Jemen: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

1. 10. 2014

© Zastupitelský úřad Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

V Jemenu je nejspolehlivějším prodejním kanálem, kterým lze dostat zboží na trh, místní obchodní zástupce. Nalezení vhodného zástupce je téměř rozhodujícím faktorem úspěšného proniknutí na místní trh. S výjimkou několika největších firemních skupin zde standardní metody obchodního styku nemohou soutěžit s osobním jednáním. Struktura a provázanost obchodních a jiných vztahů je pro cizince často neprůhledná, ale prostřednictvím vhodného zástupce mohou zahraniční dodavatelé získat zakázky jak v soukromém, tak i ve státním sektoru. Důležitá je trpělivost, opakovaná účast v tendrech i po počátečním neúspěchu, dlouhodobý zájem a fyzická přítomnost (nikoliv korespondenční styk), nejlépe zastoupení.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Cizinci mohou v Jemenu pracovat v případě, že jsou držiteli pracovního povolení vydávaného jemenským ministerstvem práce a sociálních věcí. Zároveň musí být splněny následující podmínky:

 • · cizinci bude vydáno rezidencní vízum
 • · cizinec je zdráv (bez HIV)
 • · cizinec bude vykonávat pouze práci uvedenou v pracovním povolení
 • · cizinec bude pracovat v oblasti, pro kterou nelze nalézt jemenského pracovníka
 • · celkový počet zaměstnaných cizinců nepřekročí 10 % celkového počtu zaměstnanců

Místní pracovníky lze zaměstnávat bez omezení, je však třeba stanovit výši odstupného pro případ ukončení pracovního poměru a dále splnit následující podmínky:

 • pracovní smlouva bude rovněž v arabském jazyce (arabská verze je ze zákona rozhodující)
 • zkušební doba je omezena na 3 měsíce
 • platnost pracovní smlouvy na dobu určitou automaticky pokračuje, pokud je pracovník dále
 • zaměstnáván
 • oficiální pracovní doba nepřekročí 8 hodin denně a 44 nebo 48 hodin týdně s víkendovým volnem ve čtvrtek odpoledne a v pátek nebo jen v pátek
 • za práci přesčas náleží zaměstnanci 1,5 násobek normální mzdy
 • během svátečního měsíce ramadánu je pracovní doba omezena vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí (např. na 20 hodin týdně)

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pobočky zahraničních společností lze zřídit v následujících odvětvích nebo oborech:

 • bankovnictví
 • průmysl
 • ropný průmysl a těžba jiných nerostných surovin
 • zemědělství
 • technické a konzultační služby
 • kontrahentské služby ve stavebnictví
 • cestovní ruch
 • jiné obory schválené vládou na návrh některého z ministrů

S žádostí o registraci pobočky, kterou schvaluje ministerstvo obchodu a průmyslu, je třeba předložit následující dokumenty:

 • doklad o obchodní registraci a zakladatelskou smlouvu společnosti
 • potvrzení obchodní komory v místě sídla společnosti o výši jejího základního jmění, které musí být alespoň ve výši požadované pro registraci v Jemenu
 • ověřená kopie finančních výsledků společnosti za poslední rok podepsaná jejím statutárním zástupcem
 • notářsky ověřené poverení vedoucího pobočky rezidentního v obvodu její působnosti

Předložené dokumenty musí být oficiálně přeloženy do arabského jazyka a pokud je pověřeným vedoucím pobočky osoba jemenské národnosti, musí být zapsána v jemenském obchodním rejstříku. Účetnictví pobočky musí být vedeno a ověřeno v místě certifikovaným účetním, začátek činnosti pobočky v Jemenu musí být oznámen jemenskému daňovému úřadu a její licence musí být každoročně obnovována. 

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Propagace v hromadných sdělovacích prostředcích a pouliční reklama se stále rozšiřuje, i když značný význam má také ještě tradice osvědčeného původu zboží. 

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

V zemi existuje na základě ústavy nezávislý soudní systém, ale i zde se vyplatí sporům co možná nejvíce předcházet a smluvně náležitě zajistit zejména platební styk. Vyskytly se i případy, kdy zdánlivě jednoznačné obchodní spory byly rozhodnuty nečekane nevýhodně na úkor cizí strany. Je zde také smírčí soud a obchodní spory lze smírně rešit i prostřednictvím Jemenské federace obchodních komor.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou většinou vyhlašovány prostřednictvím místního tisku. Dřívější informaci o podrobnostech tendru se může dozvědět zasvěcený obchodní zástupce či partner.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Při uzavírání obchodních a zejména zastupitelských smluv je třeba postupovat obezřetně a charakter i trvání obchodního zastoupení vázat na určitý minimální obrat nebo jiné výkony zástupce. U plateb za dodávky je třeba vyžadovat potvrzený neodvolatelný akreditiv či platbu předem.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Jemen je členem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) a dle jejích doporučení zdokonaluje své právní normy, nicméně vymahatelnost práva je zdlouhavá. Problém s ochranou duševního vlastnictví se vyskytuje hlavně v oblasti pirátských kopií počítačových programů a prodeje náhražek značkového zboží dovezeného především z Číny.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při obezřetném uzavírání a plnění kontraktu jsou rizika neplacení minimální. Spolehlivým platebním prostředkem je akreditiv u renomované banky, který může technicky zajistit dobrou platební morálku.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Významné veletrhy a výstavy se konají zpravidla na veletržním výstavišti v hl. m. Sanaá a vetšinu z nich pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizátory veletržní firma Apollo International. P.O. Box 15434, Sana'a, Yemen, Phone: +967 (0)1/441000, Fax: +967 (0)1/448086, web: http://exposanaa.com/ (stránky pouze v arabštině, lze zde nalést seznam akcí). Seznam veletrhů v Jemenu v angličtině je dostupný na http://tradeshow.tradekey.com/yemen-c235.htm . 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: