Jak ovlivní nový občanský zákoník smlouvy?

19. 12. 2013 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Jak ovlivní nový občanský zákoník smlouvy? Nový občanský zákoník přináší změny i do oblasti uzavírání smluv. V určitých případech nejsou nové předpisy jasné, ani odborníci se na výkladu neshodnou. Komplikace nastanou třeba v případě, když budete v roce 2014 měnit smlouvy uzavřené podle předpisů platných do roku 2013.

Nová pravidla vyplývající z občanského zákoníku se bez výjimky uplatní na smlouvy uzavřené po 1. lednu 2014 a naopak smlouvy uzavřené do tohoto data „dožijí“ v režimu starého práva. Pokud jste smlouvy uzavřeli podle nyní platných předpisů, budou platit i nadále. Toto jednoduché pravidlo se ale komplikuje v případě, že budete po roce 2014 tyto smlouvy měnit, pohledávky z nich postupovat, uznávat, započítávat či narovnávat apod. Zde se již odborníci zcela neshodnou na tom, kterým právem se takové změny budou řídit.

Nejasností je však více, nový občanský zákoník neposkytuje jednoznačně řešení ani pro dílčí smlouvy uzavírané po roce 2014, které se mají řídit „starou“ rámcovou smlouvou, nebo pro „starou“ smlouvu o smlouvě budoucí, když k uzavření budoucí smlouvy má dojít až v roce 2014. V tomto případě bude často vhodné dohodnout se s vaším smluvním partnerem, že se smlouva či její změna budou řídit novým občanským zákoníkem. Tuto možnost nám nový občanský zákoník poskytuje, a pokud ji využijeme, zbavíme se nejistoty, jaká pravidla vlastně platí.

Pravidlo, že staré smlouvy dožijí podle starého práva, navíc neplatí bez výjimky. Pro nájmy a účty začne nové právo platit plně již od 1. ledna 2014. Zde tedy platí, že s novou úpravou byste se měli včas seznámit a tam, kde se pravidla mění ve váš neprospěch, byste měli sjednat včasnou úpravu smluvních podmínek.

Pro smlouvy uzavírané po Novém roce 2014 obecně samozřejmě platí, že se musíte seznámit s novými pravidly, a to jak s obecným smluvním a závazkovým právem, tak s konkrétní úpravou daného smluvního typu. Úprava některých smluvních typů se mění jen kosmeticky, jinde jsou změny výraznější.

Dva druhy novinek

Novinky, které přináší nový občanský zákoník v oblasti smluvního práva, jsou v zásadě dvojího typu. Některá nová pravidla poskytují větší volnost a flexibilitu, možnost sjednat si to, co bylo dříve výslovně zakázáno nebo co soudci často formalisticky prohlašovali za neplatné. Sem patří například možnost sjednat si nově postup při uzavření smlouvy, zákaz zcizení nebo zatížení věci, přípustnost úroků z úroků. Využít tyto novinky není povinnost. Ten, kdo to neudělá, si nezlepší svou pozici nebo nevyužije novou příležitost, ale nečeká ho žádná sankce. Někdy bude dokonce moci ze změny zákona profitovat, i když neudělá nic.

Druhou kategorií jsou nové zákazy, omezení či rizika. Například ustanovení obchodních podmínek, která jsou pro zákazníka či obchodního partnera překvapivá (nemohl je rozumně očekávat), mohou být neúčinná. Pokud si ve smlouvě omezíme odpovědnost za škodu, nebude se k ujednání vůbec přihlížet, pokud náš smluvní partner je slabší smluvní stranou. Důsledkem nerespektování těchto nových pravidel může být odpovědnost za škodu, neplatnost smluvních ujednání či vázanost smluvními podmínkami, které strana sjednat nechtěla.

Jana Buršíková, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek