Komise a členské státy chtějí spustit zvláštní fond na podporu zaměstnanosti mladých lidí

8. 7. 2014 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

motiv článku - Komise a členské státy chtějí spustit zvláštní fond na podporu zaměstnanosti mladých lidí Opatření je zaměřené především na mladé lidi mladší 25 let, případně 29 let, podle úpravy jednotlivých členských států. Týká se regionů, kde nezaměstnanost mladých lidí v roce 2012 přesahovala 25 procent.

Evropské komise plánuje zřízení nového fondu, který by měl pomoci s omezením nezaměstnanosti mezi mladými lidmi.

„Mnohé členské státy aktivně podnikají kroky, díky kterým se záruka pro mladé lidi stává realitou. Záruka disponuje šesti miliardami eur z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a prostředky z Evropského sociálního fondu v roční výši přes deset miliard eur," uvedl László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Iniciativa na zaměstnanost mladých lidí sehrává stěžejní roli, neboť přímo podporuje mladé lidi - zajišťuje první pracovní zkušenosti, stáže, učňovskou přípravu či školení. Účelem semináře je pomoci členským státům urychlit programování opatření financovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a zajistit, že prostředky budou vynaloženy na ty nejlepší účely," dodal Andor.

Peníze z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí doplněné prostředky z Evropského sociálního fondu na roky 2014-20 se použijí na opatření zejména pro osoby mladší 25 let (případně 29 let v závislosti na rozhodnutí toho kterého členského státu), jež v současné době nejsou zaměstnané, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET) v regionech, kde nezaměstnanost mladých lidí v roce 2012 přesahovala 25 %. Na financování z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí má nárok dvacet členských států, na jejichž území se tyto regiony vyskytují. Financováním přímého vytváření pracovních míst, učňovské přípravy, stáží či dalšího vzdělání Iniciativa na zaměstnanost mladých přímo podporuje provádění národních prováděcích plánů záruky pro mladé lidi.

Výdaje jsou uznatelné od 1. září 2013, což znamená, že prostředky mohou být vyplaceny zpětně. Vnitrostátní orgány musí operační programy podle příslušných nařízení přijatých Radou ministrů EU a Evropským parlamentem předložit Komisi ke schválení. Operační programy musí obsahovat popis opatření, jež mají být financována z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Prozatím byl Komisí přijat příslušný francouzský operační program (IP/14/622) a italský návrh operačního programu je nyní v posledních stádiích vyjednávání s Komisí. Také ostatní členské státy, včetně Bulharska, Chorvatska, Irska, Polska a Švédska v současné době podnikají kroky k provedení projektů, které budou z uvedené iniciativy.

Návrh Komise týkající se záruky pro mladé lidi byl představen v prosinci 2012, oficiálně přijat Radou ministrů EU 22. dubna 2013 a schválen Evropskou radou 23. června 2013. Vychází z velmi prosté ideje - žádný mladý člověk by neměl zůstat bez zaměstnání nebo neaktivní déle než čtyři měsíce. Záruka pro mladé má zajistit, aby všechny osoby mladší 25 let získaly kvalitní pracovní nabídku, stáž, učňovskou přípravu či další vzdělání, a to do čtyř měsíců po ukončení vzdělání či opuštění pracovního místa. Strukturální reforma tohoto typu představuje investici do lidského kapitálu.

Všech 28 členských států předložilo své prováděcí plány záruky pro mladé lidi a podnikají první kroky k sestavení systému záruky pro mladé lidi (podrobnější informace naleznete zde).

Evropský sociální fond s více než 10 miliardami eur ročně v období 2014-2020 je nejdůležitějším zdrojem finančních prostředků pro realizaci záruky pro mladé lidi.

Aby se navýšila dostupná finanční podpora EU regionům, ve kterých nezaměstnanost a neaktivita mladých lidí představuje největší problémy, odsouhlasila Rada a Evropský parlament vytvoření samostatného finančního nástroje - Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí pro členské státy, v jejichž regionech nezaměstnanost mladých lidí přesahuje 25 %. Prostředky iniciativy tvoří tři miliardy eur ze zvláštní rozpočtové položky přidělené na řešení nezaměstnanosti mladých lidí (předfinancované na období 2014-2015) a alespoň tři miliardy eur v rámci přídělů pro členské státy z Evropského sociálního fondu.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí se zaměřuje spíše na jednotlivé osoby (NEET) než na zavádění strukturálních reforem (tyto mohou být financovány prostřednictvím Evropského sociálního fondu). Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí lze využít na financování aktivit, jakými jsou například zajištění prvních pracovních zkušeností, poskytnutí stáží a učňovského vzdělání, podporu zahájení podnikatelské činnosti (start-ups) pro mladé podnikatele, kvalitní odborné vzdělávání a příprava, programy druhé šance pro osoby, jež předčasně opustily vzdělávací systém, a cílené subvence na platy a nabírání pracovních sil.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek