Jihoafrická republika: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

2. 6. 2017

Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Jihoafrický trh se svými charakteristikami přibližuje nejvyspělejším zemím světa, ačkoliv přetrvává určitá dualita, která plyne z přítomnosti chudoby a vysoké nezaměstnanosti. Na trhu JAR jsou zastoupeny vpodstatě všechny nejvýznamnější světové firmy a tato konkurence spolu s čínskou expanzí vymezuje mantinely příležitostí pro uplatnění českých firmem, které mají zájem nově na trh vstoupit. Profesionalita a solidnost ve vzájemné spolupráci jsou v JAR samozřejmostí. Většina firem dává přednost jednání bezprostředně s výrobci z důvodu úspory nákladů na prostředníky. U zboží spotřebního charakteru a zvláště v těch případech, kdy je nutné mít dovozní povolení nebo příslušnou certifikaci pro dovoz, se však naopak většinou nakupuje u lokálních distributorů/importérů. Řada firem nechce mít zboží na skladech a vytváří tlak na urychlené vyřizování objednávek.

Zahraniční firma může volit jeden z následujících postupů pro vývoz na trh JAR:

 • prodej přes svůj exportní úsek - k akvizici a prodeji zboží využije česká firma vlastního personálu k návštěvám JAR, buď v rámci účastí na veletrzích a výstavách, nebo obvyklých pracovních cest;
 • pověří zástupce v JAR k zajištění obchodu - Convention on Agency in the International Sale of Goods přijatá UNIDROIT v Ženevě v roce 1983 byla převzata v roce 1987 do jihoafrického práva. Tato konvence stanoví jednotná pravidla pro mezinárodní obchod prostřednictvím zástupců (agentů);
 • pověří distributora v JAR - v tomto případě neexistují žádná statutární pravidla, která by řídila pověření libovolného distributora k činnosti pro určitou firmu v JAR. Strany mohou volně vstoupit do partnerského vztahu na základě kontraktu, který určí jejich vzájemné vztahy, případnou exkluzivitu ujednání (zde však doporučujeme opatrnost) a základnu pro ukončení kontraktu;
 • prodá licenci výrobci v JAR, aby vyráběl jeho exportní zboží - zahraniční výrobce může libovolně vstoupit do kontaktu ohledně navázání výrobní spolupráce s jihoafrickým výrobcem, který má zájem vyrábět a dodávat licencované zboží. V oblasti ochrany duševního vlastnictví je JAR členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Dohody TRIPS Světové obchodní organizace (WTO) a signatářem většiny světových ujednání o ochraně duševního vlastnictví. Ochranu před zneužitím poskytuje řada jihoafrických zákonů

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pokud se cizinec hodlá přistěhovat do JAR a zahájit podnikatelské aktivity, tzv. Přistěhovalecký zákon 13/2002 ve znění pozdějších novel vyžaduje, aby  pro získání povolení k podnikání (business permit) předložil podnikatelský záměr (business plan), v rámci kterého hodlá investovat v JAR základní kapitál v určité výši a v předepsané struktuře, doložil záměr zaměstnat určitý počet občanů (rezidentů) JAR a splňovat další podmínky. Pokud oblast podnikání spadá do některého z prioritních sektorů, lze požádat o snížení nároku na investovaný základní kapitál. V květnu 2014 začal platit nový prováděcí předpis (regulations) k Přistěhovaleckému zákonu, který přinesl změny v oblasti pracovních povolení a zpřísněné uplatňování vízového režimu (podrobněji v kap. 6.9). 

Pokud investor hodlá zaměstnat další cizince, musí pro ně prostřednictvím velvyslanectví JAR požádat o pracovní vízum. JAR rozeznává několik typů pracovních víz s odlišnými náležitostmi a podmínkami, viz kap. 6.9. Zaměstnavatel zpravidla musí  doložit, že na daná pracovní místa byl proveden pokus o akvizici v JAR (kopie inzerátů nebo zpráva zaměstnavatelské agentury) a že v JAR nejsou vhodní kandidáti. Zaměstnanec musí předložit důkazy o odpovídající kvalifikaci a také projít zdravotními testy. V případě vyslání v rámci firmy jsou nutné také pracovní popisy konkrétních pozic a platové náležitosti. Velké zahraniční korporace v JAR mohou požádat o tzv. rámcové korporátní pracovní povolení, na základě kterého jsou pak jednotlivé žádosti o obecné pracovní povolení vyřizovány za zjednodušených podmínek.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v JAR je na poměrně vysoké úrovni, je však značný rozdíl mezi státními zdravotnickými zařízeními s bezplatnou nebo velmi levnou péčí a soukromými zdravotnickými zařízeními, kde jsou ceny lékařského ošetření značně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do JAR uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Převážnou většinu komodit je možno dovážet do JAR volně, pouze na skupinu vybraných položek je nutno mít dovozní povolení (Import Permit), fytosanitární nebo veterinární popř. další osvědčení. Přehled dovozních i vývozních požadavků vydává South African Revenue Service (SARS), Customs and Excise.

Seznam zboží, jejichž dovoz je do JAR zakázán nebo podléhá schválení nebo dovozním kvótám (Consolidated List of Prohibited and Restricted Imports), naleznete také na stránkách SARS.

Celní tarify je možné najít podle HS kódů na webových stránkách, s použitím odkazu/záložky SACU.

Dovážené zboží podléhá kromě cla i zaplacení DPH (VAT) ve výši 14 %, což je realizováno při vstupu zboží do země. Dovozce je zodpovědný za všechny celní poplatky i DPH. Při celním odbavení musí dovozce předložit obchodní fakturu, dopravní doklad (Bill of Lading - B/L s neobchodovatelnou kopií), balicí list a příslušný celní formulář  - je doporučováno předložit dokumenty 3x.

Jihoafrický trh lze stále řadit mezi spíše otevřené trhy, přesto používá čas od času různá ochranářská opatření, jako je prohibitivní clo, dovozní přirážky či kvóty, antidumpingové clo a nověji též omezení na straně vývozu (viz směrnice o vývozu kovového odpadu, kdy je vývozce povinen nejprve nabídnout toto zboží k odkupu v JAR za cenu o 20 % nižší než je tržní cena, více viz např. následující článek v tisku).

V r. 2003 byla zahájena činnost International Trade Administration Commission (ITAC - Správní komise pro mezinárodní obchod - dříve Board of Tariffs and Trade), která má za cíl zjednodušení ochrany proti nekalé konkurenci (antidumping, zvláštní opatření na ochranu trhu), urychlení změn celních tarifů požadovaných jihoafrickými podnikateli a zefektivnění činnosti dřívějšího BTT. Je zaměřena na činnosti v rámci celní unie SACU, která vytvoří Tariff Board (Celní rada), jejímiž členy bude ITAC i její partneři z dalších členských zemí SACU.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

JAR má hybridní právní systém, kombinaci práva psaného, kodifikovaného a práva zvykového. Tento systém umožňuje následující právní formy podnikání:

 • Společnost (Company) -  pravidla pro založení společnosti a její registraci v JAR, jakož i pro registraci pobočky zahraniční firmy za účelem podnikání v JAR, jsou stanoveny v zákoně „Companies Act“. Původní zákon z r. 1973 byl v r. 2008 nahrazen novým, který vstoupil v platnost 1.5.2011. Zákon rozeznává dvě základní formy společností: neziskové (NPC) a zakládané za účelem zisku. Ty druhé se dále dělí na společnosti soukromé (private - Pty Ltd), veřejné (public - Ltd), společnosti s osobním ručením (Personal Liability Companies - Inc) a na státem vlastněné společnosti (SOC Ltd.). Registrace kanceláře zahraniční firmy za účelem podnikání v JAR (registered office of an external company) je povinná v případě, že v JAR vyvíjí aktivity vymezené v sekci 23 zákona, a týká se i neziskových organizací.
 • Uzavřená společnost (Close Corporation - CC) - byla velmi podobná „Company“. Na základě zákona z r. 2008 není již možné tuto právní formu nově registrovat. Firmy založené ve formě CC před tímto datem však mohou dále existovat.
 • Družstvo (Cooperative)
 • Partnerství (Partnership) - jedná se o obchodní spojení mezi dvěma či více osobami, nebo společnostmi. Neexistuje formální požadavek, který by reguloval utvoření „Partnership“. Může mít alespoň dva, ale ne více než 20 partnerů. Joint-venture je uznán podle jihoafrického práva jako „Partnership“ pro určitý účel nebo transakci. „Partnership“ není zdaněn a tudíž každý partner je zdaňován individuálně. Ačkoliv nejsou dány formality pro vytvoření „Partnership“, je samozřejmě důležité, aby partneři vstoupili do svých práv a závazků na základě dohody, která by určila i jejich podíly v jejich partnerství.
 • Sole trader - samostatný podnikatel.

Při zvažování vhodné formy přítomnosti na trhu a k realizaci podnikatelského záměru v JAR doporučujeme využít právní pomoci místních specializovaných poradenských firem.

Zahraniční firma zvažující vstup na jihoafrický trh má v zásadě na vybranou, zda založí jihoafrickou dceřinnou společnost, nebo zaregistruje svou pobočku, jejíž představitel bude v JAR vystupovat jménem dané zahraniční firmy (external company). Toto rozhodnutí má dopady v daňové oblasti, z hlediska potřebných (pracovních) povolení aj.  

Při založení výrobní společnosti, ať již formou joint-venture nebo 100% vlastněnou zahraničním subjektem, je třeba mít na zřeteli, jaký bude tato společnost potřebovat stupeň B-BBEE (viz dále) s ohledem na povahu odběratele vyrobeného zboží (pro státní či soukromý sektor, pro soukromou firmu, která je však dodavatelem do státního sektoru apod.) Jistým problémem jihoafrického průmyslu všeobecně je nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Pokud má cizinec zájem o podnikání v JAR jako sole trader, musí předtím získat příslušné vízum/podnikatelské povolení (business permit - viz kap. 6.9 a 6.10).

Doplňující souborové informace (872 kB)

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k vyspělosti jihoafrického trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na vysoké profesionální úrovni.

V oblasti reklamy jsou obvyklé jak inzeráty v celostátních denících, tak i v odborných časopisech, které jsou vydávány jednotlivými profesními svazy. Dále existuje možnost inzerce v rámci větších regionálních obchodních komor (např. JCCI, CCCI - seznam ve druhé polovině stránky zde) popř. specializovaných portálů.

První příležitostí pro úvodní seznámení se s trhem může být průzkumná návštěva oborového veletrhu. V případě vážného zájmu o trh je vhodná aktivní účast v roli vystavovatele na oborovém veletrhu či výstavě, kdy aktivní přítomnost firmy hraje referenční roli. Rozhodně však lze vždy doporučit průzkum potenciálních partnerů před veletrhem s jejich následným adresným pozváním na stánek, protože v JAR má osobní setkání a jednání nedocenitelnou hodnotu.

V JAR se koná většina mezinárodních veletrhů v jihoafrickém regionu, takže níže uvedený přehled je relevantní i pro sousední země. Seznam není úplně vyčerpávající.  Zdrojem dalších informací může být vládní portál nebo např. tento přehled: Event Eye - Trade Shows, Exhibitions, Conferences & Business Events Worldwide.

 • Mining Indaba  - klíčová každoroční konference a veletrh v oboru těžebního průmyslu, Kapské Město, únor, více informací
 • Retail Africa - maloobchod a platební systémy, Johannesburg – Sandton Convention Centre, březen, více informací.
 • Propac Africa - balení a zpracování potravin, potisk, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, březen, více informací.
 • Decorex - dekorace a interiérový design, celkem 3x ročně na různých místech, tj.v Johannesburgu, Durbanu a Kapském Městě, více informací.
 • Huntex - lovecké zbraně a vybavení, outdoor, Johannesburg - výstaviště Gallagher, Midrand, duben, více informací.
 • NAMPO Harvest Day - NAMPO Agricultural Show - zemědělská technika, provincie Free State, Bothaville, NAMPO Park, květen, více informací.
 • Africa Health - zdravotnictví, Johannesburg - výstaviště Gallagher, Midrand, květen, více informací.
 • Africa Utility Week - AUW - vodohospodářstvía energetika, čištění odpadních vod, udržitelná energetika, veřejné služby, Kapské Město, květen, více informací.
 • SA Industry & Technology Fair - zastřešuje několik výstav pro průmyslově-technologické obory vč. např. vodohospodářství, Johannesburg - výstaviště Gallagher, Midrand, květen, více informací (stránky pořadatele).
 • Automechanika JHB, automobilový průmysl, aftermarket, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, květen, více informací
 • Africa Rail, Aviation Festival - konference a výstava o dopravě a infrastruktuře - železniční, letecké a námořní, Johannesburg – Sandton Convention Centre, červen nebo červenec, více informací.
 • Africa Big 7 - potravinářství + navazující a související obory, souběžně se všeobecným veletrhem SAITEX, Johannesburg, červen/červenec, více informací.
 • Land Forces Africa, Disaster Management Africa - zbrojní průmysl, bezpečnostní a záchranářské obory, Pretoria, 1x za dva roky, červenec, více informací.
 • Afriwater - vodohospodářství a environmentální technologie, odpadové hospodářství, Johannesburg - Expo Centre Nasrec, září, více informací (nejde o stránky veletrhu, pouze informace o něm).
 • Bauma Africa - stavební stroje a materiály, těžební stroje, Johannesburg – výstaviště Gallagher, Midrand, září, více informací.
 • TransAfrika -  doprava, infrastruktura a investice,  Johannesburg - Nasrec Expo, říjen, více informací.
 • Motor Show JHB - automobilový průmysl, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, říjen 1 x za dva roky (2015), více informací.
 • Chem Expo Africa - chemický průmysl a jeho aplikace pro farmaceutický, kosmetický, textilní aj. sektory; biotech a úprava vody, Johannesburg – Sandton Convention Centre, listopad (pozn.: 2013 - první ročník), více informací.
 • Interbuild - stavebnictví a příbuzné obory, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, srpen 1 x za dva roky (2016), více informací.
 • Electra Mining - referenční veletrh pro těžební průmysl, strojírenské a elektro-subdodávky, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, září  x za dva roky (2016), více informací.
 • Africa Aerospace and Defence (AAD) - obranný a letecký průmysl, ABD Waterkloof, Centurion (Pretoria), září 1 x za dva roky (2016), více informací.
 • South African Automotive week - SAAW - aftermarket, Johannesburg - Gallagher, říjen 1x za dva roky (2016), více informací.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Odkaz k tématu: Companies and Intellectual Property Commission CIPC (dříve CIPRO).

Problematiku ochrany duševního vlastnictví v JAR upravuje celá řada zákonných norem: Patents Act (zák. č. 57/1978 Sb.); Trade Marks Act (zák. č. 194/1993 Sb.) a Design Act (zák. č. 195/1993 Sb.). Výše uvedené zákony upravují zejména registraci patentů, ochranných známek a designu v JAR, a to jak pro občany JAR, tak i pro občany z jiných zemí.

Pro ochranu autorských práv byl přijat v roce 1978 Copyright Act (zák. č. 98/1978 Sb.), který upravuje ochranu autorských práv jak pro jihoafrické autory, tak pro zahraniční autory, jejichž díla jsou publikována, resp. prezentována na území JAR.

Ochranu obchodních značek zboží prodávaného na území JAR upravuje Merchandise Marks Act (zák. č. 17/1941 Sb.). Práva umělců jsou chráněna zákonem Performer's Protection Act (zák. č. 11/1967 Sb.).

JAR přistoupila k mezinárodní dohodě, která byla podepsána v průběhu konání Uruguayského kola GATT, tzv. Dohodě TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

V oblasti patentového práva existuje mezinárodní dohoda známá jako Patent Cooperation Treaty (PCT) podepsaná ve Washingtonu 19. června 1970. Z důvodu své tehdejší mezinárodní izolace JAR k této dohodě přistoupila až roku 1996 (kdy byl v nové ústavě zakotven článek 231 odst. 2, ve kterém JAR přistupuje k dohodě PCT - zák. č. 108/1996 Ústava).

Legislativa v JAR nověji odráží také trend ochrany tradic, např. tradiční medicíny, jako duševního vlastnictví původních obyvatel (Traditional, Indigienous Knowledge).

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky v JAR procházejí vývojem s ohledem na snahu o tzv. lokalizaci, jejímž cílem je tvorba pracovních míst a rozvoj kapacit domácího průmyslu, byť při formálním dodržení závazků vůči WTO (JAR však není signatářem Dohody WTO o státních zakázkách - GPA).

Účast na veřejných soutěžích je upravena zákonem „State Tender Board Act“ (1968, ve znění pozdějších novel). Tendry jsou z velké části zveřejňovány prostřednictvím Státní rady pro veřejné soutěže (State Tender Board) ve věstníku State Tender Bulletin, jakož i v některých periodikách. Věstník je zveřejňován i na internetových stránkách Ministerstva financí. Na této stránce je mimo Bulletinu zveřejněna i příslušná dokumentace pro účast na tendru a seznam výherců jednotlivých tendrů.

V 90 % případů je však časově nemožné tímto způsobem získat kontrakt, protože jsou tendry publikovány s krátkou lhůtou na prezentaci nabídky, což nevytváří dostatečný prostor pro její přípravu. Daleko důležitější je být přítomen na trhu a vhodnými kontakty znát podmínky tendru dávno před jeho vyhlášením. Podstatným faktorem ovlivňujícím účast na výběrových řízeních je i korupce státní správy.

Od 7.12.2011 musí firmy, ucházející se o veřejné zakázky v JAR, předložit Certifikát B-BBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment). Nejdříve BEE, posléze B-BBEE, je vládní program, který byl v JAR zaveden v rámci přechodu země od apartheidu k více inkluzivní ekonomice, s cílem změnit nerovnosti ve vlastnictví, managementu a kontrole nad finančními a ekonomickými zdroji ve prospěch většiny. B-BBEE má zpřístupnit příležitosti k ekonomickému uplatnění těm skupinám obyvatel, které byly v minulosti znevýhodněny.

V praxi firmy, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky, potřebují certifikát B-BBEE odpovídajícího stupně (level). Tento certifikát vystavují buď akreditované verifikační agentury nebo zaregistrovaní auditoři-držitelé povolení Nezávislé regulační rady auditorů (IRBA). Na menší podnikatelské subjekty, jejichž roční tržby nepřevyšují 5 mil. ZAR, se B-BBEE požadavky nevztahují, musí se však prokázat tzv. Certifikátem pro mikro-podniky (Extempted Micro-Enterprise Certificate), který získají od zaregistrovaného auditora nebo účetního.

Obecně jsou v JAR u velkých kontraktů (přes 51 000 EUR) rozhodnutí o vítězi veřejné soutěže přijímána na základě bodového systému, kdy 90 bodů představuje cena a 10 bodů B-BBEE status. U menších kontraktů daný poměr váhy kritérií představuje 80:20.

Vybraných sektorů se týkají nová pravidla preferenčních veřejných zakázek. Na tento předpis navazuje seznam sektorů vytipovaných pro místní zadávání veřejných zakázek, tzv. „local procurement“. Seznam může jihoafrickými úřady čas od času měněn podle aktuálních potřeb. Podrobněji viz stránky ministerstva obchodu a průmyslu JAR (DTI) a také databáze o přístupu na trhy (Market Access Database, MADB) na stránkách EU: MADB. V těchto vybraných a zveřejněných sektorech mohou jihoafrické úřady vypisovat veřejné zakázky pouze na místní produkci, kdy je podíl vyžadované místní přidané hodnoty stanovován pro každý sektor individuálně a pohybuje se v rozmezí od 35 % do 100 %. 

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v JAR, je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem. V JAR jsou dva druhy právních kanceláří - advokáti (Advocates), kteří mohou zastupovat klienta u každého soudu, a právní zástupci (Attorneys), kteří mohou vystupovat u všech nižších soudů JAR a mohou získat právo předstoupit u vrchních soudů. Advokáti jsou sdruženi v „BAR Associations“, právní zástupci v „Law Society of South Africa“, která koordinuje činnost nezávislých právních společností právních zástupců v každé provincii. Nutno poznamenat, že právní služby jsou poměrně finančně nákladné. Podle povahy věci a seniority právního zástupce se hodinové sazby pohybují od 1200 ZAR do 2700 ZAR, u renomovaných právníků mohou být i vyšší. Vymahatelnost práva je poměrně dobrá, ale velmi zdlouhavá a tím prodražuje právní služby.

U velkých firem je obvyklý systém „vendor listu“ (seznamu akceptovaných dodavatelů), na který je občas problematické se dostat. Seznam podléhá vnitrofiremní schvalovací proceduře na základě stanovených kritérií a informací o dodavateli. Proto je někdy vhodnější zboží prodat přes distributora, který již na „vendor listu“ daného odběratele je. Pokud odběratel ze své strany vystupuje v roli dodavatele pro státní firmu, může být požadována certifikace na určitý stupeň BEE. I v tomto případě může do hry vstoupit jako mezičlánek distributor, který certifikátem BEE požadované úrovně již disponuje.

JAR uplatňuje určitá pravidla pro mezinárodní platební styk (exchange controls), na jejichž uplatňování dohlíží centrální banka - Reserve Bank of South Africa. Na stránkách centrální banky jsou také uvedeny ty subjekty (komerční banky), které mají oprávnění mezinárodní platební styk provádět. Bankovní účet v JAR si však nemůže založit nerezident.

U velkých zavedených firem je riziko neplacení za dodané zboží poměrně nízké. Přesto i v JAR jsou stále častější případy vylákání zboží, které není nikdy zaplaceno. Doporučujeme proto před uskutečněním obchodu stanovit vhodné podmínky snižující toto riziko. Ze zkušeností vyplývá nutnost zvýšené obezřetnosti v případě obchodních partnerů s vyšším stupněm BEE certifikátu. Je poměrně obvyklé požadovat částečnou platbu předem (i 70 %), s úplným zaplacením při dodání zboží, lze však určitě doporučit i další mluvní zajišťovací mechanismy, jako vydání dokumentů či certifikátů nebo přílet technika pro uvedení stroje do provozu až po úplném zaplacení apod. Při opakovaných dodávkách je nutné sledovat průběh placení a vázat další dodávku na zaplacení předchozí; dochází často ke zpožďování v průběhu dodávek.

Přes výše uvedené lze však konstatovat, že JAR má výrazně lepší platební morálku než mnohé další země Subsaharské Afriky a i bankovní systém je robustní, sofistikovaný a funkční (je však nutno pamatovat na výše uvedená omezení v devizové oblasti, která se vztahují na rezidenty JAR).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

JAR patří k zemím s relativně vysokou úrovní kriminality a ani internet není bohužel v tomto ohledu výjimkou. Rozsah finančních ztrát způsobených každoročně podvody na internetu v JAR je v místních médích označován za „národní krizi“. Jde o druh organizovaného zločinu, který má i mezinárodní přesah. Internetové podvody mohou mít mnoho různých forem, např. falešné výhry v soutěžích a loteriích a domnělá dědictví. Může se ale jednat i o falešné exportéry komodit nebo jiného zboží. Je proto nutné obezřetné chování, zejména pokud s místním podnikatelským prostředím nemáte zkušenosti a chystáte předpokládaný obchodní kontakt v JAR navázat na dálku prostřednictvím internetu, vč. globálních obchodních serverů (Alibaba apod.), e-mailu apod.

Více informací o internetovém zločinu v Africe. V češtině obecně o typech internetových podvodů více viz server.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti se příliš neliší od evropských standardů.

JAR má 11 úředních jazyků, pro běžné dorozumění i kontakt s úřady však potřebujete angličtinu.

Přehled státních svátků

 • 1. ledna New Year Day
 • 21. března Human Rights Day
 • Velký pátek (Good Friday)
 • Pondělí velikonoční
 • Family Day
 • 27. dubna Freedom Day
 • 1. května Workers Day
 • 16. června Youth Day
 • 9. srpna National Womens Day
 • 24. září Heritage Day
 • 16. prosince Day of Reconciliation
 • 25. prosince Christmas Day
 • 26. prosince Day of Goodwill

Pokud státní svátek připadne na neděli, následující pondělí je volným dnem.

Obvyklá pracovní doba je od  8:00 do 16:30 s přestávkou na oběd. Obchody jsou otevřeny většinou od 9:00 do 17:30. Existují obchody s prodlouženou nebo 24-hodinovou pracovní dobou (je jich velmi málo). O víkendu má většina obchodů omezenou otevírací dobu: v sobotu do 15:00 nebo 17:00, v neděli je většinou zavřeno s výjimkou nákupních středisek (malls), kde je dopoledne ještě otevřeno (do 14:00).

Je třeba počítat s tím, že ve většině případů neuspějete se sjednáním schůzky v sobotu, v neděli nebo ve svátek.

Banky jsou otevřeny ve všední dny od 9:00 do 16:00 hod., v sobotu zpravidla do 11:00 hod.

Je nutné mít na zřeteli následující skutečnosti:

 • Místní bezpečnostní situace není příliš příznivá. Je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech větších měst. Především se nedoporučují neorganizované návštěvy sídlišť černošského obyvatelstva, procházky v osamělých nebo neznámých místech, zejména v podvečerních a večerních hodinách. 
 • Veřejná doprava tak, jak ji známe v ČR, v JAR prakticky neexistuje. Ve velkých městech je sice řada autobusových linek (v Pretorii, Johannesburgu), avšak neexistují jízdní řády a cizincům se nedoporučuje tyto autobusy používat. Není bezpečné použití příměstské vlakové dopravy. Naopak se osvědčuje nové vlakové spojení Gautrain mezi Johannesburgem, mezinárodním letištěm O.R.Tambo a Pretorií. 
 • Přesuny v JAR se řeší autem, hotelová recepce doporučí bezpečnou taxi službu nebo autopůjčovnu. Jezdí se vlevo. Při cestách autem se doporučuje držet hlavních cest. Cestovat vždy jen v uzamčeném autě, okna auta spouštět jen částečně, zejména nutná ostražitost ve městech na křižovatkách. Při delších cestách jsou pro oddech a občerstvení vhodné čerpacích stanice pohonných hmot, kde můžete být pozitivně překvapeni vybaveností a čistotou. Není bezpečné zastavovat stopařům nebo u auta s poruchou (ta může být fingovaná).
 • Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na výskyt bilharzie. Při cestách do Krugerova národního Parku, případně jiných míst na severovýchodě země, je nutno se, zejména v období dešťů (říjen - duben), vybavit účinným doporučovaným antimalarikem, které je třeba vždy užívat ve spojení s repelentem. Vzhledem ke značné intenzitě slunečního záření je nezbytné používání opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem (20 a více).
 • V JAR je vysoké procento populace nakaženo HIV a také TBC. Doporučujeme zvýšenou opatrnost zejména při styku s krvácivými poraněními.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Před cestou vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD MZV ČR.

V květnu 2014 vstoupily v účinnost nové prováděcí imigrační předpisy Jihoafrické republiky, kdy až na výjimky dříve vydávaná povolení (permits) nahradila víza (visas).

Krátkodobý pobyt (Visitor's Visa)

Pro občany ČR a držitele všech druhů cestovních dokladů ČR nadále platí bezvízový styk pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem (pozn.: je však vždy nutno se před cestou informovat na Velvyslanectví JAR v Praze na aktuální pravidla a požadavky, kontakty; od poloviny r. 2015 mají být např. ze strany JAR uplatňována nová pravidla týkající se cestování nezletilých dětí). V případě vycestování z JAR do jiné země v této 90denní lhůtě a návratu zpět do JAR, je nově omezena doba pobytu na území JAR datem platnosti původně uděleného krátkodobého pobytu, který byl umožněn při prvním příjezdu do JAR. Pokud tato lhůta již vypršela, bude držiteli cestovního pasu umožněn nový vstup do země, avšak maximálně na dobu 7 dní. Další 90denní pobyt v JAR bude poskytnut pouze v případě nového vstupu ze země trvalého pobytu. (Cílem tohoto opatření má být zabránit zneužívání délky pobytu na území JAR, kdy řada návštěvníků pouhým vycestováním do některé z okolních zemí získala nové 90denní bezplatné návštěvnické vízum).

V případě překročení délky pobytu v JAR bude nově dotyčná osoba označena za nežádoucí, a to na dobu jednoho roku v případě překročení pobytu do 30 dnů, anebo až na 5 let, pokud bude pobyt překročen o více než 30 dnů.

Podání žádosti o vízum

Pokud daný typ cesty do JAR vyžaduje vízum, musí být nově žádost o jeho udělení učiněna výhradně osobně na Zastupitelském úřadě JAR, nikoliv v zastoupení jiné osoby.

Podnikatelská víza (Business Visa)

Žadatelé o podnikatelské vízum musí nově doložit, že alespoň 60 % jejich zaměstnanců má občanství JAR, případně trvalý pobyt alespoň po dobu 12 měsíců. Žadatelé zároveň musí předložit doporučující dopis vydaný ministerstvem obchodu a průmyslu (Department of Trade and Industry – DTI). Zatímco doporučující dopis se dříve vztahoval pouze na žadatele v určitých sektorech a investice s nízkým kapitálem, nově se týká všech žádostí. Existují požadavky na výši vstupního kapitálu.

Studijní víza (Study Visa)

Nebudou udělována za účelem studia jazykových kurzů v JAR. Studijní povolení lze nově získat pouze za účelem studia na uznané instituci poskytující terciární vzdělávání (např. univerzita), a to maximálně na 8 let. Jejich držitel může vykonávat pracovní činnost v rozsahu 20 hodin týdně.

Partnerská víza

Partnerská víza jsou nově udělována v případě, že partnerský vztah mezi osobami trvá alespoň dva roky (dříve 5 let), a to na základě ověřeného úředního dokumentu, který tuto skutečnost potvrzuje. Pokud se jedná o vztah uzavřený mezi cizími státními příslušníky mimo území JAR, postačí úřední dokument, který vydala příslušná zahraniční instituce.

Pracovní víza

Pracovní víza v kategorii obecných pracovní povolení a víz pro nedostatkové profese jsou nyní vystavována na dobu 5 let.

Obecná pracovní povolení (General Work Permit)

Nové předpisy zpřísňují udělování obecných pracovních povolení. Vedle povinného uznání kvalifikace ve formě SAQA certifikátu, který žadateli vystaví South African Qualifications Authority (instituce pověřená uznáváním vzdělání a profesních zkušeností), je povinné předložení certifikátu ministerstva práce (Department of Labour). Certifikát pak dokládá, že potenciální zaměstnavatel nenalezl vhodného uchazeče mezi občany JAR nebo držiteli trvalého pobytu v JAR, jejichž kvalifikace odpovídá zkušenostem žadatele o pracovní povolení. Pozn.: V minulosti trvalo získání tohoto certifikátu i několik měsíců.

Víza pro nedostatkové profese (Critical Skills Work Visa)

Nad rámec požadavků platných pro udělení obecného pracovního povolení, je vyžadováno i potvrzení kvalifikace žadatele některou z profesních organizací, která byla uznána SAQA. V některých případech je vyžadováno i potvrzení žádosti o registraci v rámci příslušné registrované profesní organizace, případně další požadavky.

Víza pro vnitrofiremní přesun (Intra-company Transfer Visa)

V souladu s mezinárodními standardy jsou nyní tato víza udělována na dobu 4 let. Vízum nelze prodloužit. Žadatel musí být zároveň zaměstnán v zahraniční pobočce alespoň po dobu 6 měsíců.

Korporátní pracovní povolení (Corporate Work Visa)

Podmínky pro tento typ víza nadále vyžadují potvrzení ministerstva práce a ministerstva obchodu a průmyslu a jsou nově udělována na 3 roky (dříve 5 let). Zaměstnanci s tímto vízem si nemohou vízum prodloužit nebo jej převést v rámci jiné kategorie víz. Stejně jako předcházející typ víza, žádost rovněž vyžaduje certifikát SAQA uznávající kvalifikaci a registraci v profesní organizaci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: