Libanon: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu (Libanon)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dovozy uskutečňují větší obchodní firmy, které zboží prodávají nejen velkoobchodním, ale i maloobchodním distributorům.

V zemi je rozsáhlá síť supermarketů a hypermarketů s nesmírně širokým sortimentem, zejména v potravinářském a spotřebním zboží.

Na libanonském trhu vesměs není možno působit bez spolehlivého zástupce ztotožněného s prodávaným výrobkem. Je také nutné trh pravidelně navštěvovat a seznamovat se s jeho vývojem a požadavky. Otázka výběru zástupce (zejm. výhradního) není jednoduchá. O potenciálních zástupcích se doporučuje získat co nejvíce informací - např. z obchodního rejstříku, z bankovní informace (přes ČSOB, některé světové agentury typu Dun & Bradstreet nebo libanonskou pobočkou agentury Kompass aj.), velmi efektivní je i najmutí si spolehlivého místního advokáta, který je schopen získat kvalitní reference. Při hledání obchodního partnera lze využít služeb podnikatelských svazů jak v ČR, tak v teritoriu, a dále místních regionálních Obchodních, průmyslových a zemědělských komor. Rovněž lze inzerovat v místním tisku, zveřejnit nabídku na www.lbn.com.lb nebo se obrátit na ZÚ Bejrút. Vhodnou možností je i účast na specializovaných veletrzích.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Libanon je klasickou zemí volného obchodu, kde se setkává zboží z celého světa. Libanonci tradičně dávají přednost značkovým výrobkům, zejména z USA a západní Evropy, které na trh dovážejí právě výhradní zástupci. V posledních letech ale stále roste podíl zboží dováženého z asijských zemí (Čína, Korea).

Dovozní celní postupy v Libanonu:

Každé celní prohlášení musí obsahovat následující dokumenty:

 • originál faktury
 • podrobný seznam předmětů / produktů
 • kopie nákladového listu nebo jiného dokladu, který jej nahrazuje
 • osvědčení o původu v souladu s celními předpisy nebo bilaterálními či multilaterálními  smlouvami

Iinformace o dalších dokumentech či procedurách  požadovaných ostatními úřady, jako jsou zákazy dovozu, dovozní licence, certifikáty a.j. lze nalézt na webové stránce Libanonského ředitelství cel www.customs.gov.lb.

Cla a daně z dovozu

Celní systém je harmonizovaný systém Bruselu. Cla se pohybují od 0% do 70%.  Více než 83 procent z dováženého zboží podléhá  pětiprocentnímu či nižšímu clu. Cla se liší v závislosti na povaze zboží a jeho původu. Na určité produkty, jako jsou např. textilie, alkoholické nápoje, motorová vozidla, mohou být aplikovány dovozní přirážky. Cla jsou splatná v hotovosti.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční společnosti mohou v Libanonu otevřít buď svou pobočku, nebo reprezentaci. Libanonské právo zahrnuje různé formy obchodního působení v zemi, a to jak pro libanonské, tak pro zahraniční firmy (blíže viz stránky agentury na podporu investic www.idal.com.lb). Zde lze konzultovat i konkrétní postupy pro vyřizování formalit spojených s jakoukoliv investicí, vč. registrace kanceláře, reprezentace nebo společného podniku.

Za účelem registrace se jako velmi vhodné jeví navázání spolupráce se specializovanou právní kanceláří.

Bližší informace lze získat zde:

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace je v Libanonu na velmi vysoké úrovni. Její úroveň vychází z vysoké úrovně trhu a vysoké náročnosti zákazníka, zejména vyšších příjmových skupin. Bez příslušné investice do propagace nelze předpokládat úspěch s novými výrobky, zejména v potravinách a ve spotřebním zboží.

Nejvýznamnější reklamní agenturou je BBDO, k významným patří i H&C Leo Burnett, Grey Worldwide, Publicis Graphics, Fortune Promoseven, TMI/JWT, Saatchi & Saatchi Beirut, Memac Ogilvy, TBWA/Rizk a Team Young & Rubicam.

K propagaci s širokým dopadem lze využít některý z řady TV kanálů (vč. dvou satelitních), rozhlase či kampaně v některém tištěných médií.  K  propagaci se hojně využívají i velkoplošné plakáty (billboardy), reklamní šoty v kinech před hlavním programem, výstavy a veletrhy, národní dny, oslavy státních svátků apod.  Zajímavou cestou může být i sponzorování cesty novináře z některého média, který pak v reportáži na příslušný produkt upozorní.

Pozn.: Nejsledovanější TV stanicí využitelnou k reklamě je zřejmě LBCI , při úvahách o rozhlasovou propagaci pak Sawt Al-Ghad. Nejčtenějším deníkem je An-Nahar. Hlavní odborné obchodní časopisy využitelné k propagaci jsou anglické “Lebanon Opportunities”, “Executive Magazine” a “Arab Ad”, francouzský “Le Commerce du Levant” a arabský “Al-Iktissad Wal Amal”.

Aktuální kalendář veletržních akcí lze nalézt na webové stránce časopisu Lebanon Opportunities (www.opportunities.com.lb) a na stránce organizátorů největšího veletrhu Project Lebanon www.ifpexpo.com.

Program veletrhů a výstav v Libanonu pro r. 2016


Veletrh:

Zaměření veletrhu:

Organizátor:

Místo:

Termín:

Horeca

Annual Hospitality & Food Event

Hospitality Services: info@hospitalityservices.com.lb, www.hospitalityservices.com.lb

Biel (Bejrút)

5.-8.4. 2016

Beirut International Property Fair

Property

Promoteam

info@promoteam-ltd.com     

www.promoteam-ltd.com

Hilton  Habtoor Grand Hotel

16.-18.5. 2016

The Garden Show

Garden and floral retail products

Hospitality Services

info@hospitalityservices.com.lb,  www.hospitalityservices.com.lb

Beirut Hippodrome

24.-28.5. 2015

Energy Lebanon

The Only Electricity Show for Lebanon and the Region

IFP:

ifp@inco.com.lb, www.ifpexpo.com

Biel

31.5-3.6. 2016

EcOrient

The International Trade Exhibition & Conference for Environmental Technologies, Sustainability and Clean Energy.

IFP:

 ifp@inco.com.lb, www.ifpexpo.com

Biel

31.5-3.6. 2016

Project Lebanon 2014

Construction Building Materials & Equipment

IFP:

 ifp@inco.com.lb, www.ifpexpo.com

Biel

31.5-3.6. 2016

Beirut International Medipharma Fair

Medical and Pharmaceutical fields

Promoteam:

info@promoteam-ltd.com, www.promoteam-ltd.com

Hilton  Habtoor Grand Hotel

22.-24.9. 2016

Nejdůležitějším libanonským veletrhem s významným přesahem do dalších zemí regionu je Project Lebanon. K výstavním artiklům patří běžně vše, co se týká výstavby v nejširším slova smyslu, stavebních technologií, stavebních materiálů, stavebního vybavení domů (sanitární výrobky, kuchyně, obklady, podlahy, bazény), osvětlení a ekologických a vodohospodářských technologií. Od roku  2013 se tento veletrh  koná  na jednom místě souběžně s dalšími dvěma velkými veletrhy Energy Libanon a EcOrient, které jsou pro potenciální české vystavovatele nejzajímavější, neboť jsou zaměřeny na energetiku, včetně vodní energetiky, průmyslové vodohospodářství, nakládání s odpadními vodami, čističky vody apod.

 

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

I když Libanon přijal příslušnou legislativu na ochranu práv duševního vlastnictví, byl Libanon v minulých letech pravidelně mezinárodním společenstvím (zejména USA, ale i Velkou Británií nebo Francií) kritizován za nedostatečnou ochranu duševního vlastnictví v oblasti softwaru, audiovizuální produkce nebo farmaceutického průmyslu.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Naprostá většina veřejných zakázek je směrována přes státní agenturu Radu pro rozvoj a rekonstrukci (Council for Development and Reconstruction - C.D.R.), www.cdr.gov.lb. Tendry plánované na příslušný rok jsou zveřejňovány v prvním čísle arabsky psaného týdeníku Journal Officiele, v jeho dalších číslech bývají informace o nově schválených tendrech. Průběžně jsou veřejné zakázky publikovány zejm. v arabském a francouzském denním tisku (v anglickém jen výjimečně) a lze je nalézt i na internetových stránkách Lebanon Opportunities www.opportunities.com.lb.

Detailní podmínky každého tendru a technické požadavky lze na místě prostudovat přímo v sídle CDR a potom zakoupit na příslušných odborech CDR nebo na jednotlivých na ministerstvech a dalších rezortech (též např. v centrále energetické společnost EDL). Tyto tzv. Tender-books (Conditions) stojí řádově 500–5000 USD a jsou často vydávány v relativně malém předstihu před uzávěrkou, což nemusí stačit ani na dvojí obrátku letecké pošty, natož na prostudování podmínek a zpracování rozsáhlejší nabídky. S nákupem tendrových podmínek může případně logisticky pomoci velvyslanectví, nejvhodnější je ale spolupráce s místními zástupci se zájmy v příslušných sektorech, kteří jsou pro tendry příslušně předregistrováni, sami jejich vypisování hlídají, zakoupí dokumentaci a ve spolupráci s dodavatelem připraví nabídku. Je nutno počítat se zdlouhavým schvalováním kontraktů vládou. ¨Vzhledem ke dlouhodobě složité vnitropolitické situaci nejsou procesy vždy průhledné a tendry se často odkládají, opakují nebo ruší.

Některé velké projekty předpokládají účast dodavatele na bázi dlouhodobé investice v systému B.O.T (Build - Operate – Transfer), případně B.O.O.T (Build - Operate - Own - Transfer), nebo D.B.O.T. (Design - Built - Operate - Transfer), což přináší pro investora vyšší rizika. I v případech, kdy projekt financuje přímo příslušný libanonský rezort, CDR nebo finanční instituce ze třetí země (Světová banka, Evropská investiční banka, Arabský investiční fond či jiná entita ze Zálivu), je požadována vyšší finanční záruka a cash-flow se občas zpožďuje, což brání plynulé realizaci projektů. České firmy tak mohou dávat přednost  méně odvážné variantě participace na již udělených zakázkách formou subdodávek.

Nabídky do tendrů se předkládají podle předepsaného postupu v uzavřených obálkách, většinou odděleně část technická a cenová. Nabídky hodnotí odborné komise, které zpravidla v den uzávěrky a otevření obálek i vyhlašují výsledek.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Jakkoliv je libanonská obchodní vrstva všeobecně považována za spolehlivou, smluvnímu zabezpečení obchodního vztahu třeba věnovat mimořádnou pozornost – zejm. je třeba definovat verzi přijatých obecných obchodních podmínek a případně rozhodujícího práva a místa, podle něhož se případné spory mají řešit. Pro české firmy by bylo asi nejvhodnější prosadit příslušnost obchodního soudu v ČR, jinak jsou spory řešeny podle práva libanonského, které vychází z tradic a konstrukcí práva francouzského. Soudní spory se řeší v Libanonu i několik let. Bez místního advokáta nepřipadá takový soudní spor v úvahu a je pak nutné počítat se značnými náklady.

Jakkoliv lze při zvažování investičních aktivit v Libanonu počítat s dostatečným legislativním zajištěním a s vysokou úrovní partnerů, je třeba vzít současně v úvahu i trvale napjatou bezpečnostní a vnitropolitickou situaci v zemi resp. v celém regionu a investice si případně pojistit i proti nekomerčním rizikům.

V posledním období velvyslanectví neregistrovalo žádnou stížnost na váznoucí platby nebo pohledávky. I při obecně rozšířeném vnímání Libanonců jako seriozních obchodníků se doporučuje věnovat dohodě o platebních podmínkách velkou pozornost. Pro vývoz z ČR do Libanonu je proto vhodný  platební styk na bázi L/C nebo prostého platu předem (případně kombinací), a to přes místní banku a konkrétní komerční banku v ČR. Libanonské banky přitom velmi dbají na svou pověst záležitost si dobře ohlídají. Vzhledem k možným rizikům, která by se mohla odvinout z případného zhoršení bezpečnostní situace v Libanonu, jsou nejvhodnější dodací podmínky pro české vývozce  EXW, FAS, FOB atd., ze kterých pak pro dodavatele nevyplývají další závazky; pro dovoz  z Libanonu je naopak vhodné podmínit platbu (ať už hotovostní, L/C nebo D/P) doručením zboží dovozci nebo překročením hranice ČR.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

 • nutno ovládat angličtinu nebo francouzštinu, případně arabštinu
 • uvědomovat si, že Libanonci mají jistě ne náhodou pověst vynikajících vyjednavačů a obchodníků a že kladou velký důraz na image
 • mít na vědomí, že pro úspěšné završení obchodu je důležitý osobní kontakt s partnery a často i orientální rituál mnoha setkání a společných obědů a večeří před závaznou rozpravou o uzavření kontraktu
 • potvrzovat vždy termín obchodní schůzky předem telefonicky; není výjimkou, že libanonští obchodníci své schůzky na poslední chvíli ruší
 • výsledky jednání potvrdit písemně
 • projednávat státní zakázky bez libanonského prostředníka je vesměs nemožné
 • nekomentovat náboženské zvyky a poměry v zemi a v rámci možností přizpůsobit své chování konfesijní příslušnosti svého partnera
 • vyvarovat se dárků v podobě alkoholu v případě muslimských partnerů
 • někteří muslimové  netisknou ruce ženám (je důležité, aby o tom byly informovány případné obchodní partnerky)
 • být si vědom skutečnosti,  že protiizraelské postoje jsou z historických důvodů (a zejména  následkem letního konfliktu v roce 2006) mezi Libanonci značně rozšířené
 • při domlouvání schůzek počítat s každodenními problémy v městské dopravě (časté dopravní kolapsy v centru města). Příležitostná nedochvilnost je proto v zemi tolerována za předpokladu, že je spojena s omluvou, nejlépe prostřednictvím mobilního telefonátu zpožděného po cestě na schůzku těsně před plánovaným termínem schůzky.
 • mobilní telefon patří k běžné výbavě místního obchodníka; české společnosti mají roamingové smlouvy s Libanonem.
 • dobře fungují služby půjčoven vozů: k vypůjčení vozu je podmínkou  být starší 21 let, mít mezinárodní ŘP.  Pro řízení v Libanonu je vhodné mít větší řidičské zkušenosti, neboť pravidla v Libanonu se vykládají vcelku volně a je nutná rychlá reakce a všeobecná obezřetnost.
 • cestovatelé se mohou ubytovat v hotelích různých cenových kategorií, náklady na jednolůžkový pokoj a noc činí podle lokality a počtu hvězdiček  mezi 100–300 USD. Úroveň odpovídá běžným standardům.
 • doporučuje se přibalit do zavazadla prostředky proti trávicím obtížím

Úředním jazykem v Libanonu je arabština, běžně se používá francouzština a angličtina. Otevírací doba supermarketů bývá od 7.00 do 22.00 hod., o víkendech až do 23.00. Otevírací doba značkových obchodů bývá obvykle od 9.00 či 10.00 hod do 21.00 hod.

Pracovní a prodejní doba:

Pracovní doba státních institucí je zpravidla od 8 do 14 hod. od pondělí do čtvrtka, v pátek od 8 do 11 hod. a v sobotu od 8 do 13 hod.. Běžná pracovní doba firem je od 9 do 16 hod. v létě a do 17 hod. v zimním období. Banky pracují od 8.30 do 13.30 hodin, v sobotu od 8 do 11–12 hodin. Volným pracovním dnem je neděle.

Prodejní doba je podle sezóny a podle typu obchodu různá. Obchody otevírají ráno v 8.30 až v 10 hod. a večer zavírají kolem 19:30 hodin. Velké supermarkety mají otevřeno po celý týden od 9 do 22 hodin, některé o víkendech do půlnoci.

Každoroční aktualizace dat libanonských státních svátků je zveřejňována na www.informs.gov.lb. Hlavní muslimské svátky jsou pohyblivé a řídí se lunárním kalendářem. Měsíční muslimský svátek ramadán by měl v roce 2015 proběhnout od 19. června do 18. července. Přesné datum počátku a ukončení ramadánu (včetně závěrečných svátků al-Fitr) je vyhlašováno pro jednotlivé muslimské směry vrcholnými náboženskými představiteli jednotlivých komunit těsně před jejich začátkem v návaznosti na pohyby Měsíce.

Přehled oficiálních svátků v roce 2016:

 • New Year's Day: 01 Jan 2016
 • Christmas Day - Armenian Orthodox: 06 Jan 2016
 • St. Maroun's Day: 09 Feb 2016
 • Good Friday: 25 Mar 2016
 • Easter Sunday: 27 Mar 2016
 • Orthodox Easter: 01 May 2016
 • Labour Day: 01 May 2016
 • Martyr's Day: 06 May 2016
 • Resistance and Liberation Day: 25 May 2016
 • Eid Al-Fitr: 06 Jul 2016
 • Assumption Day: 15 Aug 2016
 • Eid Al-Adha: 11 Sep 2016
 • Hijri New Year (Islamic New Year): 02 Oct 2016
 • Achoura: 11 Oct 2016
 • Independance Day: 22 Nov 2016
 • Prophet's Birthday:  11 Dec 2016
 • Christmas Day: 25 Dec 2016

 

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Jak pro české občany při cestě do Libanonu tak pro libanonské občany při cestě do ČR platí vízová povinnost. Od 21. 12. 2007 využívají držitelé libanonských cestovních dokladů k cestám do ČR platné “schengenské vízum”, které vydává zastupitelský úřad ČR v Beirutu, příp. lze využít platného schengenského víza uděleného jiným státem Schengenské úmluvy.

Libanonský obchodník musí při podání žádosti o vízum doložit dokumenty prokazující účel cesty, např. oficiální pozvání ověřené cizineckou policií ČR nebo jiný relevantní dokument (pozvání k jednání, účast na konferenci apod.).

Vízový proces vyžaduje lhůtu minimálně 14 dnů.

Od 10.5. 2012 je povinností žadatele poskytnout pro účely evidence identifikační biometrické údaje. Zastupitelský úřad je pověřen všem žadatelům odebírat otisky prstů, které jsou následně k dispozici k nahlédnutí všem členským státům Schengenské dohody. Ke snímání otisků je určeno speciální zařízení na velvyslanectvích členských států. Při opakovaných cestách v průběhu následujících 59 měsíců se využívají již existující skeny. Pro snazší průběh a splnění všech požadavků vízového procesu doporučujeme dobře prostudovat internetové stránky zastupitelského úřadu a dohodnout si na velvyslanectví schůzku, kdy se žadateli může konzulární úsek plně věnovat.

Čeští občané mohou o vízum požádat buď na Velvyslanectví Libanonské republiky v Praze, nebo na kterémkoliv oficiálním hraničním přechodu do Libanonu, včetně mezinárodního letiště v Bejrútu, kde je vízum udělováno do platného cestovního dokladu na základě vyplněné vstupní karty. (Tento formulář obsahuje i údaj o místě ubytování cestujícího během jeho pobytu v Libanonu, doporučujeme proto provést hotelovou rezervaci před příjezdem do Libanonu, pokud není ubytování zajištěno jinak.) Aktuální podmínky pro udělení vstupního víza a poplatky stanovené za jeho udělení doporučujeme konzultovat před cestou s Velvyslanectvím Libanonu; užitečné informace se rovněž nacházejí na webových stránkách http://www.general-security.gov.lb.

Přihlašovací povinnost není u krátkodobých pobytů stanovena.

Upozorňujeme, že libanonské vízum je možné obdržet pouze do pasu, který neobsahuje izraelské vstupní či výstupní razítko.

Kontakt na zastupitelský úřad ČR v Libanonu je součástí kap. 7.1.

Kontakt na zastupitelský úřad Libanonské republiky v ČR je následující:

Embassy of the Republic of Lebanon

Lazarská 6

120 00 Praha 2

Tel.: 224 930 495, 224 930 029

Telefax: 224 934 534

Úřední hodiny: 8:00-15:00

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V zásadě může občan EU zastávat jakékoli místo v soukromé firmě, avšak  podmínky  pro získání pracovního povolení v jednotlivých profesích jsou velmi rozdílné a často administrativně náročné. Vyřízení formalit je tak nutno ponechat na zaměstnavateli.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Před cestou do teritoria je vhodné uzavřít kvalitní zdravotní pojištění.

Úroveň zdravotní péče v Libanonu je srovnatelná s evropskými nemocnicemi a vyrovná se lékařské péči v ČR. V Bejrútu existuje přes deset větších nemocnic, ze kterých lze doporučit zejména American University Hospital (tel. 01–350 000).  I v odlehlejších částech Libanonu je obvykle k dispozici dostatek ordinací lékařů se soukromou praxí. Velmi hustá je síť lékáren, dobře zásobených běžnými léčivy.

Za ošetření cizince se převážně platí v hotovosti, uznávány jsou i mezinárodní karty zdravotního pojištění prvotřídních společností.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: