Kosovo: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Prištině (Kosovo)

Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Úvod

V poslední dekádě se meziroční růst HDP pohyboval v rozmezí 3 – 4,5 %. V roce 2014 se na poklesu ekonomického růstu projevila povolební politická krize a počátek exodu Kosovanů do zemí EU na přelomu roku 2014/2015. Hospodářský růst se koncem roku 2015 a v 1. čtvrtletí roku 2016 dostal ze zpomalení z roku 2014. Oživení bylo podporováno přílivem přímých zahraničních investic, vstřícnějším poskytováním bankovních úvěrů, mírným navýšením vývozu, zvýšením daňových příjmů a lepším výběrem celních poplatků.

Do zlepšení ekonomické a finanční situace Kosova se rovněž promítla ekonomicky zaměřená opatření kosovské vlády z druhé poloviny roku 2015. To se odrazilo v hodnocení kvality podnikatelského prostředí a ekonomických kritérií. V publikaci „Doing Business Report“ Světové banky si Kosovo polepšilo pro rok 2016 o 11 míst a v uvedeném žebříčku bylo zařazeno na 66. místo. Odhad do budoucnosti i poslední ekonomické aktivity vlády v roce 2015 slibují návrat k pozitivnímu trendu vývoje HDP. V zemi žije 1,8 mil. obyvatel, údaje o HDP na obyvatele a nezaměstnanosti vycházejí z údajů vládní Kosovské statistické agentury. Běžný účet je vyrovnaný.

Evropská unie a Kosovo podepsaly koncem října 2015 Stabilizační a asociační dohodu. Kosovský parlament dohodu ratifikoval počátkem listopadu 2015, ratifikační proces v zemích EU bude pokračovat. Vstup v platnost se očekává koncem roku 2016 nebo později. Exportní riziko podle OECD je 7/7.

Ukazatel

2011

2012

2013

2014

20151

2016

Růst HDP (%)

4,4

2,8

3,4

1,2

3,3

4,0

HDP (mil. EUR)

4 814,5

5 058,5

5 326,6

5 484,9

5 680,0

-

HDP/obyv. (EUR)

2 672

2 799

2935

3 084

3 188

-

Míra inflace (%)

7,3

2,5

1,8

0,4

-0,2

1,6

Nezaměstnanost (%)

35

35

30,0

35,3

32,9

-

Bilance běž.účtu (mld. EUR)

-0,9

-0,5

-0,5

-0,5

-0,6

-0,6

Populace (mil.)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

-

Konkurenceschopnost

-

-

-

-

   

Exportní riziko OECD

   

7/7

7/7

 7/7  

Zdroj: MMF, OECD, SB, WEF                      odhad Mezinárodního měnového fondu a KSA / 1

 

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl

Výroba a servis těžebních strojů na povrchovou těžbu lignitu a hlubinnou těžbu nerostů. Sektor hornictví a metalurgie byl za dob Jugoslávie jedním ze stěžejních sektorů v oblasti dnešního Kosova a působilo zde několik českých firem. Na území Kosova se nacházejí významná ložiska minerálů. Po válečných událostech v roce 1999 došlo k přerušení těžby, většina hlubinných dolů byla zatopena a současná těžební činnost je na úrovni cca 20 % původních kapacit. Jednou z vládních priorit je obnovení těžby. Problémem jsou nedořešené vlastnické vztahy kombinátu Trepča, kterému většina hlubinných dolů patří.

Energetický průmysl

Výroba a distribuce elektrické energie Energetický sektor je ve velice špatném stavu. Kosovo provozuje dvě hnědouhelné elektrárny, které jsou již za hranicí životnosti. Provoz obou elektráren byl prodloužen – Kosovo A do 2017 a Kosovo B do 2025, obě elektrárny však budou vyžadovat rekonstrukci. V zimních energetických špičkách jsou schopny pokrýt cca 50-70 % spotřeby, zbytek musí distribuční společnost nakupovat na trhu. Ve špičkách dochází k občasným výpadkům nebo k vypínání dodávek elektrického proudu, mnohé instituce a podniky vlastní záložní diesel generátory. Koncem roku 2014 bylo uzavřeno výběrové řízení na výstavbu nové elektrárny. Modernizace stávajících zdrojů Kosovo A a B bude řešena v roce 2016. Distribuční společnost KEDS (turecký vlastník) postupně modernizuje rozvodnou síť. V roce 2016 bude dokončeno propojení sítě vysokého napětí 400 kV s Albánií. Výroba elektrické energie je rovněž jednou z priorit vlády pro další období. Mezi priority se poprvé také dostávají obnovitelné zdroje energie. 

Obnovitelné zdroje elektrické energie V návaznosti na neuspokojivý stav energetického sektoru vláda Kosova připravuje za pomoci mezinárodního společenství řadu opatření na podporu produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů – vítr, fotovoltaika, biomasa a geotermální zdroje na lokální vytápění a chlazení. Uvažuje se rovněž o produkci biopaliv po roce 2018. Zpracován byl Národní akční plán k obnovitelným zdrojům, ve kterém si vláda Kosova stanovila poměrně ambiciózní cíle na zvýšení podílu vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2020 až na 29 %. ZÚ Priština považuje jako perspektivní zaměřit aktivity českých firem zejména na fotovoltaiku, biomasu pro elektrickou energii a na lokální geotermální zdroje. Součástí programu je rovněž důraz na zvyšování energetické efektivnosti.

Energetická efektivnost – zvyšování energetické efektivnosti veřejných budov zařadila vláda do svého programu na snižování energetické spotřeby. Velká část veřejných budov byla postavena před více jak 20 lety a ani novější budovy (až na malé výjimky) nejsou řešeny s ohledem na energetickou efektivnost. V první fázi vláda počítá s projekty zaměřenými na státní a veřejné budovy škol, univerzit, nemocnic a úřadů.

Vodohospodářství, odpadní průmysl

Výroba a distribuce pitné vody – vodárny menší a střední kapacity, rozvody pitné vody, zařízení k filtrování vody na mechanickém, chemickém, UV, biologickém a jiných principech. Nedostatek vhodných zdrojů vody a nedostatečná kvalita pitné vody dodávané do veřejných vodovodů, včetně katastrofálního stavu samotných rozvodů vytváří potřebu aplikovat moderní technologie na její úpravu.

Čištění odpadních vod - čistírny menší a střední kapacity, technologie na údržbu kanalizací. Rovněž nedostatek čistíren odpadních vod způsobuje znečištění většiny povrchových zdrojů pitné vody, včetně vodních ploch vhodných k rekreaci. Otázky životního prostředí jsou vnímány zástupci mezinárodních organizací i kosovskou veřejností jako kritické, ale oficiální představitelé dosud upřednostňovali čistě ekonomické priority. Je však možné očekávat, že se postupně stanou programovými prioritami místních zastupitelstev. Výhodu budou mít firmy, které budou v Kosovu již etablované. Několik českých firem již realizovalo své environmentální projekty v oblastech západního Balkánu, včetně Kosova. Trh není v tomto sektoru nasycen. 

Doprava

Železniční doprava - rekonstrukce stávajících a stavba nových železničních tratí je součástí plánů na rozvoj konektivity zemí západního Balkánu. Prioritním projektem v Kosovu je celková rekonstrukce severojižní železniční trasy tzv. Route 10 mezi hranicí se Srbskem a Makedonií (Leshak –Fushe Kosove – Hani i Elezit) v délce cca 150 km. Uvedený projekt je zařazen mezi prioritní akce vlády a získal finanční podporu mj. EBRD.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Výroba a zpracování potravin – linky na výrobu chlazených a konzervovaných potravin (maso, uzeniny, paštiky, ovoce, zelenina, dětská výživa). Kosovo má velice nízkou produkci vlastních potravinářských výrobků, většina je dovážena, a to převážně z okolních zemí Balkánu, EU nebo Turecka. Jednou z priorit nové vlády je podpora zemědělství a potravinářského průmyslu.

  

Oborové příležitosti Kosovo

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Komentář

Strojírenský průmysl

HS 3917 Trubky a hadice z plastu

Výroba a distribuce pitné vody - vodárny menší a střední kapacity, rozvody pitné vody, zařízení k fltrování vody na mechanickém, chemickém, UV, bilogickém a jiných principech. Trh není v tomto sektoru nasycen.

HS 8414 čerpadla vývěvy kompresory

HS 8421 Odstředivky přístroje k filtrování

HS 8537 Rozvaděče panely

HS 9032 Řídící jednotky

Čistírny odpadních vod

Čištění odpadních vod - čistírny menší a střední kapacity, technologie na údržbu kanalizací. Několik českých firem již realizovalo své enviromentální projekty v oblastech západního Balkánu, včetně Kosova.

Technologie pro výstavbu a údržbu kanalizací

HS 3917 Trubky a hadice z plastu

HS 8414 čerpadla vývěvy kompresory

HS 8421 Odstředivky přístroje k filtrování

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8438 Stroje pro průmyslovou přípravu výrobu potravin

Výroba a zpracování potravin – linky na výrobu chlazených a konzervovaných potravin (maso, uzeniny, paštiky, ovoce, zelenina, dětská výživa). Jednou z prirot nové vlády je podpora zemědělství a potavinářského průmyslu.

Těžební a důlní průmysl

Těžební stroje a jejich komponenty

Výroba a servis těžebních strojů na povrchovou těžbu lignitu a hlubinou těžbu nerostů. Sektor hornictví a metalurgie byl za dob Jugoslávie jedním ze stěžejních sektorů v oblasti dnešního Kosova a působilo zde několik českých firem. Na území Kosova se nacházejí významná ložiska minerálů. Jednou z vládních priorit je obnovení těžby.

HS 4010 Pásy dopravníkové

HS 8428 Dopravníka pásové

HS 8429/8437 Těžební stroje

Energetický průmysl

Fotovoltaika

Výroba a distribuce elektrické energie. Energetický sektor je ve velice špatném stavu. Kosovo provozuje dvě hnědouhelné elektrárny, které jsou již za hranicí životnosti. Výroba el. energie je rovněž jednou z priorit vlády pro další období. Mezi priority se poprvé dostávají také obnovitelné zdroje elektrické energie.  

HS 8501 Elektrické generátory

HS 8535 Zařízení k ochraně spínání el. obvodů nad 1000V

HS 8536 Zařízení k ochraně spínání el. obvodů do 1000V

HS 8537 Rozvaděče panely rozvodné stoly

HS 8544 Kabely, vodiče

HS 9028 Elektroměry

Aktuální sektorové příležitosti pro Kosovo

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

EXPOKOS, 25.5. – 27.5. 2016, Největší veletrh v Kosovu, zaměřený především na strojírenství (průmyslové stroje a zařízení, elektronika, automatika a robotika, měřicí a analytické přístroje, kontrola kvality aj.), energetiku (konvenční a i alternativní zdroje, elektrické instalace, zařízení pro doly), stavebnictví a nemovitosti (stavební materiály, stroje a technologie, izolace, topení, instalatérská technika, dekorace aj.) a nové technologie. V minulých letech se tohoto veletrhu zúčastnilo několik českých firem, společně se zástupci CzechTrade, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Informace a přihlášky - www.ceokos.com, E-mail: ideal@ceokos.com

Veletrh vzdělávání / Education Fair Prishtina, 21.4. - 22.4. 2016, Prezentace poskytovatelů vzdělávacích služeb, komunikačních a informačních technologií, vydavatelských a mediálních služeb apod. Účast zástupců veřejných i soukromých základních, středních a vysokých škol a ministerstev školství z regionu. Informace a přihlášky - www.ceokos.com, E-mail: education@ceokos.com

 Veletrh cestovního ruchu / Tourism and Travel Fair, 21.4. - 22.4. 2016, Cestovní kanceláře a agentury, hotelnictví a pohostinství, zařízení pro turistická střediska, sportovní a lyžařská infrastruktura, výrobci sportovních a turistických potřeb, oblečení, obuvi aj. Informace a přihlášky - www.ceokos.com, E-mail: info@ceokos.com

AGROKOS - Agribusiness, Food, Drinks and Gastronomy Fair, 20.10. – 22.10. 2016, Výrobci zemědělských strojů a zařízení, technologií pro zpracování potravin, balení, chladírenských a mrazírenských zařízení, zavlažovacích systémů, hnojiv, osiv, krmiv, pesticidů, potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Společně s veletrhem Medikos - Health and Medicine, Pharmacy a ITTF - Information Technology Trade Fair - Information Technology, Telecommunication

Congress & Event Organization, Tel: +381 38 220 003, Fax: +381 38 225 092 E-mail: info@ceokos.com, web: www.ceokos.com Address: Rrustem Statovci St. No. 14, Prishtina, Kosova.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: