Katar: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

21. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Legislativa státu ukládá mít na jakoukoli hospodářskou aktivitu v zemi místního agenta. Jedná se zejména o provozování distribučních, produkčních nebo jiných hospodářských center zahraničních firem. Dále se jedná o účast zahraničních firem v tendrech. Pro přímou dodávku zboží katarskému odběratelskému subjektu agent ze zákona není nutný. Nutno zdůraznit, že výběr vhodného partnera je prvním a rozhodujícím krokem každého subjektu při vstupu na katarský trh. V praxi u některého (zejména spotřebního) zboží lze doporučit stanovení podmínečných limitů dosaženého obratu za ½ roku pro platnost výhradní smlouvy apod. Při výběru agenta nutno mimo obecná kritéria zohlednit také počet a strukturu zastupovaných firem (u lepších agentů je to i několik desítek), zda nezastupuje obdobný konkurenční sortiment a zejména, zda u firmy není reprezentant ze země konkurenta, který má možnost osobně výrazně ovlivňovat myšlení a konání agentské firmy v neprospěch jiné firmy. Podobný systém funguje i pro případ zaměstnávání cizinců, kdy je nutný sponzor, kterým může být místní občan či firma. Na sponzora je vydáno pracovní a pobytové povolení a sponzor nese plnou zodpovědnost za cizince.

Styky, aktivita a odborná fundovanost agenta je předpokladem úspěchu na katarském trhu. Nevhodný výběr agenta je spolu s neochotou vyslat do země trvalého představitele (tak, jak to činí úspěšná konkurence) největší dosavadní brzdou rozvoje českého vývozu do Kataru.

Bankovní informace o partnerech lze získat u našich a katarských bank. Kontaktní informace poskytuje obchodní komora. Vzhledem k tomu, že většina odběratelů akceptuje neodvolatelný akreditiv a vzhledem k solventnosti i malých katarských firem a zákonnému zastřešení jakékoliv v zemi působící firmy katarským subjektem, nejsou tyto informace tak nutné, jako v jiných zemích. Využívány jsou kancelářské informace nebo ještě více informace z neoficiálních zdrojů.

Zastupitelské smlouvy upravuje obchodní zákon č. 4 z r. 1986.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní clo činí 5 %, na některé komodity (např. ocel, urea, hnojiva, tabák, cigarety) je uvaleno clo vyšší. Zboží ohsahující minimálně 50% komponentů ze zemí GCC je dováženo bezcelně. K zboží musí být přiložena faktura, položkový seznam a certifikát původu.

Aktuální celní informace naleznete na internetových stránkách katarské celní správy:

General Authority of Customs
Tel.: +974 444 57 457
E-mail: Info.PR@customs.gov.qa 
Web: http://www.customs.gov.qa/eng/contact.php

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zástupci, výhradní dovozci:

Katarský trh je velmi přitažlivým terčem zájemců o vývoz, což způsobuje vysoký konkurenční tlak. Domácí subjekty chráněné místním zákonodárstvím mají tendenci trh maximálně monopolizovat v zájmu dosahování co nejvyšších marží. K monopolizaci používají nástroje zákonné povinnosti cizích subjektů spolupracovat se subjekty katarskými. Obecně je zde zaveden systém výhradních zástupců. Nejčastějším požadavkem dovozce je exkluzivita obchodování na dobu alespoň 1 roku.

Formy obchodního podnikání:

Žádný cizí subjekt nesmí provozovat jakoukoliv hospodářskou aktivitu v zemi bez katarského agenta (viz výjimky v kapitole 2.6.). Pro hospodářskou aktivitu na místě je nutno zvolit některou z forem společného podnikání, u nichž společným prvkem je, že katarský partner musí mít většinový podíl a firma je zapsána na jeho jméno v obchodním rejstříku ministerstva obchodu. Formy obchodního podnikání upravuje Commercial Companies Law č. 11 z r. 1962 a č. 11 z r. 1981. Ze zákona existuje řada výjimek  - viz čl. 2.6.

Podmínky pro zřízení kanceláře reprezentanta:

Většina silných agentů je ochotna výrazně pomoci při zřizování kanceláře reprezentanta v zemi, protože mu odpadnou náklady na vedení této agendy u jeho firmy, jeho zaměstnancem, v jeho prostorách apod. Lze požadovat bezplatné poskytnutí kanceláře, případně ubytování pro reprezentanta nebo alespoň finanční spoluúčast na nákladech. Zřízení kanceláře i bez pomoci agenta (vždy jsou nutná minimálně jeho potvrzení a razítka) není složité. Agent nebo hotel musí sponzorovat vízum pro cizince. V dalších krocích nejsou mimo sponzorství žádná omezení.

Náklady na zřízení kanceláře - vybrané základní položky:

Kancelář s příslušenstvím v průměrné lokalitě: cca 24 000 USD/rok (1 místnost, kuchyňka a příslušenství, mimo centrum) nebo průměrná vila v průměrné lokalitě (několik vyslaných reprezentantů i s bydlením, cca obvyklá 2-3 podlaží, hala + cca 10 pokojů a 3-5 příslušenství) za cca 50-80 000 USD/rok (včetně elektřiny, vody a údržby zabudovaného zařízení, nevyhnutelného chlazení a topení, vybavení kuchyňskou linkou, sporákem a lednicí).

Plat reprezentanta: zástupci cizích firem dle obratu se v průměru pohybují v platových relacích 50 000 až 150 000 USD ročně + bydlení a automobil zdarma.

Byt reprezentanta: byty v komplexech s bazénem a sportovním zařízením se pohybují v relacích - 3 pokojový byt cca 40 000 USD/rok (4-5 pokojové byty 50-70 000 USD/rok) s elektřinou, vodou, údržbou zabudovaných částí).

Pronájem automobilů: např. Honda 1500 ccm činí nyní roční pronájem v měsíčních platbách celkem 8 000 USD/rok (neomezená kilometráž, plné pojištění, údržba s právem vůz kdykoliv vyměnit za jiný kus), dále Toyota Camry dtto za 12 100 USD/rok.

Další náklady:

 • cena benzínu Super je cca 8,9 Kč/litr
 • telefon/fax: roční poplatek 260 až 400 USD
 • mobilní telefon: přístroj od 100 USD, roční poplatek 230 USD, místní hovory 0,2 USD/min

 

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Z propagačních médií je nejčastěji používána vývozci (resp. jejich místními agenty) inzerce v tisku. Propagaci zboží v médiích obecně není věnováno tolik prostoru jako v Evropě či jiných zemích. Častou formou propagace jsou u spotřebního zboží předváděcí či výstavní akce (ochutnávky v supermarketech apod.).

Obecně lze charakterizovat požadavky na propagaci podobně jako v zemích Evropy. Nejběžnější je propagace v denním tisku (inzerát 1/8 standardní novinové stránky kolem 450 USD černobílé, s obrázkem a logem, 1 vydání zpravidla do dvou dnů od podání). Propagace v televizi není tak rozšířená. K zaměření na segment starších spotřebitelů je nutno, zejména pro ženy, použít arabskou mutaci. Oblíbené jsou výstavky zboží s prodejem na místě.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Patentová ochrana je poskytována systémem registrací pro počáteční období 10 let, dále může být požádáno o prodloužení patentu na období dalších 5 let. Je možno si nechat patenty take licencovat. Obchodní značku je možno dát zaregistrovat na období 10 let a obnovit na dalších 10 let. Pokud není značka používána více než 5 let, může se zainteresovaná strana obátit na soud se žádostí o zrušení obchodní značky pro původního registranta. Registrace dává vlastníkovi exkluzivní právo užívat ochranné značky na zboží či služby, na které je registrována.

Zákon upravující problematiku ochrany duševního vlastnictví č. 7 byl uveden v platnost v roce 2002, nahrazující původní zákon č. 25 z roku 1995. Dle zákona je ochrana poskytována na původní literární a umělecká díla, bez ohledu na hodnotu, kvalitu, účel či způsob uměleckého ztvárnění těchto děl. Ochrana je na tato díla:

 • knihy, brožury a jiné tiskoviny
 • díla, předložená v ústní podobě jako přednášky, projevy, kázání apod.
 • divadelní a hudební práce
 • choreografické a pantomimické provedení
 • audovizuální práce
 • fotografická a podobná díla
 • počítačové programy a pod.

Zákon upravuje také tresty za porušení, kterými mohou být pokuty od 30 000 do 100 000 QAR /8 240–27 500 USD/ a tresty vězení v trvání 6–12 měsíců.

Zákon je spravován Autorským úřadem.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány ve formě tendrů a jsou ze zákona uveřejňovány na internetových stránkách Central Tenders Committee.

Celý tendrový proces vyžaduje silného agenta schopného zvládnout nepsaná pravidla hry. Úspěch zejména u investičních celků spočívá v dlouhodobém etablování vyslaného představitele firmy.

Nabídky lze předkládat v arabštině nebo angličtině. Vzhledem k ostré konkurenci nutno věnovat i formální stránce mimořádnou pozornost. Prospekty předávat v arabské nebo anglické verzi, cenovou kalkulaci CIF nebo CandF Katar v USD. Vzhledem k velké koncentraci překupníků se doporučuje každý samostatný komponent nabízet v co nejsamostatnější formě. Pro získání pevného spojení je v oblasti nutný dlouhodobý osobní kontakt.

V zemi je málokdy používáno odvolání na Incoterms, nebo jiné obecné dodací podmínky. Velká část úpravy vazeb je ponechána na důvěře partnerů. Značnou váhu mají dohody o podmínkách obchodu uzavřené ústní formou. Obecně shrnuto katarské subjekty nejsou většinou ochotny věnovat se zdlouhavému „papírování“, spíše jsou zvyklé akceptovat některou z mnoha všestranně připravených nabídek.

ZÚ Kuvajt během uplynulého roku zaznamenal množící se pokusy o podvod na českých firmách s využitím fiktivních veřejných zakázek, podrobnosti viz v kapitole 6.7.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Katarský právní řád velmi málo upravuje smluvní obchodní vztahy. V praxi je ještě pořád značný podíl smluv založených na důvěře a bez písemného stvrzení, platí to ale hlavně pro dlouholeté partnery. Ani v tomto případě nelze tuto formu českým subjektům doporučit, jelikož v případě neshod není v zemi obchodní zákoník upravující jinak výslovně a písemně neupravené obchodní vztahy. U soudu není z čeho vycházet a posuzuje se spíše intuitivní stránka věci. Ne v legislativě, ale znalostí místních podmínek, projednáváním případů zásadně v arabštině, spočívá mizivé procento úspěchu cizinců i v evidentně jasných hospodářských sporech.

Obchodní spory lze rovněž řešit prostřednictvím obchodní komory, která může sehrát roli soudce a napomoci vyřešení případu.

Většina dovozců v zemi akceptuje neodvolatelný dokumentární akreditiv jako nejlepší, nejobvyklejší a nejspolehlivější platební nástroj. Dokumentární inkaso (D/P) nelze doporučit vzhledem k dlouhé době dopravy zboží a možnosti změn v potřebách odběratele, resp. riziku odmítnutí zboží. Soudní nebo jiný spor s katarským subjektem je dlouhodobou a náročnou záležitostí.

! Varování !

ZÚ Kuvajt během uplynulého roku zaznamenal množící se pokusy o podvod na českých firmách. Podstatou podvodného jednání byla nabídka zprostředkování účasti ve (fiktivní) veřejné zakázce vyhlášené katarským ministerstvem s tím, že je předem nutno zprostředkovatelskému subjektu uhradit různé registrační a certifikační poplatky.

Upozorňujeme, že katarská ministerstva a státní instituce obvykle po vyhlášení tendru komunikují se zájemci přímo a nevyužívají zprostředkovatelské privátní subjekty (obchodní agenty).  Další podezřelou okolností jsou chybné údaje na oficiální dokumentaci (např. na rozhodnutí o vítězství v tendru). Nepřesně bývá uváděn název státu (Islamic State of Qatar místo správného názvu State of Qatar), název zadávajícího ministerstva (např.: Ministry of Endowments and Islamic Affairs místo správného Ministry of Awqaf and Islamic Affairs), popř. je uváděno neexistující telefonické či e-mailové spojení.

V případě pochybností se firmy mohou obrátit na ZÚ Kuvajt s žádostí o ověření reálné existence konkrétního tendru.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Pracovní doba státních institucí je 7:00 až 14:00 od neděle do čtvrtka. Soukromý sektor pracuje od 8:00 do 12:00 a od 16:00 do 20:00 hod. Obchody jsou otevřeny od 8:00 do 12:00 nebo 13:00 a od 16:00 nebo 17:00 do 21:00 až 22:00, některé nepřetržitě. Dny pracovního volna jsou pátek a sobota.

Katar má množství pohyblivých svátků, jejichž přesné stanovení se určuje pouze několik dní předem muslimskými institucemi. Nejvýznamnějším pohyblivým svátkem, trvajícím cca 1 měsíc se zkrácenou pracovní dobou a výrazně omezenou výkonností v důsledku půstu od východu slunce do jeho západu, je svatý měsíc Ramadán. Vzhledem k omezené výkonnosti v průběhu Ramadánu se toto období k navazování obchodních kontaktů nedoporučuje.

Dalšími významnými svátky jsou:

 • Den nezávislosti - 3.9.
 • Státní svátek - 18.12.
 • Eid Al-Fitr - pohyblivý svátek, trvá tři dny a navazuje na Ramadán
 • Eid Al-Adha - následuje přibližně 70 dní po Eid Al-Fitr

Katar je muslimskou zemí, kde se neslaví Nový rok ani jiné křesťanské svátky.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza - režim vstupu

Před cestou se doporučuje ověřit u Zastupitelského úřadu Kataru příslušného pro ČR, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Vízum pro občana ČR musí být zajištěno před vstupem do země, v žádném případě není možné získat vízum na hraničním přechodu bez předchozího vyřízení. Platí pravidlo, že bez tzv. "sponzora", který dotyčného cizince zve a přebírá za něj veškerou odpovědnost po dobu jeho pobytu v zemi, nelze o udělení víza žádat.

Existují dva způsoby získání víza:

a) na zastupitelském úřadu Kataru v Budapešti, pokud sponzor s právem pobytu v Kataru zaslal pozvání s potvrzením o výši příjmu a prohlášením o svém přímém příbuzenském vztahu ke zvané osobě (v případě soukromých cest), anebo prohlášením o pracovním účelu (obchodní cesty a zaměstnání).

Velvyslanectví Státu Katar
Embassy of the State of Qatar
Hungary, 1025 Budapest, Cseppkő Str. 27/B.
Tel.: (+36-1) 392 10 10
Fax: (+36-1) 392 10 20, (+36-1) 392 7788
E-mail: budapest@mofa.gov.qa 
Otevírací hodiny: pondělí-pátek 9:00 - 12:00

b) v Kataru na imigračním úřadě: se stejnými dokumenty jako v bodě a) - to obvykle vyřizuje přímo sponzor, tedy zvoucí osoba. Pozvaný v tom případě cestuje do Kataru pouze s kopií víza zaslanou např. faxem a sponzor s originálem víza vyzvedává cestovatele na letišti v Kataru. Všechny letecké společnosti v Kataru tento proces akceptují.

Existuje ještě možnost vyřízení víza prostřednictvím některého z 5ti hvězdičkových hotelů, který přebírá roli sponzora za své hosty. Ti jsou ovšem v tomto případě nuceni po celou dobu svého pobytu v zemi setrvat právě v tomto hotelu. Tohoto způsobu nejčastěji využívají různí podnikatelé a obchodníci, kteří přijíždějí do Kataru poprvé, anebo jejich zázemí ještě není dostatečně vybudováno k vyřízení víza s jiným sponzorem.

Přihlašovací povinnost je splněna automaticky, jakmile cizinec s platným vízem překročí hranice, je zanesen do databáze imigračního úřadu, který po celou dobu jeho pobytu velmi pečlivě sleduje délku pobytu v zemi. Jednoměsíční „visit visa“ je možné prodloužit o další měsíc, ovšem pokud se tak neučiní v dané lhůtě (minimálně 5 dnů před posledním dnem platnosti víza), za každý den bez platného víza se platí penále. Při opuštění země je možné rovněž ze strany místních úřadů vymáhat úhradu veškerých pohledávek, např. zaplacení pokuty za dopravní přestupek atd., protože veškeré údaje tohoto typu se soustřeďují v databázi centrálního imigračního úřadu.

Doklady

Občan ČR smí na území Kataru vstoupit s cestovním pasem, jehož platnost je minimálně 6 měsíců ode dne překročení hranic. Většina cizinců vstupuje do Kataru přes hraniční přechod na jediném mezinárodním letišti v zemi, čímž se proces kontroly těchto dokladů velmi usnadňuje. Pokud občan ČR vstupuje do země silničním hraničním přechodem, musí být vybaven platným mezinárodním řidičským průkazem, který je tolerován pro cizince pobývajícího v zemi na tzv. "visit visa". Tento řidičský průkaz platí pouze po dobu platnosti tohoto víza, tedy na jeden měsíc, maximálně dva v případě prodloužení. Pokud doba pobytu překročí 2 měsíce, musí cizinec požádat o vystavení místního řidičského průkazu (stejně tak se mění "visit visa" na povolení k dlouhodobému pobytu). Místní řidičský průkaz lze získat pomocí překladu domovského řidičského průkazu (doporučujeme tento překlad a legalizaci provést ještě před odjezdem do Kataru). Někdy také dochází k přezkoušení adepta.

Celní a devizové předpisy

Díky zásadám vízové politiky (existence sponzora) zcela odpadá povinnost prokazování finančních prostředků potřebných pro pobyt v zemi, jelikož toto je splněno již při žádosti o vízum. Dovoz a vývoz valut není katarskými právními předpisy upraven.

Celní předpisy se shodují v zásadě s předpisy jiných zemí, tj. dovoz osobních potřeb pro jedince nebo rodinu v přijatelném množství bezcelně.

Dovoz drog, alkoholických nápojů, erotické literatury a videonahrávek, vepřového masa a výrobků z něho, jakož i veškerého zboží "made in Israel" je zakázán.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Katar je země závislá na zahraniční pracovní síle vzhledem k celkovému počtu místního obyvatelstva, které nestačí pokrývat potřeby země v jejich rozvojových programech. Pracovat lze v různých odvětvích průmyslu i služeb, ale pro cizince platí povinnost vlastnictví pracovního povolení. Toto pracovní povolení může však zajistit pouze místní sponzor, mající katarskou státní příslušnost, ať již osobně nebo jako katarská registrovaná firma. Cizí státní občan musí povinně pracovat pro svého sponzora nejméně 2 roky od data udělení pracovního povolení jeho prostřednictvím.

Nejlepších podmínek pracovních včetně výše platu dosahují zejména odborníci z USA, Velké Británie, Německa, Francie a dalších tradičních partnerských evropských zemí. Dosažitelné podmínky jsou však velmi rozdílné jak dle oboru, tak i dle zaměstnavatele. Je proto doporučeníhodné postupovat cestou pracovních kanceláří zejména v Evropské Unii případně v USA, kteří dokonale znají tamější podmínky. Druhou cestou jsou osobní kontakty na katarské občany, kteří mohou zprostředkovat práci za výhodných podmínek jak ve státním, tak i soukromém sektoru. Je však třeba upozornit adepty na práci z České republiky na jednání s místními zaměstnavateli, které může být někdy dosti tvrdé dle podmínek v České republice, případně v Evropské Unii, a je třeba vždy věnovat jednání velkou pozornost, zejména pak pracovním smlouvám.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Kataru je celá řada zdravotních zařízení, která jsou k dispozici rezidentům i návštěvníkům. Návštěvníci však musí za léčení ve státních nemocnicích platit. Rezidenti, kteří mají platnou zdravotní kartu (HMC Health Card), mají ošetření za nominální cenu. K dispozici je roněž široká síť soukromých zdravotních zařízení.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: