Které smlouvy aktualizovat?

26. 3. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Na které smlouvy je třeba si dát pozor a nechat je co nejdříve předělat, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku? Hana B., Praha

V prvé řadě je třeba uvést, že ust. § 3028 odst. 3 nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) zakotvuje pravidlo, že práva a povinnosti ze smluv uzavřených podle dosavadních předpisů (tj. předpisů účinných do 31. 12. 2013), včetně práv a povinností plynoucích z porušení takových smluv (i když k porušení dojde v době po 1. 1. 2014), se řídí podle dosavadních právních předpisů. Platnosti smluv uzavřených před účinností NOZ se tedy rekodifikace ve většině případů nedotkne, a proto nebude výslovně nezbytné tyto smlouvy měnit či nahrazovat.

Pro některé smluvní typy však ust. § 3074 stanovuje výjimku, dle které se na takovou smlouvu aplikuje NOZ od okamžiku jeho účinnosti, tedy od 1. 1. 2014, bez ohledu na to, zda byla uzavřena před tímto datem. Takovou výjimkou je především smlouva o nájmu (nejde-li o nájem movité věci nebo o pacht). Vzhledem k systematice NOZ se tato výjimka vztahuje jak na nájmy bytů, tak i na nájmy nebytových prostor, které již nadále nebudou upraveny v samostatném předpise, jako tomu bylo dosud.

Ani tyto smlouvy však nebude nutné vždy nahrazovat. Pouze ta konkrétní smluvní ujednání, která budou odporovat donucující (kogentní) úpravě v NOZ, nebude možné aplikovat. Příkladem může být ust. § 2239, dle něhož se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci bytu povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

Další podstatnou novinkou je například ust. § 2314 NOZ, tj. zavedení institutu námitek v případech, kdy nájemce nesouhlasí s výpovědí nájmu, kterou od pronajímatele obdržel. Opomine-li nájemce takovou námitku vznést ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výpovědi, zanikne jeho právo domáhat se přezkumu oprávněnosti výpovědi u soudu. S ohledem na výše uvedené tedy jde o pravidlo, které bude platit i pro nájmy uzavřené před 1. 1. 2014. I vzhledem k tomu, že se nájemce ve své dosavadní nájemní smlouvě o žádném takovém svém právu, respektive povinnosti nedočte, ukládá ust. § 2286 NOZ pronajímateli povinnost, aby pod sankcí neplatnosti jeho výpovědi poučil nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem.

NOZ rovněž přináší výrazné změny v možnosti uzavření některých smluvních ujednání, která dosud nepřipadala v úvahu, tedy rozšiřuje smluvní volnost stran. Dle NOZ je tak například možné - za splnění dalších zákonných podmínek - sjednat v případě zástavní smlouvy právo zástavního věřitele na zpeněžení zástavy i jinými způsoby nežli pouze nedobrovolnou veřejnou dražbou či soudním prodejem zástavy. Bude-li zástavní věřitel postupovat při prodeji s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu zástavního dlužníka tak, aby zástavu prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase, potom může díky takovému smluvnímu ujednání dosáhnout uspokojení své zástavou zajištěné pohledávky rychleji a efektivněji.

Výše uvedené změny a jejich příklady jsou pouhým zlomkem všech odlišností, které s sebou NOZ přináší. Proto v případech, kdy nejde o zcela běžnou záležitost, lze vždy doporučit konzultaci s advokátem o důsledcích aplikace, vyloučení či modifikace konkrétních ustanovení NOZ na stávající či v budoucnu uzavírané smlouvy.

Mgr. Jakub Hrubý, advokát Pardubice

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek