Libanon: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Bejrút (Libanon)

 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemné obchodní výměně ČR a Libanonu jasně dominuje český vývoz. Po r. 2015, kdy český vývoz dosáhl nejnižší hodnoty za posledních pět let, se v r. 2016 opět vrací k trendovým hodnotám; historický rekord exportu z r. 2012 však pokořen nebyl. Relativně vyšší dolarové hodnoty libanonského vývozu v r. 2016 lze vysvětlit zdražením exportu vlivem růstu cen zlata a drahých kovů a silným americkým dolarem.

  2012 2013 2014 2015 2016
Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Libanonem, 2012-2016 (v mil. USD)
Vývoz z ČR 74,5 62,4 73,9 54,1 67,5
Dovoz do ČR 2,0 2,5 2,9 2,5 3,7
Obrat 76,5 64,9 76,8 56,6 71,2
Bilance +72,5 +59,9 +71,0 +51,6 +63,8

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Pozn.: Zajímavým aspektem vzájemné obchodní výměny s Libanonem je skutečnost, že obchod velmi často uskutečňují firmy z ČR, které jsou plně nebo částečně kapitálově ovládané libanonskými obchodníky a podnikateli žijícími v ČR nebo v Evropě. Uvedené se týká zejm. vývozu potravin a skla.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Libanonu dle nomenklatury HS(4) a HS(6) - mléko, smetana, sýry, tvaroh, sklo (stolní, domácenské a kuchyňské), stroje automaticky zpracovávající data (snímače), telefonní přístroje, součástky pro přístroje pro přijímání a vysílání hlasu a dat, rozvaděče, rozvody elektřiny nad 1000V, hygienické vložky, tampony, pleny, stroje k plnění a uzavírání obalů, stroje k sycení obalů CO2, tříkolky, koloběžky, kočárky aj. 

Komoditní struktura českého vývozu do Libanonu v letech 2015 a 2016 (nomenklatura HS2)
Kód zboží

Název kategorie

2015 (tis. USD)

2016 (tis. USD) 

84

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

15 082

14 270 

04

Mléko, vejce, med, výr. jedlé živoč. původu

14 892

13 220

85

Přístroje pro el. záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu

2 993

9 734

70

Sklo a výrobky skleněné

5 239

3 747

90

Přístroje optické, fotografické a kinematografické

1 708

1 920

19

Přípravky z obilí, mouky, škroby mléka pečivo 

2 224

1 739

17

Cukr a cukrovinky

1 303

1 633

69

Výrobky keramické

1 147

1 219

39

Plasty a výrobky z nich

1 103

1 063

94

Nábytek, lůžkoviny, svítidla, stavby montované

1 028

1 040

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Hlavní položky libanonského vývozu do České republiky dle nomenklatury HS(4) a HS(6) - hygienické potřeby (vložky, tampony, pleny), úlomky drahých kovů, kosmetická líčidla a péče o pokožku, nezpracovaný tabák, čerstvé vinné hrozny, datle, sušené meruňky, oříšky (mandle, pistácie, lískové, kešu), přípravky pro omáčky, koření a kořenité směsi, kaučuk (přírodní a syntetický), čipové karty, dalekohledy, periskopy.

Komoditní struktura libanonského vývozu do ČR v letech 2015 a 2016 (nomenklatura HS2)

Kód zboží

Název kategorie

2015 (tis. USD)

2016 (tis. USD) 

71

Perly, drahokamy, drahé kovy, bižuterie

1 067

735

24

Tabák, náhražky tabákové

304

208

61

Oděvy, doplňky oděvní, pletené, háčkované

41

100

21

Přípravky potravinové, různé

85

94

40

Kaučuk a výrobky z něj

-

94

84

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

399

82

30

Výrobky farmaceutické

-

76

05

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené

95

71

85

Přístr. pro el. záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu

88

66

20

Přípravky ze zeleniny, ovoce a ořechů

60

48

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Podrobné statistiky lze získat na webové stránce http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu nedisponuje informacemi o realizované výměně služeb mezi Libanonem a ČR.

Pozn.: Hlavní položkou byly v minulosti dopravní (letecké) služby a služby související s cestovním ruchem (ČR je tradičně populární lázeňskou destinací zámožnější libanonské klientely; hl. libanonskou společností podnikající v této oblasti je Transas/Kaysas). V r. 2012 ČSA zrušily přímou linku na trase Praha - Bejrút, od té doby bývá tento spoj obnovován pouze jako sezónní v letních měsících (v r. 2017 to bude mezi 31. 5. a 15. 10.).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Z českých firem exportujících do Libanonu byly v posledním období nejaktivnější:

 • Škoda Auto, a.s. (Mladá Boleslav)
 • Jihočeské mlékárny, a.s. (České Budějovice)
 • Mlékárna Hlinsko, a.s. (Hlinsko)
 • Madeta, a.s. (České Budějovice)
 • Lacrum, s.r.o. (Velké Meziříčí)
 • JUTA, a.s. (Dvůr Králové nad Labem)
 • ZPA Smart Energy, a.s. (Trutnov)
 • Přerovské kotlárny Vlček, s.r.o. (Přerov)
 • Crystalex CZ, s.r.o. (Praha)
 • Preciosa, a.s. (Jablonec n. Nisou)
 • Jablonex, a.s. (Jablonec n. Nisou)
 • Milkpol, a.s. (Praha)
 • Linet, s.r.o. (Slaný)
 • Astrom, s.r.o. (Praha)

Aktivní partneři českých firem v Libanonu:

 • Éts. F.A. Kettaneh
 • S.T.C.I.  (Société Tabbara)
 • DYAR
 • Transas/KaySas
 • DEALTRADE Group
 • Benta Trading Co.
 • Crystalex Hazime Trading Co.
 • La Porcelaines.a.l.
 • Hamid Group
 • MYBEL Export - Import, Beirut
 • Fa Pierre SAYEGH
 • Halona Middle East
 • ZAYAT Home Style
 • HOSPI FOODS

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Libanonem existují následující dohody:

 • Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Bejrút 1996)
 • Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky (Bejrút 1994, č.178/1996 Sb.); ke dni vstupu ČR do EU 1.5.2004 došlo k vypovězení, bilaterální obchodní relace se v současnosti řídí pravidly obsaženými v Asociační dohodě mezi EU a Libanonem (podepsané v létě 2002), zejména jejím Obchodním protokolem (tzv. Interim Agreement), který vstoupil v platnost 1.3.2003
 • Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 1997)
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bejrút, 19. 9. 1997) a Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 19. září 1997 v Bejrútu (Pozn. Protokol byl podepsán dne 20. března 2010 v Bejrútu. Ratifikační proces byl v ČR ukončen v únoru 2011, což bylo libanonské straně následně notifikováno. Do dnešního dne nebyl ratifikační proces na libanonské straně ukončen, Protokol tedy dosud nevstoupil v platnost);
 • Dohoda o spolupráci v civilním letectví (Bejrút 2003): aktualizace smlouvy z r. 1961
 • Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy (Bejrút 2004). Prováděcí dokumenty ke kulturní dohodě sjednány nejsou, přes doporučení MZV gestorská ministerstva školství a kultury ČR z rozpočtových důvodů nemohou garantovat naplnění těchto protokolů, a proto jejich podpis odkládají.
 • Dohoda o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a libanonskou Federací obchodních, průmyslových a zemědělských komor (květen 2004; v návaznosti na tuto dohodu došlo na podzim roku 2005 k vytvoření Smíšeného česko-libanonského výboru obou komor; jako hlavní oblasti společného obchodního zájmu byly vytipovány ICT, elektronika, potraviny, elektrické přístroje, chemické výrobky, stroje k opracování dřeva, nábytek a potravinářské a balicí stroje).
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Praha, 24. 2. 2006).

Kromě uvedených bilaterálních mezinárodních smluv existují ještě následující dohody mezi hospodářskými subjekty obou zemí:

 • Memorandum o porozumění mezi Asociací libanonských průmyslníků a Svazem průmyslu a dopravy ČR (duben 2003)
 • Memorandum o porozumění mezi libanonskou investiční agenturou IDAL a Czech Investem (duben 2003)
 • Dohody o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a libanonskou Federací obchodních, průmyslových a zemědělských komor (květen 2004). V návaznosti na tuto dohodu došlo na podzim roku 2005 k vytvoření Smíšeného česko-libanonského výboru obou komor; jako hlavní oblasti společného obchodního zájmu byly vyčleněny ICT, elektronika, potraviny, elektrické přístroje, chemické výrobky, stroje k opracování dřeva, nábytek a potravinářské a balicí stroje.
 • Společné prohlášení podepsali při návštěvě prezidenta Sleimana v ČR v 2.3. 2012 ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Kuba a ministr hospodářství a obchodu Libanonské republiky Nicolas Nahas.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Libanon nepatří mezi prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR, vzhledem k dopadům syrské krize však je prioritou humanitární (MZV i MV). V rozvojové oblasti jsou v zemi realizovány malé lokální projekty a poskytována rozvojová stipendia, v humanitární se od roku 2013 každoročně realizují humanitární projekty na podporu syrských uprchlíků a místních hostitelských komunit (v Libanonu převažuje rozptýlení uprchlíků po celé zemi, bez táborů), od roku 2016 též program MEDEVAC.

Významná je multilaterální spolupráce: ČR se stala v letech 2015 a 2016 hlavním přispěvatelem do unijního Svěřeneckého fondu MADAD pro Sýrii (celkem 5 mil. EUR/136 mil. Kč), z něhož podporuje realizaci infrastrukturních projektů v Libanonu; z prostředků MV byl v letech 2014-16 rovněž kofinancován program RDPP EU pro Libanon (ročně 5 mil. Kč). Za zmínku ve vztahu k Libanonu dále stojí finanční podpora UNRWA, starající se o palestinské uprchlíky ve 12 táborech v zemi (500 tis. osob); ČR dále přispívá v Libanonu aktivním agenturám UNHCR, UNDP a UNESCO.

Bilaterální asistence v jednotlivých letech:

2006:

 • 220 266 USD Humanitární pomoc bezprostředně po letním konfliktu
 • 198 108 USD Sociálně-psychologická pomoc dětem postiženým válkou (Člověk v tísni)
 • 112 644 USD Obnova zdrojů pitné vody v oblasti Tyru (Adra)
 • Vládní stipendia: 3

2007:

 • 29 850 USD obnova knihovny v Haret Hreik
 • 200 000 USD NGO Société de Saint Vincent – střediska pro seniory
 • 147 444 USD Odminování – vybavení regionálního střediska pro odminování v Nabátíji (Nabatiyeh) a částečně odminování tábora Nahr al-Bárid
 • Vládní stipendia: 2

2008:

 • Vládní stipendia: 3

2009:

 • 10 000 USD Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 1

2010:

 • 10 000 USD Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2

2011:

 • 10 000 USD Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2

2012:

 • 10 000 USD Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2
 • 500 000 Kč Malý lokální projekt – podpora klubu al Mishaal v Bednayelu (Bekaa) zaměřeného na aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin, vč. dětí uprchlíků před syrským konfliktem

2013:

 • 2 566 000 Kč Humanitární  projekt – rekonstrukce školy navštěvované dětmi syrských uprchlíků v Bednayelu (Bekaa)
 • Celkem 28,57 mil. Kč (tj. téměř 40 % celkového rozpočtu) bylo věnováno na pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu Sýrie i uprchlíkům ze Sýrie v Jordánsku, Libanonu a Iráku.

2014:

 • 4 610 000 Kč Humanitární projekt – Rekonstrukce 5 škol v okrese Marjeyoun (jižní Libanon)
 • 300 000 Kč Malý lokální projekt – Obnova veřejné školy „Mey for girls“ v Tripoli

2015:

 • 1 944 555 Kč Humanitární projekt – Vybavení 22 veřejných škol v Tripoli
 • 2 034 000 Kč Humanitární projekt – Vybavení všeobecné nemocnice v Tamnine (Bekáa) diagnostickými přístroji
 • 484 000 Kč Malý lokální projekt – Obnova 5 veřejných škol v Tyru
 • vládní stipendia: 2

2016:

 • 3 891 380 Kč Humanitární projekt – Dodávka digitálního fluoroskopického a radiografického systému pro nemocnici v Rayak (Bekáa)
 • 2 500 000 Kč Humanitární projekt – Materiální vybavení zdravotnických zařízení pro kliniku Haret Hreik v provincii Mount Lebanon (MEDEVAC)
 • vládní stipendia: 4

2017 (plánováno):

 • 200 000 Kč Malý lokální projekt – Rekonstrukce/vybavení domů pro libanonské navrátilce/utečence ze Sýrie v Irsalu a Ousaii
 • 200 000 Kč Malý lokální projekt – Vybavení katolické školy v Tyru (katolická škola St. Joseph v Tyru)
 • 200 000 Kč Malý lokální projekt – Zastřešení objektu dívčí muslimské školy v Tyru
 • 2 500 000 Kč Humanitární projekt – Materiální vybavení zdravotnických zařízení (MEDEVAC)
 • 4 000 000 Kč Humanitární projekt – Zlepšení podmínek nejzranitelnějších syrských domácností a libanonské hostitelské komunity (Hay el Gharbe)
 • 3 874 726 Kč Humanitární projekt – Předporodní péče o ohrožené ženy (Bekáa)
 • 3 700 497 Kč Přístup k vodě a sanitaci pro syrské uprchlíky (Bekáa)
 • vládní stipendia: 6

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: