Jamajka: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuce a prodej dováženého zboží na Jamajce se realizuje prostřednictvím místních importérů, distributorů a obchodních zástupců. Velká část dodávek materiálů a strojů a strojního zařízení se dováží přímo konečnými uživateli. Úzké kontakty s konečnými uživateli a poskytování excelentní kvality, poprodejního servisu a konkurenčních cen jsou podstatné pro vybudování a udržení pozice na trhu. Současně je třeba mít na zřeteli, že relativní blízkost USA způsobuje, že mnoho importérů zboží na Jamajku udržuje přímé kontakty s reprezentanty vývozců a zástupců, především na Floridě.

Pro české podnikatele z těchto skutečností vyplývá, že musejí zpracování jamajského trhu věnovat obzvláště velkou pozornost a nabízet zboží nejvyšší kvality se zajištěným servisem při konkurenceschopných cenách. Je však nutno zdůraznit, že se jedná o trh malý, který je dostatečně saturován konkurenčními výrobci zejména z USA, Kanady a Velké Británie, kteří patří mezi největší obchodní partnery Jamajky, a šance na uplatnění českého zboží jsou tím velmi omezené.

Při zpracování trhu je možné také využívat služeb The Jamaica Trade Point, který nabízí provedení exportní registrace, vyřízení žádostí o dovozní a vývozní licence, exportní certifikáty a žádosti o povolení, zajištění náležitostí spojených s nakládkou a dopravou zboží, E-manifestu, E-placení, předkládání obchodních faktur a formuláře C-87 a obchodní informace. Informace na webu www.JamaicaTradePoint.com.

Na Jamajce nejsou žádné specifické zákony, které by diktovaly kontraktační podmínky pro obchodní zástupce a distributory. Strany formulují své podmínky a lhůty s pomocí nebo bez pomoci místní právní kanceláře. Nicméně, každý dodavatel nebo obchodní zástupce či distributor je vázán zákonem o korektní soutěži (Fair Competition Act – FCA), který zabraňuje smluvním doložkám, které omezují volnou konkurenci. Podle jamajského systému britského zvykového práva po podpisu dohody se tato stává zákonně vázaným dokumentem a její porušení může být řešeno soudní cestou. Partnery na Jamajce je možno vyhledat prostřednictvím místní vládní investiční agentury JAMPRO (Jamaica Promotion Corporation), dále soukromou organizací The Private Sector Organization of Jamaica, The Jamaican Manufacturers‘ Association nebo Jamaica Chamber of Commmerce.

Franchising

Obvyklou formou podnikání na Jamajce je franchising, který je velmi rozšířený zejména v rychloobslužné síti stravování (Kentucky Fried Chickem, Burger King, McDonalds, Pizza Hut, Subway, Wendy´s aj.). Dále je franchising obvyklý v síti prádelen a čistíren, automobilových servisů a výcviku pracovníků.

Joint Ventures/Licensing

Nerezidentní partneři, pokud nespadají do některého z pobídkových programů, včetně korporativních partnerů, podléhají zdanění z podílu zisku ze svého partnerství. Nerezidentní zahraniční společnosti platí daně ze zisku ve stejném rozsahu a výši jako rezidentní společnosti.

Poprodejní servis a podpora zákazníkovi

Jsou důležitou kompetitivní výhodou na jamajském trhu a požadavkem všech složek prodejního mechanismu. Bez tohoto servisu je uplatnění jakéhokoliv technicky náročnějšího produktu prakticky vyloučené.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Pro získání zaměstnání na Jamajce je nutné pracovní povolení a vízum pro občany, mimo občany Commonwealthu. Pracovní povolení se vyžaduje, přesahuje-li délka pobytu 2 týdny. Výjimky mohou být uděleny osobám přiděleným krátkodobě k jamajské vládě, na univerzitě University of West Indies nebo kontrahovaných v podobných organizacích. Žádosti o pracovní povolení se předkládají Ministerstvu práce a sociálního zabezpečení a lhůta stanovená k jeho vyřízení je 4–6 týdnů, bez poplatku. Cizí státní příslušníci, kteří uzavřeli sňatek s jamajskými občany nebo občané narození na Jamajce nepotřebují pracovní povolení.

Kartu s pracovním povolením tzv. Work Permit Card vystavuje po udělení pracovního povolení Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení na adrese:

THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
1F, North Street
K i n g s t o n
JAMAICA
e-mail: mlss@gov.jm.gov
nebo
kterákoliv kancelář Ministerstva práce a sociálního zabezpečení v hrabství na celém ostrově
webové stránky: www.investjamaica.com, www.gis.gov.jm

Žádosti o pracovní povolení musí být vystaveny trojmo a doloženy s následujícími podpůrnými doklady:

 • dopis adresovaný na Permanent Secretary, Ministry of Labour and Social Security, 1F North Street, Kingston, vystavený místním zaměstnavatelem s jasným uvedením důvodů žádosti a doložením, že zaměstnavatel vyvinul snahu o přijetí jamajského pracovníka
 • žádost musí být předložena s dokladem o zaplacení nerefundovatelného poplatku 1 000 JMD za zpracování
 • doklad o kvalifikaci
 • přehled předchozích zaměstnání
 • výpis z rejstříku trestů vystavený v zemi původu nebo pro jeho obnovu na Criminal Records Office, Police Department, 34, Duke Street, Kingston s poplatkem 1 000 JMD na Ministry of Justice, Mutual Life Building, 2, Oxford Road, Kingston
 • doklad o obchodní registraci
 • certifikát o ochotě k daňovému přiznání
 • ověřené kopie údajů z pasu žadatele
 • dvě fotografie pasového rozměru
 • číslo registrace daňového plátce

Výjimky z pracovního povolení:

 • ředitelé, inspektoři a auditoři společnosti, asociace, organizace aj. zapsaní do jamajského rejstříku
 • osoby, které zemi navštěvují ve spojení s místními firmami
 • osoby, které na Jamajku přijíždějí v rámci technické pomoci nebo inspekce strojů, zařízení a výrobních linek
 • spisovatelé, novináři, spíkři, varietní umělci, hlasatelé, sochaři a malíři (vyjma průmyslových)

Další informace k pracovnímu povolení lze obdržet na:

WORK PERMIT UNIT
Ministry of Labour and Social Security
1F North Street
Kingston
Telefon: 00876-922 95 00-14
Fax: 00876-924 96 39
web: www.mis-ele.org.jm

Zdanění

Mezi jamajskými občany a cizinci není rozdíl pro placení daně ze zisku a dalších daní z příjmu. Ze zdanění jsou vyňati diplomaté. Cizinci mohou volně poukazovat své brutto výdělky mimo Jamajku. Při vypršení jejich kontraktů jsou jejich příspěvky deponované u National Housing Trust na žádost a po obdržení income tax clearance refundovány.

Restrikce

Neexistují žádné zákonné restrikce zaměstnávání cizinců v žádném specifickém odvětví, ale vydání pracovního povolení závisí na odbornosti a schopnostech cizinců, které nemůže nabídnout jamajský občan.

Životní podmínky

Bydlení na vysoké úrovni je běžné a nájmy jsou obvykle nižší než v USA a Evropě. Výdaje za potraviny a vybavení domácnosti jsou poněkud vyšší než v Severní Americe a Evropě, ale služby, včetně domácích prací, jsou levné a kvalitní. Vzdělání je na vysoké úrovni, zejména v privátních školách s úhradou školného. Na Jamajce jsou 3 univerzity a několik dalších terciálních institucí. Komunikační služby jsou výkonné a solidní. Denně je v provozu několik letů do USA a přímých letů do Evropy, Panamy a jižního Karibiku. Telefonní systém je moderní, digitální, se spojením optickým vláknem a přímý dialing z a do celého světa. Mobilní telefonie pokrývá celý ostrov. Přístup k internetu je zajištěn přes několik poskytovatelů internetových služeb. Dodávky elektrického proudu jsou dostatečně kvalitní, kvůli údržbě se však mohou vyskytnout dočasná přerušení. Při déle trvajícím suchu se mohou vyskytnout problémy s dodávkou vody. Kvalita vody je dobrá.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro založení firmy na Jamajce se doporučuje vstoupit do kontaktu s vládní agenturou JAMPRO (Jamaica Promotions Corporation), a to jak pokud jde o výrobu, tak i o poskytování služeb. Potenciální zájemce o zřízení kanceláře nebo reprezentace na Jamajce musí předložit návrh projektu agentuře JAMPRO k analýze a sledování. Tento návrh projektu musí obsahovat předpokládané náklady a jejich finanční krytí a výrobní plán. Registrace nebo inkorporace firmy musí být provedena v rejstříku společností a JAMPRO poskytne pomoc při:

 • získávání přihlášek z daňového úřadu pro udělení čísla daňového poplatníka a získání čísla firmy nebo obchodu
 • získávání dovozních licencí od obchodní komory
 • identifikaci umístění obchodu (prostor pro závod nebo pozemek)
 • žádosti o koncese spadající do pobídkové legislativy
 • žádosti do tzv. revenue board pro získání Business Enterprise Number (BENO)
 • pracovní povolení pro nerezidentní personál
 • registraci ke spotřební dani nebo nepřímé dani

K vytvoření soukromé společnosti s ručením omezeným musí být nejméně dvě a nejvíce dvacet osob akcionářů. Neexistují žádná omezení národnosti upisovatelů. Pro ustavení společnosti musí být předloženy dva zákonné dokumenty, a to zakládající memorandum a stanovy.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Inzerce se provádí především HSP, rozhlasem, televizí, tiskem a billboardy. Počet reklamních kanceláří má celostátní pokrytí. Počet společností s licencí na poskytování rozhlasových vysílacích služeb vzrostl na současných 12 a dalších 40 účastníků má licence pro televizní vysílání. Na ostrově jsou poskytovatelé internetových služeb (Cable and Wireless, Infochannel, Colis, JamWeb, World Telenet, Anngel, Kasnet, N5 Systems aj.). Nejrozšířenějším prostředkem masové komunikace je rozhlas se sedmi autorizovanými rozhlasovými stanicemi. Síť dvou místních televizních stanic Television Jamaica (TVJ) a CVM poskytuje placené reklamní a propagační služby všeho druhu. V zemi je jedna rozhlasová stanice, která poskytuje výhradně náboženské vysílání.

Na Jamajce se vydávají dva ranní deníky a jeden odpolední bulvární plátek (The Star Newspaper) a několik periodik a časopisů, z nichž nejrozšířenější jsou deník The Gleaner Newspaper, The Jamaica Observer Newspaper a nedělní The Jamaica Herald Newspaper. Vyhledávaným časopisem je Investor’s Choice Magazine (měsíčník) a Insight (2x měsíčně).

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Obchodní spory vzniklé z dodavatelskoodběratelských vztahů řeší na Jamajce obchodní soudy, příslušné trvalému sídlu jamajského partnera. Pro jejich řešení se v každém případě doporučuje využívat nabídek místních advokátních kanceláří, zajistit si jejich profesionální služby již v počátečním stadiu obchodní spolupráce a zajistit si tak hladký start obchodu a plnění místních zákonů. Jamajská advokátní komora (The Jamaica Bar Association) sdružuje přes 550 advokátů a jejich seznam je možno získat na této asociaci na telefonu 876-922-2319. Doporučuje se v každém případě úvodní smírčí řízení s partnerem.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Státní zakázky jsou všeobecně zadávány prostřednictvím veřejných tendrů, přímého náboru a nebo vyzváním registrovaných dodavatelů k účasti. Objem v zemi vyráběného zboží je relativně malý, takže existuje jen málo místních společností, které by mohly konkurovat zahraničním dodavatelům. Společnosti, které mají zájem dodávat kancelářské zboží, se musí registrovat u Financial Management Division ministerstva financí (telefon 876-929-9330). Společnosti, které mají zájem o dodávky ostatního zboží a materiálu, musí kontaktovat The National Water Commission (pro dodávky vody a distribuční zařízení), The Jamaica Commodity Trading Company (pro nákup základních potravin a hnojiv v rámci programů půjček pro koncesionáře), The Pharmaceutical Division of the Ministry of Health and Health Corporation Ltd. (dodávky léků a léčiv) a ministerstvo bydlení (pro stavební materiály a vybavení bytovek).

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Jamajský trh není trhem mimořádně rizikovým, za předpokladu, že zahraniční dodavatel využije v mezinárodním obchodě obvyklé instrumenty zajištění návratnosti pohledávky prostřednictvím místních a zejména mezinárodních bankovních kanálů se sídlem v třetích zemích. Určitá obezřetnost a pečlivý výběr místního partnera je na místě, je vhodné využívat informačních služeb poskytovaných mezinárodními společnostmi (např. Dun and Bradstreet), korespondenčními bankami a bankovními institucemi a v případech vstupu do prvního obchodního případu si vyžádat i informace kancelářské, ještě před uzavřením smluvních závazků. Využívat také služeb místních advokátních komor a asociací podnikatelů.

ZÚ Caracas zatím nemá poznatky, že by některý z českých podnikatelských subjektů pracujících s jamajským trhem registroval nedobytnou pohledávku nebo soudní vymáhání pohledávky.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Jamajská ústava uznává majetková práva. V platnosti jsou zákony o ochraně vlastnictví, týkající se specificky ochrany duševního vlastnictví. Bilaterálně má Jamajka uzavřené dohody o ochraně duševního vlastnictví a bilaterální investiční dohodu s USA. V červnu 1999 schválil jamajský Senát tři zákony, nový Zákon o obchodních známkách (Trade Marks Act), situační zákon v topografii (Layout Design) a dodatek k zákonu o autorských právech (Copyright Act), který rozšiřuje své pokrytí o databáze a otázku obchodování v zakódovaném vysílání. Všechny tři byly uzákoněny jakožto plnění povinnosti Jamajky podle dohody s WTO o aspektech ochrany duševního vlastnictví (TRIPS), s Pařížskou konvencí na ochranu průmyslového vlastnictví a jako bilaterální dohody o duševním vlastnictví mezi Jamajkou a USA.

Jamajka má obecně přijatelný a rozumný zákon o autorských právech a ochraně obchodních známek, nicméně patentový režim Jamajky je již zastaralý a neodpovídá mezinárodním standardům. Jamajka byla proto zahrnuta do speciálního seznamu 301 (Special 301 Watch List) k dalšímu sledování režimu patentů, průmyslového designu aj., který by odpovídal mezinárodním standardům.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obvyklou platební podmínkou v relaci Jamajka je neodvolatelný potvrzený akreditiv, příp. s odloženou splatností. Při úvěrových dodávkách se doporučuje vyšší forma zajištění bankovní garancií nebo bankovním avalem. Platební morálka jamajských partnerů je vcelku dobrá, k určitému prodlení v úhradě do zahraničí může dojít z důvodů transferů přes třetí země. Kvalitu výběru jamajského partnera je třeba věnovat náležitou pozornost a využívat budoucích služeb honorárního konzula v Kingstonu, u něhož bude vhodné ověřovat bonitu partnera a formu placení.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V zemi nejsou organizovány žádné významné mezinárodní veletrhy, pouze výstavní oborové akce, jako zemědělské a dobytkářské výstavy, módní a šperkařské přehlídky, výstavy o cestovním ruchu apod.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: