Kdo vám může pomoci?

22. 1. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Agentura CzechInvest a organizace inovační infrastruktury.

Czechinvest

Czechinvest je příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu, která mimo jiné poskytuje podporu malým a středním podnikatelům i podnikatelské infrastruktuře. Czechinvest je nositelem celé řady programů podpory, z nichž pro startupy a začínající podnikatele jsou určeny zejména projekty CzechEkoSystem a CzechAccelerator.

Inovační infrastruktura

Mezi organizace inovační infrastruktury patří podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky (VTP), inovační centra, Business & Innovation centra (BIC) a další podobné subjekty. Jejich seznam najdete např. v katalogu VTP na www.svtp.cz/katalog/.

Na řadě vysokých škol zejména technického a přírodovědeckého směru jsou vytvořena centra pro transfer technologií:

Vysoká škola Pracoviště Webová stránka
Univerzita Karlova Centrum pro přenos poznatků a technologií UK http://cppt.cuni.cz/
České vysoké učení technické Inovacentrum http://www.inovacentrum.cvut.cz/main
Vysoká škola chemicko-technologická Oddělení pro vědu a výzkum (součást rektorátu) http://www.vscht.cz/homepage/veda/index
Česká zemědělská univerzita Centrum inovací a transferu technologií; Oddělení pro strategii  http://www.czu.cz/cs/?r=5753
Masarykova univerzita Centrum pro transfer technologií ctt.muni.cz
Vysoké učení technické v Brně Útvar transferu technologií na VUT v Brně https://www.vutbr.cz/utt
Mendelova univerzita Centrum transferu technologií Mendelovy univerzity http://www.ctt.mendelu.cz/cz
Vysoká škola báňská - TUO Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava http://inkubator.vsb.cz/
Univerzita Palackého Vědeckotechnický park UP  Olomouci http://www.vtpup.cz
Univerzita Tomáše Bati Univerzitní institut - Centrum transferu technologií http://web.uni.utb.cz
Univerzita Hradec Králové Technologické centrum Hradec Králové http://www.tchk.cz
Univerzita J.E.Purkyně VYCERRO http://vycerro.ujep.cz/view.php?cisloaktuality=2011072001&mn=2
Jihočeská univerzita Centrum strategických projektů http://www.jcu.cz/centrum_strategickych_projektu; http://www.b4i.cz
Západočeská univerzita v Plzni Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) http://www.zcu.cz/ntc/
Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. http://cxi.tul.cz/

Tato centra pomáhají studentům, doktorandům a výzkumným pracovníkům s komerčním využitím výzkumných poznatků a jejich uplatněním v praxi.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek