Koupě použitého vozu: právní rizika a jak jim předcházet

18. 5. 2015 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

motiv článku - Koupě použitého vozu: právní rizika a jak jim předcházet Automobil dnes potřebuje prakticky každý z nás. Někdo jej používá pro podnikání, někdo pro cestu do zaměstnání či na výlety s rodinou. Ne každý si však chce pořídit vůz nový. V tomto článku se budeme zabývat koupí a prodejem použitého vozu. Upozorníme, na co je třeba dát pozor a jaká práva vznikají mezi oběma stranami, tedy kupujícím a prodávajícím.

Připravili jsme dvě modelové situace. V první situaci jde o koupi použitého vozu, kdy prodávajícím je podnikatel, jehož předmětem podnikání je obchodování s ojetými vozy (autobazar). Kupující je nepodnikatel nebo podnikatel, který vůz nekupuje v rámci své podnikatelské činnosti. Ve druhé situaci jde o koupi a prodej vozu mezi dvěma osobami, z nichž ani jedna v obchodu s ojetými vozy nepodniká (typicky koupě vozu od známého, odkup služebního vozidla zaměstnancem).  

Obecně o koupi – společné znaky

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá automobil včetně příslušné dokumentace (technický průkaz) a případně příslušenství (zimní kola, střešní nosníky apod.) a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu způsobem ve smlouvě uvedeným. Vlastnické právo a nebezpečí škody na voze přechází na kupujícího okamžikem určeným ve smlouvě, zpravidla předáním vozu. Za řádné předání se považuje nejen předání vozu, ale spolu s ním i klíčů od vozu a veškeré dokumentace nutné k jeho provozu.

Kupující je zodpovědný za škodu na voze od chvíle, kdy jej od prodávajícího převezme. Některá smluvní ujednání však mohou toto pravidlo změnit. Jsou to výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě, výhrada zpětného prodeje, předkupní právo, koupě na zkoušku, výhrada lepšího kupce a cenová doložka. Některá z těchto ujednání si nyní přiblížíme.

U výhrady vlastnického práva přejde vlastnictví vozu na kupujícího až ve chvíli, kdy zaplatí celou kupní cenu vozu. Je-li smluvně ujednáno, že cena bude placena ve splátkách a až po její úplné úhradě se vůz stane vlastnictvím kupujícího, jde o využití tohoto vedlejšího ujednání. Zde nebezpečí škody přechází na kupujícího opět již převzetím, jelikož může s vozem nakládat, může s ním jezdit.

Dalším ujednáním, které se může ve smlouvě objevit, je koupě na zkoušku. Vůz se v takovém případě koupí s tím, že kupující jej bude používat a ve smluvně určené lhůtě jej schválí. Obvyklá zkušební lhůta trvá tři dny a začíná běžet ode dne odevzdání vozu. Pokud kupující ve stanovené lhůtě nevyužije svoje právo vůz neschválit, pak jeho právo zaniká a nemůže jej uplatnit. Zároveň kupující nemůže vůz neschválit v případě, že jej nemůže vrátit v původním stavu s přihlédnutím k opotřebení během zkoušení.

Tak například nabourá-li vůz, musí si jej již nechat a smlouva zůstává uzavřena. V případě, že věc neschválí, kupní smlouva se rozvazuje a prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu. Je-li sjednána výhrada lepšího kupce, má prodávající právo prodat vůz lepšímu kupci, pokud se daný kupec přihlásí v určené lhůtě. Opět je zde zákonem určená třídenní lhůta, kterou lze prodloužit, případně i zkrátit. Za lepšího kupce lze obvykle považovat třetí osobu, která za vůz nabídne vyšší částku.  

Ve smlouvě si mohou strany rovněž sjednat záruku za jakost. Tím se rozumí závazek prodávajícího, že vůz bude mít po určitou dobu obvyklé vlastnosti, tedy že bude mít vlastnosti obvyklé pro použitý vůz stejného stáří a počtu ujetých kilometrů, které lze použít jako určité vodítko celkového stavu vozu.

Záruka se nevztahuje na vady, které po předání vozu způsobila vnější událost. Pojede-li kupující po polní cestě a poškodí podvozek nebo mu třeba zvíře poškodí vedení v motoru, pak se na takové vady nebude vztahovat záruka. Vyskytne-li se vada, na kterou se záruka vztahuje, uplatní ji kupující u prodávajícího a ten je povinen ji opravit.

Modelová situace: Koupě vozu u obchodníka (autobazar)

Jde o koupi použitého vozu, kdy prodávajícím je podnikatel, jehož předmětem podnikání je obchodování s ojetými vozy (autobazar). Kupující je nepodnikatel nebo podnikatel, který vůz nekupuje v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající zpravidla kupní smlouvu předloží již předvyplněnou na standardním formuláři. To ovšem neznamená, že o podmínkách koupě nelze dále vyjednávat.

Na koupi vozu v obchodě se uplatní zvláštní pravidla spojená především se skutečností, že prodávající je podnikatel a odborník. Kupující je spotřebitel a zákon jej chrání před nekalými praktikami či ujednáními, která by jej mohla poškodit (například nelze smluvně sjednat omezení nebo vyloučení práva z vad). Při koupi použitého vozu v autobazaru přechází vlastnictví vozu na kupujícího převzetím vozu. Prodávající odpovídá za to, že vůz při převzetí nemá žádné vady, zejména:

  • má smluvně sjednané vlastnosti nebo vlastnosti obvyklé u daného vozu,
  • hodí se k účelu, ke kterému se obvykle používá, nebo ke kterému se dle prodávajícího má používat
  • vyhovuje právním předpisům, tedy je způsobilý k provozu na pozemních komunikacích.

V případě, že se do šesti měsíců od převzetí projeví vada, má se za to, že zde byla již v okamžiku koupě. Kupující má právo na to, aby byly předvedeny funkce vozu a aby byl překontrolován. Pokud prodejce deklaruje, byť jenom v reklamě, záruku nebo obdobné sdělení o tom, že vůz bude fungovat bez vad po určitou dobu, pak se jedná o záruku za jakost. Vztahují-li se k záruce specifické podmínky, musí je prodávající kupujícímu sdělit.

Kupující má právo požadovat na prodávajícím písemné potvrzení o době a podmínkách trvání záruky. Není-li vůz bez vad, může se kupující domáhat slevy z kupní ceny, opravy či výměny součásti vozu. Pokud ani jedno nebude možné, může od smlouvy odstoupit. Opakuje-li se stejná vada i po opravě nebo má-li vůz větší množství vad, a kupující jej proto nemůže řádně používat, může od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy, nebo neuplatní-li jiná práva, například na opravu, má vždy právo na slevu z kupní ceny. Jakmile kupující uplatní právo z vady, je prodávající povinen mu toto uplatnění potvrdit, stejně jako způsob, jakým byla vada odstraněna.  

Modelová situace: Koupě vozu od náhodného prodávajícího

Ve druhé situaci jde o koupi a prodej vozu mezi dvěma osobami, z nichž ani jedna v obchodu s použitými vozy nepodniká (typicky koupě vozu od známého, odkup služebního vozidla zaměstnancem). V tomto případě nemá kupující stejnou zákonnou ochranu jako při koupi od obchodníka. Uplatní se obecná pravidla občanského zákoníku, vše ostatní je vhodné uvést přímo do smlouvy.

Prodávající je vždy povinen upozornit kupujícího na vady věci, o nichž ví. Ví-li prodávající o vadě, pro kterou by si kupující vůz nekoupil (vadná převodovka, závada motoru a jakékoliv další vady, u nichž je zřejmé, že by kupující neměl o vůz zájem), a její existenci zamlčí, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy. Je však třeba vědět, že práva z vad se lze předem písemně vzdát, a proto je důležité důkladně prostudovat návrh smlouvy, je-li v písemné formě.

Vzhledem ke snaze zákonodárce upravit veškeré situace při koupi, jsou ustanovení o vadách poměrně vágní, a proto je jejich interpretace obtížná. Za vadný lze označit vůz, který neodpovídá smluvené jakosti a provedení. U použitého vozu nastává dost problematická situace. Za vady u vozu by bylo možné obecně označit jakoukoliv kvalitativní odchylku konkrétního vozu od vozů ve stejné kondici, tedy například stejného stáří, počtu ujetých kilometrů nebo vady, které se běžně u takových vozů nevyskytují.

Pokud tedy u konkrétního vozu dochází běžně po najetí určitého počtu kilometrů ke zničení spojky a prodávaný vůz je přesně v takovém stavu, pak za vadu zřejmě nebude možné považovat skutečnost, že ve voze i po kratší době používání přestane fungovat spojka. Jde ovšem pouze o teoretický příklad a případy se mohou individuálně lišit. Soudní rozhodnutí časem nastaví měřítka a hranice toho, co ještě vadou je a co nikoli.

Pro úplnost dodejme, že za vadu vozu jako takového se považují i vady v dokladech od vozu. Kupující je povinen si vůz podle svých možností prohlédnout co nejdříve po předání a poté, co se přesvědčí o vlastnostech vozu. Kupující totiž nemá právo uplatnit u prodávajícího vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To ovšem neplatí u vad, o kterých prodávající výslovně prohlásil, že je vůz nemá. Kupující by si tedy ve vlastním zájmu měl vůz prohlédnout před uzavřením samotné kupní smlouvy, jinak nebude moci uplatnit vady.

Prodávající odpovídá za vady, které má vůz k okamžiku předání, a to i kdyby se projevily později. Pokud se vyskytne vada, která je podstatným porušením smlouvy (například vada motoru), má kupující dle občanského zákoníku právo:

  • na opravu vozu;
  • slevu z kupní ceny;
  • dodání jiného vozu bez vad (což v daném případě není pravděpodobné);
  • nebo na odstoupení od smlouvy.

Kupující musí prodávajícímu sdělit, které právo chce využít, a to bez zbytečného odkladu. Tedy ne například po měsíci od zjištění vady. Pokud vada spočívá v nepodstatném porušení smlouvy (například nefunkční elektrické otevírání oken), má kupující právo:

  • na odstranění vady nebo
  • na slevu z kupní ceny.

Ve smlouvě je vhodné uvést informace o stavu a historii vozidla. Například zda vozidlo bylo bourané a k jakému poškození v té souvislosti došlo (jinak bude kupující vnímat poškození karoserie a poškození motoru). Vhodné je i prohlášení prodávajícího, že stav tachometru odpovídá skutečně najetým kilometrům. Pokud by se následně prokázal opak, může kupující požadovat například slevu z kupní ceny.

Závěr

Při koupi použitého vozu lze doporučit pečlivé prostudování kupní smlouvy. Především je třeba se zaměřit na části, v nichž se uvádějí vady a práva z vad. Nebojte se sdělit protistraně, že s navrženou smlouvou nesouhlasíte, a požadujte uzavření smlouvy, která vám vyhovuje. Vůz vždy důkladně prohlédněte. Při koupi vozu v obchodě můžete požadovat prohlídku odborníkem. Při běžné koupi jej nechte odborníkem prohlédnout ideálně před převzetím, jinak ihned po převzetí.

Při výskytu vady kontaktujte prodávajícího, jakmile vadu zjistíte. Poctivého prodejce poznáte již podle způsobu jednání se zákazníkem. Koupě bez písemné smlouvy a platba v hotovosti jsou známkou rizikovosti obchodu.

Převzato z časopisu KOMORA.cz, vydávaném Hospodářskou komorou České republiky. Autor: Markéta Schormová, Samuel Král, HK ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek