Kambodža: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR - Kambodža 2011–2016/III (tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

2011

2 061

137.

725,7

29 724

73.

162,1

2012

2 370

137.

115,0

40 753

74.

137,1

2013

4 183

135.

170,6

64 367

66.

157,5

2014

737

161.

17,6

85 050

63.

133,4

2015

1 436

153.

193,3

92 824

62.

91,5

2015/I-III

203

155.

725,0

24 077

61.

97,8

2016/I-III

531 

 --

 265,1

 33 759

 --

 133,3

Obchodní výměna ČR - Kambodža 2011–2016/III (tis. USD)
 

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

2011

31 785

99.

170,7

-27 663

2012

43 123

92.

135,7

-38 383

2013

68 550

81.

158,3

-60 184

2014

85 787

77.

126,3

-84 313

2015

94 260

74.

92,2

-91 388

2015/I-III

24 280

74.

98,5

-23 874

2016/I-III

34 290

--

134,3

-33 228

Zdroj: Český statistický úřad

Celkový objem zahraničního obchodu s Kambodžou v roce 2015 dosáhl 94,3 mil. USD, což je meziroční nárůst o 10 %. Hlavním důvodem je narůstající dovoz kambodžských produktů (především oděvů, obuvi, rýže, cukru a jízdních kol) do ČR. Objem českého vývozu do Kambodže se v roce 2015 meziročně téměř zdvojnásobil. Výsledky za první tři měsíce 2016 svědčí o pokračujícím růstu českého vývozu do Kambodže.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2015 tvořily český vývoz tyto položky:

 • hliníkové konstrukce
 • osobní automobily
 • nápojové sklo a skleněné výrobky
 • rotační objemové kompresory.

 Dovoz z Kambodže do ČR v roce 2015, stejně jako v roce předešlém, tvořily především tyto položky:

 • oděvy a obuv (70 %)
 • jízdní kola
 • rýže a třtinový cukr.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nedochází k žádné vzájemné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace o českých investicích či o joint-ventures s Kambodžou.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Po více než deset let trvajícím jednání potvrdila Kambodža dne 8. 8. 2005 sukcesi do smluv s bývalou ČSSR. V platnosti zůstávají následující hospodářské smlouvy:

 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČSSR a Kambodžským královstvím (Phnompenh, 11. 2. 1961)
 • Dohoda o leteckých službách mezi ČSSR a Kambodžským královstvím (Praha, 11. 1. 1964)
 • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi ČSSR a Kambodžskou lidovou republikou (Praha, 19. 11. 1980)
 • Platební dohoda mezi ČSSR a Kambodžskou lidovou republikou (Praha, 19. 11. 1980)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na opravu a instalaci elektrické ústředny v Phnompenhu (Praha, 13. 6. 1983)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na vyrovnání bilance obchodu v letech 1984-1985 (Praha, 16. 10. 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na realizaci projektů hospodářské spolupráce v KLR (Phnompenh, 19. 3. 1986)
 • Protokol o modifikaci dohody mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na opravu a instalaci elektrické ústředny v Phnompenhu (Praha, 29. 10. 1987)

Platnost Dohody o výměně zboží z roku 1980 byla vzhledem k její neslučitelnosti se závazky ČR vůči EU zrušena ke dni 28. 10. 2003.

Dne 12. 5. 2008 byla podepsána v Phnompenhu Dohoda o ochraně a vzájemné podpoře investic mezi vládami ČR a Kambodže.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na 2010 – 2017 patří Kambodža mezi deset prioritních zemí se statusem tzv. projektové země. Aktivity v Kambodži jsou zaměřeny především na sektor sociálního rozvoje (sociální a zdravotnické služby, vzdělávání) a na obnovitelné zdroje energie na lokální úrovni.

V roce 2014 dosáhl celkový objem oficiální rozvojové spolupráce (ODA) 23 mil. Kč (1,107 mil. USD). Odhadovaná výše ODA v roce 2015 dosáhla 35 mil. Kč. Bilaterální rozpočet ZRS ČR pro Kambodžu na rok 2016 činí podle příslušného vládního usnesení 17 mil. Kč.

Kromě bilaterálních a trilaterálních rozvojových projektů v gesci České rozvojové agentury (ČRA) jsou v Kambodži rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadu (ZÚ) a kambodžským studentům jsou nabízena vládní stipendia. Doplňkovým programem ke stipendiím je Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí – podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích.      

Projekty v gesci ČRA (2015)

Sektor

Název projektu

Realizátor

Výše dotace 2015

Doba realizace

Ostatní sociální infrastruktura a služby

Program sociální péče a inkluzívního vzdělávání dětí s postižením v provincii Takeo

Charita ČR

3 000 000

2013-2015

Výroba a dodávky energie

Rozvoj tržního odvětví s bioplynárnami pro zajištění udržitelných zdrojů energie v Kambodži

Člověk v tísni, o.p.s.

6 000 000

2016-2017

Zdravotnictví

 

Zlepšení zdraví pro matku a dítě v Kambodži s důrazem na prevenci a léčbu podvýživy

Člověk v tísni, o.p.s. + MAGNA, Děti v tísni   o.p.s.

4 000 000

2014-2016

Podpora a rozvoj oftalmologie ve venkovských oblastech provincie Takeo 

Charita ČR

2 000 000

2015 - 2017

Zpřístupnění zdravotní péče, nezávadné vody a hygieny ohroženým přesídleným komunitám v provincii Koh Kong

Člověk v tísni, o.p.s.

2 000 000

2015-2017

Vysílání učitelů

 

Zvyšování kvality vysokého zemědělského školství v Kambodži

Česká zemědělská univerzita

1 000 000

2014

Trilaterální

 

 

 

 

Posilování odolnosti vůči katastrofám prostřednictvím lepšího vzdělání a obživy (DRIEL)

Člověk v tísni, o.p.s.

 1 050 000 2015- 2017 

Tržní rozvoj služeb pro komunitní živočišnou výrobu (CLIMAD)

Člověk v tísni, o.p.s.

2 000 000

2013-2015

Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách (CHALD)

Diakonie ČCE-Středisko humanitární a rozvojové pomoci

1 406 000

2014-2015

Podpora výživy matek a dětí do dvou let v oblasti Baray Santuk

ADRA

2 000 000

2015

Inkluzivní vzdělávání dětí s vadou zraku v Kambodži

Světlo pro svět

1 184 941

2015

Projekty rozvojově-ekonomického partnerství (B2B v ZRS)

Mobilní a webové řešení podporující ochranu zdrojů pitné vody  

Hrdlička spol. s.r.o.

100 000

2015

Alokováno z běžného rozpočtu na zemi

17 000 000

alokováno vše dle UV

Alokováno z rozpočtu na trilaterální spolupráci, vysílání učitelů a B2B

8 740 941

 

CELKEM 2015 v gesci ČRA

25 740 941

 
Malé lokální projekty v gesci ZÚ (2015)

Sektor

Název projektu

Realizátor

Stručný popis

Rozpočet (CZK)

Vzdělávání

Provozní výdaje školy a skleník

Khmer Technical School JHP Skola

Technická škola JHP, založená a financovaná českou NNO, poskytuje technické vzdělání dětem z nemajetných rodin. Výstavba skleníku byla další z aktivit, která přispěla k potravinové soběstačnosti školy.

200 000

Voda a sanitace

Krok za krokem 2 - zvýšení hygienických návyků ve vesnici Kouk Yeang

Malteser International a Water for Cambodia

Cílem projektu bylo zvýšit mezi obyvatelstvem povědomí o hygienických návycích a zlepšit hygienické podmínky jednotlivých domácností výstavbou latrín a zajištěním dostatku pitné vody.

449 000

Ostatní sociální infrastruktura a služby

Socio-ekonomické posílení zranitelných rodin

Samatapheap Khnom Organization (SKO) 

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení podmínek přehlížených a zranitelných rodin v chudých komunitách Phnompenhu prostřednictvím osvěty a vzdělání.

351 000

Celkem 2015 (CZK)

1 000 000

Projekty z vypořádání kambodžského dluhu

Specifickým nástrojem ZRS ČR v Kambodži jsou projekty z dluhu. Nesplacený dluh, který Kambodža měla vůči bývalému Československu a který byl původně veden v převoditelných rublech, byl předmětem bilaterálních jednání od roku 2000. Dle vládního usnesení z roku 2008 byla částka 2 789 423 USD odpuštěna a 833 791 USD (cca 20,8 mil. CZK) bylo deponováno na zvláštní účet v Kambodžské národní bance k následnému využití pro rozvojovou spolupráci. V souladu s usnesením vlády ČR bylo v květnu 2008 podepsáno memorandum mezi resorty financí ČR a Kambodže.

Následně proběhla jednání mezi kambodžskou a českou stranou k upřesnění tematického a geografického zaměření plánovaných projektů s ohledem na reálné potřeby kambodžské strany a možnosti českých subjektů.  V roce 2012 se obě strany dohodly, že projekty budou zaměřeny na podporu zdravotnictví v provincii Takeo. V listopadu 2013 kolegium ministra schválilo dva projekty: a) Projekt výstavby zdravotnických středisek v provincii Takeo a b) Projekt vzdělávání lékařů v nemocnicích v Takeo s předpokládaným rozpočtem přibližně 530 tis. USD (13,25 mil. Kč), tj. 60% z celkové částky z dluhu určené na rozvojové projekty). Výstavba tří zdravotních středisek v provincii Takeo byla dokončena v červnu 2015 a na ni navázalo školení personálu zdravotních středisek a osvětová kampaň pro místní obyvatelstvo. Obojí skončilo v únoru 2016 a realizátorem projektu byl Člověk v tísni. Projekt b) v současnosti realizuje Charita ČR a v jeho rámci do Takea přijíždějí čeští lékaři s různými specializacemi (zobrazovací techniky, urgentní medicína, pediatrie, urologie, dětská chirurgie či gastroenterologie).

V červnu 2014 podepsal velvyslanec V. Grepl spolu s ministrem zdravotnictví Mam Bunhengem zastřešující Memorandum o porozumění (MoU) týkající se grantové pomoci české vlády v sektoru zdravotnictví v rámci vypořádání kambodžského dluhu.

V březnu 2015 kolegium ministra schválilo tzv. druhou vlnu projektů v sektoru vzdělání – projekt zaměřený na posílení technického vzdělání v Kambodži s předpokládaným rozpočtem 280 tis. USD (7 mil. Kč), který byl zahájen v srpnu 2015 a je realizován ČZU ve střední škole s technickým zaměřením vybudované z prostředků krále N. Sihamoniho v Kompong Tralach. Doplňkovým projektem byl projekt realizovaný Člověkem v tísni a zaměřený na zlepšení hygienických podmínek a bezpečnosti práce v základní škole Wat Kirisraasong (obvod Kirivong, provincie Takeo) s celkovým rozpočtem 21 tis. USD (cca 0,5 mil. Kč). V srpnu 2015 podepsal velvyslanec V. Grepl spolu s ministrem školství, mládeže a sportu Hang Chuon Naronem  zastřešující Memorandum o porozumění (MoU).

V současnosti je alokováno téměř 100% finančních prostředků. Tři projekty byly dokončeny, jeden by měl skončit v létě 2016 a dva do února 2017.

Projekty z vypořádání kambodžského dluhu (2015)

Sektor

Název projektu

Realizátor

Výče dotace 2015   (CZK)

Dotace celkem    (CZK)*

Doba realizace

Zdravotnictví

 

 

 

Výstavba a vybavení   zdravotních středisek v provincii Takeo

Člověk v tísni   o.p.s.

1 161 500

6 141 825

2014-2015

Nová zdravotní   střediska v provincii Takeo - školení zdravotního personálu a osvětová   kampaň pro místní obyvatelstvo 

Člověk v tísni   o.p.s.

949 300

949 300

2015-2016

Zvýšení odborných   kvalit lékařů a zdravotního personálu v provincii Takeo

Charita

1 500 000

3 750 000

2015-2016

Výstavba   porodnického oddělení ve spádové nemocnici Koh Andeth, obec Rominh, provincie   Takeo

Community Health   Organization (CHO)

745 125

2 483 750

2015-2016

Vzdělávání

 

Zlepšení hygienických podmínek a bezpečnosti práce v základní škole Wat Kirisraasong (obvod Kirivong, provincie Takeo)

Člověk v tísni   o.p.s.

530 675

530 675

2015

Posílení technického   vzdělání v Kambodži

ČZÚ Praha

2 780 000

7 000 000

2015-2017

 

Celkem

 

7 666 600

20 855 550

 

 * finanční prostředky jsou alokovány v USD, k převodu na CZK použit kurz 1 USD = 25CZK

Stipendia

Tradice poskytování stipendií kambodžským studentům sahá do 80. let 20. st. V současnosti má ZÚ Phnompenh k dispozici seznam více než 100 absolventů českých a slovenských vysokých škol, kteří v současnosti působí na řídících postech různých státních institucí, ministerstev, vzdělávacích a vědeckých institucí, u královského dvora či v soukromých firmách. 

Na konci roku 2015 studovalo v různých studijních oborech na českých VŠ celkem 15 studentů z Kambodže. Pro akademický rok 2016/17 kambodžští studenti obdrželi 5 stipendií v ČJ a 2 stipendia v AJ (2 nad stanovenou kvótu pro zemi).

Společné evropské programování

Na konci dubna 2014 byla schválena v rámci společného programování, do kterého se zapojila také ČR, Strategie evropské rozvojové spolupráce v Kambodži na období 2014-2018 (European Development Cooperation Strategy for Cambodia 2014-2018).

Hlavním smyslem a cílem společného programování je zvýšení efektivnosti, koherence a transparentnosti rozvojové spolupráce. Jednou z důležitých součástí Strategie je také dělba práce, tj. určení sektorů, v nichž budou evropští rozvojoví partneři působit, a určení tzv. vedoucího dárce pro každý sektor. Strategie také obsahuje finanční alokace na dalších 5 let – celkem 1,5 miliardy EUR (cca 2 miliardy USD). Předpokládaný příspěvek ČR na dalších 5 let je 3 mil. EUR (cca 4 mil. USD). V březnu 2016 byla vypracována první společná monitorovací zpráva, která byla konzultována s nevládním i soukromým sektorem a následně předložena kambodžské vládě.

Obnovení spolupráce dětských kardiologů z nemocnice Motol s nemocnicí Calmette

V roce 2015 se úspěšně podařilo obnovit spolupráci Fakultní nemocnice v Motole (FNM) a nemocnice Calmette v Phnompenhu v rámci programu MV ČR MEDEVAC*). V únoru 2015 navštívila Kambodžu delegace vedená náměstkyní Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd) L. Teskou Arnoštovou a ředitelem FNM M. Ludvíkem, aby prověřila možnosti spolupráce s kambodžskými partnery. Ve druhé polovině září 2015 tým kardiochirurgů a kardiologů FNM úspěšně odoperoval třináct dětských pacientů se závažnými srdečními vadami v nemocnici Calmette. Další mise kardiochirurgů a kardiologů FNM se uskutečnila v dubnu 2016.

*) MEDEVAC (Medical Evacuation) – program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel je primárně určen pro vážně nemocné děti z válkou postižených oblastí či jinak potřebných oblastí, pro které je nemožné zajistit zdravotní péče či léčbu v místních podmínkách a jejichž stav je natolik vážný, že jsou v ohrožení života. Program MEDEVAC je realizován odborem azylové a migrační politiky MV ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: