Jamajka: Zahraniční obchod země

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Obchodní bilance za roky 2005–2009 (v mil. USD)
Rok20052006200720082009
Export1 5321 9833 4643 6723 879
Import4 7395 650 6 2315 8966 432
Saldo-3 207-3 667-2 767-2 224-2 553

Pramen: Bank of Jamaica, listopad 2010

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Export (2010)

 • USA 28,8 %
 • EU (mimo V. Británii) - Nizozemí, Norsko, Francie, Německo 17,1 %
 • Kanada 16,1 %
 • Velká Británie 12,8 %

Import (2010)

 • USA 43,5 %
 • CARICOM 11,2 %
 • EU (V. Británie, Nizozemí, Francie, Německo) 10,5 %
 • Japonsko 6,1 %

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura (v tis. USD)
 2005 2006 2007 
 importexportimportexportimportexport
Potraviny602193617236301166
Nápoje a tabák567968903247
Suroviny (bez paliv)791 040821 25943603
Minerální paliva, mazadlaa ost. materiály1 3601111 758268937128
zvířata a rostlinné oleje a tuky28-25-13-
chemikálie555576807434728
průmyslové výrobky63811696143077
stroje a dopravní zařízení870181 1302250811
různé hotové výrobky477215111923210
ostatní73-82-35-
celkem4 7391 5325 6501 9832 7561 003

Export (2009)

 • alumina (oxid hlinitý) 57,6 %
 • bauxit 6,9 %
 • cukr 6,5 %
 • banány 1,8 %

Import (2009)

 • suroviny mimo paliva 32,0 %
 • spotřební zboží (potraviny, průmyslové výrobky) 28,2 %
 • paliva 25,1 %
 • kapitálové statky (stroje a zařízení, dopravní prostředky aj.) 14,7 %

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Zahraniční obchod se řídí mezinárodními pravidly, vývozu ani dovozu nejsou obecně kladeny žádné administrativní překážky, s výjimkou speciálu. V platebním styku jsou běžné obvyklé formy placení, zejména neodvolatelným potvrzeným akreditivem. Při dodávkách na úvěr se doporučuje vyšší forma zajištění devizové návratnosti dodávky bankovní garancií či bankovním avalem.

Při dovozu jsou vyžadovány tyto doklady:

 • celní prohlášení
 • obchodní faktura
 • přepravní dokumenty (Bill of Lading, Airway Bill apod.)
 • certifikáty o původu zboží, kvalitě, sanitární a fytosanitární podle druhu dováženého zboží, příp. vážní certifikát, balicí list apod.

Zvláštní podmínky platí pro dovoz zboží do volných zón.

Zakázané nebo pro dovoz omezené položky

Je zakázán dovoz střelných zbraní, munice a výbušnin a kontrolovaných léků bez předepsaného povolení vystaveného před jejich dovozem na Jamajku. Je omezen dovoz ovoce, rostlin, masa, zeleniny a živých zvířat, na které je nutné platné povolení vystavené jamajskými úřady před jejich dovozem. Tiskoviny obchodního charakteru podléhají clu.

Obchodní rámec převzatý z Velké Británie je liberální. Fyzické osoby mohly do r. 2004 zaregistrovat společnosti s ručením omezeným podle zákona z r. 1965 tzv. Company Law Act. Obchodníci s exkluzivitou nebo vlastníci mohli registrovat svá obchodní jména ve smyslu zákona Registration of Business Name Act., zámořské společnosti se mohly registrovat v zemi, aniž by musely zřizovat místní společnost.

V r. 2004 vstoupil v platnost nový zákon New Companies Act, který zjednodušil požadavky na zřizování společností a přispěl k pozitivnímu vývoji v informatice a technologiích.

Dovozní formality a proclení zboží

 • je-li vyžadována licence, povolení nebo certifikace pro dovoz výrobku, je nutno kontaktovat příslušný úřad
 • vyzvednout přepravní dokumenty od přepravního agenta nebo zahraničního dodavatele a předat je dopravní společnosti nebo letecké na Jamajce a uhradit nutné poplatky za vystavení dokumentů a za přepravu a převzít námořní konosament (Bill of Lading) nebo letecký nákladní list (Air Waybill)
 • přesahuje-li hodnota zboží USD 5 000,-, nebo je-li dováženo motorové vozidlo,, je nutno kontrahovat celního agenta (Customs Broker), kterému dovozce předá všechny relevantní dokumenty, tj. dovozní licenci, faktury, námořní konosamenty nebo letecký nákladní list
 • předložit žádost na úřad daňové certifikace pro vystavení certifikátu o souhlasu se zaplacením daně
 • Broker nebo dovozce zkompletuje tzv. C78 Import Entry a prředloží ho celnici ke schválení
 • Po akceptu tohoto certifikátu je tento ověřen a zaplatí se clo
 • Pokud je Import Entry vrácen brokerovi/dovozci, tento přistoupí k proclení zásilky v přístavu a dále:
  • broker/dovozce zaplatí všechny výlohy přístavní společnosti/aeroliniím za skladování a vyložení zásilky
  • B/L nebo Air Waybill je předložen s ostatními dokumenty celnici pro vystavení lodního manifestu
  • Broker/dovozce předá B/L nebo Air Waybill správci skladiště k vyhledání zboží
  • Po lokalizaci zboží ho proclí celní úředník a uvolní. V případě osobních svršků se platí clo v přístavu před jeho uvolněním

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

V souvislosti se snahou vlády o maximální otevření jamajské ekonomiky dochází k trvalému uvolňování ochranářských obchodních a investičních bariér. Jamajka je otevřeným trhem, vláda průběžně odstraňuje celní překážky a podporuje příliv přímých zahraničních investic. Je trhem s moderní infrastrukturou, vynikajícím telekomunikačním spojením, se strategickou polohou blízko hlavních trhů, bez cenových a devizových kontrol s minimem dovozních a vývozních restrikcí a zavedenými volnými zónami. Ochrana domácího trhu v praxi neexistuje.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

Jamajské volné zóny jsou vládní iniciativou k podpoře zahraničních investic. Společnosti, které operují v rámci těchto zón, neplatí daně ze zisku, požívají výhod celních úlev na dovozy i vývozy a mírných celních procedur. Nicméně však mají povinnost vyvážet 85 % své produkce mimo země CARICOMu. Jamajské volné zóny byly vytvořeny Zákonem o jamajských exportních volných zónách a jsou spravovány přímo vládou. Firmy, operující v těchto zónách, mohou zboží skladovat, vyrábět, redistribuovat, zušlechťovat, rafinovat, montovat, balit a provádět další servisní operace. Požívají plně neomezených daňových prázdnin, nepotřebují žádné dovozní licence a mají celní úlevy na kapitálové statky, suroviny, stavební materiál a kancelářské vybavení.

Jamajka má 4 volné obchodní zóny, ale společnosti mimo zóny mohou požádat o vydání statutu volné zóny jako tzv. Single Entity Free Zones. Vláda původně využívala tyto zóny na podporu oděvního průmyslu a odvětvích s ním spojených, v 90. letech však převládl průmysl informačních technologií. První volnou zónou na Jamajce byla Kingston Free Zone otevřená v r. 1976 u kontejnerového terminálu v Kingstonu o rozloze 180 000 m2. Další významné volné zóny jsou Montego Bay Free Zone, Garmex Free Zone, Hayes Free Zone a Cazoumar Free Zone. Bližší informace o podnikání v těchto zónách lze získat přímo na Kingston Free Zone, e-mail: kfzclsvc@infochan.com a na Montego Bay Free Zone na e-mailu: clients-mbfz@jadigiport.com.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: