Jednání o pravidlech v rámci Světové obchodní organizace (World Trade Organization - WTO)

1. 2. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

V textu jsou uvedeny základní informace o probíhajících jednáních o pravidlech v rámci Světové obchodní organizace (World Trade Organization - WTO), jak jsou realizována v rámci Negociační skupiny pro pravidla (oblast antidumpingu, subvencí, regionálních obchodních dohod).

Negociační skupina pro pravidla

Vzhledem k dosavadním zkušenostem a stále častějšímu uplatňování antidumpingových a protisubvenčních opatření se ministři členských států WTO dohodli na čtvrté ministerské konferenci v Kataru (Doha, 9.–14. listopadu 2001), že součástí mnohostranných jednání budou i negociace směřující k vyjasnění a zlepšení procedur obsažených v Dohodě o provádění článku VI GATT 1994 (Dohoda o antidumpingu) a v Dohodě o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, a to při současném zachování základních pojetí, zásad a účinnosti těchto dohod a jejich nástrojů a cílů. Předmětem jednání se staly i subvence do rybolovu. Tak jako v jiných částech Pracovního programu z Doha i v těchto oblastech má být brán zvláštní zřetel na potřeby rozvojových a nejméně rozvinutých zemí.

Ministerská deklarace předpokládala dvě fáze jednání. V počáteční fázi jednání měli účastníci určit ustanovení a procedury, o jejichž vyjasnění a zlepšení pak měli usilovat v další fázi jednání.

I po ministerské konferenci v Hongkongu v prosinci 2005 se jednání, která probíhají v Negociační skupině pro pravidla, stále nacházejí v první fázi, kdy členové překládají své návrhy směřující k vyjasnění a zlepšení ustanovení obou dohod. V souladu s výstupy ministerské konference by předseda Negociační skupiny pro pravidla měl v průběhu roku 2006 představit konsolidovaný text (konsolidovaný návrh změn textu negociovaných dohod), který by měl být základem pro finalizaci negociací.

Obecná pozice EU zahrnuje čtyři prvky:

  • posílení současné disciplíny,
  • zachování účinnosti instrumentů a jejich cílů,
  • zjednodušení a vyjasnění některých ustanovení,
  • zohlednění potřeb rozvojových zemí.

Dokumenty předkládané EU a příprava na jednotlivá zasedání Negociační skupiny pro pravidla jsou zajišťovány Evropskou komisí, která pravidelně konzultuje členské státy na půdě Výboru 133 a Pracovní skupiny pro obchodní otázky (C27). V Pracovní skupině pro obchodní otázky probíhá i debriefing Evropské komise z jednotlivých zasedání.

Větší zájem ze strany Evropské komise (ale i členských států) je přikládán problematice antidumpingu, a to zejména z toho důvodu, že řada evropských výrobců a vývozců se v poslední době setkává s antidumpingovými řízeními ve třetích zemích – zejména ze strany tzv. nových uživatelů (např. Indie, Egypt). Tato řízení jsou často charakteristická nejen nízkou transparentností ale i nedostatečným respektováním stávajících pravidel WTO. Snaha EU proto směřuje zejména k posílení disciplíny při používání antidumpingového nástroje. Na druhé straně EU, jako významný uživatel, nehodlá jakýmkoliv způsobem oslabit oprávněnost používání antidumpingu a jeho účinnost. V oblasti subvencí je pro EU velmi důležité subvencování rybolovu, kde považuje za potřebné rovněž posílit disciplínu.

Stranou však nezůstává ani zájem o subvence a vyrovnávací opatření. Evropská komise se proto v současné době snaží o to, aby jednání o antidumpingu a subvencích v rámci Negociační skupiny pro pravidla probíhala odděleně a tím byl zajištěn prostor i pro tuto negociovanou problematiku.

Pozice členských států (včetně ČR) jsou konzistentní a směřují zejména k prosazování témat, která mohou přispět ke zvýšení disciplíny – např. jednotné dotazníky, pravidla pro ověřovací návštěvy či povinné uplatňování pravidla nižšího cla (lesser duty rule).

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek