Návrh Koncepce MSP 2014-2020

15. 3. 2012 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

Cílem Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 je posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti MSP založené na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání, internacionalizaci vyplývající z výhod vnitřního trhu EU a nových trhů ve třetích zemích a snižování energetické náročnosti podnikání. Prezentovaný návrh koncepce předkládá MPO k veřejné konzultaci. Po projednání bude finální verze Koncepce schvalována vládou ČR.

Úvod

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (dále jen Koncepce MSP 2014+) představuje zásadní strategický dokument, který vymezuje věcný, finanční a prováděcí rámec prosměrování konkrétních opatření, jejichž cílem bude umožnit efektivní fungování a celkový rozvoj malých a středních podnikatelů jako významné součásti národní ekonomiky.

Cílem Koncepce MSP 2014+ je stanovení prioritních oblastí podpory pro programovací období 2014–2020, jejichž opatření budou financovaná ze strukturálních fondů EU (zejména z Evropského fondu regionálního rozvoje) a doplňkově bude využito i národních prostředků. Součástí Koncepce MSP 2014+ bude i rámcové vymezení podporovaných sektorů a nástrojů pro naplňování jednotlivých priorit.

Koncepce MSP 2014+ reflektuje zásadní evropské i národní dokumenty. Z komunitárních iniciativ je nutné zdůraznit zejména „Strategii Evropa 2020“, „Pátou kohezní zprávu o hospodářské a sociální soudržnosti“; „Víceletý finanční rámec EU na léta 2014 až 2020“, Sdělení Evropské komise „Evropský akt pro malé podniky“ včetně jeho revize, „Unie inovací“ a také návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady ke strukturálním fondům týkající se příštího období kohezní politiky. Z národních dokumentů koncepce zohledňuje především „Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti“, „Národní program reforem ČR“, „Strategii regionálního rozvoje ČR“, „Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR“, „Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015“, „Národní inovační strategii ČR“ a věcný záměr „Exportní strategie ČR“.

Mezi hlavní nosné principy koncepce patří zejména tematická koncentrace (určeno 5 strategických priorit) a návaznost na evropské a národní strategické dokumenty. Velmi podstatný je také fakt, že Koncepce MSP 2014+ mnohem více než v minulosti akcentuje poskytování nástrojů finančního inženýrství, jako jsou zvýhodněné záruky a úvěry či poskytování podpory prostřednictvím kapitálových vstupů (venture kapitál). Nicméně i přes vzrůstající důležitost finančního inženýrství zůstávají nejdůležitějším nástrojem podpory malých a středních podniků dotační schémata.

Podpora malých a středních podnikatelů v rámci programovacího období 2014–2020 bude klást důraz na posilování jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření a šíření inovací, inovační podnikání malých a středních podniků je tudíž jednou z nejvyšších priorit. Současně bude podporován rozvoj českého podnikatelského prostředí a kontinuální zvyšování kvality poradenských služeb pro MSP. Důležitou oblastí podpory v rámci posilování konkurenceschopnosti s pozitivními dopady v oblasti životního prostředí bude snižování energetické náročnosti podnikání malých a středních firem, a to především ve vztahu k využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Významnou oblastí ovlivňující úspěšnost podnikání malých a středních podnikatelů je příznivé podnikatelské prostředí. Proto bude kladen důraz nejen na výše uvedené přímé intervence, ale bude i nadále pokračovat proces kultivace podnikatelského prostředí a snižování administrativní zátěže tak, aby podnikatelská aktivita nebyla nadbytečně omezována administrativními bariérami a neefektivností ve fungování státní správy.

PDF verze tohoto dokumentu ke stažení: Návrh koncepční části Koncepce MSP 2014+

Strategická vize (1)

Malí a střední podnikatelé budou hrát i nadále v české ekonomice klíčovou roli především v oblasti růstu HDP, zaměstnanosti a zahraničního obchodu. Je nutné, aby konkurenceschopnost malých a středních podniků byla založena především na inovační konkurenční výhodě. Proto byla stanovena následující strategická vize koncepce:

český podnikatel = nápady, sebevědomí, konkurenceschopnost a prosperita

Strategická vize Koncepce MSP 2014+ představuje českého malého a středního podnikatele jako ekonomický subjekt, který má svou konkurenceschopnost založenou na:

 • kvalitních a konkurenceschopných výrobcích a službách;
 • kontinuálním zvyšování inovační kapacity;
 • schopnosti produkovat nové nápady a ochránit je duševním vlastnictvím;
 • schopnosti využívat znalostí a výsledků výzkumu vytvořených především v domácích vědecko-výzkumných institucích;
 • uplatnění dovedností vyplývající z efektivního využívání internetu a ICT;
 • cenové i kvalitativní výhodě;
 • schopnosti prosadit se na mezinárodním trhu a dále kvalitativně a kvantitativně expandovat;
 • účinné přeshraniční spolupráci.

Globální a hlavní cíle (2)

Globálním cílem Koncepce podpory malých a středních podnikatelů pro období let 2014–2020 je kontinuální posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů založené na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání (upgrading malých a středních podniků k podnikání založenému na inovační konkurenční výhodě a posunu výše v hodnotových řetězcích), internacionalizaci vyplývající z výhod vnitřního trhu EU a nových trhů ve třetích zemích a snižování energetické náročnosti podnikání.

Hlavní cíle

 1. Posílení postavení malých a středních podnikatelů v české ekonomice a růst konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů v evropském a světovém kontextu.
 2. Posílení inovační schopnosti a ochrany duševního vlastnictví malých a středních podnikatelů a rozvoj podnikatelské a inovační infrastruktury.
 3. Rozvoj podnikatelského prostředí a zvyšování kvality poradenských služeb pro MSP.
 4. Zvyšování energetické účinnosti při podnikání malých a středních firem.
 5. Zvýšení atraktivity technického a přírodovědného vzdělávání a posílení a rozvoj technické inteligence.

Strategické priority (3)

V rámci Koncepce MSP 2014+ je vymezeno pět strategických priorit. Především se jedná o podporu a rozšiřování inovačních kapacit a infrastruktury pro malé a střední podniky, zlepšení spolupráce mezi těmito podnikateli a akademickou a výzkumnou sférou (spolu s rozvojem vzdělávání pro podnikání), větší zpřístupnění zahraničních trhů pro MSP či zlepšení kvality poskytovaných poradenských služeb. Důležitým opatřením je i zvýšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se chce zaměřit především na schopnost malých a středních podnikatelů vytvářet inovace, ať už v technické, či netechnické podobě. Inovace jsou v této Koncepci 2014+ chápány jako:

Člověkem cíleně navrhovaná změna týkající se výrobků (uvedení nových nebo významně vylepšených do výroby a na trh), výrobních postupů (procesů), organizace práce a výroby (nové organizační řešení strukturálního významu) a metod řízení používaných poprvé alespoň na úrovni podniku. Inovace tedy mohou být produktové nebo procesní (technické inovace), popř. marketingové či organizační (netechnické inovace). (Zdroj: Inovační portál Zlínského kraje)

Faktor inovační schopnosti malých a středních podniků hraje důležitou roli také pro internacionalizaci, tzn. schopnosti prosadit se na zahraničních trzích. Převážná část oborů a aktivit v České republice se nachází ve druhé fázi vývoje konkurenceschopnosti, tedy konkurenceschopnosti založené na efektivnosti (i když stále jsou obory či firmy, kde převažující konkurenční výhodou je cena faktorů), proto chce MPO podpořit prostřednictvím Koncepce MSP 2014+ zejména upgrading malých a středních podniků směrem k inovační konkurenční výhodě, tzn. posun MSP z druhé do třetí fáze z pohledu zdrojů konkurenceschopnosti.

Hlavní zdroje konkurenceschopnosti

Hlavní zdroje konkurenceschopnosti

Zdroj: BermanGroup, 2010 dle klasifikace OECD, UNCTAD

Strategická priorita č. 1 – Kultivace podnikatelského prostředí a Rozvoj poradenských služeb pro podnikání

Kvalitní, podnikatelsky přívětivé prostředí je jednou ze základních podmínek růstu konkurenceschopnosti podniků a je základním předpokladem růstu konkurenceschopnosti ekonomiky. Stabilní a kultivované podnikatelské prostředí přispívá k tvorbě příznivých podmínek pro vytváření pracovních míst.

Podnikatelské prostředí je formováno celou řadou faktorů. Pro zkvalitňování podnikatelského prostředí je zásadní usnadňovat podnikání zejména malým a středním podnikům. Je obtížné specifikovat, co bude aktuální v kultivaci podnikatelského prostředí při vstupu do roku 2014 a dále.

Nicméně bude jistě obecně platit, že podnikatelské prostředí by mělo být transparentní, relativně stabilní a motivační. Vždy půjde o to, aby mělo co nejjednodušší pravidla, jen nezbytnou míru regulace a jednoduché administrování.

Ministerstvo průmyslu a obchodu provádí průběžně v rámci projektu snižování administrativní zátěže podnikatelů úpravy předpisů, které spadají do jeho věcné působnosti, s cílem zlepšit podnikání a učinit jej jednodušším.

Přestože se kultivaci podnikatelského prostředí věnuje trvalá a vstřícná pozornost, nelze nemít na zřeteli dvě zásadní kritické a oprávněné připomínky k tomuto procesu, a sice:

 • že nová legislativa plodí stále „další a další“ novou právní a i administrativní zátěž;
 • že nejsou využívány dostatečně řádně stávající mechanizmy legislativy a ostatních pravidel k nápravě neutěšeného stavu některých oblastí podnikání.

Proto bude třeba, aby byla maximální pozornost upřena také k těmto oblastem:

 • posuzování dopadu navrhované legislativní změny na MSP jako nedílné součásti legislativního procesu (RIA);
 • promítání požadavků legislativy EU do českého právního řádu „jen“ v nezbytném/potřebném rozsahu;
 • zveřejňování právních předpisů v dostatečném předstihu před jejich účinností;
 • dodržování režimu pro dovoz zboží a celních, daňových, technických a zdravotních předpisů důslednou činností orgánů Celní správy;
 • stimulování podnikatelů a zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace;
 • zabezpečení podpory normalizace, metrologie a zkušebnictví v souladu s potřebami trhu a společnosti s cílem zvýšení konkurenceschopnosti MSP, apod.

V rámci této strategické priority budou také podpořeny projekty malých a středních podnikatelů na kultivaci českého podnikatelského prostředí. Podpora tedy bude zaměřena na zavádění managementu kvality a pozornost bude také věnována podpoře dobrovolných přístupů a rozvoji společenské odpovědnosti podniků (koncept CSR).

Pro malé a střední podniky je v současné době klíčové získání informací např. o podporách či podnikatelské legislativě především ve vztahu k zahraničí, ochraně duševního vlastnictví, ale také zlepšování netechnických kompetencí v oblasti strategického řízení a inovačního managementu. Proto budou podpůrné nástroje zaměřeny na zvyšování kvality poradenských služeb. Je nutné nabídnout malým a středním podnikatelům nový typ poradenských služeb inovačního typu jako mentoring, technologický scouting, koučing či technologický foresighting, který jim pomůže lépe a efektivněji vytipovat oblasti, ve kterých mají potenciál a schopnosti dlouhodobě obstát v globální soutěži. Zejména v regionech se soustředěnou podporou státu bude pokračovat podpora i základních poradenských služeb.

Pro rozvoj inovativních poradenských služeb bude využito podnikatelských a inovačních center, vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů, které nabízejí v současnosti spíše základní poradenské služby. V této souvislosti bude zavedena podpora na poskytování poradenských služeb při jejich řízení např. ve formě podpory transferu zahraničních zkušeností již zavedených vědeckotechnických parků či podnikatelských inkubátorů.

Podpora v rámci této strategické priority bude zacílena také na rozvoj podnikavosti. Zde budou podporovány aktivity, jako je pořádání soutěží o nejlepší podnikatelský záměr či zakládání firem.

Oblasti podpory:

 • Zlepšování podnikatelského prostředí;
 • Snižování administrativní zátěže;
 • Zvyšování kvality poradenských služeb a zvyšování informovanosti;
 • Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech – mentoring, technologický scouting, koučing a technologický foresighting;
 • Podpora zavádění managementu kvality;
 • Podpora dobrovolných přístupů a rozvoj společenské odpovědnosti podniků (CSR);
 • Podpora podnikavosti (pořádání soutěží o nejlepší podnikatelský záměr či zakládání firem).

Strategická priorita č. 1

Zdroj: MPO
Legenda: Modře označené oblasti podpory jsou určeny zejména na podporu regionů se soustředěnou podporou státu.
Spin off – firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání
Start-up – nově zakládaná firma či firma s krátkou historií
Early stage – firma v raném stadiu rozvoje, která již vyrábí svůj produkt, má nastavené vztahy se svými partnery (obchodními a finančními), vymezené své vlastní místo na trhu a má potenciál dalšího rozvoje
Development phase – růstová fáze životního cyklu již existující firmy, která připravuje nový produkt či služby, představující významnou změnu v její nabídce, či vstup na zahraniční trhy

zpět na seznam priorit

Strategická priorita č. 2 – Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Tato strategická priorita je orientována na podporu především počáteční fáze inovativních malých a středních podniků a následný rozvoj jejich podnikání.

Hlavním cílem je podpora upgradingu malých a středních podniků k podnikání založenému na inovační konkurenční výhodě.

Mezi hlavní výzvy v oblasti posílení konkurenceschopnosti patří zvýšení soukromých výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Cílem je zvýšit angažovanost a motivaci malých a středních podniků financovat výzkum a vývoj, a to jak vlastní, tak i externí nakoupený od jiné soukromé společnosti či veřejné instituce. V rámci této priority budou podporovány především inovační aktivity a kooperační vazby v oborech s vysokou přidanou hodnotou a růstovým potenciálem zaměřené na technické a netechnické inovace vyššího řádu. Důraz bude kladen na podporu vlastních výzkumných a vývojových kapacit nejlépe s mezinárodním prvkem. Dále budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj digitální ekonomiky a center progresivních ICT služeb.

Prostřednictvím této priority dojde k přímé podpoře inovačních projektů malých a středních firem a klíčovým faktorem bude především přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Výsledkem poskytnutých podpor v rámci priority „Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoj a inovací“ bude zvýšení konkurenceschopnosti MSP, vznik nových pracovních příležitostí a pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím inovací v oblasti používaných technologií.

V rámci podpory inovačního podnikání hraje velmi významnou roli navázání spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami a výzkumnými centry. Malé a střední podniky potřebují v rané etapě především snížit rizika a náklady při vyhledávání vhodných partnerů z vědecko-výzkumného sektoru, proto budou podporovány pomocí inovačních voucherů. Přínosem inovačních voucherů bude snížení nákladů malých a středních firem, zvýšení dostupnosti specializovaných měřících, testovacích a výzkumných služeb pro malé a střední podniky a také dojde k motivaci výzkumných institucí, aby aktivně vytvářely v rámci své organizační struktury vnitřní podmínky a přístupy, které budou malým a středním podnikatelům vyhovovat. Inovační vouchery pomohou odbourávat bariéry vzájemné nedůvěry firemního a akademického sektoru.

Další možnosti pro zintenzivnění spolupráce mezi malými a středními podnikateli a vysokými školami jsou tzv. profesorské židle. Tento nástroj je založen na principu sdíleného financování vícero malých a středních firem, které umožní do regionu přivést či následně udržet špičkové vědecké pracovníky, profesory včetně zahraničních výzkumníků. Bude podporován transfer znalostí a zkušeností z univerzit a výzkumných center do malých a středních podniků. Zde bude využito znalostí z programovacího období 2007 až 2013, konkrétně z projektu s britskou University of Salford. Podpora bude směřována především na zvýšení mobility akademických a výzkumných pracovníků, čímž dochází k intenzivnějšímu přenosu nekodifikovatelných znalostí.

V návaznosti na zkušenosti z předešlého programovacího období a vyhodnocení současné situace bude podpořen rozvoj klastrových iniciativ jak z hlediska horizontální dimenze spolupráce (mezi MSP a institucemi podobného či doplňkového zaměření), tak i vertikální spolupráce (mezi firmami, jejichž produkty na sebe navazují v rámci hodnotového řetězce).

Ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů napomáhá i špičkový design. Proto bude součástí podporovaných činností i podporapři začleňování designu do podnikatelské strategie malých a středních podniků, pomoc při výběru vhodného designéra, vytvoření podmínek pro účinnou spolupráci designéra s podnikateli, částečná úhrada finančních nákladů na vytvoření autorského díla a propagace takto vzniklých nových produktů s kvalitním designem.

Mnoho příležitostí pro uplatnění inovací je i v institucích veřejného sektoru, zejména v institucích, kde jsou nezbytné špičkové technologie (např. nemocnice, vojenské a bezpečnostní instituce apod.). Na tyto příležitosti je však třeba vhodně upozornit ve formě poptávky, aby na ně firmy, včetně malých a středních, mohly reagovat. Za tímto účelem vznikne v ČR nástroj, který tento problém bude řešit prostřednictvím kombinace koordinace poptávky veřejných institucí po inovativních řešeních a financování projektů firem v podobě veřejných soutěží na cílený VaV.

Cílem této priority bude vytvoření nástroje obdobného britskému programu Small Business Research Initiative (SBRI) či jeho ekvivalentu z jiných zemí (např. Nizozemsko). Program vytvoří poptávku po inovativních produktech či technologiích prostřednictvím koordinace a selekce poptávky institucí veřejného sektoru, přičemž vývoj inovativního řešení konkrétního problému bude podpořen z veřejných zdrojů. Současně bude program motivovat firmy k hledání vhodných partnerů pro spolupráci, čímž se veřejné prostředky dostanou přes podpořené firmy do výzkumných institucí. V případě vývoje úspěšného řešení vzniknou nové obchodní příležitosti (nejen v rámci ČR) a zvýší se konkurenceschopnost firem. Vedle samotného vývoje nového řešení je významnou formou podpory zavedení anebo jeho prověření přímo ve veřejných institucích (nemocnice, školy, energetické, vodárenské, dopravní podniky atd.) či jimi zřizovaných firmách.

Pro začínající malé a střední podniky bude klíčová podpora prostřednictvím zvýhodněných úvěrů, záruk kapitálových vstupů (venture kapitál). V této souvislosti bude využito zkušeností z realizace programů s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a pilotního projektu Seed fond v rámci Operačního programu podnikání a inovace na období let 2007 až 2013. Tyto nástroje tak mohou napomoci k realizaci inovativních projektů v obtížné rané fázi podnikání. Cílem také bude povzbudit zájem obyvatel ČR o podnikání, a to nejlépe v high-tech oborech, což by významně přispělo ke zvýšení diverzifikace české ekonomiky.

Oblasti podpory:

 • Upgrading malých a středních podniků k podnikání založeném na inovační konkurenční výhodě;
 • Podpora vlastních výzkumných a vývojových kapacit podniků;
 • Podpora spolupráce MSP a vysokých škol a výzkumných institucí (inovační vouchery, profesorské židle, podpora horizontální mobility), včetně podpory v rámci legislativy;
 • Podpora rozvoje klastrů;
 • Podpora transferů znalostí a technologií, včetně rozvoje VTP, PI a CTT a jejich služeb;
 • Podpora komercionalizace výsledků VaVaI, užší propojení vědecko-výzkumných institucí s poptávkou MSP;
 • Podpora zavádění technických a netechnických inovací v podnicích a nových technologií;
 • Podpora zavádění nových produktů na bázi moderních technologií;
 • Podpora ochrany průmyslového vlastnictví;
 • Podpora designu;
 • Rozvoj digitální ekonomiky – center progresivních ICT služeb;
 • Podpora vývoje nových řešení prostřednictvím veřejných zakázek;
 • Podpora začínajících malých a středních podnikatelů.

Strategická priorita č. 2

Zdroj: MPO
Legenda: Modře označené oblasti podpory jsou určeny zejména na podporu regionů se soustředěnou podporou státu.
Spin off – firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání
Start-up – nově zakládaná firma či firma s krátkou historií
Early stage – firma v raném stadiu rozvoje, která již vyrábí svůj produkt, má nastavené vztahy se svými partnery (obchodními a finančními), vymezené své vlastní místo na trhu a má potenciál dalšího rozvoje
Development phase – růstová fáze životního cyklu již existující firmy, která připravuje nový produkt či služby, představující významnou změnu v její nabídce, či vstup na zahraniční trhy

zpět na seznam priorit

Strategická priorita č. 3 – Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury

Strategická priorita „Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury“ je zaměřena na rozvoj podnikatelské infrastruktury s akcentem na spolupráci firem a vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí. Bude tedy pokračovat proces, který byl započat v předcházejících programovacích obdobích, tj. cílené budování infrastruktury pro zesílení spolupráce mezi podnikatelským a vědecko-výzkumným sektorem v oblasti výzkumu a vývoje a také podpora výstavby infrastruktury pro firemní vzdělávání a školení.

Zlepšování inovačních institucí doprovázející rozvoj inovační infrastruktury a podpora spolupráce s místními výzkumnými/znalostními subjekty (vysokými školami a výzkumnými organizacemi) je jednou z možností, jak přispět i k dalšímu rozvoji a zvýšení kvality existujících zahraničních investic v ČR nebo k přilákání investic s vyšší přidanou hodnotou, včetně aktivit VaVaI.

Podnikatelské aktivity ve výzkumu, vývoji a inovacích jsou ve většině případů spojeny s investicemi do technologického, ale i laboratorního vybavení. Malí a střední podnikatelé, kteří tyto aktivity v oblasti VaVaI realizují jen zřídka, mohou využít služeb institucí jako vysoké školy či výzkumné organizace, které disponují špičkovým vybavením a technologiemi. Při častějších výzkumných činnostech ovšem podnikatelé potřebují tato technologická a laboratorní zařízení nakoupit a přizpůsobit vlastním specifickým podmínkám. V takovémto případě se jedná o finančně velmi náročnou investici pro malé a střední podnikatele, a proto bude v rámci této strategické priority podporována.

Absence moderních technologických zařízení je jedna z přetrvávajících bariér konkurenceschopnosti českých podnikatelů, nicméně samotná investice do těchto zařízení sama o sobě tuto konkurenceschopnost neposílí. Sofistikované investice musí být doplněny rozvojem vlastních znalostních a vývojových aktivit a rozvojem samotného výrobního produktu, tzn. ne pouze nákupem inovací. V rámci těchto aktivit se zejména bude posuzovat jaká je vazba nakupované technologie na strategické cíle firmy, jaká je vazba na rozvoj vlastních vývojových a inovačních aktivit a tvorbu vlastního unikátního know-how a také vazba na expanzi na nové trhy.

V rámci této priority budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zakládání a rozvoj podnikatelské infrastruktury. V této souvislosti je nutné především zmínit rozvoj průmyslových zón a parků, regeneraci brownfieldů za účelem další podnikatelské činnosti či podnikatelské inkubátory a inovační centra, které umožňují zejména malým a středním podnikatelům založit své podnikání a následně i jeho rozvoj. Tato priorita je také zaměřena na posílení konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím podpory rozvoje progresivních ICT v podnicích. Sektor ICT se stává stále důležitější, stále zvyšuje svůj podíl na fungování podniků i na tvorbě HDP. Současně ICT podporují i inovační procesy v ostatních odvětvích.

Oblasti podpory:

 • Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury;
 • Rozvoj průmyslových zón a parků;
 • Podpora výstavby nájemních objektů;
 • Podpora rekonstrukce podnikatelských objektů (včetně profinancování projektové dokumentace);
 • Regenerace brownfieldů;
 • Podpora podnikatelských inkubátorů a inovačních center;
 • Infrastruktura pro rozvoj progresivních ICT;
 • Rozvoj strategických služeb a center sdílených služeb;
 • Podpora investic do technologického a laboratorního vybavení;
 • Podpora zavádění moderních technologií;
 • Podpora opravárenských center high-tech výrobků a technologií.

Strategická priorita č. 3

Zdroj: MPO
Legenda: Modře označené oblasti podpory jsou určeny zejména na podporu regionů se soustředěnou podporou státu.
Spin off – firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání
Start-up – nově zakládaná firma či firma s krátkou historií
Early stage – firma v raném stadiu rozvoje, která již vyrábí svůj produkt, má nastavené vztahy se svými partnery (obchodními a finančními), vymezené své vlastní místo na trhu a má potenciál dalšího rozvoje
Development phase – růstová fáze životního cyklu již existující firmy, která připravuje nový produkt či služby, představující významnou změnu v její nabídce, či vstup na zahraniční trhy

zpět na seznam priorit

Strategická priorita č. 4 – Podpora internacionalizace MSP a Rozvoj vzdělávání pro podnikání

Z hlediska podpory internacionalizace malých a středních podniků bude poskytována podpora směrem ke vzdělávání a školení, které jsou velmi důležitým elementem zejména v etapě vstupu na mezinárodní trhy. Nedostatečné manažerské dovednosti a netechnické kompetence patří k hlavním bariérám v rámci zvyšování konkurenceschopnosti českých malých a středních podniků, proto bude podpora zaměřena na předávání těchto dovednosti malým a středním podnikům.

Mnoha malým a středním podnikatelům, kteří se nachází v nejranějších stadiích internacionalizace, chybí zdroje a odborné znalosti potřebné pro rozpoznání obchodních příležitostí v zahraničí a potencionálních obchodních partnerů, dále pro osvojení zahraničních obchodních praktik, zvládnutí vývozních postupů, dovozních předpisů, norem a výrobkových specializací, právních a správních předpisů, marketingových požadavků apod. Proto je nutné rozvíjet poradenské služby pro malé a střední podnikatele tak, aby měly co nejjednodušší přístup k těmto informacím, a tím docházelo ke kontinuálnímu snižování prvotních nákladů a rizik souvisejících se zahájením mezinárodních aktivit.

Dostupnost těchto klíčových informací má tedy přímý vliv na kvalitu internacionalizační strategie podnikatelů. Poradenské služby budou zacíleny na pomoc s vyhledáváním obchodních partnerů, poskytování informací o zahraničních trzích, vytváření sítí spolupráce v oblasti informačních služeb a individuální poradenství „na míru“ (viz strategická priorita č. 1). Důležitým opatřením v rámci internacionalizace malých a středních podniků je také účast na specializovaných veletrzích a výstavách.

Vstupem České republiky do Evropské unie se českým firmám otevřel trh se 450 mil. spotřebiteli. V současné době je v EU věnována velká pozornost odbourávání bariér na vnitřním trhu, nicméně pro české podnikatele stále představuje státní hranice významnou překážku pro rozšíření podnikání a někteří z nich se spoléhají pouze na domácí poptávku.

Nicméně na domácím trhu se musí tito malí a střední podnikatelé vyrovnat s velmi ostrou konkurencí jak českých, tak i zahraničních podnikatelských subjektů. Proto bude kladen velký důraz na podporu aktivní internacionalizace.

Další důležitou oblastí, která bude podporována v této prioritě, je rozvoj vzdělávání pro podnikání. V této souvislosti budou podpůrné nástroje zaměřeny především na rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnavatelů, tj. malých a středních podniků, a zaměstnanců formou prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení či udržení kvalifikace a také na získání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v rámci daného malého a středního podniku. Podporovanou aktivitou bude rovněž tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance, příprava podnikových lektorů a podpora všech forem vzdělávání pro přípravu na konkrétní pracovní pozici.

V rámci podpory vzdělávání je také nezbytná podpora technických oborů, a to hned z několika důvodů. Nejvýznamnějším je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a s tím související převis poptávky po pracovnících v technických oborech na trhu práce, což potvrdila také analýza potřeb zaměstnavatelů provedená v listopadu 2011 Hospodářskou komorou ČR. Dalším současným problémem je kompetence absolventů českých technických škol, která často neodpovídá očekáváním a potřebám zaměstnavatelů, a také atraktivita oborů mezi studenty. Důležité tedy je zaměřit se na podporu a propagaci řemesel a technických oborů ve školách a motivovat žáky studovat tyto obory, současně také zkvalitňovat výuku technických oborů, včetně praxe, a zvyšovat kooperaci vzdělávacího systému s podniky.

Poslední podporovanou oblastí bude podpora malých a středních podnikatelů ve veřejných zakázkách v České republice i v zahraničí. V této souvislosti jim bude poskytována záruka za jistoty, které jsou požadovány při vyhlašování veřejné zakázky a které jsou často limitujícím faktorem pro účast malých a středních podniků v těchto veřejných zakázkách. Pro větší zpřístupnění veřejných zakázek malým a středním podnikatelům budou také podporována speciální školení, která zlepší orientaci podnikatelů v zákoně o veřejných zakázkách, zejména pak s ohledem na zadávací dokumentace.

Oblasti podpory:

 • Vzdělávání a školení zaměřené na internacionalizaci;
 • Podpora hledání obchodních partnerů a vytváření sítí spolupráce;
 • Partnerské sítě, podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání;
 • Podpora účastí MSP na specializovaných veletrzích a výstavách;
 • Poskytování ICT služeb pro malé a střední podniky;
 • Rozvoj profesního vzdělávání pro podnikání;
 • Podpora infrastruktury pro firemní vzdělávání a školení;
 • Rozvoj školicích středisek;
 • Podpora technického vzdělávání a speciálních školení;
 • Rozvoj klíčových dovedností;
 • Podpora školení pro větší zapojení MSP do veřejných zakázek;
 • Podpora MSP v rámci veřejných zakázek prostřednictvím záruk za jistoty.

Strategická priorita č. 4

Zdroj: MPO
Legenda: Modře označené oblasti podpory jsou určeny zejména na podporu regionů se soustředěnou podporou státu.
Spin off – firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání
Start-up – nově zakládaná firma či firma s krátkou historií
Early stage – firma v raném stadiu rozvoje, která již vyrábí svůj produkt, má nastavené vztahy se svými partnery (obchodními a finančními), vymezené své vlastní místo na trhu a má potenciál dalšího rozvoje
Development phase – růstová fáze životního cyklu již existující firmy, která připravuje nový produkt či služby, představující významnou změnu v její nabídce, či vstup na zahraniční trhy

zpět na seznam priorit

Strategická priorita č. 5 – Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

Tato oblast se zaměří na podporu podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a také obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Cílem poskytování podpor je snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru, omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit, snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů a podporovat podnikatele v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, přispívat ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Podporovat se bude také zavádění normy ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití.

Oblasti podpory:

 • Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie):
  • Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti;
  • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace;
  • Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla;
  • Zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů;
  • Využití odpadní energie v průmyslových procesech;
  • Zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla;
  • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů:
  • Výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie.
 • Podpora vyššího využívání druhotných surovin.

Strategická priorita č. 5

Zdroj: MPO
Legenda: Modře označené oblasti podpory jsou určeny zejména na podporu regionů se soustředěnou podporou státu.
Spin off – firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání
Start-up – nově zakládaná firma či firma s krátkou historií
Early stage – firma v raném stadiu rozvoje, která již vyrábí svůj produkt, má nastavené vztahy se svými partnery (obchodními a finančními), vymezené své vlastní místo na trhu a má potenciál dalšího rozvoje
Development phase – růstová fáze životního cyklu již existující firmy, která připravuje nový produkt či služby, představující významnou změnu v její nabídce, či vstup na zahraniční trhy

zpět na seznam priorit

Realizace a monitoring Koncepce MSP 2014+ (4)

Koncepce MSP 2014+ bude realizována prostřednictvím několika nástrojů. V největší míře bude využito dotačních schémat. Oproti minulosti bude větší pozornost věnována obrátkovým nástrojům typu zvýhodněných úvěrů a záruk a také kapitálovým vstupům (venture kapitálu). Využití jednotlivých nástrojů podpory ve vztahu ke strategickým prioritám koncepce a jejím oblastem podpory je spolu s finančním zajištěním plnění oblastí podpor/opatření uvedeno v tabulce.

(viz tabulku níže)

Strategické priority a oblasti podpory Koncepce podpory MSP na období 2014-2020
Strategická priorita Oblast podpory Typ podpory Prostředky SF Prostředky státního rozpočtu
Kultivace podnikatelského prostředí a Rozvoj poradenských služeb pro podnikání* Zvyšování kvality poradenských služeb a zvyšování informovanosti Dotace x x
Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech – mentoring, technologický scouting, koučing a technologický foresighting Dotace x
Podpora zavádění managementu kvality Dotace x
Podpora dobrovolných přístupů a rozvoj společenské odpovědnosti podniků Dotace x
Podpora podnikavosti (pořádání soutěží o nejlepší podnikatelský záměr či zakládání firem) Dotace x
Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Upgrading malých a středních podniků k podnikání založenému na inovační konkurenční výhodě Dotace, zvýhodněné úvěry, zvýhodněné záruky, rizikový kapitál x
Podpora vlastních výzkumných a vývojových kapacit MSP Dotace x
Podpora spolupráce MSP a vysokých škol a výzkumných institucí Dotace x
Podpora rozvoje klastrů Dotace x
Podpora rozvoje VTP, PI a CTT a jejich služeb Dotace x
Podpora transferů znalostí a technologií Dotace x
Podpora komercionalizace výsledků VaV, užší propojení VaV a inovací s poptávkou MSP Dotace, zvýhodněné záruky, rizikový kapitál x
Podpora zavádění technických a netechnických inovací v podnicích a nových technologií Zvýhodněné úvěry, zvýhodněné záruky x x
Podpora zavádění nových produktů na bázi moderních technologií Zvýhodněné úvěry, zvýhodněné záruky x
Podpora ochrany průmyslového vlastnictví Dotace x
Podpora designu Dotace x x
Rozvoj digitální ekonomiky – center progresivních ICT služeb Zvýhodněné úvěry x
Podpora začínajících malých a středních podnikatelů Zvýhodněné úvěry, zvýhodněné záruky, rizikový kapitál x x
Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury Dotace x x
Rozvoj průmyslových zón a parků Dotace x x
Podpora výstavby nájemních objektů Dotace x  
Podpora rekonstrukce podnikatelských objektů Dotace x  
Regenerace brownfieldů Dotace x  
Podpora podnikatelských inkubátorů a inovačních center Dotace x  
Infrastruktura pro rozvoj progresivních ICT Dotace x x
Rozvoj strategických služeb a center sdílených služeb Dotace x  
Podpora investic do technologického a laboratorního vybavení Dotace x x
Podpora zavádění moderních technologií Dotace x x
Podpora opravárenských center high-tech výrobků a technologií Dotace x  
Podpora internacionalizace MSP a Rozvoj vzdělávání pro podnikání Vzdělávání a školení zaměřené na internacionalizaci Dotace x
Podpora hledání obchodních partnerů a vytváření sítí spolupráce Dotace x
Partnerské sítě, podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání Dotace x
Podpora účastí MSP na specializovaných veletrzích a výstavách Dotace x
Poskytování ICT služeb pro malé a střední podniky Dotace x
Rozvoj profesního vzdělávání pro podnikání Dotace x
Podpora infrastruktury pro firemní vzdělávání a školení Dotace x
Rozvoj školicích středisek Dotace x
Podpora technického vzdělávání a speciálních školení Dotace x
Rozvoj klíčových dovedností Dotace x
Podpora školení pro větší zapojení MSP do veřejných zakázek Dotace x
Podpora MSP v rámci veřejných zakázek prostřednictvím záruk za jistoty Zvýhodněné záruky x
Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti Zvýhodněné úvěry, zvýhodněné záruky x
Zavádění a modernizace systémů měření a regulace Dotace x x
Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla Zvýhodněné úvěry, zvýhodněné záruky x x
Zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů Dotace x x
Využití odpadní energie v průmyslových procesech Zvýhodněné úvěry, zvýhodněné záruky x x
Zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla Zvýhodněné úvěry, zvýhodněné záruky x x
Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů Zvýhodněné úvěry, zvýhodněné záruky x x
Výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie Dotace x x
Podpora vyššího využívání druhotných surovin Dotace x

Zdroj: MPO
Poznámka: * V tabulce nejsou zohledněny oblasti podpory Zlepšování podnikatelského prostředí a Snižování administrativní zátěže, u kterých se nevyužívá přímých podpor.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek