Izrael: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Tel Avivu (Izrael)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Potravinářský průmysl

0406 Sýry, tvaroh

Od 1. ledna 2010 je v platnosti Agrární dohoda, kterou uzavřely EU a Izrael. Na jejím základě byl výrazně usnadněn obchod zemědělskými komoditami, který je v mnoha položkách již zcela volný, bezcelní. S ohledem a raletivní sílu IL zemědělství v porovnání s ČR lze předpokládat, že z dohody by mohly těžit zejména CZ dovozci a spotřebitelé. Izrael je na dovozu potravinářských výrobků do značné míry závislý, ročně importuje potraviny a nápoje za 4,4 mld. USD, náš podíl na těchto dovozech činí 12.5 mil. USD, tzn. pouze cca 0,3%. Hlavními vývozci potravin do Izraele přitom stále zůstávají země Evropské Unie. Potenciál pro české výrobce zde proto bezesporu existuje a to nejenom ve vybraných položkách. K žádosti o dovozní licenci musí certifikovaný importér doložit tzv. košer (kašrut) certifikát - potvrzení o způsobilosti podle židovského náboženského práva. Získání košer osvědčení ale nepředstavuje v naprosté většině případů žádný problém, zkušený místní importér dokáže českého výrobce na certifikaci náležitě připravit. Na druhé straně se s košer certifikací pojí administrativní a někdy i technologické náklady, které zejména v případě menších zakázek mohou vývozy neúměrně prodražit. Dovážet je sice možné (s výjimkou masných výrobků) i „nekošer“ potraviny, tento segment je ale marginální, představuje asi jenom 5 - 10% trhu.

1107 Slad i pražený

1514 Olej řepkový, hořčičný, frakce

1701 Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá

1704 Cukrovinky bez kakaa (vč bílé čokolády)

1806 Čokoláda, přípravky potr. ost. s kakaem

1904 Výrobky z obilí (cereálie)

1905 Zboží pekařské (knackebrot, sušenky, slané pečivo)

2007 Zavařeniny, želé, kaše ovocné aj. pasty slazené (homogenizované výživy)

2203 Pivo ze sladu

2208 Ethylalkohol pod 80%, destiláty, likéry

Zdravotnictví

279 Služby spojené s vědou a výzkumem

Izrael patří v rámci OECD mezi země s nejnižšími náklady na zdravotnictví (cca. 7,8 % HDP), ale zatímco ČR patří k zemím s nejvyšším počtem nemocničních lůžek na osobu, Izrael zaujímá místo na opačné straně spektra. Izraelské zdravotnictví patří v mezinárodním srovnání (nákladů a výkonů k HDP) mezi nejvýkonnější (4. místo za Hong Kongem, Singapurem a Japonskem, ref. analýza Bloomberg ze srpna 2013). Je to nejenom kvůli řadě unikátních projektů (např. dobrovolnická organizace Yad Sarah), ale i díky investicím do vědy a výzkumu (s 4.5% HDP patří Izraeli celosvětově první místo). V Izraeli má rovněž sídlo největší světový výrobce generik (Teva).

3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj.

3005 Vata gáza obinadla ap z

901832 Jehly kovové trubkové,sešívací

901839 Katétry,kanyly ap výrobky

901841 Vrtačky zubní,i kombinované

901849 Přístroje,nástroje zubolékařské ostatní

9019 Přístr pro mechanoterapii masážní dýchací aj

901920 Přístroje oživ.dýchací,pro léčbu kyslíkem ap

9021 Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj

902190 Přístroje ost.ke kompenzaci vad,neschopnosti

9022 Přístroje rentgenové aj používající záření

902214 Rentgenové přístroje lékařské, chirurgické ap

902219 RTG přístroje pro ostatní účely

Chemický průmysl

3818 Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku

Chemický průmysl včetně příbuzných oborů papírenské, plastové a kaučukové výroby je stále perspektivním odvětvím pro české producenty, v minulosti se to již mnohokrát potvrdilo. Ačkoliv v Izraeli existují silní výrobci, nedokáží z místní produkce pokrýt kompletní domácí poptávku. Čeští výrobci mohou tento potenciál využít.

38 Výrobky chemické různé

3808 Insekticidy herbicidy fungicidy ap přípravky

5504 Vlákna střižová umělá

5509 Příze z vláken střižových chemických

Strojní zařízení

8419 Stroje ke zpracování materialů změnou teplot

V Izraeli probíhá celá řada infrastrukturních projektů (rozšiřování a obnova železniční sítě, budování mostů, atp.). Jak v infrastruktuře, tak ve stavebnictví je vysoký potenciál uplatnění produkce českého strojírenství..

8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

8429 Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

8479 Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí jn

Energytický průmysl

7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

Energetika (výrobní i rozvodné/distribuční části), transformátory, zařízení pro generování elektrické energie (turbíny, kotle, chladicí věže). Zařízení a technologie pro těžbu, skladování, zpracování a přepravu zemního plynu, výstavba a dodávky zařízení a komponentů (roury, armatury, kompresory). Dalším (a v zásadě novým) polem působnosti českých firem může být oblast těžby zemního plynu a návazných oblastí. Investovat se perspektivně bude do těžebných a rozvodných technologií, zařízení na zpracování plynu (CNG, možná zkapalnění) či jeho uskladňování.

7613 Nádoby hliníkové na plyn stlačený zkapalněný

8402 Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

8404 Přístroje pro kotle generátory

8410 Turbiny kola vodní regulátory

8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

8501 Motory elektrické generátory

8502 Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

8502 Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

8503 Části motorů elektr generátorů soustrojí ap

8504 Transformátory el měniče statické induktory

8505 Elektromagnety aj zaříz upínací s magnety ap

Železniční doprava

7302 Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

Vzhledem k neexistenci významných ocelářských provozů v Izraeli je trh výrazně dovozní. Totéž platí pro dodávky dopravních prostředků (kromě osobních automobilů, např. lokomotivy, vagóny, tramvaje, autobusy) a navazujících komponentů (kolejnic, signalizačního zařízení). Izrael hodlá v příštích letech elektrifikovat železnici. Není příliš pravděpodobné, že by české firmy mohly vyhrávat celé tendry, to je spíše doména domácích subjektů, zejména pokud jde o stavební práce. Mohou se však podílet na subdodávkách typu hloubení tunelů (v Izraeli v zásadě není firma, která by větší projekty tohoto typu zvládala), dodávky kolejnic, nových vlaků atd.

7304 Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze železa,oceli

8602 Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

8603 Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

8606 Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou

8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

8608 Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

Obranný průmysl

8704 Vozidla motorová pro dopravu nákladní

Izrael současně patří mezi největší dovozce vojenského materiálu. Roční rozpočet izraelské armády v současnosti přesahuje 17 mld. USD, z čehož cca. 20% představuje přímá podpora Spojených států. Izrael ročně dováží vojenskou techniku v hodnotě 2,8 mld. USD (po dovozu nerostných surovin se jedná o nejvýznamnější dovozní položku) a další bezpečnostní technologie nevojenského charakteru za 550 mil. USD. Exportní potenciál pro české výrobce je tudíž enormní. Na celkovém vývozu vojenského materiálu z ČR v roce 2013 se Izrael podílel z 1,46%, což představuje 19. místo. Hlavní vývozní položky tvoří vozidla (38%), zobrazovací průzkumná zařízení (32%), velkorážové zbraně (11%) a technologie (5%). České firmy mohou navázat s izraelskými subjekty strategická partnerství, jak při vývoji nových komplexních obranných systémů, tak v přístupu na třetí trhy, na nichž má jedná ze stran silnější postavení. Spolupráce se špičkovými izraelskými firmami nezřídka posouvá české firmy na vyšší technologickou úroveň a tím posiluje jejich mezinárodní konkurenceschopnost.

9302 Revolvery, pistole, jiné střelné zbraně

852610 Přístroje radiolokační,radiosondážní(radary)

852691 Přístroje radionavigační

852692 Přístroje radiové pro dálkové řízení

930621 Náboje pro pušky,karabiny

930629 Broky pro vzduchovky

Nové technologie, včetně nanotechnologií a biotechnologií

Mobilní aplikace, software, 3D tisk, přístroje na výrobu nano vláken.

Hi-tech obory mají v Izraeli silnou pozici (na vědu a výzkum se ročně vynakládá takřka 5% HDP, což je vůbec největší podíl na světě), přesto se českým firmám nadále úspěšně daří využívat poptávku izraelských společností po elektrotechnických produktech, procesorech, počítačích a jejich komponentech a optických přístrojích. Pro hi-tech odvětví navíc jednoznačně hovoří i Dohoda o podpoře aplikovaného výzkumu v průmyslovém sektoru, která vstoupila v platnost na podzim roku 2009. Na bázi dohody se vlády obou zemí dohodly na podpoře zajímavých, inovativních projektů, které společně předloží české a izraelské firmy. Izrael patří do nejužší světové špičky v oboru živých věd, nových technologií a inovací.

Environmentální technologie

282 Environmentální služby (ochrana a dekontaminace vody, půdy a vzduchu). Technologie na ochranu vody, půdy, vzduchu a jejich čištění, fotovolatika, desalinace.

Vzhledem k nedostatku přírodních zdrojů je hlavní hybnou silou ekonomického rozvoje věda, resp. aplikovaný výzkum. Silnou pozici si udržuje čisté technologie (výzkum a vývoj v oblasti fotovoltaiky, desalinační jednotky) a nanotechnologie. Pravidelně se v Izraeli konají mezinárodní oborové veletrhy WATEC a CleanTech. V minulosti dost zanedbávaný sektor jinak moderní izraelské ekonomiky. Armáda přesunuje své základny z hustě obydlených centrálních oblastí více na jih, je třeba sanovat zamořenou půdu (podobně jako po odchodu sovětské armády z ČR). Některé řeky mají řečiště zanesená a znečištěná průmyslovými odpady. Aktuálně se řeší největší ekologická katastrofa v historii Izraele po úniku miliónů litrů ropy z prasklého ropovodu poblíž Eilatu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Izrael

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Následující odvětví jsou ve střednědobém horizontu perspektivní:

Automobilový průmysl

V Izraeli nepůsobí (s výjimkou kusové výroby) producenti automobilů. Veškerá nabídka na místním trhu je tvořena dovozem. Pro české automobilky (Škoda Auto, ale i pobočka Hyundai v Nošovicích či další výrobci osobních vozů, Tatra a další producenti nákladních vozidel, výrobci motocyklů a mopedů) a výrobce náhradních dílů je tak místní trh standardně a dlouhodobě perspektivním. Mírně by přitom mělo napomoct i snížení daně, kterou je prodej vozů v maloobchodní síti zatížen. Nových automobilů se má odhadem během roku 2017 prodat v Izraeli více než 200 tisíc.

Ocelářský průmysl

V Izraeli  permanentně probíhá celá řada infrastrukturních projektů (rozšiřování a obnova železniční sítě, budování mostů apod.). Jak v infrastruktuře, tak ve stavebnictví bude mít možnost uplatnění česká hutní a ocelářská produkce. Vzhledem k neexistenci významných ocelářských provozů v Izraeli je trh výrazně dovozní. Drtivá většina zakázek je však tendrovaných, s čímž se pojí nepříjemná povinnost offsetových závazků.  

Chemický průmysl

Chemický průmysl včetně příbuzných oborů papírenské, plastové a kaučukové výroby je stále perspektivním odvětvím pro české producenty, v minulosti se to již mnohokrát potvrdilo. Ačkoliv v Izraeli existují silní výrobci, nedokáží z místní produkce pokrýt kompletní domácí poptávku. Čeští výrobci mohou tento potenciál využít.

Hi-tech průmysl

Hi-tech obory mají v Izraeli silnou pozici (na vědu a výzkum se ročně vynakládá takřka 5% HDP, což je vůbec největší podíl na světě), přesto se českým firmám nadále úspěšně daří využívat poptávku izraelských společností po elektrotechnických produktech, procesorech, počítačích a jejich komponentech a optických přístrojích. Pro hi-tech odvětví navíc jednoznačně hovoří i Dohoda o podpoře aplikovaného výzkumu v průmyslovém sektoru, která vstoupila v platnost na podzim roku 2009. Na bázi dohody se vlády obou zemí dohodly na podpoře zajímavých, inovativních projektů, které společně předloží české a izraelské firmy. Každému, kdo usiluje o užší spoluprác v hi-tech oborech lze tudíž doporučit, aby se prostřednictvím agentury CzechInvest  (která je gestorem projektu na CZ straně) detailně informoval o aktuálním stavu programu.     

Energetika

Izraelská energetika díky nově objeveným nalezištím zemního plynu ve Středozemním moři bude i nadále hojně rozvíjena zejména pokud jde o generování elektrické energie. Nabízejí se tak dodávky příslušné technologie (turbíny, kotle, chladící věže). Vedle toho budou nově stavěny rozvodné sítě pro přepravu zemního plynu v rámci Izraele, i zde se skýtají četné příležitosti pro producenty zařízení pro skladování, přepravu a další zpracování zemního plynu.

Potraviny

V obecné rovině platí, že Izrael je hojným importérem potravin, zejména zpracovaných (s výjimkou ovoce a zeleniny, kterých je v zemi dostatek). Mezi komodity za časté dovážené patří zejména cukrovinky, minerální vody, cereálie, dětské výživy atd.. Existují však i četná úskalí, především pak takřka nevyhnutelná povinnost opatřit dovážené zboží tzv. košer certifikátem (který se neuděluje zdarma a v důsledku dovážené zboží tu více, tu méně prodražuje). Nadto je skutečně obtížné získat ho pro výrobky masného či mlékárenského průmyslu. Určitým problémem může být dále i fakt, že dovozci potravin bývají často přelétaví a jeden prodaný kontejner ještě automaticky negarantuje dlouhodobý úspěch. Pokud se ale čeští výrobci obrní jistou trpělivostí, mohou najít v Izraeli slibné příležitosti.   

Export českých potravinářských výrobků do Izraele dosáhl v roce 2015 celkové výše téměř 15 mil. USD, přesto ale zdaleka nedosahuje hodnot, který tento trh pro nás potencionálně může mít. Izrael je na importech do značné míry závislý, ročně dováží potraviny a nápoje za 4,4 mld. USD, náš podíl na těchto dovozech je tedy pouze cca 0,3%. Přitom hlavními vývozci potravin do Izraele stále zůstávají země Evropské Unie.

Prostor na zvýšení českého vývozu je u položek, které do Izraele již exportujeme:

 • Cukrovinky, sacharóza, cukr
 • Cereálie, sušenky, slané pečivo
 • Homogenizované ovocné výživy
 • Krmivo pro domácí zvířata
 • Pivo

A po analýze izraelských dovozů i u dalších importovaných položek, například

 • Sýry, tvaroh
 • Sušené ovoce
 • Slad
 • Rostlinné oleje
 • Čokoládové výrobky
 • Destiláty, likéry

Tento seznam není konečný, trh se neustále vyvíjí. Neustále stoupá poptávka po zdravých, nízkokalorických potravinách, potravinách obsahujících vlákninu, gluten-free apod. Velmi oblíbenou a vyhledávanou skupinou se stávají organické potraviny.

Dlouhodobě se z pohledu příležitostí pro české exportéry jako perspektivní položky/obory dále jeví:

 • dopravní systémy (železnice, systémy MHD, jako kupř. tzv. “telavivské” metro) - dodávky komponentů (kolejnic, signalizačního zařízení atd.), dodávky dopravních prostředků (lokomotivy, vagóny, tramvaje, autobusy);
 • subdodávky komponentů pro obranný průmysl;
 • vodohospodářské systémy, zejména subdodávky - např. roury, armatury a zařízení pro čištění a úpravu vody;
 • stroje a zařízení pro průmysl - obráběcí stroje apod., přístrojová a laboratorní technika;
 • pšenice (krmná i potravinářská)
 • dřevo a výrobky ze dřeva - dřevotřísky, překližky, štípané dřevo na podpal, dřevěné uhlí. 

Tento přehled vychází ze zkušeností OEÚ získaných zpracováním poptávek místních obchodníků, z rozhovorů s představiteli podnikatelské sféry, průmyslu a státní správy a ze studia veřejných informačních zdrojů.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

30.1. – 1.2.2017 – CYBERTECH – mezinárodní konference a veletrh

Největší mezinárodní konference ke kybernetické bezpečnosti mimo území USA spoluorganizována Ministerstvem zahraničních věcí Státu Izrael a Ben Gurion University v Beer-Ševě.

Více než 200 vystavovatelů a 100 odborných přednášek, účast vládních činitelů včetně izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Součástí programu je také každoroční soutěž start-upů z oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

6.– 7.2.2017- LSIE - LIFE SCIENCE INDUSTRY EVENT

Zastřešující název pro několik paralelně probíhajících konferencí a doprovodný veletrh.

Hlavní tematické konference: MDDMI (The Annual Conference for Medical Device Design and Manufacturing Industry) – mj. informace o aktivitách izraelských inkubátorů v oblasti med-tech, představení hlavních start-upů, 3D tisk v med-tech. Bližší informace k programu:  ITTN (The International Conference of Israeli Tech Transfer Organisation) – Prezentace všech tech-transferových center hlavních izraelských univerzit (např. Technion, Hebrejská univerzita, Telavivská univerzita, Weizmannův institut věd) a několika vybraných nemocnic (např. Rambam, Hadassa).

 

8. 2.2017 – INNOVEX – každoroční konference a doprovodný veletrh k aktuálnímu dění ve sféře inovací v izraelském hitech průmyslu a oblasti otevřených inovací.

Konference je připravována ve spolupráci s univerzitami a relevantními resorty. Předchozího ročníku (2016) se zúčastnilo na 1500 zástupců firem, investorů, profesních spolků, zástupců univerzit a odborné veřejnosti. Některá z témat: digitální éra a nová média (robotika, elektro-optika), technologie v oblasti zdravotnictví a zdravotní péče, internet věcí, softwarová řešení (Cloud, big data and data analytics), oblast otevřených inovací.

 

5.– 7.5.2017 – TAU Innovation Day – každoroční mezinárodní konference, veletrh a série doprovodných work-shopů a seminářů k aktuálním trendům v oblasti izraelského start-upového ekosystému. Akce, kterou pořádá Univerzita v Tel Avivu, se zaměřuje na prezentaci úspěšných začínajících start-upů vzešlých zejména z prostředí mladých absolventů univerzit. Svou velikostí a počtem zahraničních návštěvníků z více než 30 zemí se jedná o jednu z největších událostí konaných na univerzitní půdě. 

 

23.– 25.5.2017 – BIOMED – mezinárodní konference, doprovodný veletrh a business fórum z oblasti biomedicínských věd. 

Hlavním tématem roku 2017 bude stárnutí populace a inovativní trendy v léčbě s tím souvisejících chorob (chronická onemocnění, léčba rakoviny, neuro-degenerativní onemocnění, léčba cukrovky). Důležitou součástí programu je vždy také soutěž biomedicínsky orientovaných start-upů. Loňského ročníku se zúčastnilo více než 6000 delegátů ze 45 zemí.

 

6.– 8.6.2017 – ISDEF – mezinárodní veletrh a doprovodná konference v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Akce se koná každé dva roky a účastní se jí více než 250 vystavovatelů a 15 000 návštěvníků z celého světa.

 

12.-14.9.2017 – WATEC ISRAEL mezinárodní veletrh k problematice hospodaření s vodními zdroji a ochraně životního prostředí. Nedostatek vodních zdrojů přiměl IL zemědělce hledat inovativní řešení k zajištění potřeb rostoucí populace. Izraeli dnes patří prim jak v odsolování mořské vody reverzní osmózou, tak ve zpracování odpadních vod. Akce se koná každé dva roky a účastní se jí vystavovatelé z například oblasti údržby a čištění vodních zdrojů, odsolování či zavlažovacích systémů. Součástí soutěže je také soutěž start-upů.

 

24.– 28.9.2017 – DLD Tel Aviv - akce tradičně spolupořádaná telavivskou radnicí k aktuálním tématům souvisejícím mj. s rozvojem měst a činností člověka (kybernetická bezpečnost, smart cities, bankovnictví, mobilní aplikace; robotika); součástí je také mezinárodní start-up fórum. Předpokládaná účast: zástupci start-up firem, VC fondů, angel investoři, přední nadnárodní společnosti (v předchozích ročnících účast např. Google, IBM, Intel, Orange, Microsoft, Facebook).

 

31.10.- 2.11.2017 – TECHNOLOGY 2017 mezinárodní strojírenský veletrh, největší svého druhu v Izraeli. Pořadatelé očekávají účast více než 15 tis. profesionálních návštěvníků.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: