Lesotho: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

5. 6. 2017

Před realizací spolupráce je v lesothských podmínkách nezbytný osobní kontakt v rámci návštěvy, nejlépe reciproční (tzn. nejméně jedno setkání ve Lesothu a jedno setkání v ČR).

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Zahájení podnikání nebo otevření společnosti v Lesothu trvá v průměru 40 dnů. Postup při registraci společnosti lze nalézt v databázi Světové banky a zahrnuje: 
    1. Najmutí registrovaného advokáta, který připravuje veškeré dokumenty a zaregistruje sídlo společnosti na Deeds úřadu.
    2. Nájemní smlouva vč. zaplaceného kolkovného;
    3. Provedená inspekce veřejného zdraví inspektorem městské rady;
    4. Žádost ovýrobní nebo obchodní licenci a registrace na daně na ministerstvu průmyslu a obchodu;
    5. Otevření bankovního účtu a úhrada požadovaného počátečního kapitálu v bance.
    6. Uzavřené pojištění;
    7. Žádost o poštovní adresu (P.O.Box).

 

Na ministerstvu průmyslu a obchodu Lesotha bylo zřízeno kontaktní místo, tzv. One-stop Business Facilitation Centre s kontaktními údaji:

tel: +266 2231 0893 (Po-Pá 8.00-16.30) email: enquiries@lesothotradeportal.org.ls

 

 

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zákoník práce z roku 1992 vyžaduje, aby každý zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nemající statut lesothského občana disponoval pracovním povolením. Pracovní povolení vydává komisař, který musí být přesvědčen, že pro tuto práci není dostatečně kvalifikován lesothský občan. Maximální doba trvání pracovního povolení činí 2 roky.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Výskyt zdravotnických zařízení v Lesothu je omezený. Kvalitní zdravotní služba je k dispozici v jihoafrickém Bloemfonteinu - cca 140 km západně od Maseru. V Lesothu neexistuje žádná spolehlivá záchranná služba. Před cestou se doporučuje uzavřít vhodné cestovní pojištění na úhradu případných léčebných výloh.

Mnohé léky nejsou v Lesothu k dispozici. Cestující do Lesotha by s sebou měli mít dostatečnou zásobu potřebných léků a/nebo léků na lékařský předpis, a to spolu s kopiemi těchto předpisů. Lesotho je místem s vysokým výskytem HIV/AIDS - v současné době je odhadováno, že touto nemocí je postiženo více než 30 % dospělé populace.

Nemocnice: Queen Elizabeth II Hospital, ulice Kingsway; soukromá nemocnice Maseru Private Hospital, ul. Thetsane Road (tel.: 2231 3260)

Lékárny: MHS Pharmacy, LNDC nákupní centrum, ulice Kingsway (tel.: 2232 5189)

Tísňové volání:  (266) 5888-1010

Policie (Maseru - ulice: Constitution Rd.): tel.: 2231 7262

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Ochrana domácího trhu je primárně zajišťována celními sazbami. Dovoz zboží ze zemí mimo Celní unii SACU (Southern African Customs Union - Botswana, JAR, Lesotho, Namibie, Svazijsko) podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff“), který se vybírá v rámci celé unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly. Také řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např. Lesotha. Od roku 2003 se uplatňuje při dovozu daň z přidané hodnoty 14 %. S ohledem na SACU musí Lesotho uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření uplatňovaná JAR. Dovozci musí být registrováni u Ministerstva obchodu a průmyslu a marketingu Lesotha, aby mohli žádat o dovozní povolení. Všechny dovozy mimo země SACU musí mít dovozní povolení. Bližší informace na webu ministerstva průmyslu a obchodu: www.obfc.org.ls

 

 

 

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahájení podnikání nebo otevření společnosti v Lesothu trvá v průměru 40 dnů. Postup při registraci společnosti lze nalézt v databázi Světové banky a zahrnuje: 

    1. Najmutí registrovaného advokáta, který připravuje veškeré dokumenty a zaregistruje sídlo společnosti na Deeds úřadu.
    2. Nájemní smlouva vč. zaplaceného kolkovného;
    3. Provedená inspekce veřejného zdraví inspektorem městské rady;
    4. Žádost ovýrobní nebo obchodní licenci a registrace na daně na ministerstvu průmyslu a obchodu;
    5. Otevření bankovního účtu a úhrada požadovaného počátečního kapitálu v bance.
    6. Uzavřené pojištění;
    7. Žádost o poštovní adresu (P.O.Box).

 

Na ministerstvu průmyslu a obchodu Lesotha bylo zřízeno kontaktní místo, tzv. One-stop facilitation Business Centre, kontaktní údaje: 

One-Stop Business Facilitation Centre
Ministry of Trade and Industry
First floor LNDC Phase II
Kingsway Maseru

tel: +266 2231 0893, (+266) 22326647

www.obfc.org.ls,

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obvyklá je propagace v HSP, zejména v tisku. Propagaci na místě nelze provádět bez materiálů v angličtině. V tomto oboru působí v Lesothu několik specializovaných firem, které jsou schopny poskytovat servis na přijatelné úrovni.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví se řídí zákonem o průmyslovém vlastnictví a autorským zákonem z roku 1989. Zákon chrání patenty, průmyslové vzory, ochranné známky a poskytuje ochranu autorským právům. Patenty jsou v Lesothu vydávány jen zřídka. Země respektuje mezinárodní zákony o duševním vlastnictví a je členem Světové organizace duševního vlastnictví a Africké organizace duševního vlastnictví. Právní úprava týkající se problematiky ochranných známek je na relativně dobré úrovni.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů Ministerstva financí a rozvojového plánování. Tendry bývají zveřejňovány v tisku. Termíny pro podávání nabídek jsou však obvykle velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce. Tendry probíhají především v oblastech:

  • modernizace energetiky a diverzifikace energetických zdrojů
  • podpora investic
  • rozvoj turistiky
  • modernizace dopravní infrastruktury
  • regionální spolupráce

Zajímavou možnost může představovat účast firem ve výběrových řízeních na projekty rozvojové spolupráce, jež jsou organizovány a hrazeny prostřednictvím Evropské komise, informace jsou zveřejňovány na webu ministerstva financí Lesotha: http://www.finance.gov.ls/

 

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obchodní etika je na dobré úrovni. V rámci afrického regionu je Lesotho hodnoceno jako země s menšími riziky. Obvyklá platební podmínka, zejména při prvních dodávkách novým partnerům, je neodvolatelný akreditiv otevřený u renomované banky. Z této platební podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům. Platební styk se uskutečňuje ve volně směnitelných měnách (USD, EUR). Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Lesothu, je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k dlouholeté politické a hlavně ekonomické závislosti je prostředí i jednání dosti podobné JAR. Právní systém je také velmi blízký systému JAR. Korupce je značně nižší než v sousední Jihoafrické republice především z důvodu celkově nízké příjmové úrovně. Základním předpokladem vzniku obchodního vztahu je navázání osobního kontaktu. Úředním a v obchodním styku běžně používaným jazykem je angličtina.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza: situace kolem vízového režimu uplatňovaného lesothskými úřady pro občany ČR není zcela jasná, viz shrnutí na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/lesotho/cestovani/visa.html

Pokud jde o takový typ cesty, pro kterou je potřebné vízum, je nutno o ně požádat na Velvyslanectví Lesothského království v Římě.

V Lesothu se nevyskytuje malárie.

Bezpečnostní situace: Kriminalita je o něco nižší než v JAR, i když i v Lesothu je nutno věnovat zvýšenou pozornost této problematice. Občané ČR by měly zůstat ostražití po celou dobu jejich pobytu v Lesothu. Lesotho je pro cestovatele relativně bezpečnou zemí, nicméně ve větších městech (Maseru, Maputsoe, Butha-Buthe) jsou cizinci často cílenými objekty loupeží, přepadení, sexuálních zneužití či jiných ozbrojených nebo neozbrojených konfrontací. Neexistují žádné náznaky, že by čeští občané byli ohrožováni z důvodu jejich státní příslušnosti. Lesothská policie zaznamenala v posledních měsících nárůst počtu přepadení ozbrojenými skupinami a falešných policejních kontrol.

V Lesothu je vysoká míra nezaměstnanosti, která je navíc ztížena návratem velkého počtu nezaměstnaných horníků z Jihoafrické republiky; dále dopady sociálních otřesů v důsledku vysokého výskytu HIV/AIDS, infekcí apod. Tato skutečnost přispívá k rostoucímu počtu hlášených trestných činů, ke kterým dochází především v hlavním městě Maseru, ale mohou nastat i jinde v Lesothu. K trestným činům dochází zejména v oblíbených restauracích, pěších zónách, na špatně osvětlených silnicích, a na dalších místech, kde je zvýšený výskyt cizinců. Častými objekty trestných činů byli zahraniční diplomaté, dobrovolní pracovníci a zaměstnanci nevládních organizací.

Platební styk: Doporučuje se větší částky peněz a dokumenty ponechávat v bezpečnostních schránkách v hotelu apod. Není omezeno množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty, šeky, cestovní šeky). V Lesothu jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak dává se přednost placení v místní měně nebo v jihoafrických randech (legální platidlo vzhledem k měnové unii). Výměnu valut na Maloti je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách, protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech.

Časový posun: Lesotha je +2 hod oproti GMT, + 1 hod oproti středoevropskému času (zimnímu). Všeobecně se hovoří anglicky.

Doprava: Lesotho má poměrně dobrou síť asfaltových silnic, v horských oblastech prašné cesty. Motorová vozidla jezdí vlevo. Cestování v Lesothu je nejlépe provést skrze osobní automobil. V Lesothu je možné zapůjčení automobilů různých parametrů. Pronájem automobilů, který byl uskutečněn v sousedící Jihoafrické republice, musí být pro užití v Lesothu opatřen písemným povolením autopůjčovny a dokladem o připojištění. Přestože přeprava autobusy a veřejnými taxi službami v Lesothu existuje, chronické přetížení v kombinaci s nedostatečnou údržbou vozidel a nedostatek  vyškolených řidičů, nejsou příliš bezpečné. Některé soukromé taxi služby naleznete v hlavním městě, nicméně doporučujeme vyhnout se taxi službám používajících ke své činnosti minibusy. V zemi není žádná osobní železniční doprava.

Voda: Voda z kohoutku je všeobecně pitná, nicméně nelze spolehlivě doporučit její užití. Není doporučováno pít vodu z místních řek a potokoů před jejím vyčištěním.

Mezinárodní provolba Lesotha je: +266 (při volání z Jihoafrické republiky, je nutné vytočit 09266)

Roční teploty: Zima (od května do července) se vyznačuje tím, že na horách sněží a občas zasněží i v nížinách. To oceňují zejména lyžaři. Dny jsou teplé a jasné, noci extrémně chladné. Jaro (srpen - říjen) je považováno za nejhezčí období. Vzhledem k vysoké nadmořské výšce je v létě (listopad - leden) příjemně - mezi 18 až 30 st. Celsia.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: