko-kurdských vztahů. Také přijetí nového daňového zákona, pokud se k němu vláda odhodlá, bude mít zásadní význam pro kultivaci ekonomického prostředí Iráku.

Po dvou letech odkladů nelze předvídat, zda konečně vstoupí v platnost nový celní zákon a Irák začne regulovat dovozy výběrem cel.

Realizaci uvedených potřebných legislativních aktů nelze vzhledem k očekávaným politickým změnám v důsledku dubnových voleb předvídat.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Z vybraných poptávek z poslední doby, které signalizují irácký zájem o spolupráci s českými firmami, je možno jmenovat: subdodávky pro výstavbu železnic (kolejnice, kontrolní systémy), rekonstrukce kolejových vozidel, subdodávky pro výstavbu letišť, potrubí, kabely, zavlažovací zařízení, úpravny vody a čističky odpadních vod, dopravní techniku, skleněné výrobky, základní potravinářské produkty (obilí, slunečnicový olej, sušené mléko).

Irácké firmy, vládní i regionální instituce projevují zájem o spolupráci s českými výrobci a o české investice do rekonstruovaných či nově budovaných výrobních kapacit v odvětvích energetiky, petrochemie, strojírenství, výroby železa a oceli či stavebních hmot (např. cementárny) aj.

Rozsáhlé možnosti jsou jak v pokračování účasti českých firem na rekonstrukcích a výstavbě nových kapacit v oblastech ropného průmyslu, energetiky a vodohospodářství, ale i na vládních a regionálních programech rekonstrukce a rozšiřování dopravní i municipální infrastruktury a na bytové výstavbě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: