Kuba: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR - Kuba

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz z ČR

54 374

39 330

25 211

24 730

36 133

Dovoz do ČR

4 295

4 345

5 239

12 973

5 415

Obrat

58 669

43 675

30 450

37 703

41 548

Saldo

50 079

34 985

19 972

11 757

30 718

Údaje jsou v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz do ČR za rok 2015:

Rum, tabákové výrobky, léčiva, káva, kakao, ryby, korýši a měkkýši, kožedělné výrobky, výrobky ze dřeva, textilní výrobky.

Vývoz z ČR za rok 2015:

Obiloviny a obilné výrobky, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, mléčné výrobky, motocykly, výrobky z pryže, průmyslová zařízení, farmaceutika, hnojiva.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti pohostinství a turistiky.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné podniky na Kubě neexistují.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled bilaterálních dohod:

 • Hospodářská smlouva mezi Československou republikou a Republikou Kuba (Havana, 10. června 1960)
 • Dodatkový protokol k Hospodářské smlouvě mezi ČSR a Republikou Kuba ze dne 10. června 1960 (Praha, 28. října 1960)
 • Rámcové ujednání mezi vládou ČSSR a vládou Republiky Kuba o zásadách  hospodářské spolupráce (Praha, 22. prosince 1960)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 4. března 1961)
 • Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky (Praha, 5. dubna 1961)
 • Ujednání o poštovní službě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 24. listopadu 1961)
 • Ujednání o telekomunikační službě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 24. listopadu 1961)
 • Dohoda o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky (Praha, 3. června 1964)
 • Ujednání mezi ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství ČSSR a ministerstvem - Národním ústavem pro pozemkovou reformu Kubánské republiky o dovozu a vývozu zvířat, výrobků a surovin živočišného původu a předmětů, které mohou být zdrojem nákazy (Praha, 3. června 1964)
 • Dohoda sjednaná výměnou nót o vzájemném bezplatném léčení pracovníků velvyslanectví ČSSR a velvyslanectví Kubánské republiky (Havana, 2. listopadu 1964)
 • Dohoda o zřízení Československo-kubánského výboru pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci (Havana, 13. října 1965)
 • Všeobecné podmínky pro vědecko-technickou spolupráci mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana, 13. října 1965)
 • Dohoda o poskytnutí úvěru na dodávky dodatků k investičním celkům ve znění výměny nót z 27. října a 7. listopadu 1967 a 16. a 29. února 1968 (Havana, 13. října 1968)
 • Dohoda o úpravě některých závazků a o úlevách v platbách mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 19. dubna 1971)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a Revoluční vládou Kubánské republiky o poskytnutí  úvěru (Praha, 5. ledna 1973)
 • Konzulární úmluva mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana, 7. dubna 1973)
 • Dohoda mezi Federálním ministerstvem dopravy ČSSR a Ministerstvem dopravy Kubánské republiky o přímé vědecko - technické spolupráci (Praha, 17. prosince 1973)
 • Protokol o plnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států RVHP (VDP RVHP 1968/1975 /ČSSR-Kuba/) (Praha, 8. října 1975)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o úpravě provádění neobchodních platů (Praha, 4. června 1976)
 • Platební dohoda mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 27. září 1976)
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvy zdravotnictví ČSSR a Kubánské republiky (Varadero, 12. února 1977)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru (Havana, 5. listopadu 1977)
 • Smlouva o obchodu a plavbě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana, 5. listopadu 1977)
 • Protokol o prodloužení platnosti Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru (Havana, 5. listopadu 1977)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Havana, 12. prosince 1977)
 • Ujednání mezi Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí ČSSR a Státním výborem pro práci a sociální zabezpečení Kubánské republiky o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích (Praha, 5. května 1978)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kub. republiky o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích (Praha, 5. května 1978)
 • Protokol mezi Federálním ministerstvem financí ČSSR a Státním výborem pro finance Kubánské republiky o transferu úspor z mezd kubánských občanů, kteří jsou dočasně zaměstnáni a odborně připravováni v čs. organizacích.
 • Protokol mezi FMZV ČSSR a MZV Kubánské republiky o vzájemném osvobození velvyslanectví ČSSR v Havaně a velvyslanectví Kubánské republiky v Praze od poplatků za nájemné za nemovitosti odevzdané do užívání oběma velvyslanectvím (Havana, 3. října 1979)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a ostatní strojírenské výrobky dodávané z ČSSR do Kubánské republiky (Praha, 9. listopadu 1979)
 • Smlouva mezi ČSSR a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Praha, 18. dubna 1980)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kub. republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Kubánské republiky (Havana, 31. května 1980)
 • Ujednání o celních úlevách pro občany ČSSR a Kubánské republiky, kteří pracují nebo studují na území druhého státu (Havana, 26. června 1980)
 • Protokol o metodice určování průměrných světových cen v obchodě mezi organizacemi zahraničního obchodu ČSSR a Kubánské republiky (Havana, 13. září 1980)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice (Sofie, 4. července 1981)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při těžbě a úpravě chromových rud (Praha, 21. října 1981)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na investiční akce v rámci hospodářské spolupráce na období 1981 – 85 (Praha, 15. ledna 1982)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při rozvoji  vědy a techniky do r. 1990 (Praha, 29. ledna 1982)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při výstavbě nových kapacit na výrobu niklokobaltové produkce v Kubánské republice (Moskva, 27. května 1982)
 • Protokol mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěru poskytnutého Dohodou ze dne 5. listopadu 1977 (Havana, 25. listopadu 1982)
 • Protokol o změně Dohody o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích ze dne 5. května 1978 (Praha, 8. prosince 1982)
 • Protokol o změně Ujednání mezi Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí ČSSR a Státním výborem pro práci a sociální zabezpečení Kubánské republiky o dočasném  zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích  (Praha, 8. prosince 1982)
 • Protokol o Dohodě o úpravě provádění neobchodních platů (Havana, 29. března 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodatečné dodávky a technickou pomoc pro výstavbu tří energetických jednotek po 125 MW (Havana, 30. dubna 1984)
 • Dohoda mezi Státní komisí pro vědecko-technický a investiční rozvoj ČSSR a Státním výborem pro normalizaci Rady ministrů Kubánské republiky o uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel (Berlín, 15. července 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí finančního  úvěru (Praha, 25. ledna 1985)
 • Dohoda o změně a doplnění Dohody o spolupráci při intenzifikaci geologicko- průzkumných prací na území Kubánské republiky ze dne 31. května 1980 (Praha, 17. dubna 1987)
 • Dohoda  mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na období 1986 - 90 (Praha, 14. května 1987)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o odložení splátek na státní úvěry (Praha, 14. května 1987)
 • Protokol mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěrů (Praha, 14. května 1987)
 • Protokol k dvoustranné dohodě o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice, podepsané v Sofii 4. července 1981 (Havana, 2. listopadu 1987)
 • Dohoda mezi Federálním ministerstvem financí ČSSR a Státním výborem pro finance Kubánské republiky o vzájemném provádění převodů peněžních prostředků občanů obou zemí (Havana, 11. prosince 1987)
 • Protokol o změně Ujednání o celních úlevách pro občany ČSSR a Kub. republiky, kteří pracují nebo studují na území druhého státu, podepsaného v Havaně 26. června 1980 (Praha, 19. března 1988)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o činnosti Domů kultury v Praze a v Havaně (Havana, 14. června 1988)
 • Dlouhodobý program hospodářské a vědecko-technické spolupráce a socialistické integrace mezi ČSSR a Kubánskou republikou do r. 2000 (Praha, 5. července 1988)
 • Dodatkový protokol  k Dohodě o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na období 1986 - 90 (Praha, 8. července 1988)
 • Protokol o změně Dohody o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích ze dne 8. prosince 1982 (Praha, 18. listopadu 1988)
 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou ČSFR a vládou Kubánské republiky pro držitele platných cestovních dokladů sjednané výměnou nót 3. a 29. dubna 1992 (Praha, 29. dubna 1992)
 • Dohoda o obchodně - ekonomické spolupráci mezi ČR a Kubou (Dne 10. prosince 1996 v Singapuru)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2015 neposkytovala ČR Kubánské republice žádnou rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: