Jaký je správný obsah lékárničky na pracovišti?

27. 3. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Tento článek se věnuje současným zákonům a předpisům, které stanovují, jaký obsah má ve skutečnosti lékárnička mít, a kolik jich vlastně má na pracovišti být. Povinností každého zaměstnavatele je zajistit na pracovišti dostatečný počet lékárniček, přičemž jejich obsah je pokaždé trochu odlišný. V čem jsou rozdíly, a jak poznat jaký počet je ten správný?

Univerzální obsah lékárničky na pracovišti

Neexistuje zákon, který by stanovil univerzální obsah lékárničky na pracovišti. Každé pracoviště má svá specifika a jiná potenciální rizika úrazu. Existuje však řada zákonů, předpisů a vládních nařízení, které stanovují obsah lékárničky podle toho, o jaký druh práce se jedná, s jakými nástroji je práce prováděna nebo jak velké je riziko úrazu.

Kde se inspirovat pro vytvoření obsahu lékárničky

Ilustrační obrázek - lékárničkaInspirací pro vytvoření obsahu lékárničky vám může být například příloha č.14 v předpise č. 341/2002 Sb. z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V této příloze naleznete druhy lékárniček a jejich obsah a použití podle druhů vozidel včetně letáku o postupu při dopravní nehodě. Dále se můžete inspirovat také ve vyhlášce č. 173/1995 Sb., a to v § 75 První pomoc.

Kdo kontroluje stav a umístění lékárničky

Kontrolu stavu a umístění lékárničky provádí oblastní inspektorát práce nebo krajská hygienická stanice. Při kontrole se nejčastěji úředníci zaměřují na expirační dobu léků, a zda se obsah lékárničky vztahuje k daným rizikům, které se na pracovišti vyskytují.

Jaké jsou zákony o lékárničce a co uvádí

Kde musí být lékárnička umístěna

Lékárnička musí být vždy umístěna na dobře dostupném místě a musí být řádně označena značkami, což ukládá příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb. v bodě 8. Poskytování první pomoci.

Výtah z předpisu č. 101/2005 Sb.

Povinnost lékárničky na pracovišti

Tento paragraf v odstavci 6 uvádí, že zaměstnavatel je povinen společně s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo zařízením poskytující závodní preventivní péči proškolit potřebný počet zaměstnanců, kteří by v případě potřeby poskytovali na pracovišti první pomoc a případnou evakuaci, a též je povinen vybavit pracoviště zdravotnickými potřebami (lékárničkou) v takovém rozsahu, aby to odpovídalo potenciálním rizikům, které se mohou na pracovišti vyskytovat.

Výtah ze Zákoníku práce - § 102 odst. 6

Prostředky pro poskytnutí první pomoci

Tento zákon upravuje další požadavky BOZP, a to v § 2 odst. písm. f), kde je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a přivolání záchranné služby. Rozsah těchto prostředků zajišťuje zaměstnavatel ve spolupráci s příslušným zařízením závodní preventivní péče nebo poskytovatelem pracovně-lékařských služeb.

Výtah z předpisu č. 309/2006 Sb.

Školení zaměstnanců v první pomoci

§ 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. uvádí obsah pracovně-lékařských služeb. Poukazuje na poradenské činnosti, které spočívají v poskytnutí školení zaměstnanců v oblasti první pomoci. Zaměstnavatel by tedy měl provést školení zaměstnanců první pomoci a zpracovat návrh na vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci.

Výtah z předpisu č. 79/2013 Sb.

Lékárnička tam, kde se používají speciální přístroje pro péči o tělo

§ 21 předpisu č. 258/2008 Sb. poukazuje na to, že osoba provozující služby, při kterých se používají speciální přístroje pro péči o tělo, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou dle charakteru dané služby, a to včetně vypracování provozního řádu. Mezi tyto služby se řadí holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby.

Výtah z předpisu č. 258/2000 Sb.

Lékárnička na zotavovacích akcích pro děti a školy v přírodě

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti uvádí v příloze č.4 minimální rozsah lékárničky.

Výtah z předpisu č. 106/2001 Sb.

Lékárnička při práci v lese s ostrým nářadím

§ 2 odst. 3 v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. uvádí, že zaměstnavatel je povinen vybavit zaměstnance, který pracuje s přenosným či ručním nářadím (například v lese nebo jiném obdobném pracovišti), které má ostří, obvazovým balíčkem. Stejně tak je zaměstnavatel povinen vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a přivolání lékařské pomoci.

Výtah z předpisu č. 28/2002 Sb.

Lékárnička při potápěčských pracích nebo při práci u vody

Tento předpis je nařízením vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, kde dochází k potápění pod vodu nebo k práci nad vodou či v její těsné blízkosti. V tomto předpisu, v příloze č.3, jsou stanovené povinnosti, které ukládají zaměstnavateli zajistit prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí, ale také povinnost trvalé přítomnosti osoby, která je v poskytování první pomoci proškolena.

Výtah z předpisu č. 591/2006 Sb.

Lékárnička pro provozovatele střelnice

Ve vyhlášce o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, je v příloze č. 2 uvedeno, co vše má lékárnička na střelnici obsahovat.

Výtah z předpisu č. 493/2002 Sb.

Převzato z portálu BezpecnostPrace.info, autor: Michal Šiška

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek