Itálie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

5. 6. 2017

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vstup na italský trh

České firmy, které mají zájem o vstup na italský trh, by měly nejdříve provést důkladný marketingový průzkum zahrnující především vyhodnocení velikosti trhu a analýzu limitujících podmínek uplatnění výrobků na trhu. Vývozní firmy by měly provést předběžné cenové kalkulace a objektivní porovnání s nabídkou konkurence. Pro Itálii je typický výskyt průmyslových klastrů, v rámci kterých se koncentrují jednotlivá odvětví. Italský trh je v řadě oborů zcela zaplněn a nové produkty mají šanci na uplatnění zpravidla tehdy, je-li při jejich prodeji nabízena nižší než obvyklá cena, nebo má-li takový produkt výjimečné technické parametry. Rychlost a přesnost dodávky dle sjednaných podmínek se předem předpokládá. Italové v posledních letech vyvíjejí velký tlak na cenu, hledají levnější dodávky z mimoevropských států, či dislokují výrobu mimo apeninský poloostrov. Převažuje italské povědomí o levném českém zboží. Je třeba se na jednání o obchodních podmínkách řádně připravit a nechat si prostor pro dodatečnou slevu! V praxi je velmi běžné, že italské společnosti neuznávají prodejní podmínky českého dodavatele a trvají na vlastních. Je velmi důležité, aby české firmy trvaly především na částečné, či úplné platbě zboží předem.

Obvyklé ceny na italském trhu v řadě komodit si lze ověřit - např. milánská obchodní komora pravidelně vydává souhrnný materiál, který obsahuje velkoobchodní cenové indikace pro vybrané druhy zboží. Pro prosazení výrobků je vhodné využít několika cest současně :

 • sledovat veletržní akce - účastnit se jako návštěvník nebo vystavovatel
 • využít informací, oborových studií, seznamů členů a aktualit publikovaných podnikatelskými asociacemi - např. informace o cenách nemovitostí, surovin a výrobků ve velkoobchodě on-line za poplatek nabízí milánská obchodní komora

 

Pokud jde o uzavírání obchodních kontraktů, z hlediska prevence případných budoucích sporů je v zájmu obou partnerů uzavírat veškeré zakázky písemnou formou v originále. Pro daný kontrakt jsou určující tzv. všeobecné podmínky, na nichž se obchodní partneři vzájemně dohodnou. Je vhodné je sepsat písemně (tato praxe je obvyklá zejména u standardních komodit či služeb - podmínky se uvádí drobným písmem na zadní stranu kontraktu). Na takto specifikované podmínky se lze v případě sporu odvolat.

Je potřeba mít na zřeteli, že Itálie se skládá z dvaceti regionů, které jsou jeden od druhého velmi odlišné. Jen velmi malý zlomek velkých společností pokrývá svou distribuční sítí celý apeninský poloostrov. Vzhledem k odlišnosti jednotlivých regionů je také velmi pravděpodobné, že české výrobky (týká se především spotřebního zboží, potravin) nebudou vhodné pro všechny regiony.  Pro Itálii je charakteristické velké množství malých a středních průmyslových podniků, ve vnitřním obchodě často rodinných. Pro velké rozdíly hospodářské vyspělosti severní a jižní části země je taktické navazovat první obchodní kontakty, provádět průzkum trhu (zejména na veletrzích) a vyhledávat obchodní zástupce především na severu Itálie. Z těchto důvodů je dobré si vytipovat na začátek jeden, dva regiony a organizovat prodej formou výhradního/nevýhradního dovozce či obchodního zástupce. Pro jih je žádoucí vyhledat si jiného zástupce se znalostí místních poměrů.

 

Základní dělení obchodních zástupců v Itálii

Obchodní zástupce hraje klíčovou roli v italské ekonomice a podle odhadů Národní federace asociací obchodních agentů a reprezentantů (zkr. FNAARC) dosahuje objem kontraktů uzavřených díky činnosti obchodních zástupců až 70% HDP. Byť jde možná o přehnaný odhad, faktem zůstává, že FNAARC se pyšní tím, že v současnosti na italském území působí více než 200 tisíc obchodních agentů a reprezentantů.

Pokud jde o obchodní zastupování v Itálii, rozlišujeme tři základní kategorie:

 

1. Obchodní agent

 

Obchodní agent (it. agente di commercio) je prodejcem, který zajišťuje vztah mezi zastupovanou firmou a jejími stávajícími či potenciálními klienty. Obchodní agent je pověřen firmou, aby systematicky a kontinuálně vyhledával nové odběratele pro zboží nebo služby zastupované firmy v geograficky vymezené oblasti. Vztah mezi agentem a firmou je upraven smlouvou o obchodním zastoupení.

V Itálii existují dva druhy obchodních agentů:

 • Jednomandátoví (it. agenti monomandatori) – zastupují pouze jednu firmu e jsou vázáni výlučně k této firmě
 • Vícemandátoví (it. agenti plurimandatori) – zastupují současně více firem

2. Obchodní reprezentant

 

Velmi podobnou úlohu zastává obchodní reprezentant s tím rozdílem, že reprezentant je zmocněn zastupovanou firmou k přijímání plateb z prodeje, který zprostředkoval.

Oba výše uvedené typy obchodních zástupců v Itálii působí jako osoby samostatně výdělečně činné a jsou plátci DPH. Z uzavřených obchodů získávají stanovená procenta provize. V některých případech mohou mít sjednán fixní příjem a k němu bonusy za každý nový kontrakt. Nebo je jim hrazena část výdajů spojená se získáváním nových zakázek, například ze spotřeby pohonných hmot.

Určení výše provize a její vlastní složení je ponecháno na vlastní dohodě stran. Převážně se výše provize pohybuje v rozmezí od 2% - 15 až 20% a mění se podle: odvětví; obtížnosti prodeje výrobků; konkurence v daném sektoru; slevy, která se uděluje během jednání o prodeji atd.

Výhodou pro zastupovanou firmu je skutečnost, že neodvádí za obchodního zástupce příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, resp. dle Římské smlouvy z roku 1960 existuje v Itálii povinnost registrace obchodních zástupců v systému ENASARCO ze strany zmocnitele (společnosti využívající obchodního zástupce k prodejům zboží), tedy zmocnitel by měl za obchodního zástupce dané poplatky odvádět. Tato povinnost však není vymahatelná zákonem.

Před zahájením činnosti se oba zmíněné typy obchodních zástupců musí nechat zapsat do rejstříku obchodních zástupců u místně příslušné obchodní komory. Žádost o zápis má zákonem stanovené náležitosti, k nimž patří plnoletost nebo například trestní bezúhonnost.

 

3. Obchodní zprostředkovatel

 

 Obchodní zastupování firem v Itálii provádějí dále obchodní zprostředkovatelé (it. procacciatori d’affari; angl. intermediaries), kteří na rozdíl od obchodních agentů a reprezentantů nevykonávají tyto aktivity kontinuálně a systematicky, ale spíše příležitostně. Zároveň nejsou zapsáni do zvláštního rejstříku obchodních zástupců vedeného obchodními komorami. Nejsou registrováni k dani z přidané hodnoty (it. partita IVA) a faktury mohou vystavovat jen se svými fiskálním identifikačním číslem (it. codice fiscale). O aktivitách obchodních zprostředkovatelů se lze více dozvědět na webových stránkách, které jsou věnovány nejen činnosti zprostředkovatelů v Itálii, ale i v jiných zemích.

 

Ekonomický úsek může na vyžádání zaslat přehled právních kanceláří a poradenských firem, které působí v ČR a zároveň v Itálii nebo se věnují právním aspektům mezinárodních vztahů.

 

Vyhledávání obchodních agentů, reprezentantů a zprostředkovatelů

 

Tuto službu standardně poskytuje CzechTrade ve spolupráci s Agent 321.

Agent 321 je jednou z největších asociací sdružující obchodní zástupce v Itálii. Tato společnost nabízí možnost inzerce a oslovení více než 390 0000 obchodních zástupců v různých zemích světa. Více informací naleznete na cizojazyčných verzích webových stránek společnosti (francouzština, němčina, španělština, angličtina a polština).

Na webových stránkách Agent321 dále naleznete odkaz na italskou jazykovou verzi stránek věnovaných vyhledávání obchodních zástupců v Itálii. Zde  firmy hledající obchodní zástupce za poplatek inzerují a italští obchodní zástupci tyto webové stránky pravidelně sledují a podle zájmu reagují na publikované inzeráty.

Vyhledávání obchodních zástupců jsou věnovány v Itálii další tři webové portály v italském jazyce:

Na výše zmíněných webových stránkách jsou vedle konkrétních inzercí firem hledajících obchodní zástupce také informace o zvlášť organizovaných setkáních firem a obchodních zástupců „Forum Agenti“, která se ve spolupráci s organizací Agent321 a Národní konfederací asociací obchodních agentů a reprezentantů zpravidla v Miláně a v Římě. Detailnější informace může českým firmám poskytnout zahraniční kancelář CzechTrade v Miláně a Ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Římě, které každoročně pořádají  kolektivní účast českých firem na Fóru obchodních zástupců v Miláně.

 

 

Hlavní prodejní řetězce v Itálii : Auchan, Billa, Bric, Carrefour, Colmar, Conad, Coop, Crai, Despar, Decathlon, Esselunga, Emmelunga, Gigante, IKEA, Iper, Lidl, Leroy Merlin, Pam, Rinascente a Selex. V oblasti potravinářského („food“) i nepotravinářského („non food“) maloobchodu v Itálii mají oproti většině dalších zemí EU dosud významný podíl malé nezávislé obchody. Zahraniční obchodní řetězce začaly v Itálii relativně pozdě. Například významná francouzská společnost Carrefour, v současnosti jeden z leaderů na italském trhu, zahájila svou činnost v Itálii v roce 1993, její francouzská kolegyně, společnost Auchan zde působí od roku 1989.

Největším italským distribučním řetězcem je Coop, který v roce 2015 kontroloval 15,% italského trhu s potravinami a spotřebním zbožím, a který celosvětově v kategorii distribučních řetězců patří k padesáti největším.

 Přehled největších distributorů potravin v Itálii v roce 2016

Název společnosti

 

% podíl na obratu

 

COOP 

 

15,0

 

CONAD 

 

11,7

 

SELEX

 

9,4

 

ESSELUNGA

 

8,7

 

Gruppo AUCHAN

 

7,2

 

Gruppo CARREFOUR

 

6,2

 

Eurospin

 

4,9

 

Sigma

 

3,4

 

Gruppo Pam

3,1

Finiper

2,8

Zdroj: AC Nielsen

 

Italské supermarkety potvrzují, že spotřeba italských domácností zůstává slabou, mění se však chování konzumentů

Navzdory mírnému oživení došlo v prvním pololetí roku 2016 v rámci distribuční sítě nejvýznamnějšího italského maloobchodního řetězce COOP k poklesu hodnoty nákupů o 0,3%. Vyplývá to z nejnovější zprávy družstevního řetězce COOP, analyzující chování zákazníků v hypermarketech a supermarketech maloobchodní sítě, jež pro něj zpracovala skupina Nielsen. Nejvíce poklesly nákupy nepotravinářských výrobků (-2,4%), výrobků pro domácnost a osobní spotřebu (-1,2%).  Meziročně poklesly rovněž výdaje za potravinářské výrobky (-0,1%). Byť údaje Italského statistického úřadu jsou o něco příznivější, růst spotřeby italských domácností se pohybuje v blízkosti nuly.  

Nepříznivý vývoj spotřeby podle analýzy ovlivňuje nejenom krize uplynulých let, ale především postupná eroze příjmů a úspor italských domácností (od roku 2007 se míra úspor snížila o 3%), vysoká míra nezaměstnanosti mladých (37,6%) a nepoměrně vyšší koncentrace finančního bohatství v rukách starší generace v porovnání s mladou.

K těmto faktorům se přidávají postupné změny ve vývoji stravovacích návyků italských rodin. Výdaje domácností na nákup potravin klesl v posledním desetiletí o celých 12%. Poklesla spotřeba červeného masa, těstovin, uzenin, mléčných výrobků, vajec a cukrovinek. Naopak vzrostly výdaje za ovoce a zeleninu, ryby, bio a celozrnné výrobky, lehce stravitelné mléko, sladidla, přírodního tuňáka, sójové výrobky, rýži, bezlepkové potraviny a výrobky s nízkým obsahem bílkovin. V roce 2015 došlo k výraznému nárůstu výdajů (+7,7%) za vitamínové nápoje a nejrůznější potravinové doplňky, jenž vygeneroval obrat ve výši 2,5 mld. EUR.

V porovnání s ostatními italskými hypermarkety, vyšel družstevní řetězec COOP hůře v kategorii Ebitda - zisků bez započtení úroků, daní a odpisů (4% oproti 4,3%), lepší výsledky však zaznamenal řetězec v kategorii čistých příjmů (1,3% oproti 1,1%) a to především díky dobrému finančnímu hospodaření, což mělo za následek nárůst výnosů z 0,9% na 1,6%. COOP vychází ve svém finančním hospodaření především z členských vkladů, jež v roce 2015 dosáhly částky 10,65 mld. EUR (oproti 10,95 mld. EUR v roce 2014). Tyto finanční prostředky slouží k financování investic družstva. V roce 2015 investoval řetězec např. částku ve výši 646 mil. EUR do tradiční obchodní činnosti se zaměřením na zvýhodněné ceny, což mělo za následek stabilní objemy tržeb a zvýšení objemu nákupů. Navíc se snaží činit celou řadu opatření, jež nejsou z hlediska výnosů vždy zcela pozitivní. Jedním z nich je stažení palmového oleje z prodeje, byť negativní účinky konzumace tohoto produktu se projevují pouze při jeho nadměrné spotřebě.

Ziskovost COOPu, tradičně lehce pod průměrem, souvisí podle prezidenta společnosti mj. s politikou uplatňovanou zejména na jihu Itálie, která se zaměřuje na udržení stálého stavu zaměstnanců za výhodnějších pracovních podmínek v porovnání s průměrem distribuční sítě. Řetězec COOP plánuje otevřít v Miláně před Vánocemi 2016 tzv. hypermarket budoucnosti, jenž byl původně realizován pro světovou výstavu EXPO 2015 ve spolupráci s laboratoří Mit seanseable city z Bostonu a studiem Carlo Ratti. Bude se jednat se o prostor o výměře zhruba 1000 m2, z čeho bude vyhrazena plocha o rozměru 300 m2 pouze pro stravovací zónu. COOP počítá s tím, že hypermarket budoucnosti mu bude v budoucnosti sloužit i jako laboratoř pro testování inovativních produktů v rámci sektoru.

 

Meziroční vývoj prodeje vybraných potravinářských výrobků ve zmíněném řetězci (2015/2016)

Nejvyšší meziroční nárůst v %

Nejvyšší meziroční propad v %

Hotová jídla – polévky

+41,9

Trvanlivé plnotučné mléko

-15,4

Třtinový cukr

+36,5

Vepřové párky

-13,2

Pivo světlé

+25,1

Rafinovaný cukr

-7,2

Kávové kapsle

+19,1

Extra panenský olivový olej

-6,0

Uzený losos

+15,3

Natírací krémy

-5,7

 

Vývoj celkového prodeje v rámci COOP podle sektorů za I. pololetí 2016

Sektor

Vývoj v %

Nepotravinářský (non-food)

-2,4

Výrobky pro domácnost a osobní spotřebu

-1,2

Potravinářský sektor

-0,1

 • balené pokrmy

+0,7

 • nápoje

-0,3

 • zmrzlina a mražené výrobky

-0,8

 • čerstvé pokrmy

+0,3

Zdroj: údaje Nielsen, Nielsen Trade Mis, Ufficio studi Coop

 

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Specifikum zaměstnávání místních sil, ale i cizinců v Itálii vyplývá zejména ze silného postavení odborů v Itálii. Italské odborové centrály vyjednávají kolektivní smlouvy, které jsou platné pro celý sektor a daný druh vykonávané práce a týkají se i pracovních podmínek cizinců v Itálii. Součástí kolektivních smluv jsou sjednané limity na práci bez přestávky, minimální mzdy atd.

S touto problematikou souvisí i vysílání českých zaměstnanců firem sídlících v ČR do Itálie k přechodnému výkonu práce při dodržení pravidel v oblasti sociálního zabezpečení. V tomto smyslu je na italské straně kompetentní Italská správa sociálního zabezpečení (INPS), která v souladu s komunitárními pravidly vydává pokyny, které jsou ke stažení na internetové adrese: www.inps.it. Na české straně je partnerskou institucí INPS Česká správa sociálního zabezpečení, která rovněž poskytuje potřebné informace týkající se problematiky vysílání českých zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí.

Občané ČR mohou od 27.7.2006 na území Itálie pracovat bez pracovního povolení. Další informace lze nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

https://portal.mpsv.cz/eures/podminky/italie/

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Problematika zdravotní péče a zdravotního pojištění v Itálii a v ostatních zemích EU je velmi komplexní a zahrnuje řadu variant, které v tomto dokumentu nelze podrobně rozebírat. Mnohé informace lze nalézt na webu Centra mezistátních úhrad, které je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění ČR. Optimální samozřejmě je, když se pojištěnec se svým konkrétním dotazem obrátí na svoji zdravotní pojišťovnu. V zásadě lze rozlišit dva základní a nejčastější případy pobytů. 

„Nevýdělečný“ pobyt

Vcelku jednoduchá je situace, kdy člověk vyjede do některé ze zemí EU jako turista nebo tam pobývá např. jako student a nevykonává výdělečnou činnost. Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují příslušné zákonné podmínky, mají nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). V dané situaci slouží EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě EU. Průkaz (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) vydá každému jeho zdravotní pojišťovna. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě EU z nějakého důvodu občan nemá žádný z uvedených dokladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace může požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici.

„Výdělečný“ pobyt

Jiná – a podstatně komplikovanější – je situace, kdy člověk vyjede do EU „za prací“. Hlavní zásadou je, že nikdo nemůže (pokud se na něj nevztahuje výjimka) podléhat současně právním předpisům dvou či více zemí EU. Evropské právní předpisy platné v ČR stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě; tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Proto se občan musí odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže je zaměstnán a v té souvislosti i zdravotně pojištěn v jiné zemi EU, a to i v případě, že práce, kterou tam bude vykonávat, bude trvat pouze velmi krátkou dobu.

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Vzhledem k různým variantám typu pobytu je rozhodně žádoucí konzultovat problematiku zdravotního pojištění se svojí zdravotní pojišťovnou.

Zdravotní péče v Itálii odpovídá evropským standardům. Jsou patrné rozdíly v poplatcích a čekací době mezi soukromými a veřejnými zařízeními.

Pokud jde o hrazení nákladů zdravotní péče, v minulosti platilo doporučení před každou cestou do Itálie uzavřít především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci (tzv. cestovní zdravotní pojištění). Bezplatná lékařská péče byla českým občanům dříve poskytnuta jen při první pomoci ve státních zdravotnických zařízeních. Další léčení v nemocnicích bylo poskytováno pouze za úhradu, a to ve výši od 300,- EUR na den, podle typu zařízení a péče. Vzhledem k tomu, že od zavedení Evropského průkazu zdravotního pojištění uběhla relativně krátká doba, některá zdravotnická zařízení v Itálii s touto změnou nemusí být obeznámena. I z tohoto důvodu lze nadále doporučit sjednání „cestovního zdravotního pojištění“, které navíc může mimo jiné pokrývat i některé výlohy nad rámec zdravotního pojištění držitelů Evropského průkazu zdravotního pojištění (především výlohy na reepatriaci).

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Itálie patří do celního území EU. Otevřením evropského jednotného vnitřního trhu (JVT) v lednu 1993 (s následným přistoupením dalších zemí) odpadly celní kontroly na vnitřních hranicích EU. Ve vnitřním styku zemí EU se nevybírají cla. Přistoupením ČR od 1.května 2004 k EU se bilaterální obchod s Itálií stal součástí vnitrounijního obchodu (intrakomunitárního obchod), který nepodléhá celní kontrole ani výběru celních dávek.

Toto platí pouze pro zboží určené k volnému propuštění do distribuce v zemích EU, tj. pro zboží nepodléhající komunitárním transitním procedurám nebo pro zboží dodávaná na mezinárodní celní dokumenty (karnet TIR). Interní komunitární tranzitní procedura (T2) je tedy aplikována u zboží dodávaného z jednoho členského státu do druhého přes nečlenský stát.

Zboží pocházející z nečlenských států EU (z tzv.“třetích zemí”) musí být procleno, aby mohlo být vpuštěno do vnitřního oběhu. V Itálii platí od 1.1.1994 Celní zákoník Evropských společenství, který doplňuje Společný celní tarif, který je každoročně aktualizován a obsahuje kromě jiného celní sazby na dovozy zboží z třetích zemí. Pravidla a sazby jsou společné pro dovoz do ČR i do Itálie ze třetích zemí a lze je nalézt na internetových stránkách Celní správy ČR.

V Itálii platí, stejně jako v ostatních členských zemích EU, společný celní sazebník a harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, který je aplikovaný rovněž v českém celním sazebníku a slouží i pro statistické účely.

Ochrana domácího trhu

Itálie se řídí legislativou EU a obchod s ČR je tedy liberalizován. V rámci evropských směrnic však Itálie poměrně striktně požaduje dodržování norem kvality řady produktů, vycházejících z ustanovení a norem na „ochranu spotřebitele”. Zvýšené ochraně podléhají na italském trhu zejména potraviny. Přičemž do homologačního režimu patří také léčiva a zdravotnické přípravky. Dále existují omezení například při přepravě živých zvířat, která vyplývají z unijních předpisů ochrany zdraví a pohody zvířat.

Pokud jde o tranzit obchodních zásilek přes Itálii, podléhá přeprava určitého druhu zboží (např. vojenské techniky) zvláštním administrativním procedurám. Před odesláním takovýchto zásilek, je proto vhodné obrátit se na Ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Římě a některé administrativní aspekty konzultovat. Současně Ekonomický úsek doporučuje využívat služeb spedičních firem, které mají s tímto druhem přepravy zkušenosti.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Přes veškeré úsilí o zjednodušení procedur zůstává založení společnosti v Itálii poměrně komplikovanou a časově náročnou záležitostí. Zejména cizince, kteří neznají dobře místní specifika, čeká nelehký úkol, pokud se rozhodne založit v Itálii společnost.

Obecně se podnikatelé zakládající společnost v Itálii mohou s žádostí o pomoc obrátit na daňové, finanční a podnikové poradce (it. “dottore commercialista”), kteří se touto problematikou profesionálně zabývají. K založení společnosti je však nutné využít i služeb notáře, proto je možné alternativně vyřídit založení společnosti u notáře. Pomoc při zakládání obchodních společností v Itálii nabízejí také advokátní kanceláře. Velvyslanectví ČR v Římě může na vyžádání poskytnout kontakty několika kanceláří, z nichž některé mají pobočku i v ČR.

Při založení obchodní společnosti je mimo jiné nezbytné její zapsání do obchodního rejstříku vedeného místní obchodní komorou (Registro Imprese). Některé velké obchodní komory (členství je pro všechny firmy v Itálii povinné) mají pro cizince specializované přepážky.

 

Podrobné informace o založení společnosti v Itálii.

 

Filiálky (it. sede secondaria) mohou v Itálii existovat, aniž by bylo nutné zakládat samostatné právní jednotky. Lze je financovat prostřednictvím běžného účtu mateřského podniku, který také jmenuje ředitele a právního představitele filiálky. I zde však je třeba registrovat jednotku u příslušné obchodní komory.

 

Hlavní právní formy italských obchodních společností:

 

Akciová společnost/Società per azioni (S.p.A.):

 • stanovy musí mít formu veřejného dokumentu a obsahovat předmět podnikání, výši upsaného a zaplaceného základního jmění, jména a pravomoci statutárního, vrcholného a dozorčího orgánu, atd. Minimální základní jmění je 120.000 EUR. Založit ji mohou minimálně dva společníci.

 

Veřejná obchodní společnost/Società in nome collettivo (S.n.c.):

 • Minimální základní jmění je 10.000 EUR. Podmínky pro založení jsou obdobné jako u akciové společnosti, při založení musí být alespoň dva společníci. Zvláštní formu s.r.l. tvoří společnosti s pouze jedním společníkem – Società Unipersonale a Responsabilità Limitata, pro které platí některá odlišná ustanovení, například na rozdíl od běžné s.r.l. musí být základní jmění uhrazeno v plné výši již v okamžiku založení.
 • stanovy musí mít formu veřejného dokumentu a obsahovat předmět podnikání, výši upsaného a zaplaceného základního jmění, jména a pravomoci statutárního, vrcholného a dozorčího orgánu, atd. Minimální základní jmění je 120.000 EUR. Založit ji mohou minimálně dva společníci.

Společnost s ručením omezeným/Società a responsabilità limitata (S.r.l.):

 • tvoří ji většinou dva nebo více společníků, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým majetkem.

Komanditní společnost /Società in accomandita semplice (S.a.s.):

 • komplementáři ručí společně a nerozdílně, řídí a zastupují společnost, komanditisté ručí jen do výše svého splaceného podílu.

Komanditní společnost na akcie/Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.):

 • je kombinací komanditní a akciové společnosti.

Individuální podnik, firma jednotlivce/lavoratore autonomo

 • je velmi běžnou formou podnikání, jejíž náležitostí je zápis do obchodního rejstříku u obchodní komory v místě působení.

Družstvo/Società cooperative (S.c.)

 • společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání či zajišťování hospodářských, sociálních, bytových či jiných potřeb svých členů

Konsorcium/Società consortile

 • příležitostné sdružení podniků zpravidla za účelem zhotovení určité velké zakázky nebo jiné účasti v operaci velkého rozsahu.

Síť podniků/Rete di impresa

 • nedávno byla uzákoněna také možnost založení uskupení “síť podniků” (it. rete di impresa), které mohou rovněž například kompenzovat malou velikost tím, že úzce spolupracují.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace výrobků či služeb formou inzerce v tisku je běžná. Inzerce zboží se provádí i rozesíláním prospektů nebo vyvěšováním letáků ve veřejných dopravních prostředcích. Využít se dají billboardy nebo reklamní vysílání v rozhlase a televizi. Prosazuje se také reklama na internetu.

Oblast sdělovacích prostředků je v Itálii velmi rozsáhlá a pestrá. Vedle mnoha periodik s distribucí po celé zemi (např. ekonomický deník Il Sole 24 Ore, dále pak Corriere della Sera, Il Messaggero, La Stampa, La Repubblica) existují v Itálii stovky větších či menších lokálních tiskovin a dalších médií, jako jsou televizní a rozhlasové stanice.

Ve velkých městech jsou distribuovány zdarma maloformátové deníky Metro (obdobně jako v ČR), Leggo a City. K distribuci těchto tiskovin jsou využívány zejména prostory zastávek a stanic v městské hromadné dopravě.

Sdělovací prostředky jsou v Itálii důležitým tvůrcem veřejného mínění. Na druhou stranu je nezbytné upozornit na vysoké náklady této formy reklamy. Velmi účinnou alternativou je prezentace na mezinárodních nebo lokálních veletrzích a výstavách, které jsou v Itálii velmi početné.

Doporučuje se provádět veškerou propagaci přímo v italském jazyce, neboť zejména ve středních a jižních regionech země znalost angličtiny není příliš rozšířená. Volba jazyka je přirozeně závislá na cílové skupině, a proto se v posledních letech objevily například reklamní kampaně mobilních operátorů v jiných jazycích - např. v rumunštině viz početná menšina žijící v Itálii.

Nejvýznamnější italské veletrhy v roce 2017 a jejich podpora ze strany ICE

Nově zvolená prezidentka Výboru průmyslových veletrhů při Generální konfederaci italského průmyslu (Confindustria) Giuliana Ferrofino pokládá za strategické zrevidovat současný systém podpory a realizace veletrhů. Podle ní je třeba přijmout urychleně opatření, která přenesou kompetence z regionů na centrální úroveň. Důležitou roli při propagaci a podpoře italských veletrhů respektive italských účastí na veletrzích v zahraničí bude hrát ICE (Agentura pro propagaci a internacionalizaci italských firem v zahraničí – obdoba české agentury CzechTrade).

Přehled nejvýznamnějších mezinárodních veletrhů

Název a místo konání

 

Obor a webové stránky

 

PITTI IMMAGINE UOMO/W, Florencie

 

móda pro ženy a muže, www.pittimmagine.com 

 

PITTI IMMAGINE BIMBO, Florencie

 

móda pro děti, www.pittimmagine.com

 

PITTI IMMAGINE FILATI, Florencie

 

móda, textil, tkaniny, www.pittimmagine.com

 

ANTEPRIMA, Milán

 

móda, www.anteprima-fair.it

 

MODA IN (a MilanoUnica), Milán

 

móda, www.modain.it 

 

FIERAGRICOLA, Verona

 

Zemědělství, www.fieragricola.it

 

BioEnergy Italy, Cremona

 

biomasa, obnovitelné zdroje, www.cremonafiere.it

 

MIDO, Milán

 

optika, www.mido.com

 

MICAM SHOEVENT, Milán

 

móda, obuv, www.micamonline.com

 

TASTE, Florencie

 

potravinářství, vinařství, www.pittimmagine.com

 

LINEAPELLE, Boloňa

 

móda, kůže, www.lineapelle-fair.it

 

COSMOPROF/COSMOPACK, Boloňa

 

kosmetika, www.cosmoprof.it

 

VINITALY/ ENOLITECH / AGRIFOOD, Verona

 

víno, destiláty/ technologie vinařství/ zemědělství, potravinářství, www.vinitaly.com, www.enolitech.com, www.solagrifood.com

 

EUROCUCINA/SALONE ARREDO/SALONE INT. DEL MOBILE/SALONE, Milán

 

nábytek, kuchyně, koupelny, bytové doplňky, kancelářský nábytek, www.cosmit.it

 

CIBUS, Parma

 

potravinářství, www.cibus.it

 

VENDITALIA, Milán

 

prodejní automaty, www.venditalia.com

 

SAMOTER, Verona

 

stavební stroje, www.samoter.com

 

XYLEXPO, Milán

 

dřevoobráběcí stroje, www.xylexpo.com

 

LAMIERA, Boloňa

 

kovoobráběcí stroje, www.lamiera.net

 

MODAPRIMA, Florencie

 

móda, www.pittimmagine.com

 

FRAGRANZE, Florencie

 

kosmetika, www.pittimmagine.com/corporate/fairs/fragranze.html

 

SALONE DEL CAMPER, Parma

 

obytné vozy, přívěsy, stany, vybavení, služby cestovního ruchu, www.salonedelcamper.it

 

CERSAIE, Boloňa

 

keramika, stavebnictví, koupelnové vybavení, www.cersaie.it

 

TECNARGILLA, Rimini

 

technologie a stroje pro keramický a cihlářský průmysl, www.tecnargilla.it

 

MARMOMACC, Verona

 

stroje, nástroje a technologie na zpracování mramoru, kamene a žuly, www.marmomacc.it

 

ABITARE 100% PROJECT, Verona

 

interiérová řešení, dekorace interiéru, interiérové doplňky, www.abitareiltempo.com

 

CREMONA MONDOMUSICA, Cremona

 

hudební nástroje, www.cremonafiere.it

 

BI-MU/SFORTEC, Milán

 

obráběcí stroje, robotika, automatizace, technické subdodávky, www.bimu.it

 

SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE, Janov

 

lodě, vybavení, www.genoaboatshow.com

 

VISCOM ITALIA, Milán

 

komunikace, www.visualcommunication.it

 

SAIE, Boloňa

 

stavebnictví, technologie, diagnostika, inženýrské sítě, stavební chemie, www.saie.bolognafiere.it

 

FIERA INTERNAZIONALE BOVINO DA LATTE, Cremona

 

chov skotu, mlékárenství, veterinářství, agrotechnika, www.cremonafiere.it

 

CIBUS-TEC, Parma

 

Zpracování a balení potravin, www.cibustec.it

 

EICMA MOTO, Milán

 

motocykly, doplňky, www.eicma.it

 

EIMA, Boloňa

 

zemědělská a zahradní technika, www.eima.it

 

 Zdroj: CFI – Comitato Fiere Industria (Výbor pro průmyslové veletrhy), Confindustria

Seznamy výstav a veletrhů v Itálii lze nalézt na následujících webových stránkách:

 • Fiera Milano (Milánský veletrh), italsky, anglickyčesky
 • Comitato Fiere Industria CFI (Výbor průmyslových veletrhů) (italsky, anglicky
 • Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (Sdružení italských výstav a veletrhů) (italsky, anglicky, čínsky, rusky, španělsky, francouzsky, portugalsky, německy, arabsky)
 • Na serveru www.all.biz (mezinárodní rejstřík firem, zboží, služeb a informací pro podnikatele v několika jazykových mutacích) lze nalézt  také přehled veletrhů v Itálii, českyInformace o plánovaných oficiálních účastech ČR na výstavách a veletrzích v zahraničí lze nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: www.mpo.cz. Dále lze informace o veletrzích s plánovanou českou účastí najít na stránkách www.businessinfo.cz v sekci zahraniční obchod - Itálie.

 

Oficiální a významné společné účasti firem z ČR na veletrzích v Itálii

 

Informace o plánovaných oficiálních účastech ČR na výstavách a veletrzích v zahraničí lze nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: www.mpo.cz. Dále lze informace o veletrzích s plánovanou českou účastí najít na stránkách www.businessinfo.cz v sekci zahraniční obchod - Itálie.

 

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana práv duševního vlastnictví v Itálii odpovídá standardům zemí EU. Při pouličním stánkovém prodeji je však možné se setkat s kopiemi spotřebního zboží světoznámých značek.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Italská pravidla nákupů veřejného sektoru odpovídají pravidlům jednotného vnitřního trhu EU a pravidlům GATT. Veřejné zakázky se realizují na vládní i na regionální úrovni, přičemž objemy zakázek místních samospráv mohou někdy převyšovat objemy vládních nákupů, což souvisí s rostoucí mírou fiskálního federalismu.

Zadavatel může požadovat předložení dokladů o tom, že dodavatel:

 • Tendry jsou vyhlašovány také regionálně a informace o nich jsou k dispozici i na oficiálních stránkách příslušného regionu.
 • má potřebné finanční prostředky a ekonomickou kapacitu
 • je registrován v obchodním rejstříku
 • má potřebnou technickou kapacituOd roku 2013 byla zavedena některá nová pravidla. Kvůli dohledu nad veřejnými zakázkami byla zřízena databáze dokumentace k veřejným zakázkám spravovaná orgánem dohledu. Od 1. 4. 2013 mají firmy, které se chtějí účastnit tendrů nad 1 milion eur odevzdat veškerou dokumentaci příslušnému správnímu orgánu. Pro účastníky a následné vítěze tendru v Itálii vzniká povinnost uhradit náklady spojené se zveřejněním tendru. Další novinkou je vznik Rejstříku veřejných zakázek, kde budou evidovány všechny veřejné instituce, které vypisují tendry nad 200 tis. eur.Sledováním vyhlašovaných tendrů se zabývá v celostátním měřítku firma TELEMAT Bassano, která vede aktualizované databáze nově vyhlašovaných tendrů a výsledků výběrových řízení. Výrobci jednotlivých komponentů se tak mohou obrátit např. na vítěze tendru na stavbu nemocnice, kterému mohou nabídnout své výrobky jako subdodavatelé. Informace o tendrech.Veřejné zakázky na zboží a služby např. v oblasti zdravotnictví se řídí v Itálii Zákoníkem veřejných zakázek (D.Lgs n. 163/2006). Následně byl tento zákoník upravován a byly zavedeny nové předpisy týkající se zejména specifických požadavků zadavatele (zdravotní střediska a nemocnice), výrobků (léky, zdravotnické přístroje, vybavení apod.), služeb (čištění ložního prádla, úklid, dezinfekce, sterilizace, atd.) a nároků na odbornost dodavatele.Webové stránky - veřejné zakázky:
 • Další soukromou společností, která mimo jiné nabízí poradenství potenciálním účastníkům tendrů v oblasti zdravotnictví, je např. Sanità Appalti, na jejíchž webových stránkách lze nalézt kompletní přehled vypsaných tendrů v Itálii a Infoplus, která se v programu Salus specializuje na tendry ve zdravotnictví.
 • Přehled vypsaných veřejných zakázek ve zdravotnictví je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Itálie.
 • Veřejné tendry jsou publikovány v úředních listech jako jsou: Úřední věstník Itálie (Gazzetta Ufficiale Italiana), Úřední regionální věstníky (le Gazzette Ufficiali Regionali) a v italských denících nebo technických časopisech, které o vypsaných tendrech informují v rámci běžné inzerce. Současně jsou zasílány dopisy vybraným dodavatelům s podrobnostmi soutěže. Nabídky do veřejných soutěží musí být podány v italském jazyce, jde-li o německy nebo francouzsky mluvící autonomní region, lze je podat i v těchto dvou dalších jazycích.
 • Dále mohou zadavatelé žádat o bankovní vyjádření, nebo o předložení obchodní bilance nebo výkazu celkového obratu za poslední tři roky. Vyžadují se i certifikáty o bezdlužnosti vůči správě sociálního zabezpečení a vůči finančnímu úřadu. Nabídky dodavatelů, kteří nejsou způsobilí či kompetentní, jsou přirozeně vyloučeny.

 

Obecně se odhaduje, že podíl zahraničních společností, které se úspěšně účastní tendrů v Itálii je relativně malý. Pro italskou kulturu je typické, že se klade velký důraz na osobní vztahy. To platí i v podnikání a dá se předpokládat, že tato skutečnost může mít vliv na výsledky některých výběrových řízení. Tuto nevýhodu mohou zahraniční společnosti kompenzovat nalezením vhodného lokálního partnera.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Veškeré kupní smlouvy mezi českými a italskými podnikatelskými subjekty se doporučuje uzavírat písemně kvůli  minimalizaci případných sporů. Jakékoliv závady zboží nebo reklamace je odběratel povinen ohlásit prodejci včas - zpravidla do osmi dnů po jejich zjištění, a to písemně. Reklamace se má uznat rovněž písemně. Nárok se promlčuje po uplynutí jednoho roku od předání zboží.

Součástí smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem by mělo být určení příslušného práva (českého nebo italského), podle něhož se budou řídit náležitosti smlouvy, případně arbitrů, kteří budou spory řešit. Veškeré spory při neurčení této podmínky se řeší podle mezinárodního práva soukromého. Z důvodu obtížné vymahatelnosti práva prostřednictvím italské justice, způsobené značnou délkou soudních řízení v Itálii, se nabízí řešení obchodních sporů formou arbitráže. Rizikem rozhodčího řízení je však samozřejmě následná nemožnost uplatnění opravných prostředků (odvolání se proti rozhodnutí).

Ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Římě disponuje kontakty na některé české a italské advokátní kanceláře, které mohou poskytnout konzultace a právní služby.

Italské civilní soudnictví je jedno z nejpomalejších v Evropě

Ze zprávy publikované v březnu 2014, kterou si nechala Evropská komise zpracovat u CEPEJ (European Commission for Efficiency of Justice) vyplývá, že se průměrná délka řízení v občansko-právních a obchodních sporech v Itálii v posledních letech zvýšila o 100 dnů. Jestliže v roce 2010 činila celková délka ode dne zahájení soudního procesu ke dni vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně 493 dnů, v roce 2012 činila již 590 dnů.  Na rozsudek soudu druhého stupně si Italové musí počkat již 1 161 dnů a dalších 1 470 dnů pak trvá řízení u Nejvyššího kasačního soudu. Při rozvodovém řízení si na první stání Italové počkají 676 dnů oproti 48 ve Slovinsku. Nejdelší je doba insolvenčního řízení, která v průměru trvá celých 2 566 dnů.

Mírné zlepšení vykazuje počet soudních případů, s výjimkou trestních řízení, který klesl z 8,1 na 7,8 na osobu. Ve srovnání objemu prostředků vyčleněných státem na justici na tom není Itálie nejhůře. Německo v roce 2012 vydalo finanční prostředky ve výši 167 eur na osobu, přičemž Itálie 134 eur (celkem 8 mld. eur, navýšení o 10% oproti roku 2010). Problémem je, že se rapidně zvýšily výdaje za služby advokátů přidělených státem (+21%), jejichž služby využívají občané zdarma.

Podle prezidenta Italské asociace soudců (ANM) Rodolfa Sabelliho Itálie sklízí, co zasela. Italská justice si žádá radikální reformy. Minulé vlády sice určité reformy provedly, ale ty se týkaly především trestního soudnictví a neřešily se problémy civilního soudnictví.

Zpráva CEPEJ si všímá, že v Itálii působí 226 202 advokátů (o 7% více než v roce 2010). V tomto Itálie drží evropský primát 379 advokátů na 100 000 obyvatel oproti evropskému průměru 106 advokátů.

Průměrná délka řízení v občansko-právních a obchodních sporech

Země

 

Počet dnů

 

Litva

 

54

 

Lucembursko

 

73

 

Rakousko

 

135

 

Dánsko

 

165

 

Slovensko

 

437

 

Řecko

 

469

 

Itálie

 

590

 

Malta

 

685

 

Zdroj: Il Sole 24 Ore 2014

Rizika místního trhu

Při dojednávání obchodních kontraktů s italskými partnery se doporučuje dobře ošetřit platební podmínky a zvláště u nových partnerů žádat záruky. Lze očekávat, že spolehlivost obchodních partnerů na jihu Itálie bude o něco menší než na severu země. Vzhledem k aktivitám organizovaného zločinu v jižní Itálii jsou rizika obchodování s firmami z jižních regionů vyšší. Je třeba postupovat obezřetně a vzít v úvahu mimo jiné fakt, že daňové kontroly v roce 2012 ukázaly například dvakrát vyšší počet případů porušení norem v Neapoli než v Miláně. Z toho vyplývají například rizika při účtování a hrazení DPH v intrakomunitárním obchodě v EU atd.

Problematická může být v obchodním styku s italskými partnery někdy také nízká znalost angličtiny.

Před uzavíráním obchodních kontraktů je možné si vyžádat u obchodních komor informace o potenciálním obchodním partnerovi. Obchodní komory poskytují 2 druhy výpisů:

- visura camerale (základní informace o firmě, společnících a statutárních orgánech, viz náš obchodní rejstřík)

- servizio bilanci  (obsahuje informace o finanční bonitě firmy, rozvahu, výkaz zisků a ztrát).Věrohodné informace o italských obchodních partnerech lze získat nejen od obchodních komor, ale i od některých specializovaných firem, jako např. Cerved Group, nebo od společnosti MF Honyvem. V případě těžkostí s nezaplacenými fakturami za dodávky zboží nebo služeb italským zákazníkům je možné se obrátit také na českou pobočku mezinárodní společnosti Creditreform, která je napojena na partnerskou kancelář v Itálii. Kromě vymáhání pohledávek na území Itálie poskytuje tato společnost  také detailní informace o případném obchodním partnerovi jako je finanční bonita. Dále zajišťuje služby jako např. právní konzultace, pomoc při vracení DPH, vyhledání dlužníka, výpisy z katastru nemovitostí apod.Vodítkem při hledání perspektivních odvětví pro investice může být přehled oborů, které prioritně podporuje agentura Invitalia: letecká doprava, výroba komponent pro automobilový průmysl, chemický průmysl, potravinářský průmysl, výpočetní technika, zdravotnictví a biotechnologie, logistika, nanotechnologie a cestovní ruch.PrivatizaceZ konkrétních, již realizovaných transakcí, zmiňujeme odprodej podílů ve výrobci lodí Fincantieri (ve výši 1,3 mld. EUR), podílu ve společnosti RaiWay poskytující vysílací infrastrukturu pro veřejnoprávní kanály RAI (ve výši 1,1 bln. EUR), 35% podílu ve společnosti CDP Reti provozující energetickou plynovou infrastrukturu a rozvody vysokého napětí (ve výši 2,1 mld. EUR; společnost vlastní 30% podíl ve firmě Terna a 30% ve firmě SNAM), dále 89% podíl ve společnosti TAG zabývající se distribucí zemního plynu za 505 mil. EUR, podíl ve výši 5,74% v energetickém kolosu ENEL za 2,2 mld. EUR a dále 34,7% podíl v Italské poště za 3,1 mld. EUR.Níže uvádíme přehled významných státních účastí v italských firmách.

 

Přes aktuální nepříznivý stav tržních cen je vláda rozhodnuta pokračovat v ambiciózním programu privatizací majetku a podílů státu, které již za roky 2014 a 2015 přinášel ročně prostředky ve výši 0,4% HDP, zatímco za léta 2016 až 2018 se počítá s každoročními příjmy odpovídajícími 0,5% HDP a v roce 2019 ve výši 0,3% HDP. Hlavní realizovanou aktivitou v roce 2016 má být odprodej až 49% podílu v Řízení leteckého provozu (ENAV). Prodávat se rovněž má 50% podíl společnosti STH (společnost vyrábějící polovodiče) a 12,5% podílu státu v Italském investičním fondu SGR. Vláda aktuálně připravuje zákon o privatizaci svého 40% podílu ve státních železnicích FS. Pokračovat má privatizace poskytovatelů veřejných služeb pro municipality či jejich provozování privátními provozovateli. Vláda bude nadále omezovat pronájmy budov pro veřejnou správu a upřednostňovat nemovitosti ve svém majetku.

http://www.invitalia.it/site/new/home.html

Perspektivní obory pro investování v Itálii

Ověření bonity klienta je také standardní službou, kterou poskytuje kancelář CzechTrade v Miláně či Velvyslanectví ČR v Římě.

Obchodní rejstřík on-line, který lze nalézt na internetové adrese www.registroimprese.it, je provozován Italskými obchodními komorami (CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA). Základní informace o italských firmách (název, sídlo a právní forma) lze nalézt na těchto stránkách.

Polostátní společnosti kotované na burze

 

 

Obor činnosti

 

Státní podíl (%)

 

ENEL 

 

výroba elektřiny

 

31,24

 

ENI 

 

těžba a distribuce ropy a zemního plynu 

 

30,33

 

FINMECCANICA 

 

strojírenství

 

30,20 

 

STMicroelectronics 

 

elektronika

 

13,82

 

Ostatní státní a polostátní společnosti

 

 

Obor činnosti

 

Státní podíl (%)

 

INVITALIA

 

podpora přílivu přímých zahraničních investic

 

100

 

ANAS

 

správa a rozvoj silnic

 

100

 

Cassa depositi e prestiti

 

Investiční fond

 

 70

 

CINNECITTA’ LUCE

 

kinematografie

 

100

 

CONI SERVIZI

 

služby ve sportovním odvětví 

 

100

 

CONSAP

 

pojišťovnictví

 

100

 

CONSIP

 

poradenství – ICT a zakázky veřejné správy

 

100

 

EUR

 

správa nemovitostí

 

 90

 

EXPO 2015

 

světová výstava EXPO

 

40

 

FERROVIE DELLO STATO (počítá se s privatizací)

 

železnice

 

100

 

FINTECNA

 

správa majetkových účastí ve firmách, poradenství, příprava privatizace

 

100

 

Gestore servizi energetici

 

podpora a správa dotací v energetice 

 

100

 

IPZS (Zecca dello stato) 

 

tisk cenin a dokladů totožnosti

 

100

 

ITALIA LAVORO

 

podpora zaměstnanosti 

 

100

 

POSTE ITALIANE (příprava částečné privatizace)

 

poštovní a finanční služby

 

100

 

RAI

 

telekomunikace, státní televize

 

99,5

 

SACE

 

garanční, pojišťovací a úvěrová společnost na podporu exportu

 

100

 

SOGEI 

 

ICT služby pro veřejnou správu

 

100

 

SOGESID 

 

služby a kontrola v oblasti ochrany životního prostředí 

 

100

 

SOGIN

 

zpracování radioaktivních materiálů 

 

100

 

Nejzajímavější značky z pohledu investorů

Patří k nim například piemontská čokoládovna Venchi, kterou zdobí kvalita a stotřicetiletá tradice, značka Kiton, špička pánské módy, světoznámý výrobce designového nábytku Kartell nebo mladá, dynamicky se rozvíjející značka dámských oděvů Fabiana Filippi.

Celkem jich v přehledu ICM Research figuruje padesát, většinou jde o zástupce středních firem (s obratem 30 – 300 miliónů eur) z odvětví módy, potravinářského průmyslu a nábytkářského sektoru. Všechny důsledně „Made in Italy“ s vysokou mírou exportu a s úspěšnou značkou. Podle odhadů společnosti ICM Research, která seznam „velké padesátky“ vypracovala, přejde během příštích pěti let pravděpodobně 30 až 40% těchto značek do rukou zahraničních investorů nebo do majetku některého italského investičního fondu.

Od začátku dlouhé hospodářské recese se prodej italských značek do zahraničí progresivně zvyšoval. Ve světě módy nejvíce rezonoval prodej slavných značek Versace, Loro Piana a Valentino.  Z nábytkářského sektoru pak přechod známé značky Poltrona Frau, která vyrábí křesla a sedací soupravy, do rukou zahraničního majitele. Značku balzamikového octa Acetum koupil fond soukromého kapitálu Clessidra a na akvizici firmy módní značku Liu Jo se údajně připravuje hned několik italských investičních fondů. Jednu z posledních akvizic uskutečnili Číňané. Jim bude patřit značka italského oleje Berio.

V Miláně byla představena v rámci akce „FashionFoodFurniture – záchrana značky“ analýza společnosti Legalcommunity.it, opírající se o kalkulaci finanční hodnoty nejatraktivnějších značek, jejich průměrný roční růst a provozní ziskovost. Největší zájem je o firmy z odvětví módy. V potravinářském průmyslu je velký zájem o luxusní ochranné známky a značky a o středně velké firmy, které si dokázaly vydobýt místo v luxusních obchodních domech jako Harrods a Lafayette. V nábytkářském sektoru, který nejvíce pocítil hospodářskou recesi, bude největší zájem o značky, opírající se při výrobě o nejnovější technologie jako např. Kartell, Flos, Minotti. Do „velké padesátky“ patří převážně akciové společnosti, ale i rodinné podniky, které byly schopny vyřešit v Itálii i ve světě často tolik obtížnou generační obměnu managementu.

Přehled 50 nejzajímavějších značek pro investory

Móda (odhadovaná hodnota značky v mil. eur)

Liu-jo 

 

111,8

 

Canali

 

106,2

 

Roberto Cavalli

 

96,6

 

Furla 

 

96,2

 

Capri (Alcott)

 

66,7

 

Imap Export (Original Marines) 

 

65,8

 

Vitale Barberis Canonico

 

51,2

 

Corneliani 

 

50,4

 

Imperial

 

47,4

 

Baldinini

 

46,8

 

Ciro Paone (Kiton)

 

44,7

 

Betty Blue

 

42,6

 

BBB (Boggi e Brian & Barry)

 

32,8

 

Braccialini

 

29,5

 

Harmont & Blaine

 

29,3

 

Essedi (Antonio Morato) 

 

26,6

 

Primadonna

 

25,6

 

Arcadia (Dondup)

 

25,5

 

Crivelli

 

25,2

 

Giorgio Fedon & Figli)

 

22,7

 

Fabiana Filippi

 

22,0

 

Potraviny

 1. Divella 

 

94,3

 

Mutti

 

61,1

 

Casa vinicola Zonin 

 

52,7

 

Balocco Industria dolciaria 

 

46,2

 

Galbusera 

 

45,7

 

Fonti di Vinadio 

 

42,3

 

Illva Saronno (Disaronno) 

 

39,2

 

Birra Castello

 

35,1

 

Valsoia 

 

32,5

 

Rummo 

 

29,5

 

Acetum 

 

25,4

 

Casa del caffè Vergnano

 

23,8

 

Valdigranno di Flavio Pagani 

 

22,8

 

Rigoni di Asiago

 

21,9

 

Masi Agricola 

 

20,5

 

Morato Pane 

 

17,7

 

Venchi 

 

14,9

 

Farnese vini 

 

13,2

 

Molini Bongiovanni 

 

11,6

 

Intertonno (Sardonelli) 

 

10,1

 

Nábytek a zařízení

Molteni

 

60,7

 

Iguzzini Illuminazione

 

57,6

 

Flos 

 

42,4

 

Cassina 

 

32,9

 

Kartell 

 

29,8

 

Minotti 

 

23,0

 

Pedrali

 

20,3

 

Arper

 

17,1

 

Novamobili

 

11,2

 

Zdroj: Il Sole 24 Ore podle analýzy společností  ICM Research a Legalcommunity

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební morálka se v důsledku hospodářské recese zhoršila. Zejména malé firmy se dostaly do platební neschopnosti. V minulosti zaznamenal Ekonomický úsek Velvyslanectví případy, kdy čeští dodavatelé narazily na podvodníky, kteří se prokazovaly falešnými účetními doklady, aby získaly zboží na dodavatelský úvěr, který nehodlali splácet.

Obecně lze doporučit dodržování následujících zásad:

 • dokumentární akreditiv (u větších zakázek a prvních dodávek)
 • platba předem (většinou u prvních dodávek, před získáním důvěry k obchodnímu partnerovi)
 • platba proti dodání (u ad-hoc transakcí, s nižší hodnotou)
 • dodávka na fakturu - splatnost 60, 90, 120 dní (nejpoužívanější v národním měřítku, často krytá směnkami se směnečným ručitelem)
 • Poměrně rozšířeným nešvarem je v Itálii zpožďování plateb za faktury vystavené na dodávky zboží a služeb pro veřejnou správu. Italští podnikatelé si na pozdní splácení plateb veřejnými institucemi stěžují a vláda se snaží některými opatřeními tento problém řešit.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Zvyklosti v obchodním společenském styku v Itálii se příliš neliší od zvyklostí v ČR. Obchodníci v Itálii oceňují rychlou odpověď na své dotazy a očekávají, že na jejich korespondenci bude reagováno alespoň potvrzením o přijetí. Formální oblečení lze v každém případě doporučit. Obchodní schůzky jsou nezbytnou součástí rozvíjení kontaktů a dochvilnost je od cizinců automaticky očekávána. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že sami Italové dochvilní příliš nejsou.

Ve srovnání s Čechy přecházejí Italové rychleji do neformálního oslovování jménem a do tykání. Nicméně první kontakty jsou přirozeně zpravidla formální, přičemž Italové dbají na používání akademických titulů (u vysokoškoláků je tradiční oslovení “Dottore” v případě absolventů technických škol “Ingegnere”) a pracovních funkcí, jimiž se odlišuje hierarchické postavení pracovníků firem (např. Direttore).

Při obchodním jednání se vyplácí nechat italské zákazníky zpočátku vést rozhovor, protože přímočarost obchodního rozhovoru může působit stroze a úsečně. To neodpovídá italské kultuře, která je uvolněná. Italové z našeho pohledu působí až „upovídaně“. Ostatně zejména angličtina ve srovnání s italštinou působí stroze a je mnohem „méně košatá“.

Je samozřejmě dobré se vyhnout negativním komentářům o Itálii. Naopak Italové ocení kladné a upřímné poznámky o italském umění, kultuře, stylu, kuchyni nebo hudbě.

Znalost angličtiny je mezi italskými zástupci firem relativně dobrá, zejména pokud jde o větší podniky. Nicméně používání italštiny může být velkou konkurenční výhodou při obchodování s menšími firmami a ve styku se starší generací - tedy v případech, kdy znalosti angličtiny nejsou již tak samozřejmé. Na severu Itálie jsou autonomní oblasti, v nichž obyvatelstvo hovoří také německy a francouzsky.

Běžná pracovní doba v Itálii začíná od 8-9 hod do 13 hod, následuje polední přestávka, a pokračuje od 14:30 do 17:30 -19 hod.

Z důvodu takřka celostátních dovolených bývají v srpnu uzavřeny velké průmyslové podniky, úřady, obchodní domy a různé provozovny služeb občanům. V mnohých soukromých podnicích a menších obchodech je otevírací doba omezená.

Naopak muzea, kulturní památky, církevní chrámy, hrady, zámky, výstavy mívají v období prázdnin prodloužené otevírací hodiny a vychází maximálně vstříc návštěvníkům Itálie. Do kostelů nelze vstupovat s odhalenými rameny a v krátkých kalhotách. Vatikánská muzea jsou otevřena zdarma každou poslední neděli v měsíci.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

italština, v oblastech se zvláštní autonomií rovněž:

 • slovinština (Friuli - Venezia Giulia)
 • němčina (Alto Adige/Südtirol, neboli Jižní Tyrolsko)
 • francouzština (Valle d’Aosta)

 

Státní a církevní svátky:

 

 • Řím – sv. Petr a sv. Pavel – 29.června
 • Milán – sv. Ambrož – 7.prosince
 • 8. prosince - Neposkvrněné početí
 • 15. srpna - Nanebevstoupení
 • 1. května - Svátek práce
 • pohyblivé velikonoční svátky
 • 1. ledna - Nový rok
 • 6. ledna - Tři králové
 • 25. dubna - Den osvobození
 • 2. června - Založení Italské republiky
 • 1. listopad - Všech svatých
 • 25. a 26. prosince - vánoční svátky
 • V jednotlivých italských městech se slaví dále církevní svátky zasvěcené patronům daného města:
 • Florencie – sv. Jan – 24.června
 • Neapol – sv. Gennaro - 19.září

 

Pracovní a prodejní doba

Tyto údaje jsou velmi orientační, protože každý obchodník si může stanovit otevírací dobu podle svého uvážení. Rozdíly vycházejí z velikosti a umístění, roční doby a cestovního ruchu.

 • Restaurace mají v poledne otevřeno cca od 12.30. Od 15.00 do cca 19.30 je  pauza a otevírají se znovu až večer. V restauracích platí zákaz kouření.Úřední hodiny bývají v mnoha případech omezeny pouze na dopoledne
 • Obvyklá pracovní doba v úřadech a na ministerstvech je od 9.00, 9.30 do 13.00 hod. V odpoledních hodinách začíná provoz od 15.00, 15.30 do 19.00 hod.
 • V Itálii předepisuje zákon, že každý obchodník musí vydat pokladní blok nebo jiný daňový doklad a zákazník je povinen jej při namátkové kontrole ze strany finanční policie předložit. Za porušení předpisu ukládá finanční policie nemalou pokutu jak majiteli podniku, tak i spotřebiteli.Hranice pro provádění hotovostních transakcí je v Itálii stanovena na výši 2 999 EUR
 • Obvyklá prodejní doba menších obchodů: 9.00-13.00 a 16-19.30, zavírací den pondělí dopoledne. Obchody s potravinami otevírají dříve.
 • Prodejní doba ve velkých obchodních domech je zpravidla 9.00 -  20.00/22.00 hod. Obchody jsou takto otevřeny i v sobotu. Hypermarkety mívají otevřeno po celý den i v neděli.

Pozn.: Od roku 2012 již nejsou oficiálně dnem pracovního klidu, ale vzhledem k oslavám na počest patrona města může být běžný průběh pracovního dne narušen. 

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Po vstupu ČR do EU se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu do 3 měsíců platí pouze registrační povinnost pro ubytovatele. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. Při pobytu delším než 3 měsíce je na místě provést registraci k dlouhodobému pobytu v místě pobytu. Jako cestovní doklad je vedle cestovního pasu možné používat i občanské průkazy typu identifikační karty, vydané po roce 1993, tzn. od vzniku ČR. U řidičů se vyžaduje technický průkaz vozidla, řidičský průkaz a zelená karta. Očkovací průkaz je nutný pro domácí zvířata, stáří vakcinace v rozmezí 12 – 20 dnů. 

Za použití dálnic se vybírá mýtné (pro orientaci je možno uvést, že úsek Brennerský průsmyk – Řím stojí cca 50 EUR). Dálnice v jižním směru od Salerna, v Kalábrii, Apulii a Sicílii nejsou zpoplatňovány. Ceny benzínu a motorové nafty patří k nejvyšším v Evropě. Při parkování je vhodné používat centrální záchytná parkoviště na okraji velkoměst, v centru se parkuje obtížně. Doprava po železnici je dražší než doprava autobusy. Jízdenky na městskou dopravu je třeba zakoupit předem, všechny zastávky jsou na znamení. Před cestou do Itálie bývá vhodné si zjistit, zda právě neprobíhá nebo se nechystá stávka (letištního personálu,  železniční a autobusové dopravy, prodejců pohonných hmot atd.). Informace o probíhajících stávkách lze nalézt na internetové adrese italského ministerstva dopravy: www.infrastrutturetrasporti.it - rubrika: „Calendario scioperi nazionali“.

Bezpečnostní situace v Itálii a bezpečnostní rizika pro zahraniční návštěvníky odpovídají běžným standardům členských zemí EU. Na celém území Itálie dochází velmi často ke kapesním krádežím a krádežím automobilů. Doporučuje se nenakupovat cenné zboží u pouličních prodejců nebo na trzích a požadovat vždy pokladní stvrzenku.

Místa, v nichž je třeba dbát zvýšené opatrnosti, jsou jihoitalské regiony Kampánie, Apulie, Kalábrie, Sicílie.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: