Lesotho: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Před realizací spolupráce je však v lesothských podmínkách nezbytný osobní kontakt v rámci návštěvy, nejlépe reciproční (tzn. nejméně jedno setkání ve Lesothu a jedno setkání v ČR).

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Světová banka odhaduje, že zhruba 35 % lesothské pracovní síly je nezaměstnané. Dalších 50 % je zcela nebo částečně zaměstnanána v JAR. Asi 86 % populace tvoří venkovští farmáři a pastevci. Mnoho vesnic není napojeno na silniční síť. Méně než 10% obyvatel pracuje ve službách a maloobchodu.

Lesothský zákoník práce z roku 1992 upravuje podmínky zaměstnanosti, zdraví pracovníků, bezpečnosti a blahobytu. V roce 2004 byl novelizován a došlo k zakotvení HIV/AIDS politiky na pracovišti. Odborové organizace jsou v Lesothu povoleny. Minimální mzdy jsoukaždoročně stanoveny ministerstvem práce a zaměstnanosti s doporučením poradního mzdového výboru. Z důvodu udržení konkurenceschopnosti je stanovování minimální mzdy velice citlivé v oblasti textilního a oděvního průmyslu.

Zákoník práce z roku 1992 vyžaduje, aby každý zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nemající statut lesothského občana disponoval pracovním povolením. Pracovní povolení vydává komisař, který musí být přesvědčen, že pro tuto práci není dostatečně kvalifikován lesothský občan. Maximální doba trvání pracovního povolení činí 2 roky.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahájení podnikání nebo otevření společnosti v Lesothu trvalo v průměru 40 dnů. Postup při registraci společnosti lze nalézt v databázi Světové banky a zahrnuje: 

    1. Najmutí registrovaného advokáta, který připravuje veškeré dokumenty a zaregistruje sídlo společnosti na Deeds úřadu.
    2. Nájemní smlouva vč. zaplaceného kolkovného;
    3. Provedená inspekce veřejného zdraví inspektorem městské rady;
    4. Žádost ovýrobní nebo obchodní licenci a registrace na daně na ministerstvu průmyslu a obchodu;
    5. Otevření bankovního účtu a úhrada požadovaného počátečního kapitálu v bance.
    6. Uzavřené pojištění;
    7. Žádost o poštovní adresu (P.O.Box).

Na minsterstvu průmyslu a obchodu Lesotha bylo zřízeno kontaktní místo, tzv. one-stop shop s kontaktními telefonními čísly: +266/223 10893, +266/223 266 47, e-mail kontaktní osoby: khitsanet@gmail.com

 

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Obvyklá je propagace v HSP, zejména v tisku. Propagaci na místě nelze provádět bez materiálů v angličtině. V tomto oboru působí v Lesothu několik specializovaných firem, které jsou schopny poskytovat servis na celkem dobré úrovni.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Lesothu, je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů Ministerstva financí a rozvojového plánování. Tendry bývají zveřejňovány  v tisku. Termíny pro podávání nabídek jsou však velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Obchodní etika je na dobré úrovni. V rámci afrického regionu je Lesotho hodnoceno jako země s menšími riziky. Obvyklá platební podmínka, zejména při prvních dodávkách novým partnerům, je neodvolatelný akreditiv otevřený u renomované banky.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Lesotho respektuje mezinárodní zákony o duševním vlastnictví a je členem Světové organizace duševního vlastnictví a Africké organizace duševního vlastnictví. Patenty jsou v Lesothu vydávány jen zřídka. Právní úprava týkající se problematiky ochranných známek je na celkem dobré úrovni.

Ochrana duševního vlastnictví se řídí zákonem o průmyslovém vlastnictví a autorským zákonem z roku 1989. Zákon chrání patenty, průmyslové vzory, ochranné známky a poskytuje ochranu autorským právům.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební styk se uskutečňuje ve volně směnitelných měnách (USD, EUR). V případě nového obchodního kontaktu se doporučuje užívat neodvolatelný akreditiv. Z této platební podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Převážná většina veletrhů  a konferencí s regionálním významem se koná v sousední JAR a účastní se jich  i lesothská podnikatelská sféra.  Pro přehled aktuálních akcí navštivte prosím STI JAR, kap. 8.10

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: