Libanon: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Bejrút (Libanon)

 

 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dovozy uskutečňují větší obchodní firmy, které zboží prodávají nejen velkoobchodním, ale i maloobchodním distributorům. V zemi je rozsáhlá síť supermarketů a hypermarketů s velmi širokým sortimentem, zejm. v potravinářském a spotřebním zboží.

Na libanonském trhu vesměs nelze působit bez spolehlivého zástupce dobře seznámeného s prodávaným výrobkem. Je také nutné trh pravidelně navštěvovat a seznamovat se s jeho vývojem a požadavky. Otázka výběru zástupce (zejm. výhradního) není jednoduchá. O potenciálních zástupcích se doporučuje získat co nejvíce informací - např. z obchodního rejstříku, z bankovní informace (přes ČSOB, některé světové agentury typu Dun & Bradstreet nebo libanonskou pobočkou agentury Kompass aj.), velmi efektivní je i využití služeb spolehlivé místní právní kanceláře, která bude schopna získat kvalitní reference. Při hledání obchodního partnera lze využít služeb podnikatelských svazů jak v ČR, tak v teritoriu, a dále místních regionálních Obchodních, průmyslových a zemědělských komor. Rovněž lze inzerovat v místním tisku, zveřejnit nabídku na www.lbn.com.lb nebo se obrátit na ZÚ Bejrút. Vhodnou možností je i účast na specializovaných veletrzích.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané EU mohou zastávat jakékoli místo v soukromé firmě, podmínky pro získání pracovního povolení v jednotlivých profesích jsou však velmi rozdílné a často administrativně náročné. Vyřízení formalit je tak nutno ponechat na zaměstnavateli.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Úroveň zdravotní péče v Libanonu je srovnatelná s ČR, na 1 000 obyvatel připadne 3,5 lékaře (po Izraeli nejvíce na Blízkém východě).

V zemi je cca 170 nemocnic, z nichž více než tři čtvrtiny jsou soukromé (soukromý sektor poskytuje dle studií WHO až 90 % všech zdravotnických služeb). Jejich geografické rozmístění je značně nerovnoměrné, téměř polovina je koncentrována v Bejrútu a provincii Mount Lebanon. V Bejrútu lze nalézt cca 14 větších nemocnic, doporučit lze např. American University Hospital (tel. 01-350 000).

Síť lékáren je hustá po celé zemi, zásobeny jsou zpravidla dobře.

S kvalitou zdravotní péče a vysokou specializací poskytovaných služeb souvisí vysoká zdravotní turistika – až 20 % všech pacientů tvoří zahraniční klientela. Libanonské nemocnice mají dobrou pověst zejm. v oblasti onkologie a digestivní, srdeční a mozkové chirurgie, významným komponentem je také plastická chirurgie.

Českým občanům se před cestou do teritoria doporučuje uzavřít cestovní zdravotní pojištění, zahrnující případnou leteckou repatriaci do ČR. Při sjednávání pojištění je třeba důkladně prověřit případná omezení, např. ve formě výhrady na ošetření ve smluvních nemocnicích či nevýhodného krytí (např. z důvodu příliš vysoké spoluúčasti pojistníka).

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Libanon je klasickou zemí volného obchodu a na jeho trhu se tak lze setkat se zbožím z celého světa. Zejm. střední a vyšší vrstva zde tradičně upřednostňuje značkové výrobky, zejm. z USA a západní Evropy, které na trh dovážejí právě výhradní zástupci. V posledních letech roste také podíl zboží dováženého z asijských zemí (Čína, Korea).

Dovozní celní postupy v Libanonu:

Každé celní prohlášení musí obsahovat následující dokumenty:

 • originál faktury
 • podrobný seznam předmětů / produktů
 • kopii nákladového listu nebo jiného dokladu, který jej nahrazuje
 • osvědčení o původu v souladu s celními předpisy nebo bilaterálními či multilaterálními  smlouvamiCla a daně z dovozu

Celní systém je harmonizovaný systém Bruselu. Cla se pohybují od 0 do 70 %.  Více než tři čtvrtiny dováženého zboží podléhá  pětiprocentnímu či nižšímu clu. Cla se liší v závislosti na povaze zboží a jeho původu. Na určité produkty, jako jsou např. textilie, alkoholické nápoje, motorová vozidla, mohou být aplikovány dovozní přirážky. Cla jsou splatná v hotovosti.

Informace o dalších dokumentech či procedurách  požadovaných ostatními úřady, jako jsou zákazy dovozu, dovozní licence, certifikáty a.j. lze nalézt na webové stránce Libanonského ředitelství cel www.customs.gov.lb.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční společnosti mohou v Libanonu otevřít buď svou pobočku nebo reprezentaci. Libanonské právo zahrnuje různé formy obchodního působení v zemi, a to jak pro libanonské, tak i zahraniční firmy (blíže viz stránky agentury na podporu investic www.idal.com.lb). Zde lze konzultovat i konkrétní postupy pro vyřizování formalit spojených s jakoukoliv investicí, vč. registrace kanceláře, reprezentace nebo společného podniku.

Za účelem registrace se jako velmi vhodné jeví navázání spolupráce se specializovanou právní kanceláří.

Bližší informace lze získat zde:

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Zejm. v oblasti potravin a spotřebního zboží nelze díky dobře zásobenému trhu a náročnosti zákazníků (hl. vyšších příjmových skupin) spoléhat na úspěch s novými výrobky bez kvalitní propagace.

Nejvýznamnější reklamní agenturou je BBDO, k významným patří i H&C Leo Burnett, Grey Worldwide, Publicis Graphics, Fortune Promoseven, TMI/JWT, Saatchi & Saatchi Beirut, Memac Ogilvy, TBWA/Rizk a Team Young & Rubicam.

K propagaci s širokým dopadem lze využít některý z řady TV kanálů (vč. dvou satelitních), rozhlas či tištěná média. K  propagaci se hojně využívají i velkoplošné plakáty (billboardy), reklamní šoty v kinech před hlavním programem, výstavy a veletrhy, národní dny, oslavy státních svátků apod.  Zajímavou cestou může být i sponzorování cesty novináře z některého média, který pak v reportáži na příslušný produkt upozorní.

Pozn.: Nejsledovanější TV stanicí využitelnou k reklamě je zřejmě LBCI, při úvahách o rozhlasové propagaci pak Sawt Al-Ghad. Nejčtenějším deníkem je An-Nahar. Hlavní odborné obchodní časopisy využitelné k propagaci jsou anglické “Lebanon Opportunities”, “Executive Magazine” a “Arab Ad”, francouzský “Le Commerce du Levant” a arabský “Al-Iktissad Wal Amal”.

Nejdůležitějším libanonským veletrhem s významným přesahem do dalších zemí regionu je Project Lebanon. K výstavním artiklům patří běžně vše, co se týká výstavby v nejširším slova smyslu, stavebních technologií, stavebních materiálů, stavebního vybavení domů (sanitární výrobky, kuchyně, obklady, podlahy, bazény), osvětlení a ekologických a vodohospodářských technologií. Od roku 2013 se veletrh koná na jednom místě souběžně s dalšími dvěma velkými veletrhy Energy Libanon a EcOrient, které jsou pro potenciální české vystavovatele nejzajímavější, neboť jsou zaměřeny na energetiku, včetně vodní energetiky, průmyslové vodohospodářství, nakládání s odpadními vodami, čističky vody apod.

Hlavní veletržní události v Libanonu v r. 2017 
Veletrh Zaměření veletrhu Místo Termín
Horeca Hotelnictví & catering Bejrút 4.4. - 7.4.2017
Access MBA - Beirut Informační kampaň, kariérní expo Bejrút 18.4.2017
Beirut Boat Show Lodě a jachty Bejrút 10.5. - 15.5.2017
Ecorient 2017

Environmentální technologie, udržitelnost, alternativní zdroje energie, vodní technologie a čistá energie

Bejrút 16.5. - 19.5.2017
Project Lebanon Stavební technologie, stavební materiály a vybavení  Bejrút 16.5. - 19.5.2017
Energy Lebanon Energie, elektřina, alternativní zdroje, osvětlení, vzduchotechnika Bejrút 16.5. - 19.5.2017
The Garden Show Zahrada & zahrádkaření Bejrút 23.5. - 27.5.2017
Beirut International Medipharma Fair (BIMPF) Zdravotní a farmaceutické produkty a náčiní Bejrút září 2017
In-Shape Fitness, zdraví, životní styl Bejrút 19.10. - 23.10.2017
Wedding Folies Výstavy se svatební tématikou Bejrút 2.11. - 6.11.2017
Beirut Cooking Festival & Taste of Beirut Vaření, vína a piva Bejrút 16.11. - 18.11.2017
Salon du chocolat - Beirut Čokoláda Bejrút 16.11. - 18.11.2017

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

I když Libanon přijal dostatečnou legislativu na ochranu práv duševního vlastnictví, v minulých letech byl pravidelně mezinárodním společenstvím (zejm. USA, ale také Velkou Británií a Francií) kritizován za jejich nedostatečnou ochranu v oblasti softwaru, audiovizuální produkce nebo farmaceutického průmyslu. Kritika se týká zejm. nízkého povědomí soudců o škodlivých dopadech porušování příslušných práv a s tím souvisejícího nedostatečně prohibitivního trestání.

Pokud jde o průmyslové vlastnictví, dovozcům a distributorům českých výrobků se doporučuje co nejdříve v zemi zaregistrovat příslušnou ochrannou známku. Velvyslanectví ČR v Bejrútu registruje případy, kdy libanonský subjekt bez jakékoliv vazby na českého výrobce (a patrně i jeho výrobek) využil skutečnosti, že tento výrobek nepožíval v Libanonu ochrany, zaregistroval jej u příslušného úřadu a následně zabraňoval legitimnímu dovozci v jeho řádných obchodních aktivitách. Možnosti velvyslanectví jsou v těchto případech velice omezené, konečná řešení jsou schůdná zpravidla pouze soudní cestou. Ministerstvo pro ekonomiku a obchod spustilo v lednu 2013 portál umožňující online registraci autorského práva a ochranných známek (https://portal.economy.gov.lb). Tento nástroj zjednodušil registrační proces natolik, že dnes již 80 % všech registrací probíhá elektronicky. Přechod od vkladového systému k námitkovému v případě ochranných známek zatím uzákoněn nebyl, v praxi se však již uplatňuje.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Většina veřejných zakázek je směřována přes Radu pro rozvoj a rekonstrukci (Council for Development and Reconstruction - CDR), jež je vládním výkonným úřadem zodpovědným za zadávání významných projektů, obstarávání jejich financování a za výkon správního dozoru. Významné projekty z oblasti dopravy, energetiky, telekomunikací, vzdělávání, pevného a vodního odpadu, zadávané CDR v koordinaci s dotčenými ministerstvy, naleznete zde.

Tendry plánované na příslušný rok jsou zveřejňovány v prvním čísle týdeníku Journal Officiele (v arabském jazyce), v jeho dalších číslech bývají informace o nově schválených tendrech. Průběžně jsou veřejné zakázky publikovány zejm. v arabském a francouzském denním tisku (v anglickém jen výjimečně) a lze je nalézt i na internetových stránkách Lebanon Opportunities.

Detailní podmínky každého tendru a technické požadavky lze na místě prostudovat přímo v sídle CDR a potom zakoupit na příslušných odborech CDR nebo na jednotlivých ministerstvech a dalších rezortech (též např. v centrále energetické společnost EDL). Tyto tzv. Tender-books (Conditions) stojí řádově 500–5000 USD a jsou často vydávány v relativně krátkém předstihu před uzávěrkou výběrového řízení, což v praxi na prostudování podmínek a zpracování rozsáhlejší nabídky nemusí postačit.

S nákupem tendrových podmínek může případně logisticky pomoci velvyslanectví, nejvhodnější je ale spolupráce s místními zástupci se zájmy v příslušných sektorech, kteří jsou pro tendry příslušně předregistrováni, sami jejich vypisování hlídají, zakoupí dokumentaci a ve spolupráci s dodavatelem připraví nabídku. Je nutno počítat se zdlouhavým schvalováním kontraktů vládou. Vzhledem k dlouhodobě složité vnitropolitické situaci nejsou procesy vždy průhledné a tendry se často odkládají, opakují nebo ruší.

Některé velké projekty předpokládají účast dodavatele na bázi dlouhodobé investice v systému B.O.T. (Build - Operate - Transfer), případně B.O.O.T. (Build - Operate - Own - Transfer), nebo D.B.O.T. (Design - Built - Operate - Transfer), což přináší pro investora vyšší rizika. I v případech, kdy projekt financuje přímo příslušný libanonský rezort, CDR nebo finanční instituce ze třetí země (Světová banka, Evropská investiční banka, Arabský investiční fond či jiná entita ze Zálivu), je požadována vyšší finanční záruka a cash-flow se občas zpožďuje, což brání plynulé realizaci projektů. České firmy tak mohou dávat přednost méně odvážné variantě participace na již udělených zakázkách formou subdodávek.

Nabídky do tendrů se předkládají podle předepsaného postupu v uzavřených obálkách, většinou odděleně část technická a cenová. Nabídky hodnotí odborné komise, které zpravidla v den uzávěrky a otevření obálek i vyhlašují výsledek.

Komunitární tendry na EuropeAid

Českým firmám a nestátním neziskovým organizacím se také doporučuje pravidelně prohlížet tendry EU (odkaz je nastaven na vyhledávání tendrů s realizací v Libanonu).

POZN.: Pokud jsou podmínky způsobilosti pro menší firmu příliš náročné, lze do tendru vstoupit v rámci konsorcia (kritéria platí pro konsorcium jako celek, nikoliv pro jeho jednotlivé členy) či se zárukou ekonomického operátora (detailnější informace na vyžádání). 

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Přesný vzor pro řešení obchodních sporů není možné vypracovat, nicméně s ohledem na pomalé fungování místních soudů (sporná soudní řízení v komerčních věcech trvají 5 až 6 let, výkon soudního rozhodnutí dalších 6 měsíců až 2 roky) lze obecně doporučit využívat alternativních forem jejich urovnávání.

Libanon je členem Mezinárodního střediska pro řešení kapitálových sporů (International Center for the Settlement of Investment Disputes - ICSID) a účastníkem konvence z roku 1958 o uznávání a vymáhání rozhodnutí zahraničních rozhodčích soudů. Závazky z těchto konvencí jsou dostatečně promítnuty do libanonského práva.

Ekonomické organizace vč. obchodních, průmyslových a zemědělských komor vytvořily v r. 1995 Libanonské centrum pro arbitráž (The Lebanese Centre for Arbitration), které přebírá řešení sporů mezi účastníky trhu v obchodních a investičních záležitostech. Procedurální pravidla jeho smírčího a arbitrážního řízení jsou prakticky totožná s pravidly Mezinárodní obchodní komory v Paříži (International Chamber of Commerce, ICC).

Doporučení českým firmám

 • I přes dobrou pověst libanonské obchodní komunity je při vstupování do obchodních závazků vždy nutno důkladně studovat smluvní dokumenty. Pozornost je nutné věnovat zejm. verzi přijatých obecných obchodních podmínek a také ustanovení o rozhodném právu, tj. právu, dle kterého se budou řešit případné spory. Pokud se nepodaří prosadit příslušnost českého soudu (což je vždy optimální řešení) a spory se budou řešit v rámci libanonského práva, lze předpokládat několikaleté řízení a vysoké náklady na právní zastoupení, bez kterého se česká strana neobejde.
 • Jakkoliv lze při zvažování investičních aktivit v Libanonu počítat s dostatečným legislativním zajištěním a vysokou úrovní partnerů, je třeba vzít v úvahu i trvale napjatou bezpečnostní a vnitropolitickou situaci v zemi, resp. v celém regionu, a investice si pojistit i proti nekomerčním rizikům.
 • Velkou pozornost se doporučuje věnovat dohodě o platebních podmínkách. Pro vývoz z ČR do Libanonu je vhodný platební styk na bázi L/C nebo prosté platby předem (případně kombinací), a to přes místní banku a konkrétní komerční banku v ČR. Vzhledem k možným rizikům, která by se mohla odvinout z případného zhoršení bezpečnostní situace v Libanonu, jsou nejvhodnější dodací podmínky pro české vývozce EXW, FAS a FOB, ze kterých pro dodavatele nevyplývají žádné další závazky; pro dovoz  z Libanonu je naopak vhodné podmínit platbu (ať už hotovostní, L/C nebo D/P) doručením zboží dovozci nebo překročením hranice ČR. K uvedenému je třeba dodat, že velvyslanectví za poslední dobu neregistruje žádnou stížnost na váznoucí platby nebo pohledávky.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k multikulturnímu a multireligioznímu charakteru země jednotný návod pro jednání s libanonskými partnery neexistuje. Kromě obecných zásad taktu a společenského chování se doporučuje vzít v potaz následující doporučení:

 • Ačkoliv je v Libanonu úředním jazykem arabština, nejfrekventovanějším obchodním jazykem zůstává angličtina a francouzština. Jednání v arabském jazyce, nebo jeho alespoň částečná znalost, jsou velice ceněny, je však třeba mít na paměti, že libanonská hovorová arabština se oproti klasické arabštině značně odlišuje.
 • Pro úspěšné završení obchodu je důležitý osobní kontakt s partnerem a nezřídka také rituál mnoha setkání a společných obědů a večeří před závaznou rozpravou o uzavření kontraktu.
 • Obchodní schůzky je vhodné organizovat tak, aby nekolidovaly s náboženskou příslušností partnera. Není např. vhodné naplánovat setkání s muslimským partnerem na pátek, který je hlavním modlitebním dnem. Taktéž je vhodné respektovat půst věřících v období měsíce Ramadánu.
 • Termín jednání se doporučuje ověřovat předem telefonicky; nebývá výjimkou, že libanonští obchodníci své schůzky na poslední chvíli ruší.
 • Při jednání s libanonskými partnery se doporučuje vyvarovat se komentování poměrů v zemi a náboženských zvyků. V případě muslimských partnerů je vhodné vyvarovat se dárků v podobě alkoholu či tzv. “nečistých” potravin, ženám se nedoporučuje iniciovat podání ruky (obchodní partner může z náboženských důvodů odmítnout fyzický kontakt se ženou).
 • Při cestě do Libanonu se doporučuje přibalit do zavazadla prostředky proti trávicím obtížím.
 • Při cestě na schůzku je nutno počítat s každodenními problémy v městské dopravě (časté dopravní kolapsy v centru města). Příležitostná nedochvilnost je z tohoto důvodu v Libanonu tolerována, avšak za předpokladu, že je spojena s telefonickým avizováním opoždění a následnou omluvou.
 • Projednávání státních zakázek bez libanonského prostředníka je prakticky nemožné.

Pracovní a prodejní doba:

Pracovní doba veřejných institucí je zpravidla od 8.00 do 14.00 hod. od pondělí do čtvrtka, v pátek od 8.00 do 11.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod. Běžná pracovní doba ve firmách je v letních měsících od 9.00 do 16.00 hod., v zimním období od 9.00 do 17.00 hod. Banky jsou otevřeny od 8.30 do 13.30 hodin, v sobotu od 8.00 do 11.00 hod. Neděle je dnem pracovního klidu.

Prodejní doba se různí dle sezóny a typu obchodu. Obchody otevírají ráno v 8.30 až v 10.00 hod., zavírají kolem 19:30 hodin. Velké supermarkety mají otevřeno po celý týden od 9.00 do 22.00 hodin, některé o víkendech do půlnoci.

Každoroční aktualizace dat libanonských státních svátků je zveřejňována na www.informs.gov.lb. Hlavní muslimské svátky jsou pohyblivé a řídí se lunárním kalendářem. Měsíční muslimský svátek Ramadán by měl v roce 2017 proběhnout od 26. května do 24. června. Přesné datum počátku a ukončení Ramadánu (vč. závěrečných svátků al-Fitr) je vyhlašováno pro jednotlivé muslimské směry vrcholnými náboženskými představiteli jednotlivých komunit těsně před jejich začátkem v návaznosti na pohyby Měsíce.

Státní svátky 

Přehled oficiálních svátků v r. 2017 

Datum

Svátek

1. 1.

Nový rok

6. 1.

Svátek vánoční – arménský ortodoxní

9. 2.

Den sv. Marouna

14. 2.

Den památky Rafika Harírího

25. 3.

Zvěstování Panny Marie

14. 4.

Velký pátek

16. 4.

Velikonoce

1. 5.

Svátek práce

25. 5.

Den osvobození

26. 6.

Eid Al-Fitr (Ramadan)

15. 8.

Nanebevzetí Panny Marie

1. 9.

Eid Al-Adha

21. 9.

Hijri New Year (Islámský Nový rok)

30. 9.

Ashoura

22. 11.

Den nezávislosti

1. 12.

Narození proroka Mohameda

25. 12.

Svátek vánoční

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Jak pro české občany při cestě do Libanonu tak pro libanonské občany při cestě do ČR platí vízová povinnost. Od 21. 12. 2007 využívají držitelé libanonských cestovních dokladů k cestám do ČR platné “schengenské vízum”, které vydává zastupitelský úřad ČR v Bejrútu, příp. lze využít platného schengenského víza uděleného jiným státem Schengenské úmluvy.

Libanonský obchodník musí při podání žádosti o vízum doložit dokumenty prokazující účel cesty, např. oficiální pozvání ověřené cizineckou policií ČR nebo jiný relevantní dokument (pozvání k jednání, účast na konferenci apod.).

Vízový proces vyžaduje lhůtu minimálně 14 dnů.

Od 10.5. 2012 je povinností žadatele poskytnout pro účely evidence identifikační biometrické údaje. Zastupitelský úřad je pověřen všem žadatelům odebírat otisky prstů, které jsou následně k dispozici všem členským státům Schengenské dohody. Ke snímání otisků je určeno speciální zařízení na velvyslanectvích členských států. Při opakovaných cestách v průběhu následujících 59 měsíců se využívají již existující skeny. Pro snazší průběh a splnění všech požadavků vízového procesu doporučujeme dobře prostudovat internetové stránky zastupitelského úřadu a dohodnout si na velvyslanectví schůzku, kdy se žadateli může konzulární úsek plně věnovat.

Čeští občané mohou o vízum požádat buď na Velvyslanectví Libanonské republiky v Praze nebo na kterémkoliv oficiálním hraničním přechodu do Libanonu, včetně mezinárodního letiště v Bejrútu, kde je vízum udělováno do platného cestovního dokladu na základě vyplněné vstupní karty. (Tento formulář obsahuje i údaj o místě ubytování během pobytu, doporučujeme proto provést hotelovou rezervaci před příjezdem do Libanonu, pokud není ubytování zajištěno jinak.) Aktuální podmínky pro udělení vstupního víza a poplatky stanovené za jeho udělení doporučujeme konzultovat před cestou s Velvyslanectvím Libanonu; užitečné informace se rovněž nacházejí na webových stránkách http://www.general-security.gov.lb.

Přihlašovací povinnost není u krátkodobých pobytů stanovena.

Upozorňujeme, že libanonské vízum je možné obdržet pouze do pasu, který neobsahuje izraelské vstupní či výstupní razítko.

Kontakt na zastupitelský úřad ČR v Libanonu viz kapitola 7.1.

Kontakt na zastupitelský úřad Libanonské republiky v ČR je následující:

Embassy of the Republic of Lebanon
Lazarská 6
120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 930 495, + 420 224 930 029
Fax: +420 224 934 534
Úřední hodiny: 8:00-15:00

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: