Irák: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Bagdád (Irák)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dostat se na irácký trh s novým výrobkem či novými službami znamená utkat se se zahraniční konkurencí, která v poslední době přichází obvykle ze sousedních islámských zemí (především Turecko, Írán) nebo z východní Asie (demokratická Korea, Japonsko, Čína). V tomto směru mají čeští dodavatelé určitou výhodu vzhledem k tomu, že s postupným růstem ekonomiky a bohatství obyvatelstva roste v Iráku i zájem o vysokou kvalitu zboží (kterou u českých výrobků iráčtí zákazníci obvykle předpokládají) a samozřejmě také o nízkou cenu, kterou může český exportér často nabídnout s konkurenční výhodou.

Pro prodej v Iráku je zásadní najít partnera, který má či vytvoří distribuční síť a pomůže prosadit výrobek na trhu. Trh nadále do značné míry ovládají velké státní podniky, zvláště v oblasti strategických komodit (např. základní potraviny, léčiva a zdravotnický materiál), nicméně se již prosazuje i soukromý sektor. Ten má oproti státním monopolům, které zaměstnávají odhadem o 50 % zaměstnanců více, než potřebují, výhodu ve větší produktivitě práce. Dosáhnout úspěchu bez stálého zastoupení místním pracovníkem či firmou s dobrou znalostí podnikatelského prostředí by bylo krajně obtížné už jenom proto, že stále není stabilizovaná legislativa, daňový a celní systém a kromě toho je fyzický pohyb Evropanů po větší části Iráku stále značně riskantní.

Obchod v Iráku, stejně jako v celém arabském světě, je společenskou záležitostí a proto doporučujeme spolupracovat s reprezentantem, který má dobré postavení v klanovém uspořádání irácké společnosti. Vzhledem ke značně korupčnímu prostředí, kdy velké obchody obvykle závisí na přízni vládních představitelů (včetně manažerů státních firem), jsou důležité kontakty iráckého spolupracovníka na různých stupních administrativy a ve vládních agenturách.

Při výběru spolupracující firmy či osoby se doporučuje nešetřit na nákladech na jejich důkladné prověření (právní služby, audit), protože případy podvodného jednání jsou v Iráku hojné a bez znalosti prostředí předem obtížně odhalitelné.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Vzhledem k dlouhodobě nejisté bezpečnostní situaci a obtížným životním podmínkám nepředpokládáme zájem českých občanů o zaměstnání v Iráku. Výjimkou je bezpečný a rychle se rozvíjející Region iráckého Kurdistánu, kde již několik českých občanů i právních subjektů úspěšně působí.

Společnost (kancelář, soukromý podnikatelský subjekt) může zaměstnat místní sílu; pracovní poměr je sjednán po vzájemné dohodě a za podmínek odsouhlasených mezi oběma stranami. Vznik pracovního poměru podle zákona podléhá oznamovací povinnosti ministerstvu práce a sociálních věcí (tu ale v praxi nikdo neplní – bezpečnost pracovníka je prvotní; místní zaměstnanci se stávají možným terčem útoků, jakmile se zjistí, že pracují pro zahraniční subjekty).

Zaměstnavatel je povinen platit sociální pojištění v celkové výši 17 % platu, z toho 5 % hradí zaměstnanec. Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 3 osoby, je povinen se registrovat k platbě sociálního pojištění.

Vzhledem k neustálené legislativě se doporučuje spolupracovat v pracovních záležitostech s místním právníkem.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Základní podmínkou je podání oficiální žádosti (adresované Ministerstvu zahraničních věcí Iráku) prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Iráku.

K žádosti je nutné přiložit dotazník; struktura je odlišná pro některé specifické aktivity (zcela jedinečné jsou dotazníky ministerstva zdravotnictví a ministerstva ropy).

Obecný dotazník obsahuje tyto položky:

 • Název společnosti (kanceláře, soukromého podnikatelského subjektu)
 • Druh činnosti (dovozce, samostatný subjekt, společník apod.)
 • Adresa, telefonní spojení, faxové spojení, e-mail
 • Pobočky společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
 • Datum založení (registrace) společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
 • Základní údaje o společnosti (kanceláři, podnikatelském subjektu) – charakteristika, rating apod.
 • Kapitál společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
 • Zaměření společnosti, např.:
  • vodní hospodářství (výkon činností v zásobování vodou, zavlažovací systémy, instalace zařízení, elektromechanické práce, výstavba čistíren vody, opravy a údržba apod.)
  • odpadové hospodářství (ochrana vodních zdrojů, výstavba a provoz čistíren odpadních vod, ochrana půdy a zeminy, výstavba skládek, spaloven tuhých komunálních odpadů, opravy a údržba apod.)
  • infrastruktura a komunikační síť (projekty a výstavba železnic, silnic a dálnic, zpevňování povrchů, údržba železnic, silnic a dálnic apod.)
  • stavební a konstrukční činnosti (výstavba bytů, kancelářských aj. užitkových objektů, dodávky, instalace a údržba zařízení a doplňků pro výstavbu - výtahy, elektrické sítě, spojovací a telekomunikační systémy, vzduchotechnika apod.)
  • zemědělské práce
  • recyklace a ekologické hospodářství
 • Informace o vlastníku (představiteli) společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu) – jméno a příjmení, tituly, datum a místo narození, funkce/název pozice, vzdělání
 • Informace o stálém představiteli společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu) – jméno a příjmení, datum a místo narození, funkce/název pozice, vzdělání
 • Informace o dalších (nestálých, dočasných) zaměstnancích společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu) – jméno a příjmení, datum a místo narození, funkce/název pozice, vzdělání
 • Detailní zprávy o výsledcích finančního hospodaření (odkazy na banky, výše půjček, úvěry apod.) společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
 • Detailní údaje o majetku (budovy, zařízení, stroje a další vybavení, těžká vozidla, osobní automobily aj.) společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
 • Náměty a přínosy, se kterými společnost (kancelář, podnikatelský subjekt) přichází do Iráku (aktivity, místo, datum zahájení činnosti, předpokládaná doba činnosti)
 • Reference
 • Ochrana pracovního a životního prostředí v činnostech společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
 • Zajištění bezpečnosti
 • Zajištění práv zaměstnanců (právní nabídka)
 • Pojištění zaměstnanců a majetku (zařízení)
 • Systém kontroly kvality výroby
 • Informace o subdodavatelských subjektech (název, charakteristika, adresa)
 • Informace o subjektech logistické a jiné podpory (název, charakteristika, adresa)
 • Daňová situace společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
 • Nejdůležitější činnosti a projekty realizované v současné době společností (kanceláří, podnikatelským subjektem) – adresa nebo teritorium, konečný uživatel, hodnota činnosti nebo projektu, období výkonu, stav realizace - % splnění)
 • Nejdůležitější činnosti nebo projekty realizované za posledních 10 let (totéž)
 • Konečný uživatel služeb společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu) – oficiální deklarace (EOU)

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Osvědčilo se předávání katalogů v oficiálním jazyce (arabština, kurdština), případně alespoň v angličtině. Významně pomůže propagace společností v místních nabo regionálních bulletinech tištěných v arabštině nebo kurdštině.

Místní média požadují za reklamu poměrně vysoké částky (podle umístění, délky inzerce apod. může cena reklamy dosáhnout několika stovek USD), přičemž efekt nemusí odpovídat výši vynaložených prostředků. Nyní je již možné mít reklamu ve Zlatých stránkách, které se stávají běžnou součástí obchodního života v Iráku.

Kromě barevných a kvalitních propagačních materiálů je v arabském světě nicméně nejdůležitější osobní kontakt.

Podrobnější informace a doporučení stran marketingu v Iráku uveřejňuje MZV ČR na svém webu http://www.mzv.cz/public/35/b/ee/940058_856537_Irak.pdf.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

ZÚ Bagdád v této oblasti zatím nemá žádné zkušenosti. Upozorňuje však na množící se případy podvodného jednání iráckých "zprostředkovatelů", kteří nabízejí českým firmám zprostředkování fiktivních státních zakázek resp. tenderů, podložené padělanými dokumenty zdánlivě vydanými iráckými úřady. Využití takových nabídek je dosti riskantní, před využíváním zprostředkovatelských služeb také varují oficiální irácké úřady a dávají jednoznačně přednost přímému kontaktu s dodavatelskými subjekty, který může ZÚ Bagdád zajistit.

Doporučujeme v každém případě důkladně prověřovat obchodní partnery a zásadně vyžadovat jejich reference a kontakty, stejně jako co nejvíce informací o subjektu, který má být zadavatelem nabízené zakázky. Rozhodně není vhodné poskytovat protistraně důvěrné informace ani finanční zálohy, přestože (a zvláště když) se tato snaží vyvolávat dojem časové tísně. Stejně tak se nedoporučuje zvát protistranu k jednání do ČR jen na základě vágně projeveného zájmu o obchodní spolupráci, neboť jsou poměrně časté případy zneužití takového pozvání k získání schengenského víza bez vážného zájmu o uskutečnění jakéhokoli obchodu. 

V případě pochybností může ZÚ v rámci svých možností s prověřením důvěryhodnosti zakázky pomoci (zprostředkováním právních či auditorských služeb). S ohledem na nepřehledné institucionální prostředí v Iráku bývá nicméně prověřování takových případů a jejich nositelů obtížné, zdlouhavé a ne zcela spolehlivé.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky (tendery) jsou buď vnitřní (výhradně pro irácké společnosti) nebo mezinárodní (umožňující účast zahraničních subjektů). Veřejné zakázky jsou zveřejňovány buď formou vyhlášky příslušným ministerstvem, na webové stránce ministerstva (resp. státem vlastněné společnosti) nebo v HSP. Bohužel, zveřejňované informace bývají velmi kusé a k získání jakýchkoli podrobností je nutné předplacení oficiálního bulletinu.

Společným rysem je, že mezi vypsáním veřejné zakázky a termínem podání přihlášky bývá velmi krátká doba. Navíc podmínky soutěže může získat (zakoupit) jen subjekt registrovaný v Iráku. I to je dalším argumentem, proč by české podnikatelské subjekty s vážným zájmem o průnik na tento trh měly mít svého stálého zástupce resp. místního partnera v Iráku.

Pro úspěšné získání zakázky v Iráku je velice důležité dodržovat legislativní podmínky tenderu. V žádném případě se neopozdit s doručením nabídky, a pokud je to nevyhnutelné, požádat včas o odklad. Stále se snažit komunikovat se zadavatelem a zjišťovat, který typ dodavatele je vyhledáván, a podle toho uzpůsobit svoji nabídku, případně připojit i zvýhodnění nabídky.

Je vhodné se vyvarovat striktních prohlášení, která by mohla být využita zadavatelem k vyřazení z nabídkového řízení. Např. pokud chceme kritizovat zadání tenderu (jeho nedostatečnost nebo nekorektnost), je nutné použít spíše „diplomatičtější vyjádření“. Není vhodné říkat, že „nevyhovíme zadání, protože…“ Prohlášení tohoto typu mohou být považována za diskvalifikující.

Rovněž je nutné počítat s prodlevou v iráckém bankovním sektoru. Tudíž v případě zaslání perfomance bondu či jiné platby je lépe počítat s delší splatností, nespoléhat se na to, že komise bude posuzovat den podání platby jako validní pro splnění podmínky tenderu. V mnoha případech se naopak započítává den, kdy platba byla připsána zadavateli na účet, což může být opět diskvalifikující, jakkoli je vinna irácká banka.

Varování před možným podvodným jednáním souvisícím s fiktivními tendery je obsaženo v kapitole 8.5.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Podnikání v Iráku je omezeno především dlouhodobě nestabilní bezpečnostní situací (kromě Regionu iráckého Kurdistánu, v poslední době do značné míry i kromě oblasti Basry na jihu země). Důsledkem jsou omezené možnosti pohybu po větší části Iráku, resp. rizika s ním spojená (teroristické akty, únosy). Jsou tak komplikovány jak podmínky pro osobní jednání s obchodními partnery, tak pro seznámení s jejich firmou na místě. Často využívaným řešením je najmutí bezpečnostní agentury při pohybu v Iráku, to ovšem značně zvyšuje náklady dodavatele.

Nebezpečí vyplývající z relativně častých pokusů o podvodné jednání při navazování obchodních vztahů s českými subjekty bylo zmíněno v kapitole 8.5.

Možnosti dlouhodobého plánování a realizace obchodních případů s iráckými partnery dále komplikuje právní systém, který dosud nebyl přizpůsoben nové situaci po změně režimu a bude tudíž nutně i v budoucnosti procházet nepředvídatelnými změnami. Totéž platí pro nižší stupeň legislativy (ministerské vyhlášky a předpisy), jehož chaotické změny je nadto obtížné sledovat. Z uvedených důvodů je nezbytná spolupráce s místními právníky.

S nerozvinutou a zastaralou legislativou navíc souvisí i obtížná vymahatelnost práva v Iráku.

Jako další negativní faktor pro realizaci obchodních vztahů s Irákem je hodnocen nedostatečně rozvinutý bankovní systém. Zatímco kurs iráckého dináru (IQD) vůči dolaru je dlouhodobě stabilní, jsou bankovní převody kvůli nedostatečné zkušenosti personálu iráckých bank a technické zastaralosti (zvláště v oblasti IT) komplikované a zdlouhavé. Dosud velmi nízká je úroveň rozvoje elektronického bankovnictví, bankovní karty se v Iráku prosazují velmi pomalu, bankomaty jsou dosud vzácné a tudíž je v běžném životě dosud dávána přednost hotovostním transakcím.

 

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

ZÚ Bagdád nemá poznatky o tom, že by v této oblasti vznikaly v Iráku zásadní problémy.

Irák má v platnosti legislativu pokrývající oblast ochrany duševního vlastnictví (patenty, obchodní značky, průmyslové vzory, autorské právo), která odpovídá současnému standardu. Vzhledem k absenci informací o jejím případném porušování lze předpokládat, že je náležitě uplatñována. Svědčí o tom také skutečnost, že Irák je v pokročilém stadiu vyjednávání o vstupu do WTO, pro nějž je zajištění standardní ochrany práv duševního vlastnictví jednou z podstatných podmínek.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební podmínky jsou závislé na podmínkách konkrétního obchodního případu, doporučuje se využití garancí zahraničních peněžních institucí.

Zkušenosti českých podnikatelských subjektů svědčí spíše o špatné platební morálce (řada doplňujících dokumentů, zmocnění a certifikátů, vyžadovaných postupně tak, aby se splátky co nejvíce oddálily).

V případě problémů s platbami nemusí nutně jít o nedostatky na straně plátce. Irácké banky dosud nemají dostatek zkušeností s rutinní realizací zahraničních plateb a případné komplikace mohou být způsobeny spíše špatným fungováním bankovního systému než nedostatečnou platební morálkou dlužníka.

V červnu 2012 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českou exportní bankou a přední iráckou státní komerční bankou Trade Bank of Iraq, na základě kterého budou obě banky spolupracovat při financování významných zakázek realizovaných českými firmami v Iráku.

 

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

S postupující obnovou Iráku se obnovila i tradice pořádání mezinárodních veletrhů, které nabízejí zahraničním firmám příležitost předvést svoji nabídku zboží irácké veřejnosti a navázat obchodní kontakty. Nejdůležitější veletržní akce se konají v hlavním městě Bagdádu, ve správním středisku Regionu iráckého Kurdistánu Erbílu, v průmyslovém centru Basře a v centru východního Kurdistánu Sulaimaniyi.

Řada akcí se pořádá v rámci obnovování veletržního života teprve krátce a není proto jistá ani jejich periodicita v příštích letech, ani jaký význam si v rámci Iráku vybojují. Navíc je třeba brát datum konání veletržní akce jako orientační, datum se může během roku změnit a bývá často definitivně oznamováno jen s asi půlročním předstihem.

Z uvedených důvodů uvádíme dále informace o těch veletrzích, podrobnosti jejichž konání v roce 2014 již byly zveřejněny, a z těch uspořádaných v roce 2013 uvádíme (kurzivou) pro orientaci ostatní akce zajímavé z hlediska možného uplatnění českých dodavatelů na iráckém trhu, u nichž lze předpokládat, že se budou v roce 2014 v podobném termínu opakovat. Při plánování účasti však není dobré spoléhat na internet a je třeba vstoupit do kontaktu s příslušnou veletržní správou.

10.-13.3.2014            Project Iraq, Bagdád

                                      Real Estate and Investment Iraq

                                      Energy Iraq

Tři paralelní veletrhy na bagdádském výstavišti pro stavebnictví, development a realitní trh. Presentace stavebních a infrastrukturních projektů, stavebních technologií a materiálů. Zvláštní důraz na energetiku, distribuci elektřiny, osvětlovací, chladicí a topné systémy. Příležitost k seznámení s připravovanými projekty rozvoje, především v oblasti bytové výstavby a infrastruktury, a k navázání kontaktů s potenciálními klienty a obchodními partnery z řad etablovaných stavebních firem. Souběžná konference o developmentu a investičních příležitostech v realitách.

14.-17.5.2014             Erbil Building, Erbil

Veletrh stavebních technologií, techniky a materiálů, zařízení veřejných prostranství, průmyslu těžby a zpracování přírodního kamene.

26.-28.5.2014            Iraq Medicare, Erbil

Pátý ročník největšího iráckého veletrhu zdravotnické techniky, farmaceutiky a zdravotnických materiálů.

18.-21.6.2014             HVAC Expo, Erbil

Třetí ročník veletrhu zaměřeného na topení, chlazení, izolace a úpravu vody se koná v metropoli autonomního Regionu iráckého Kurdistánu, Erbilu.

1.-4.9.2013                 Erbil Oil & Gas

Veletrh zařízení a technologií pro těžbu, zpracování (rafinérie) a přepravu ropy a plynu. Při příležitosti veletrhu probíhá mezinárodní konference.

16.-19.9.2013             Basrah International Exhibition

                                   - for Automotive and Spare Parts

                                   - for Furniture, Hotel Equipment, Home Textile and House  Ware

                                   - of Agricultural Machinery, Food and Food Packing Technology

Čtyři paralelní veletrhy na výstavišti v nejvýznamnějším iráckém průmyslovém centru Basře – zdravotnického zásobování a techniky; automobilů a náhradních dílů; nábytku, textilu a spotřebních předmětů pro domácnosti a hotely; zemědělské, potravinářské a balicí techniky.

22.-25.9.2014             Sulaimaniyah Build Expo

Veletrh stavební techniky a materiálů ve druhém centru Regionu iráckého Kurdistánu.

22.-25.9.2014            Erbil International Fair

Desátý ročník největšího všeobecného veletrhu v kurdistánském Erbílu (v r. 2012 se jej zúčastnilo 850 vystavovatelů z 22 zemí). Široké oborové zaměření. Zemědělství, vodní hospodářství, telekomunikace, široké spektrum oborů spotřebního zboží – nářadí, elektronika, domácí přístroje, nábytek a interiér, vybavení kuchyní a sanitární předměty, interiérový textil, dárkové a upomínkové předměty, hračky, kancelářské potřeby, móda, šperky, kosmetika, výpočetní a telekomunikační technika a software, bezpečností systémy, bankovní, pojišťovací a realitní služby, automobily a náhradní díly, vzdělávání, vybavení pro volný čas a sport, cestovní a turistické služby. Na posledních čtyřech ročnících byly instalovány české oficiální expozice s velmi pozitivním ohlasem mezi zúčastněnými vystavovateli a návštěvníky.

15.-16.10.2014          OGE Iraq - Baghdad Oil & Gas Exhibition and Conference, Bagdád

Veletrh se zaměřuje na klíčový sektor těžby, rafinérského zpracování a přepravy ropy a plynu. Souběžná mezinárodní konference.

20.-23.10.2014         Energy Iraq, Erbil

Čtvrtý ročník mezinárodního veletrhu konaný v kurdistánské metropoli se zaměřuje na sektor energetiky od generování elektřiny včetně alternativních zdrojů přes rozvody elektrické energie až po řešení systémů osvětlení, topení a chlazení.

                                     Project Iraq, Erbil

Paralelně probíhající sedmý ročník veletrhu stavebních technologií a materiálů dá kromě stavebnictví i příležitost k presentaci nabídky technologií v oborech vodohospodářství a životního prostředí (Environmental and Water Technology).

21.-24.10.2014          Basrah International Building Fair

Mezinárodní stavební veletrh. Těžká stavební, dopravní a manipulační technika, stavební technologie, stavební a instalační materiály, stroje a zařízení pro zpracování kamene a výrobu stavebních materiálů, sanitární, zařizovací předměty a nábytek pro vybavení obytných interiérů i hotelů, klimatizační a topné systémy, technologie pro životní prostředí – úprava vody, čištění odpadních vod, nakládání s odpady a recyklace, ochrana před hlukem, městský mobiliář.

  Iraq Health Expo

Souběžně se v Basře koná zdravotnický veletrh s mezinárodní konferencí.

1.-10.11.2013          Baghdad International Fair

40. ročník všeobecného veletrhu. Jedná se o největší veletržní akci v Iráku s hojnou mezinárodní účastní. Vysoká návštěvnost je daná všeobjímajícím oborovým rámcem, díky kterému je veletrh atraktivní nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro široké masy běžných spotřebitelů. Veletrh nabízí příležitost představit iráckým zákazníkům široké spektrum oborů jak spotřebního zboží, tak strojů a zařízení pro zemědělství a průmysl. Posledních dvou ročníků se zúčastnila ČR skromnou oficiální katalogovou expozicí s dobrým ohlasem mezi návštěvníky.

14.-17.11.2014             Sulaimaniyah International Expo

10. ročník všeobecného veletrhu ve druhém centru Regionu iráckého Kurdistánu. Nomenklatura veletrhu zahrnuje jak spotřební zboží, tak investiční produkty, především pro strojírenskou a stavební výrobu.

19.-22.11.2013           Basrah International Exhibition of Water & Sewage, Basra

Mezinárodní veletrh vodohospodářských technologií, zařízení pro čištění a úpravy vody.

Souběžně se v Basře koná veletrh energetických technologií včetně obnovitelných zdrojů Iraq Elec 2013 - International Electricity Exhibition a jachtařský veletrh International Exhibition of Yachts and Ports.

17.-20.11.2014         Iraq Agro-Food, Erbil

Sedmý veletrh zemědělské techniky a technologií, zemědělského zásobování, potravinářské a balicí techniky.

Paralelně se koná druhý ročník mezinárodního veletrhu turistiky, ubytovacích a stravovacích  služeb a dodavatelů pro tyto obory Tourism & Hospitality Erbil.

1.-3.12.2014          Iraq Medicare, Bagdád

Mezinárodní zdravotnický veletrh s konferencí.

4.-7.12.2014              Basrah International Oil & Gas, Basra

Veletrh spojený s mezinárodní konferencí přilákal v roce 2013 z celého světa více než 270 účastníků, kteří zde presentovali své technologie pro prospekci, těžbu, přepravu a zpracování (rafinérie) ropy a zemního plynu.

4.-7.12.2014             Baghdad Motor Show, Bagdád

Motoristický veletrh. Veškerá motorová vozidla, autodíly a příslušenství, audio-, komunikační a GPS systémy, zařízení pro garáže a autoopravny.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: