Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

22. 3. 2017 | Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Lidé, kteří pobírají nemocenské, musí umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Pojmenování (název) životní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Základní informace k životní situaci

Lidé, kteří pobírají nemocenské, musí umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (dále též „kontrola“).

Kontroly se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu.

Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádí okresní správa sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ") pověřenými zaměstnanci. V období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti kontroluje dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, kromě OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, i zaměstnavatel. V době čerpání nemocenského (15. dnem) má zaměstnavatel právo požádat příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ o provedení kontroly svého zaměstnance, která ji do 7 dnů provede. Záznam o kontrole při porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce se zasílá zaměstnavateli a ošetřujícímu lékaři.

Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět ošetřující lékař nebo zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nedodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce.

Pokud dočasně práce neschopný pojištěnec poruší ošetřujícím lékařem stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, může mu příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nemocenské dočasně snížit, zcela odejmout nebo může být pojištěnci uložena pokuta až do výše 20 000 Kč. Prokáže-li se, že k porušení skutečně došlo, zahájí OSSZ/ PSSZ/ MSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Obdobně má podle zákoníku práce možnost snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy zaměstnavatel.

Zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr zaměstnance, u kterého v prvních 14 dnech nemoci zjistí, že porušuje léčebný režim v době dočasné pracovní neschopnosti. Jedná se o zvlášť hrubé porušení pracovní kázně podle zákoníku práce. Jde o výpovědní důvod bez nároku na odstupné, avšak se standardní výpovědní dobou (2 měsíce).

Za nesplnění povinností součinnosti při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (označení místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti potřebnými údaji, tzn. označení zvonku, schránky či bytu) může příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nemocenské dočasně snížit nebo zcela odejmout.

Za nesdělení místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři nebo uvedení neexistující adresy tohoto místa může orgán nemocenského pojištění uložit pojištěnci pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět ke kontrole práce neschopného občana může dát:

  • ošetřující lékař,
  • zaměstnavatel.

Při projednávání podezření na porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce může jednat dočasně práce neschopný pojištěnec nebo jeho opatrovník či právní zástupce na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutné dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, zdržovat se v místě pobytu uvedeném v "Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti" a dodržovat ošetřujícím lékařem pevně stanovený rozsah a dobu vycházek během dočasné pracovní neschopnosti.

Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Změnu místa pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce z důvodu pobytu v cizině může ošetřující lékař povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění; o souhlas orgánu nemocenského pojištění žádá tento orgán pojištěnec.

Rozsah vycházek může činit nejvýše 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Výjimku tvoří případy, kdy je ošetřujícím lékařem z důvodu závažného zdravotního stavu nebo probíhající intenzivní léčby povoleno, aby si pojištěnec rozsah a dobu vycházek určoval individuálně, toto je však možné po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění. Volný režim vycházek je možné povolit nejvýše na dobu 3 měsíců, v odůvodněných případech opakovaně.

Při kontrole jsou pojištěnci povinni předložit II. díl RDPN, do kterého jim pověřený zaměstnanec OSSZ/ PSSZ/ MSSZ zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis, a zároveň prokáže svou totožnost.

V případě, že kontrolor nezastihne pojištěnce v místě pobytu uvedeném na RDPN, nechá na místě oznámení o provedené kontrole. To mimo jiné obsahuje poučení o povinnosti dostavit se k ošetřujícímu lékaři v nejbližší ordinační den.

Následně je třeba dostavit se s oznámením k podání vysvětlení (popř. oznámení s vysvětlením doručit) na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. V případě, že byl pojištěnec již uznán práceschopným, sdělí to uvedeným oznámením OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V době trvání dočasné pracovní neschopnosti je možné změnit místo pobytu pojištěnce na území České republiky s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře, a to pouze na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce.

O změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce v rámci pevně stanoveného rozsahu a doby (povolení vycházek nebo změna doby vycházek) rozhoduje ošetřující lékař.

Individuální rozsah vycházek může povolit ošetřující lékař jen po předchozím písemném souhlasu lékařské posudkové služby OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. O souhlas lékařské posudkové služby OSSZ/ PSSZ/ MSSZ žádá ošetřující lékař.

Na které instituci životní situaci řešit:

Kontroly provádí pověření zaměstnanci OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, kteří se prokazují oprávněním ke kontrole průkazem s fotografií.

Případné projednávání při podezření na porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce je řešeno na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při kontrole je nutné předložit:

  • II. díl tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Průkaz práce neschopného pojištěnce“,
  • občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro žádost o individuální rozsah vycházek nebo žádost o změnu místa pobytu pojištěnce z důvodu pobytu v cizině je možno využít tiskopis, který naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ošetřující lékař je povinen nahlásit na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ změnu režimu dočasně práce neschopného pojištěnce nejpozději následující pracovní den.

V případě podání podnětu ke kontrole od zaměstnavatele je OSSZ/ PSSZ/ MSSZ povinna provést kontrolu do 7 dnů od obdržení žádosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pojištěnec je povinen dostavit se k ošetřujícímu lékaři v nejbližší ordinační den za účelem zjištění, zda dočasná pracovní neschopnost i nadále trvá.

Následně je třeba dostavit se s oznámením k podání vysvětlení (popř. oznámení s vysvětlením doručit) na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. V případě, že byl pojištěnec již uznán práceschopným, sdělí to uvedeným oznámením OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Elektronická služba, kterou lze využít

Pro tuto životní situaci neexistuje zvláštní elektronická služba.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
Nařízení Rady (ES) č. 1408/71, ze dne 14. června 1971, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 574/72, ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí OSSZ/ PSSZ/ MSSZ o krácení nebo odnětí nemocenského lze podat odvolání dle poučení uvedeného v rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce může být kráceno či odňato nemocenské nebo pojištěnci uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.
Jestliže ošetřující lékař neoznámí příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ změnu režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, lze mu uložit dle § 138 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pokutu.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Další informace

Můžete se obrátit na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Česká správa sociálního zabezpečení
Lékařská posudková služba
Informační materiály
Zákon o nemocenském pojištění

Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení – oddělení komunikace

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

Popis byl naposledy aktualizován

22.03.2017

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek