Kambodža: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4. 1. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Na vzestupu je v posledních letech obrat vzájemného obchodu, avšak jeho převážnou část tvoří dovozy z Kambodži. Objem česko-kambodžského obchodu za posledních 7 let vzrostl téměř devítinásobně (z 18,6 mil. USD v r. 2010 na 165,1 mil. USD v roce 2016), zásluhu na tom však má právě především prudký nárůst českého dovozu (163,4 mil. USD v roce 2016). Kambodžští obchodníci využívají beztarifního přístupu na trhy EU pro nejméně rozvinuté země (Everything But Arms) a úspěšně zvyšují svůj vývoz do Evropy, včetně ČR.

 

Z Kambodži do ČR směřují především oděvy, oděvní doplňky a obuv, rýže, cukr a jízdní kola. Naopak potenciál kambodžského trhu zůstává z pohledu českých vývozců nedoceněn. Český export do teritoria tvoří přibližně jen jednu devítinu kambodžských dovozů. Mezi hlavní položky českého vývozu do Kambodži se řadí: motorová vozidla a jejich součástky, hliník a výrobky z hliníku, mechanické přístroje, plasty a výrobky z nich.

 

Obchodní výměna mezi ČR a Kambodžou v tis. Kč.
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
poř. Index poř. Index poř. Index
2012 46 415 137. 127,3 798 058 74. 151,8 844 473 92. 150,2 -751 643
2013 82 155 133. 177 1 247 148 65. 156,3 1 329 303 80. 157,4 -1 164 993
2014 15 406 159. 18,8 2 105 360 60. 168,8 2 120 766 72. 159,5 -2 089 954
2015 35 318 152. 229,2 2 751 044 60. 130,7 2 786 362 73. 131,4 -2 715 726
2016 42 482 148. 120,3 3 998 008 54. 145,3 4 040 490 67. 145 -3 955 526
2017 I-IX 38 498 140. 125,7 3 963 802 52. 129,2 4 002 300 66. 129,1 -3 925 304

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu 2012-2017(I-X)
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.)
9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné 56 890
7616 Výrobky ostatní z hliníku 42 305
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná 36 465
7610 Konstrukce hliníkové části desky profily apod 20 836
9030 Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a zařízení na měření 18 387
8714 Části, součásti a příslušenství vozidel 18 286
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 13 922
7013 Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží 11 065
8452 Stroje šicí nábytek kryty jehly aj k strojům 5 672
8429 Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem 4 667

Zdroj: ČSÚ

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu 2012-2017(I-X)
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.)
6404 Obuv se svrškem z materiálů textilních 2 427 947
6110 Pulovry svetry vesty apod pletené háčkované 1 584 916
6403 Obuv se svrškem z usně 1 141 600
1006 Rýže 1 084 886
6104 Kostýmy šaty sukně ap dámské dívčí pletené 906 356
6204 Kostýmy šaty sukně kalhoty ap dámské dívčí 837 366
6201 Svrchníky kabáty větrovky ap pánské chlapecké 813 529
6109 Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené 805 821
8712 Kola jízdní a jiná bez motoru 794 147
6210 Oděvy z plsti textilií povrstvených ap. 764 298

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nedochází k žádné vzájemné výměně. Potenciálně zajímavou oblastí je však dynamicky se rozvíjící sektor služeb cestovního ruchu. Počet zahraničních turistů, kteří navštívili Kambodžu v roce 2016, vzrostl o 5 procent na pět milionů, což znamenalo veřejné příjmy přibližně ve výši 3 mld. USD.  Počet turistů má v roce 2020 vzrůst na sedm milionů , což má zemi přinést 5,5 mld. USD a vytvořit 800 000 pracovních míst. Cestovní ruch proto patří k hlavním vládním rozvojovým prioritám. Kambodža se snaží budovat si image země s atraktivním kulturním dědictvím a přírodními zajímavostmi. Omezením je nedostatečná infrastruktura v cestovním ruchu a dopravě.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví ČR v Phnompenhu nemá informace o českých investicích či o joint-ventures s Kambodžou. Kambodža rovněž nefiguruje ve statistikách o tocích přímých zahraničních investic České národní banky.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Po více než deset let trvajícím jednání potvrdila Kambodža dne 8. 8. 2005 sukcesi do smluv s bývalou ČSSR. V platnosti zůstávají následující hospodářské smlouvy:

  • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČSSR a Kambodžským královstvím (Phnompenh, 11. 2. 1961)
  • Dohoda o leteckých službách mezi ČSSR a Kambodžským královstvím (Praha, 11. 1. 1964)
  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi ČSSR a Kambodžskou lidovou republikou (Praha, 19. 11. 1980)
  • Platební dohoda mezi ČSSR a Kambodžskou lidovou republikou (Praha, 19. 11. 1980)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na opravu a instalaci elektrické ústředny v Phnompenhu (Praha, 13. 6. 1983)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na vyrovnání bilance obchodu v letech 1984-1985 (Praha, 16. 10. 1984)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na realizaci projektů hospodářské spolupráce v KLR (Phnompenh, 19. 3. 1986)
  • Protokol o modifikaci dohody mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na opravu a instalaci elektrické ústředny v Phnompenhu (Praha, 29. 10. 1987)

Platnost Dohody o výměně zboží z roku 1980 byla vzhledem k její neslučitelnosti se závazky ČR vůči EU zrušena ke dni 28. 10. 2003.

Dne 12. 5. 2008 byla podepsána v Phnompenhu Dohoda o ochraně a vzájemné podpoře investic mezi vládami ČR a Kambodže.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na 2010 – 2017 patří Kambodža mezi deset prioritních zemí se statusem tzv. projektové země. V tomto období jsou aktivity ZRS v Kambodži zaměřeny především na sektor sociálního rozvoje (sociální a zdravotnické služby, vzdělávání) a na obnovitelné zdroje energie na lokální úrovni. Specifickým nástrojem  ZRS ČR v Kambodži byly do roku 2017 také projekty z dluhu.

 

Od roku 2018 bude Kambodža nově zařazena mezi 6 prioritních zemí s programem spolupráce. V období 2018 – 2023 bude rozvojová spolupráce mezi ČR a Kambodžou zaměřena na oblast inkluzivního sociálního rozvoje: zdravotnictví (s důrazem na péči o matky a děti), vzdělávání (se zaměřením na středoškolské a střední odborné vzdělávání) a oblast udržitelného nakládání s přírodními zdroji: zajištění přístupu k vodě a sanitaci. Kromě bilaterálních a trilaterálních rozvojových projektů a projektů rozvojově - ekonomického partnerství (B2B v ZRS) v gesci České rozvojové agentury (ČRA) jsou v Kambodži rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadu a kambodžským studentům jsou nabízena vládní stipendia. Doplňkovým programem ke stipendiím je Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí – podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích.

V říjnu 2017 obdržela ČRA ve spojitosti s podporou Programu oční péče v provincii Takeo v rámci zahraniční rozvojové spolupráce v Kambodži řád Sahametrei Thnak Tepidin 3. Stupně. Udělení vysokého kambodžského vyznamenání lze považovat za vyjádření uznání kambodžské vlády za širší a pokračující podporu, zahájenou ze strany ČR do sektoru veřejného zdraví Kambodži od roku 2013 v souvislosti se společnými projekty realizovanými k vypořádání dluhu Kambodži vůči České republice.


Projekty B2B v gesci České rozvojové agentury

Kromě tradiční formy rozvojové spolupráce jsou v Kambodži nově  implementovány také projekty v rámci programu  rozvojově-ekonomického partnerství (B2B). Program v gesci ČRA je zaměřen na podporu soukromého sektoru a vstupu českých firem na kambodžský trh. České firmy mohou během výběrových  řízení v rámci programu de minimis požádat o podporu vlastních  projektů zaměřených na rozvojovou spolupráci.

 

Programy v gesci ČRA

Výše dotace v roce 2017 (v Kč)

Bilaterální projekty v sektoru ostatní sociální infrastruktura a služby

3 000 000,-

Bilaterální projekty v sektoru výroba a dodávky energie

8 000 000,-

 

Bilaterální projekty v sektoru zdravotnictví

8 220 500

Bilaterální projekty v rámci programu vysílání učitelů

2 000 000

Projekty rozvojově - ekonomického partnerství (B2B v ZRS)

973 856

Trilaterální projekty

5 006 230

Projekty v gesci ČRA celkem

27 200 586

 

Rozvojové projekty v gesci zastupitelského úřadu

Výše dotace na rok 2017 (v Kč)

Malé lokální projekty

988 560

Projekty z vypořádání kambodžského dluhu

1 983 941

Projekty v gesci zastupitelského úřadu celkem

2 972 501

 

Projekty z vypořádání kambodžského dluhu

 

Specifickým nástrojem ZRS ČR v Kambodži jsou projekty z dluhu. Šlo o nesplacený dluh, který Kambodža měla vůči bývalému Československu. Dle vládního usnesení z roku 2008 byla částka 2 789 423 USD odpuštěna a 833 791 USD (cca 20,8 mil. CZK) bylo deponováno na zvláštní účet v Kambodžské národní bance k následnému využití pro rozvojovou spolupráci. V souladu s usnesením vlády ČR bylo v květnu 2008 podepsáno memorandum mezi resorty financí ČR a Kambodže. Tyto prostředky byly následně použity na realizaci rozvojových projektů v sektorech zdravotnictví a vzdělávání v letech 2014 – 2017.  V rámci vypořádání dluhu  tak došlo k vybudování tří zdravotních středisek v provincii Takeo, postavení porodnického oddělení ve spádové nemocnici Koh Andeth v provincii Takeo, k rekonstrukci základní školy Wat Kirisraasong  v provincii Takeo a ke zlepšení technické výuky na Střední škole krále Norodoma  Sihamoniho v provincii Kampong Chhnang. V roce 2017 byly všechny projekty z dluhu slavnostně ukončeny a tím byl dluh Kambodži vůči České republice vypořádán.

 

Obnovení spolupráce dětských kardiologů z nemocnice Motol s nemocnicí Calmette

V letech 2009-2011 byla Kambodža na základě žádosti zastupitelského úřadu v Bangkoku zařazena do programu MEDEVAC. V jeho rámci dětští kardiochirurgové uskutečnili ve FN Motol 9 operací malých dětských pacientů. V únoru a v červnu 2015 Kambodžu navštívili lékaři z FN Motol, aby zde prověřili možnosti případných operací dětí se závažnými kardiologickými onemocněními v nemocnici Calmette v Phnompenhu. První operace dětských pacientů započaly v roce 2015. V letech 2015 – 2017 bylo v nemocnici Calmette českými odborníky operováno celkem 39 dětí ( 13 v průběhu ledna 2017).

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: