Korejská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

13. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Ekonomická a obchodní spolupráce našich zemí je založena na principu oboustranné výhodnosti a neustále se prohlubuje. Vzájemné vztahy sice nemají dlouhou tradici, nicméně již nyní patří Korejská republika mezi 3 nejvýznamnější mimoevropské obchodní partnery naší země. Ve vzájemných obchodních vztazích neexistují žádné nevyřešené problémy. Obchodní bilance je z pohledu České republiky dlouhodobě pasivní. Je však třeba zdůraznit, že vysoký objem dovozů z Korejské republiky je využíván k výrobě v exportně orientovaných továrnách, do kterých v České republice investovali korejští investoři. Velká část korejských dovozů je tak ve formě finální české produkce dále exportována do třetích zemí. Vysoký objem výměny zboží proto považujeme za užitečný pro obě strany. Podle aktuálních statistických údajů za rok 2015 se obrat obchodní výměny (v dolarovém vyjádření) mezi Českou republikou a Korejskou republikou zvýšil o 4,6 % a dosáhl výše téměř 3,9 mld. USD. Předpokládáme, že obrat vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Korejskou republikou i náš deficit, který v loňském roce dosáhl výše 2,9 mld. USD, se bude i nadále zvyšovat. Hlavním důvodem k tomuto předpokladu jsou nové investiční aktivity korejských společností v České republice a zvyšující se produkce korejských továren, které do ČR dováží komponenty pro svoji finální výrobu. Typickým příkladem jsou díly a příslušenství motorových vozidel, kterých bylo v roce 2015 vyvezeno z Korejské republiky do ČR téměř o 29 mil. USD více, než v roce předcházejícím. Je zřejmé, že zvyšující se korejský vývoz dílů a příslušenství motorových vozidel souvisí s rostoucí produkcí korejských automobilek, které se etablovaly na českém trhu.  

Prostor pro rozvoj vzájemné spolupráce existuje nejen ve sféře výrobní kooperace, ale především v oblasti obchodní a investiční. Česká republika si váží zájmu korejských investorů, jejichž investice v naší zemi dosáhly hodnoty téměř 3 mld. USD. V zájmu podpory této spolupráce jsme otevřeli v roce 2015 zastoupení agentury CzechInvest v Soulu.

Očekáváme, že dojde k dalšímu rozvoji bilaterální obchodní a ekonomické spolupráce. Česká republika je připravena tomuto procesu napomáhat. Kromě standardní obchodní spolupráce a kooperace existují velké možnosti synergie českých podniků s korejskými partnery v oblasti spolupráce na třetích trzích. Korejská republika stále intenzivněji spolupracuje na velkých projektech v Asii např. na výstavbě elektráren v Číně, kde existují reálné možnosti zapojení českých společností do těchto projektů. Korejské společnosti (jako např. Doosan Heavy Industries) projevují zájem o spolupráci s významnými českými subdodavateli při výstavbě elektráren a dalších velkých investičních projektů.  

 

Obchodní výměna ČR – Korejská republika (tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2011

446 178

33.

166,0

2 704 586

15.

127,6

3 150 764

18.

132,0

-2 258 408

2012

555 529

30.

124,5

3 098 395

11.

114,6

3 653 924

16.

116,0

-2 542 866

2013

579 455

30.

104,3

3 002 988

12.

96,9

3 582 443

17.

98,0

-2 423 533

2014

603 754

29.

104,2

3 110 446

13.

103,6

3 714 200

18.

103,7

-2 506 692

2015

507 086

34.

84,0

3 376 299

10.

108,5

3 883 385

16.

104,6

- 2 869 213

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Korejské republiky v roce 2015

Z hlediska komoditní struktury patřily v loňském roce k nejvýznamnějším vývozním artiklům z ČR do Korejské republiky výrobky s vyšší přidanou hodnotou - komponenty pro dopravní prostředky, hřídele, ložiska, ventily apod., optická zařízení, elektrické přístroje a zařízení a spotřební zboží (sportovní potřeby, hračky apod.). Podrobnější členění českého vývozu do Korejské republiky je uvedeno v následující tabulce:

Nomenklatura   SITC3

tis. Kč

Podíl v %

tis. USD

Kód

Název

894

Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní

1 341 152

10,75

54 518

871

Přístroje a zařízení optická

966 757

7,75

39 299

775

Zařízení elektrická a mechanická pro domácnost jn.

703 030

5,64

28 578

772

El. přístr. ke spínání, el. obvody el. odpory aj.

657 334

5,27

26 721

699

Výrobky z kovů základních jn.

537 368

4,31

21 844

743

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.

529 129

4,24

24 509

747

Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap.

501 720

4,02

20 395

581

Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických

475 671

3,81

19 336

731

Stroje kovoobráběcí třískové

406 263

3,26

16 515

784

Díly a příslušenství vozidel motorových

388 850

3,12

15 807

Dovoz z Korejské republiky do ČR v roce 2015

V českém dovozu z Korejské republiky převládaly rovněž výrobky strojírenské povahy s vyšší přidanou hodnotou – náhradní díly a komponenty na dopravní prostředky, osobní automobily, elektrické přístroje, elektronika (TV, monitory, PC, telefony), fotografické, optické a kinematografické přístroje, zařízení pro záznam a reprodukci zvuku apod. Podrobnější členění českého vývozu do Korejské republiky je uvedeno v následující tabulce:

Nomenklatura   SITC3

tis. Kč

Podíl v %

tis. USD

Kód

Název

784

Díly a příslušenství vozidel motorových

23 826 083

28,58

968 540

764

Zařízení pro záznam, reprodukci zvuku a obrazu

6 130 850

7,35

249 222

778

Přístroje elektrické, baterie, žárovky ap.

4 571 637

5,48

185 839

759

Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat

2 774 400

3,33

112 780

874

Přístroje měřicí, kontrolní, analyzační, řídicí jn.

2 472 586

2,97

100 512

575

Hmoty plastické ostatní v prvotních formách

2 328 910

2,79

94 671

713

Motory pístové s vnitřním spalováním a díly jn.

2 219 518

2,66

90 224

728

Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly

2 108 822

2,53

85 724

772

Přístroje elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

2 108 355

2,53

85 705

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

1 893 141

2,27

76 957

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z analýzy vývoje vývozu a dovozu služeb v letech 2010-2015 je patrné, že rostoucí obchodní výměna mezi ČR a Korejskou republikou ovlivňuje též růst služeb. Vývoj vývozu a dovozu v oblasti služeb za posledních pět let je uveden v následující tabulce:

Vývoz a dovoz služeb mezi ČR a Korejskou republikou v letech 2010-2015 (mil. CZK)

 

vývoz

dovoz

2011

734,2

2918,0

2012

778,5

4215,6

2013

849,7

4532,9

2014

944.8

5082,0

2015

1557,8

8907,7

Vývoz služeb z ČR do Korejské republiky v roce 2015

Mezi nejvýznamnější položky v oblasti exportu služeb v loňském roce patřily služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž podíl na celkovém vývozu služeb činil 39,6 %. Dále následovaly dopravní služby s podílem 24,5 % a opravy a údržba s podílem 17,6 %. 

Dovoz služeb z Korejské republiky do ČR v roce 2015

Mezi nejvýznamnější položky českého dovozu v oblasti služeb v loňském roce patřily dopravní služby, jejichž podíl na celkovém dovozu služeb činil 38,3 %. Dále následovaly osobní, kulturní a rekreační služby s podílem 32,3 % a služby z oblasti duševního vlastnictví s podílem 10.4 %.

Zdroj: ČNB ČR

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle statistických záznamů nevykazovala v posledním období Česká republika žádný záznam o investici v Korejské republice. České společnosti si uvědomují náročnost korejského trhu a v investiční oblasti jsou zatím velmi zdrženlivé. Pozitivním příkladem se však může stát česká společnost Gold of Prague, která hodlá vystavět v průmyslové zńě FOODPOLIS na jihu Korejské republiky pivovar, který bude vyrábět pivo podle české technologie.

Korejské investice v České republice

Korejské investice vytváří v České republice solidní průmyslovou základnu v automobilovém průmyslu (finální výroba i navazující subdodavatelská odvětví), strojírenství, zpracovatelském průmyslu a službách (letecká doprava, turistika). Z hlediska investiční spolupráce jsou perspektivní i další obory, jako např. doprava a dopravní infrastruktura, R&D, inovace a energetika.

Korejská republika je podílem 7 % na celkovém objemu naším čtvrtým největším investorem v historii od vzniku České republiky za Německem (24 %), Japonskem (14 %) a USA (8 %). Investice do nošovické továrny Hyundai je doposud historicky největší investicí jedné společnosti u nás (1,2 mld. USD). Další velmi významnou investicí pro Českou republiku (631 mil. USD), je převzetí a začlenění společnosti Škoda Power do skupiny Doosan. Společnost Doosan Heavy Industries působící v oboru těžkého strojírenství, energetiky a vodního hospodářství, uskutečnila akvizici Škoda Power. Významné postavení jihokorejských investorů v ČR bylo posíleno podpisem smlouvy o koupi 44 % akcií ČSA ze strany Korean Air, a dále též investicí do továrny společnosti GS Caltex nedaleko Karviné, která se zabývá výrobu plastů.

V ČR působí několik desítek společností s korejským kapitálem. Jedná se především o výrobní a obchodní společnosti a rovněž o firmy, které podnikají v oblasti služeb. Pro korejské společnosti je příznačné, že využívají moderní technologie, které představují světovou špičku. Řada firem, které v ČR investovaly, jako např. Hyundai Motor Manufacturing, LG Electronic, Sungwoo Hitech, Doosan Skoda Power, patří k nejvýznamnějším českým vývozcům. Očekáváme, že i nejnovější investice společnosti Nexen Tire do výstavby továrny na výrobu pneumatik v ČR po jejím dokončení významně podpoří český export. Výstavba továrny společnosti Nexen Tire byla zahájena v letošním roce.

Zdroj: CzechInvest, MZV ČR, MPO ČR

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smluvní dokumenty

 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o leteckých službách, Soul, 26. 10. 1990, č. 5/2004 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi ČSFR a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Soul, 27. 4. 1992, č. 124/1995 Sb.
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, Soul, 27. 4. 1992, č. 125/1995 Sb.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky, Soul, 6. 10. 1994, č. 230/1994 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti, Soul, 6. 10. 1994, č. 163/1995 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Praha, 1. 3. 1995
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 4. 3. 1995
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, Soul, 16. 3. 2001, č. 83/2001 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o leteckých službách, podepsané dne 26. října 1990 sjednaná výměnou nót, Praha, 14. 2. 2005, č. 107/2005 Sb. m. s.
 • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Praha, 14. 12. 2007, č. 80/2008 Sb. m. s.
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Soul, 1. 7. 2008, č. 81/2008 Sb. m. s.
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky, Praha, 21. 4. 2009, č. 63/2009 Sb. m. s.
 • Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009 – 2011, Soul, 30. 12. 2009, č. 16/2010 Sb. m. s.
 • Dohoda o pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, 19. 12. 2011, č. 55/2012 Sb. m. s.

Zdroj: MZV ČR, MPO ČR

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Korejská republika jako vyspělá země a člen OECD pomáhá rozvojovým zemím (Official Development Aid). Tato pomoc probíhá v bilaterální i multilaterální formě. Multilaterální pomoc je realizována příspěvky do mezinárodních organizací a fondů, jako je ADB (Asian Development Bank), AFDB (African Development Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) nebo organizace OSN.

Bilaterální pomoc se dělí na:

 • granty, spojené s dodávkou zařízení
 • technologická pomoc, rozvojové studie, školení a vysílání korejských expertů
 • měkké úvěry a úvěry EDCF (Economic Development Cooperation Fund)

Realizací bilaterálních rozvojových programů uvedených v bodech a) a b) je pověřena Korea International Cooperation Agency (KOICA), založená v r. 1991, která je podřízena Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu KR a na jejíž internetových stránkách jsou zveřejňovány i statistické údaje výroční zprávy.

Bilaterální pomoc uvedenou v bodu c) zajišťuje Eximbanka, která je v této oblasti podřízena Ministerstvu financí a ekonomiky KR.

Korejská republika si vytyčila za cíl vylepšit svoji "image" dárce a dosáhnout úrovně odpovídající postavení Korejské republiky v mezinárodním měřítku. Tohoto cíle hodlá dosáhnout nejen navýšením celkového objemu vynaložených finančních prostředků na ODA, ale především jejich účelnějším vynaložením. Základním pilířem strategické vize je dosáhnout poměru ODA k HND 0,25 % do roku 2016. 

Korejská republika se stala počátkem roku 2011 v pořadí 24. členem DAC (Development Assistance Committee) při OECD. Poprvé v historii této organizace se dřívější příjemce rozvojové pomoci stal jejím členem a současně dárcem.

Zdroj: MZV Korejské republiky

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: