Kanada: Povinná elektronická registrace cestovatelů – eTA

22. 9. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje, že počínaje dnem 10. listopadu 2016 platí pro občany ČR cestující do Kanady povinnost registrovat se v systému eTA (Electronic Travel Authorization). Od uvedeného data neumožní letecké společnosti občanům ČR bez registrace v systému eTA přepravu do Kanady.

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

S účinností od 14. listopadu 2013 občané České republiky nepotřebují pro krátkodobý pobyt v Kanadě (do 6 měsíců) a průjezd kanadským územím víza. Bezvízový režim se vztahuje na krátkodobý pobyt za účelem turistiky, návštěvy rodiny/přátel a za účelem obchodním a studijním (jednosemestrální studium, jazykové kurzy apod.). Během tohoto pobytu není možno v Kanadě pracovat (pro tuto možnost je zapotřebí získat u kanadského zastupitelského úřadu „pracovní povolení“, event. podat žádost o „dočasný pobyt mládeže“, viz níže).

V zájmu zvýšení bezpečnosti zavedla Kanada systém elektronického povolování cest „eTA Electronic Travel Authorization – eTA“ obdobný systému ESTA používanému v USA. Úkolem systému je prověření těch cestujících v letecké dopravě, kteří přijíždějí do Kanady (včetně tranzitu) v rámci bezvízového styku.

Žádost o povolení cesty je podávána prostřednictvím webových stránek Citizen and Immigration Canada. Povolení eTA je pro bezvízové cestující v letecké dopravě od 10. 11. 2016 povinné, nesplnění této povinnosti bude mít za následek nevpuštění cestujícího na palubu letadla směřujícího do Kanady.

Povolení eTA se nevyžaduje při překročení pozemní hranice. Povolení eTA není povinné pro cestující, kteří mají kanadské vízum či statut trvalého rezidenta Kanady – tito jsou povinni se při odbavení prokázat kartou trvalého rezidenta Kanady.

Při vyřizování eTA je třeba použít pouze oficiální webovou stránku kanadské vlády a vyhnout se tak „zprostředkovatelům“, kteří za vyřízení eTA vybírají až několikanásobky administrativního poplatku.

Bezvízová návštěva Kanady v rámci eTA je určena pouze pro krátkodobý pobyt.

Držitelé dvojího občanství, tj. kanadského a českého, musejí od 10. 11. 2016 k cestě do Kanady použít kanadský cestovní pas – více na webových stránkách kanadské vlády.

Cesta na český pas do Kanady pro duální občany není v žádném případě možná; pokud dojde ke ztrátě kanadského pasu, je nutné se spojit s Velvyslanectvím Kanady v ČR s cílem vystavení náhradního kanadského cestovního dokladu.

O vstupu do Kanady rozhoduje kanadský imigrační úředník, který může délku pobytu na základě vlastního uvážení a bez nutnosti svůj krok zdůvodňovat zkrátit na méně než 6 měsíců. V takovém případě vyznačí délku povoleného pobytu do cestovního pasu buď formou záznamu u vstupního razítka či vlepením samostatného štítku. Cestující je povinen do stanoveného data území Kanady opustit. Při vstupu na území Kanady může být cestující podroben krátkému pohovoru a může být vyzván ke kontrole zavazadel. Přihlašovací povinnost v Kanadě neexistuje.

V případě zájmu o prodloužení pobytu je třeba o toto požádat imigrační úřady (sídlí v hlavních městech jednotlivých kanadských provincií), a to nejpozději 30 dnů před vypršením povolené doby pobytu. Žádost o prodloužení pobytu podléhá nevratnému poplatku, který se dle typu pobytu pohybuje v rozmezí od 75–150 CAD. V žádném případě se nedoporučuje pokoušet se o prodloužení pobytu vycestováním do USA a okamžitým návratem do Kanady. Porušení kanadských imigračních předpisů může vyústit v deportaci, event. několikaletý zákaz vstupu do Kanady.

Každý návštěvník musí imigračnímu úředníkovi předložit cestovní doklad (čeští občané musí předložit cestovní pas se strojově čitelnou zónou) s platností pokrývající celou dobu plánovaného pobytu na území Kanady a na vyzvání dále prokázat dostatek finančních prostředků, dobrý zdravotní stav a úmysl Kanadu včas opustit. Českým občanům se doporučuje cestovat na biometrický pas obsahující alespoň jednu prázdnou (nepopsanou) stránku. V případě pochybností či netypických parametrů cesty je vhodné kontaktovat příslušné kanadské Velvyslanectví.

V zájmu minimalizace rizika odmítnutí vstupu dále českým cestujícím doporučujeme zajistit si následující podklady:

  • kompletní harmonogram cesty včetně zpáteční letenky,
  • doklad o dostupných finančních prostředcích dostatečných pro plánovaný pobyt v Kanadě (výpis z bankovního účtu, platební karty, cestovní šeky apod.); výše těchto prostředků není přesně stanovena, rozhodujícím faktorem je délka a charakter pobytu; pro turistické účely je doporučena částka 100–150 CAD na osobu a den; finanční prostředky lze prokázat v hotovosti nebo v cestovních šecích, kreditních kartách apod.,
  • doklad o zajištěném ubytování,
  • doklad o zajištěném cestovním zdravotním pojištění,
  • při služebních cestách pozvání od kanadského partnera, při návštěvě rodiny či přátel pozvání od nich,
  • doklad prokazující dobrý zdravotní stav; v praxi např. doklad prokazující, že cestující netrpí nakažlivou snadno přenosnou nemocí (tuberkulóza, ale např. nikoliv AIDS); v případě osob s pracovním povolením mohou imigrační orgány požadovat v závislosti na typu práce zdravotní vysvědčení.

Při vstupu na kanadské území musí mít cestující vyplněnou celní deklaraci (distribuována bývá zpravidla komerčním přepravcem, v případě soukromých letadel či lodí či v případě cesty autem z USA lze formulář získat na hraničním přechodu).

Osoby mladší 18 let, které do Kanady cestují buď samostatně, či v doprovodu pouze jednoho rodiče, by si měly pro imigrační úředníky obstarat notářsky ověřený písemný souhlas rodičů či druhého rodiče (event. jiného zákonného zástupce) s jejich cestou. V případě osob mladších 18 let cestujících samostatně by písemný souhlas měl obsahovat kontaktní údaje na osobu, která bude za nezletilého v Kanadě během jeho pobytu odpovídat. Tyto podklady musí být vyhotoveny v úředním jazyce Kanady, tj. buď v anglickém, či francouzském jazyce, nebo do těchto jazyků přeloženy.

V případě úmyslu studovat v Kanadě déle než 6 měsíců je třeba požádat u zastupitelského úřadu Kanady o „studijní povolení“.

V případě úmyslu v Kanadě pracovat (včetně „au-pair“) musí cestující nejprve na zastupitelském úřadě Kanady požádat o „pracovní povolení“. Čeští občané ve věku mezi 18 a 35 let mohou dále využít možnosti v Kanadě příležitostně pracovat v rámci bilaterální smlouvy mezi ČR a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže (Youth Mobility / Experience Canada). Toto vízum lze získat na základě elektronické žádosti, a to s platností až na jeden rok. Toto vízum však nelze za pracovním účelem prodloužit.

Ani v případě pobytů delších než 6 měsíců neexistuje přihlašovací povinnost.

Možnost udělení víza do USA (jakéhokoliv typu) na zastupitelských úřadech USA v Kanadě je minimální, přičemž intervence českých úřadů po rozhodnutí o neudělení amerického víza je vyloučena. V této souvislosti upozorňujeme na bilaterální smlouvu mezi Kanadou a USA, účinnou od prosince 2012, na jejímž základě si oba smluvní státy pro účely vízového a imigračního řízení vyměňují relevantní informace o vízových a azylových žadatelích ze třetích zemí.

Poskytované údaje se týkají zejm. předchozích odmítnutých žádostí o vízum či azyl, předchozích vyhoštění z území kterékoli smluvní strany či spáchaných deliktů významných pro imigrační/vízové rozhodnutí (překročení doby pobytu, nelegální překročení hranic apod.). Českým občanům, kteří mají v úmyslu cestovat do Kanady či projíždět jejím územím a kteří se v minulosti dopustili imigračních deliktů na území USA nebo jim bylo v minulosti odmítnuto vydání amerického víza, se doporučuje informovat se u zastupitelských úřadů Kanady na možnost seznámení se s údaji, které jsou o nich oběma státy vedeny.

Užitečné kontakty:

Velvyslanectví Kanady v Praze
Ve Struhách 95/2, 160 00 Praha 6
web: www.canada.cz
tel.: 00420 272 101 800
fax: 00420 272 101 890
e-mail: canada@canada.cz

Velvyslanectví Kanady ve Vídni
Embassy of Canada to Austria in Vienna
Laurenzerberg 2, A-1010 Vienna, Austria
web: www.kanada.at
tel.: 0043 (1) 531-38-3000
fax: 0043 (1) 531-38-3321
e-mail: vienn-visa@international.gc.ca

Citizenship and Immigration Canada
(Ministerstvo pro státní občanství a imigraci Kanady)
web: www.cic.gc.ca

Canada Border Services Agency
(Kanadská hraniční služba)
web: www.cbsa-asfc.gc.ca/noncan-eng.html

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek