Kambodža: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015 (odhad)

Vývoz

5 034,6

5 632,8

6 530,2

7 407,7

8 452,6

Dovoz

6 937,3

8 088,5

9  744,1

10 615,6

11 879,1

Obrat

11 971,9

13 721,3

16 274,3

18 023,3

20 331,7

Saldo  

-1 902,7

-2 455,7

-3 213,9

-3 207,9

-3 426,5

Údaje jsou v mil. USD
Zdroj: 
Ministerstva hospodářství a financí Kambodže

Podle předběžných údajů Ministerstva hospodářství a financí Kambodže dosáhl celkový objem zahraničního obchodu v roce 2015 20,3 mld. USD, což je meziroční nárůst o 12,8 %. Vývoz meziročně vzrostl o 11,4 %, na 8,45 mld. USD, dovoz vzrostl meziročně o 11,2 %, na 11,88 mld. USD. I přes nepatrně rychlejší růst vývozu došlo kvůli vyššímu objemu dovozu ke zvýšení obchodního deficitu z 3,21 mld. USD v roce 2014 na 3,43 mld. USD v roce 2015.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery Kambodže v roce 2014 byly EU, USA, Thajsko, ČLR, Vietnam, Singapur, Korejská republika, Japonsko a Indonésie. Objem vývozu do EU se za poslední období zvýšil především díky Systému všeobecných celních preferencí EU (GSP) „Everything But Arms“ (EBA).

Teritoriální struktura vývozu (v mil. USD)
 

2010

2011

2012

2013

2014

EU*

1 133,4

1 682,2

2 291,5

2 822,4

3 403,7

USA

1 903,4

2 106,4

1 051,5

2 078,7

2 585,3

UK

235,2

391,0

528,0

718,4

955,3

Německo

112,3

323,9

469,7

614,9

869,2

Kanada

274,1

382,4

417,0

480,3

749,7

Japonsko

89,5

153,3

199,2

334,2

701,2

Thajsko

149,9

190,4

102,3

235,6

536,4

Nizozemí

235,5

171,3

122,5

168,0

491,3

ČLR

64,9

154,5

182,9

280,4

437,5

Singapur

429,5

441,7

684,6

793,1

238,7

Zdroj: ADB a *EC-Directorate General for Trade (použit orientační kurz: 1 EUR=1,12 USD)

Teritoriální struktura dovozu (v mil. USD)

 

2010

2011

2012

2013

2014

Thajsko

689,9

726,2

902,4

1 094,3

4 924,6

ČLR

1 184,9

1 738,3

2 161,7

3 002,5

3 603,9

Vietnam

486,5

882,6

937,4

986,8

2 933,2

Singapur

155,4

238,0

258,5

348,4

1 215,9

Hong Kong

552,7

479,2

495,4

668,1

995,7

Tchajwan

476,5

512,7

534,0

541,6

759,4

Korejská republika

247,8

300,9

404,5

371,2

719,9

Indonésie

175,1

169,2

215,7

246,9

457,4

USA

129,8

144,8

117,9

 1 111,2

361,0

EU*

172,5

218,4

276,6

268,8

334,9

Zdroj: ADB a *EC-Directorate General for Trade (použit orientační kurz: 1 EUR=1,12 USD)

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky

Mezi nejdůležitější vývozní komodity patří oděvy (70 % celkového vývozu), obuv, dopravní prostředky (především jízdní kola), přírodní kaučuk a zemědělské produkty (kukuřice, sojové boby, pepř a různé druhy ořechů).

Hlavní dovozní položky

Dovoz zahrnuje především látky pro oděvní průmysl, dopravní prostředky, velkoobchodní přízi, cigarety, elektrické komunikační vybavení a farmaceutické výrobky.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Kambodža schválila status zvláštních ekonomických zón (Special Economic Zone - SEZ) v roce 2005 a v roce 2006 začaly fungovat první z nich. Jejich hlavním smyslem je zvýšit konkurenceschopnost Kambodže a přilákat zahraniční investory prostřednictvím následujících investičních pobídek:

 • snížená daň ze zisku ve výši 9 % (běžná daň ze zisku činí 20 %);
 • daňové prázdniny až po dobu 9 let;
 • bezcelní dovoz stavebního materiálu, výrobních prostředků, zařízení, surovin a náhradních dílů;
 • nulová sazba DPH;
 • oproštění od exportní daně (pokud existuje v daném případě);
 • povolení k zaměstnání zahraničního managementu, technického personálu;
 • volná repatriace zisků, nulová daň z dividendy;
 • dlouhodobý pronájem pozemků (až na 99 let);
 • „one-stop service“ pro vývoz a dovoz.

V současnosti v Kambodži funguje 30 SEZ pod správou Rady kambodžských zvláštních ekonomických zón, jejíž činnost zaštiťuje Rada pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia - CDC). Podle zprávy CDC na konci roku 2013 dosáhl celkový objem investic 172 investičních projektů v SEZ 1,65 mld. USD, které vytvořily 105 000 nových pracovních míst. K největším investorům patřila Čína, Korejská republika a Japonsko. K nejvýuznamnějším SEZ patří  SEZ Phnom Penh, vzdálena cca 10 km od letiště PhnomPenh, SEZ Manhattan Svay Rieng nedaleko hranic s Vietnamem a SEZ Sihanoukville 2 v blízkosti námořního přístavu Sihanoukville.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice za posledních 5 let dle kategorie (v mil. USD)
 

2011

2012

2013

2014

2015 (odhad)

Veřejné investice

1208,2

1 328,4

1 403,7

1 412,4

1 343,4

- domácí

305,6

301,7

264,1

351,8

430,5

- zahraniční

902,6

1 026,7

1 139,5

1 060,3

912,9

Soukromé investice

2 267,2

3 010,5

3 567,8

3 573,4

3 879,5

- domácí

1 500,9

1 605,7

1 742,3

1 896,3

2 073,0

- zahraniční

766,3

1 404,8

1 825,5

1 677,1

1 806,5

Domácí celkem

1 806,5

1 907,4

2 006,4

2 248,1

2 503,5

Zahraniční celkem

1 668,9

2 431,5

2 965,0

2 737,4

2 719,4

Investice celkem

3 475,4

4 339,0

4 971,5

 4 985,5

5 222,9

Přímé zahraniční investice

766,3

1 404,8

1 825,5

1 677,1

1 806,5

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže

Investice za posledních 5 let dle sektoru (v mil. USD)
 

2011

2012

2013

2014

2015 (odhad)

Zemědělství,
rybářství a lesnictví

570,3

629,3

663,7

662,5

655,4

Průmysl

1 666,9

2 305,1

2 748,2

2 678,1

2 810,9

Služby

1 238,2

1 404,5

1 559,6

1 645,0

1 756,6

Celkem

3 475,4

4 339,0

4 971,5

4 985,5

5 229,9

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže

Podle informace Rady pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia - CDC) dosáhl v roce 2015 objem investic v Kambodži 4,6 mld. USD (o něco nižší číslo než je odhad Ministerstva hospodářství a financí Kambodže), což je 18% meziroční nárůst. Dvě třetiny tvořily domácí investice. Největším zahraničním investorem byla již tradičně Čína, následovaná Velkou Británií, Singapurem a Vietnamem. Čína investuje především do infrastruktury, energetiky (výstavba vodních elektráren) a cestovního ruchu. Asijské investice tvoří 90% všech investic. Evropské investice jsou stále poměrně omezené.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda prosazuje svoji investiční politiku prostřednictvím Rady pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia - CDC), která je nejvyšším rozhodčím orgánem pro definování investiční strategie státu i pro schvalování jednotlivých investičních záměrů (týká se soukromých i veřejných investic).

Pouze v následujících případech musí CDC žádat radu ministrů o schválení projektu:

 • investiční záměr nad 50 mil. USD;
 • politicky citlivá témata;
 • využívání přírodních a minerálních zdrojů;
 • projekty s případným negativním dopadem na životní prostředí;
 • projekty dlouhodobé (strategické);
 • projekty typu BOT (Build-Owned-Transfer), BOOT (Build-Owned-Operate-Transfer), BOO (Build-Owned-Operate) nebo BLT (Build-Lease-Transfer).

V souladu se zákonem o investicích (Law on Investment, 2004) vláda schválila investiční pobídky, které se týkají těchto oblastí: vyspělé technologie (Hi-Tech), tvorba nových pracovních příležitostí, exportně orientovaná výroba, agroprůmysl a zpracovatelský průmysl, infrastruktura a energetika, hospodářský rozvoj venkova, ochrana životního prostředí, investice ve zvláštních ekonomických zónách (SEZ). Vláda garantuje, že investice realizované v souladu s přijatým zákonem o investicích jsou posuzovány bez diskriminace, nebudou znárodněny, nebude prováděna kontrola cen. Vláda zaručuje transfer prostředků do zahraničí - při platbách za dovozy a poskytnuté dluhy, transfer zisku i investovaného kapitálu a platů zahraničních zaměstnanců. Investiční pobídky pro projekty v SEZ viz kapitola 2.4.

Podrobné informace o podmínkách investování a investičních pobídkách lze nalézt na stránkách Rady pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia - CDC).

Investiční priority vlády v nejbližším období

Investiční prioritou pro kambodžskou vládu zůstává i nadále obnova a výstavba infrastruktury. Téměř všechny investiční projekty v infrastruktuře jsou financovány ze zdrojů mezinárodní rozvojové pomoci, ze zdrojů Asijské rozvojové banky (ADB) nebo na bázi BOT. Kromě výstavby silniční sítě nabízí CDC zahraničním investorům investice na bázi BOT do výstavby letišť, námořních a říčních přístavů, vodovodů, elektrického vedení a vodních elektráren. Mezi další odvětví, jejichž rozvoj kambodžská vláda podporuje, patří rozvoj turistiky a zpracovatelského průmyslu.

V březnu 2015 kambodžská vláda schválila novou Strategii průmyslového rozvoje na období 2015-2025. Čtyřmi hlavními pilíři této strategie jsou: přilákání přímých zahraničních investic k oživení průmyslového rozvoje v domácím soukromém sektoru, modernizace malých a středních podniků a jejich napojení na mezinárodní, regulatorní rámec za účelem posílení konkurenceschopnosti a strategie rozvoje lidských zdrojů a zlepšení infrastruktury a služeb.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: