Korea (Severní - KLDR): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchodní obrat je velmi nízký, zejména podstatné navýšení exportu nelze v nejbližším období očekávat. Hlavní příčinou je insolvence severokorejských partnerů, mizivá koupěschopnost obyvatelstva, špatné zkušenosti s plněním závazků, konkurence laciných výrobků ze sousední Číny a konečně trvající mezinárodní sankce vůči KLDR. V případě ČR je navíc důležitým negativním faktorem nepojistitelnost vývozů do KLDR.

Obchodní výměna ČR-KLDR (v tis. Kč)

 

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

 

poř.

Index

poř.

Index

poř.

Index

 

2010

269

197.

30,4

79 079

101.

54,8

79 348

136.

54,6

-78 810

 

2011

1   465

189.

545,2

129 750

94.

164,1

131 215

125.

165,4

-128 285

 

2012

1   671

191.

114,1

46 595

114.

35,9

48 266

156.

36,8

-44 924

 

2013

3   665

180.

219,3

239 850

88.

514,8

243 515

118.

504,5

-236 185

 

2014

2   067

191.

56,4

132 374

104.

55,2

134 441

138.

55,2

-130 307

 

2015

183

 

8,8

283 008

 

213,8

283 191

 

210,6

-282 825

 

2015/I-III

0

-

-

32 739

102.

-

32 739

135.

-

-32 739

 

2016/I-III

0

-

x

65 934

 

201,4

65 934

 

201,4

-65 934

 

 

Obchodní výměna ČR-KLDR (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2010

14

197.

32,7

4 137

101.

54,4

4 151

136.

54,3

-4 123

2011

86

189.

606,5

7 329

94.

177,2

7 415

125.

178,6

-7 244

2012

82

191.

95,3

2 411

114.

32,9

2 492

156.

33,6

-2 329

2013

187

180.

229,2

12 260

88.

508,6

12 448

118.

499,5

-12 073

2014

96

191.

51,2

6 300

104.

51,4

6 395

138.

51,4

-6 204

2015

8

 

7,9

11 522

 

182,9

11 529

 

180,3

-11 514

2015/I-III

0

-

-

1 337

102.

-

1 337

135.

-

-1 337

2016/I-III

0

-

x

2 690

 

 

2 690

 

201,3

-2 690

Obchodní výměna mezi KLDR a ČR není nikterak závratná. Zejména vývozy ČR do KLDR dosahují minimálních hodnot. Největšího objemu za posledních pět let dosáhly vývozy v roce 2013. I tehdy se jednalo o relativně slabých 3,665 mil. Kč. Za nárůstem vývozů do KLDR v roce 2013 stojí tehdejší prodej českého minipivovaru.

Dovozy z KLDR dosahují o něco vyšších hodnot, leč opět nikterak vysokých. Za povšimnutí stojí skutečnost, že bilance zahraničního obchodu je z pohledu ČR dlouhodobě pasivní (nepřetržitě od roku 2001). Za posledních pět let dosáhly dovozy z KLDR nejvyšší hodnoty v roce 2015, a to částky 283 mil. Kč. Oproti tomu na straně vývozů dochází od roku 2015 k výraznému utlumení. Za celý rok 2015 se vyvezlo do KLDR zboží v hodnotě pouhých 183 tis. Kč. Za první kvartál roku 2016 nejsou vývozy identifikovány žádné.

Utlumení obchodu se s největší pravděpodobností projeví ještě intenzivněji v dalších kvartálech roku 2016 kvůli působení mezinárodních sankcí, jimiž je ČR vázána.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Statistický pohled na komoditní strukturu vzájemného obchodu v roce 2015 poskytuje třídění podle struktury zboží dle tříd SITC (Standard International Trade Classification, Revision 3, bez dopočtu). V tabulce dovozu je výčet hlavních deseti položek. S velkou pravděpodobností se zde jedná o reexport (do ČR) produkce vyrobené ve zvláštní ekonomické zóně Kaesong.

Komoditní struktura dovozu z KLDR v roce 2015

Název zboží

Hodnota (tis. CZK)

Celkem

283 008

0 Potraviny a živá zvířata

0

1 Nápoje a tabák

0

2 Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

3 013

3Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

0

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0

5 Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené

8 729

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

9 262

7 Stroje a dopravní prostředky

253 946

8 Průmyslové spotřební zboží

8 059

9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

0

Mezi dovozními artikly se relativně často objevují elektrotechnické komponenty, strojní zařízení, chemické výrobky, kožešiny, textil a výrobky tradiční medicíny. Vzhledem k celkovým nízkým hodnotám vzájemného obchodu však nelze hovořit o žádném trendu. To platí ještě více pro komoditní složení vývozů.

Komoditní struktura vývozu do KLDR v roce 2015

Název zboží

Hodnota (tis. CZK)

Celkem

183

0 Potraviny a živá zvířata

2

1 Nápoje a tabák

23

2 Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

0

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

0

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0

5 Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené

0

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

0

7 Stroje a dopravní prostředky

157

8 Průmyslové spotřební zboží

0

9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

0

Zdroj: ČSÚ

V roce 2011 vyvezla ČR do KLDR osobní motorová vozidla za 847 tis. Kč, elektrogenerátor(y) za 501 tis. Kč a pivo za 102 tis. Kč. V roce 2012 tvořily dovozy především železné konstrukce za 1 296 tis. Kč. V roce 2013 byl do KLDR vyvezen minipivovar za 2 900 tis. Kč a suroviny pro výrobu piva za 110 tis. Kč, dále pak osobní automobil(y) za 573 tis. Kč. V roce 2014 došlo z ČR do KLDR k vývozu pivovarské technologie za 1 568 tis. Kč a surovin pro výrobu piva za 499 tis. Kč. Během roku 2015 se z ČR do KLDR vyvezly části elektrických signalizačních přístrojů za 157 tis. Kč, dále pak potraviny, pivo, lihoviny a víno (v řádu tisíců Kč).

Bilaterální obchodní výměna je dosud poznamenána „incidentem“ z r. 2013, který vedl k neuhrazení dovozu několika strojů z KLDR a jejich nevpuštění do celního oběhu v ČR. Tyto stroje byly vyrobeny společností, která je v KLDR dcerou (OSN) sankcionované firmy. KLDR při každé snaze Velvyslanectví ČR v Pchjongjangu o projednání možné budoucí obchodní výměny připomíná tento případ a navíc opakovaně konstatuje, že ČR není korektním obchodním partnerem.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle informací ZÚ vzájemná výměna služeb neexistuje.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v KLDR nejsou. V KLDR české podniky formou joint-venture nepůsobí. Ze zkušeností joint-ventures jiných států je známo, že KLDR svůj podíl do společných podniků vkládá formou poskytnutí pozemku, budovy a pracovní síly. Od zahraničního partnera se očekává dodání kapitálu, know-how, zařízení, modernizace a vybavení provozních budov.

Několik českých výrobců oděvů a obuvi zaměstnávalo severokorejské dělnice. V současnosti nejsou pracovníkům z KLDR vydávána víza až do doby vyřešení některých problémů souvisejících s předchozími aktivitami, ZÚ však obnovení tohoto angažmá nepředpokládá.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky (Praha, 23. 6. 1956)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Pyongyang, 11. 9. 1988)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou (Pyongyang, 11. 9. 1988)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Praha, 11. 9. 1998)

Smlouvy obchodně ekonomického charakteru

 • Dohoda o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960. (Praha, 21. 12. 1954)
 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o vzájemném poskytnutí úvěru na platy neobchodní povahy a o způsobu provádění těchto platů. (Praha, 21. 12. 1954)
 • Úvěrová dohoda mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou. (Praha, 21. 12. 1954)
 • Dodatkový protokol mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou k Úvěrové dohodě mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 23. 6. 1956)
 • Dodatkový protokol mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 23. 6. 1956)
 • II. Dodatkový protokol mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 (Praha, 27. 2. 1959)
 • III. Dodatkový protokol k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 5. 4. 1961)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o poskytnutí likvidačního úvěru (Praha, 20. 8. 1962)
 • II. Dodatkový protokol k Úvěrové dohodě mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 21. prosince 1954 pozměněné Dodatkovým protokolem mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 23. června 1956 (Praha, 20. 8. 1962)
 • Dodatkový protokol k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 22. 6. 1973)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Korejské lidově demokratické republice (Praha, 22. 6. 1973)
 • Dodatek k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Korejské lidově demokratické republice ze dne 22. června 1973 (Praha, 7. 4. 1978)
 • Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky (Praha, 1. 11. 1990)
 • Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o výměně zboží, služeb a plateb na rok 1991 (Praha, 19. 3. 1991)
 • Dodatek k Obchodní dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky ze dne 1. listopadu 1990 (Praha, 18. 5. 1992)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Pchjongjang, 27. 2. 1998)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o leteckých službách (Pchjongjang, 8. 4. 2004)
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 2. 3. 2005) – smlouva vstoupila v platnost dne 7. 12. 2005.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje (i v souladu s dohodami v rámci EU) žádnou rozvojovou pomoc KLDR.

V r. 2000 a 2002 ČR poskytla humanitární pomoc ve výši 20 tisíc USD, která byla realizována formou dodávky sazenic ovocných stromů a vinné révy. V roce 2002 byla KLDR poskytnuta humanitární pomoc formou dodávky chirurgických nástrojů v hodnotě 250 000 Kč. V r. 2004 byla v souvislosti s explozí vlaku a zničením města Ryongčchon poskytnuta KLDR humanitární pomoc ve výši 100 000 USD (léky a vybavení pro školu). V roce 2007 byla po srpnových povodních poskytnuta prostřednictvím Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce humanitární pomoc ve výši 25 000 USD na nákup léků. V r. 2008 byla poskytnuta poměrně masivní humanitární pomoc v hodnotě 3 mil. CZK formou dodávky 45 000 ks jabloňových odnoží do okresu Ončchon (cca 100 km JZ od Pchjongjangu). V letech 2013–2015 byl na této farmě realizován malý lokální projekt v hodnotě 200 000 Kč/rok. V r. 2013 a 2014 ČR poskytla po 200 tis. Kč na zkvalitnění produkce ovocných stromů. Projekt na r. 2015, rovněž v objemu 200 000 Kč, se zaměřil na výrobu, resp. opravu betonových podpůrných sloupků sloužících k fixaci stromů a výrobu betonových cihel pro budovaný zavlažovací systém ovocnářské farmy v Ončchonu. V r. 2016 však nebyl přes iniciativu CZ strany žádný projekt schválen (korejská strana nedodala potřebné podklady).

V letech 2001–2010 ČR poskytovala KLDR v rámci pomoci rozvojovým zemím vládní stipendia. V roce 2010 však KLDR bez řádného vysvětlení nabízená vládní stipendia odmítla a v letech 2011 a 2012 (z tohoto důvodu, ale i kvůli snížení disponibilních prostředků na tento účel) nebylo KLDR nabídnuto žádné stipendium. Momentálně v ČR studují na vysokých školách dva studenti z KLDR. Na akademický rok 2015/2016 byla KLDR nabídnuta kvóta 2 vládních stipendijních míst, ale KLDR nominovala studenty na obory, které jsou embargované. Nakonec stipendia nebyla využita. Na r. 2016 KLDR nenominovala žádného stipendistu.

Na základě dohody ministerstev školství obou zemí ČR každý rok nabízí KLDR 4 místa na Letní škole slovanských studií (LŠSS) a KLDR 4 místa na měsíční pobyt pro české studenty a profesory na Kim Ir-senově universitě v Pchjongjangu. ČR dohodu naplňuje, ze strany KLDR byla v r. 2013 obsazena pouze 3 místa. Od r. 2014 nebyli severokorejskou stranou na LŠSS nominováni žádní účastníci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: