Libérie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno (zj. libanonskými) velkoobchodníky. Dovozci luxusnějšího zboží většinou nakupují  přímo od výrobce. Doplňkovou roli hraje nár. těžařský veletrh.

Vedle faktorů, působících ve všech zemích regionu (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případů, otázka serióznosti partnera, korupce…) existují i faktory specifické – neexistence smluvní základny, orientace na tradiční (především na americké) partnery (donory/dodavatele) i rozšířený systém podvodů tzv. nigerijského typu, vč. internetových (podvodníci jsou velmi vynalézaví a agresivní - krom fin. ztráty hrozí i fyz. újma)

Podmínkou úspěšného obchodu je navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci potřebují dlouhodobé vízum a prac. povolení. Zaměstnanecké předpisy (Labor Law, 2009; National Labor Policy, 2011) reguluje Ministerstvo práce. Firmy jsou vyzývány k přednostnímu zaměstnávání místních sil, na všech stupních (sekce 216 Labor Law).

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ošetření v místních zdravotnických zařízeních lze doporučit jen v naléhavých případech (i movitější Liberijci dávají přednost ošetření mimo zemi, př. v ghanské Akkře), výjimečně lze o pomoc požádat místní pobočku Médecins Sans Frontières).

Zařízení jsou většinou přístrojově i personálně nevybavená, mimo hl. město v zásadě ani neexistují. Za každé ošetření se (před zákrokem) vyžaduje fin. hotovost. K dispozici nejsou ani (pokud, pak drahé) léky.

Před cestou se doporučuje uzavřít dobré cestovní pojištění, s sebou je v dostatečném množství záhodno vézt repelenty, sluneční a proti-plísňové krémy a dezinfekci.  Ve vážnějších případech se doporučuje odlet do ČR.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Základními dokumenty pro vývoz do Libérie jsou exportní faktura (se stručným popisem a množstvím zboží, plat. podmínkami a cenou v USD), potvrzení o původu, doklad o před-expediční inspekci (Clean Report of Finding) a dopravní dokumentace. Na liberijské straně je třeba dovozní povolení (Import Permit Declaration). Dovozní clo je 2,5-25 %.

Při zahájení liberalizačního programu v 1998 bylo vyčleněno 26 okruhů omezených výhradně na činnost liber. společností. Po protestech donorů a zahr. firem publ. noveliz. Zákon o investicích (Investment Act, 1966, 1973, 2010), redukující počet výhradních sektorů na 16 (distribuce místních výrobků; dodávky písku a kamene; dovoz/prodej použitých aut (s povolenými výjimkami); dovoz/prodej sekond-hand/u; maloobchod dřevem a krycími materiály; maloobchod rýží a cementem; opravny bot; opravny pneumatik; opravny aut s investicí do 50.000 USD; podomní obchod; prodej ledu; provoz CK; provoz čerpacích stanic; provoz video-klubů; taxislužby; výroba tvárnic). Za předpokladu investic v min. výši 500.000 USD (či investici min. 300.000 USD a min. 25% účastí liber. partnera) mohou zahr. firmy investovat i do čištění a stáčení vody (s výjimkou výroby a prodeje vody balené do sáčků); chovu drůbeže a výrobků z ní; PR a designu; prodeje farmak; prodeje krmiva pro zvířata a drůbež; provozu pekáren; provozu kamionů; provozu kin; provozu zábavních center (mimo hotely); tisku; výroby/dodávek kamene; výroby zmrzliny.

Vyloučen je dovoz zboží vyrob. ve vězeň zařízeních a zboží pod sankcemi OSN. Zakázán je dovoz i vývoz nožů a útočných zbraní, třaskavin a nábojů, pornografického materiálu, drog, padělaných výrobků a peněz, surových diamantů (povoleny jen v rámci zvl. mez. sektorových předpisů). Bez zvláštního povolení není dovolen ani dovoz/vývoz masa a masných výrobků a rostlin (vč. květin, semen a výrobků z rostlin). Dovoz domácích zvířat je povolen pouze za předpokladu získání certifikátu liberijského MZe a veterinárního posudku a vakcinace proti vzteklině z místa původu. Dovoz měny nad 10.000 USD (či ekvivalentu v místní měně/jiných měnách) musí být na hranicích deklarován. Postih je až 25 % nedeklarované či ne zcela deklarované částky. Deklarovat je třeba i vývoz částek nad 7.500 USD/ekvivalentní (vyvážet lze pouze ve formě bankovních  výběrů, cestovních šeků či příkazů, či). Postih je identický. Na letišti nejsou vybírány daně. Bezcelní dovoz je povolen na 200 cigaret či 25 doutníků či 250g tabáku,1 lvína a1 ltvrdého alkoholu,100 gbalení parfému a “dary do 125 USD”.

Další informace: www.mfdp.gov.lr.

 

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Trh je liberální. Zahraniční investice nejsou omezeny (zaregistrovat lze i firmu se 100% zahr. majetkovou účastí), držení pozemků zahr. vlastníky není povoleno. (Technicky nevyspělá, ale levná) prac. síla je k dispozici, daňové zatížení je malé.

Zahr. společnosti mohou v místě působit jako místní firmy (Locally Incorporated Entities) či nadnárodní pobočky, vyžadována je ovšem místní residenční adresa (resident agent/ office).

Procedura vzniku společnosti je po formální stránce poměrně nenáročná (teor. do 48h). Po přihlášení jména a statutu společnosti (Articles of Incorporation) a podání přihlášky v semi-autonomní vl. agentuře (Liberia Business Registry - one-stop-shop) a složení poplatku v bance (LD1400) obdrží žadatel na místě potvrzení (Journalizing Slip).

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Inzeráty v médiích, reklama v rozhlase či televizi.

Vzhledem k nízké kvalitě služeb se však doporučuje českým firmám pořídit si reklamní a propagační materiály od českých firem.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochranu soukr. majetku/investic zaručuje liberijská ústava (i investiční zákon z roku 2010). Vláda se ovšem orientuje na řešení zákl. existenčních problémů obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.

Administrativní a právní rámec pro ochranu intelektuálních a průmyslových práv ustavil Zákon o copyright (Act adopting the New Copyright Law, 1997 – Libérie je členem hl. mez. úmluv - Bern, Lisabon, Madrid, Paříž, Vídeň, Washington; WIPO/World Intellectual Property Organisation).

Dohlížecím orgánem se stal Úřad pro copyright (Copyright Office, CRO) a Úřad pro průmyslové vlastnictví (Industrial Property Office, IPO). Personální kapacita obou institucí je ovšem slabá, implementace opatření (vymáhání v praxi) neadekvátní. Koluje celá řada padělků (tarmaky, kosmetika, oblečení, software/hardware, filmy, písně, ad.), poplatky za vysílací práva nejsou hrazeny.

Intelektuální vlastnictví musí být zvl. zmíněno při dovozu/registraci firmy (Import Permit, Business Registration Form).

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Místní agentura pro zadávání veř. zakázek (Public Procurement and Concessions Commission) informace publikuje v denním tisku.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Řešení obchodních sporů

Liberijský právní systém byl přejat z USA (soudní hierarchie se opírá o Nejvyšší soud a podřízené tribunály). Anglo-americké zvykové právo (Common Law) bylo doplněno ustanoveními tradičního práva (Local Customary Law). Slabinou systému je stále nízké ohodnocení soudců (rozsudky si lze v zásadě koupit, zahr. firmy bývají přitom v nevýhodě) i dlouhé lhůty  řízení.

Přijat byl Obchodní zákoník (Commercial Code), ustaven Obchodní soud (Commercial Court, září 2011). Zákon o bankrotu ovšem dosud neexistuje (povinná/dobrovolná likvidace institucí se řídí zákonem o fin. institucích, Financial Institution Act, 1999).

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem, místním arbitrážím soudem).

Do kontraktu se v každém případě doporučuje zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi, při řešení sporů dát přednost mimosoudnímu jednání.

Další informace: www.state.gov.

Rizika

Liberijský trh je malý, s rel. slabým absorpčním potenciálem, orientován je na cenu. Nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozu tvoří použité výrobky. Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami.

V případě strojního zařízení je třeba počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat v rel. vlhkém či naopak prašném prostředí, v teplotách kolem 35o C, při  značném kolísání (nebo výpadcích) elektrického napětí.

Česká firma musí být připravena na urč. stupeň nestability, nestandardní postupy a jednání partnerů, neprůhledné zákony, vysokou korupci, nízkou kvalifikaci pracovních sil, špatnou infrastrukturu.

Investice jsou stále víceméně nepojistitelné, je třeba počítat s prakt. obtížemi při vymáhání příp. pohledávek. Vládní garance jsou poskytovány, skutečné platby ovšem nezaručují. Výzvou je infrastrukturní krytí i bankovní systém. 

Platební podmínky a morálka

Neexistuje agentura, která by byla schopna prověřit spolehlivost obchodního partnera. Doporučuje se opatrnost, co nejlepší zajištění placení (platba předem, potvrzený neodvolatelný LL, ad.).

 

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Společenská interakce:

Liberijská společnost je uzavřená, přetrvává rel. absence cizinců i stále komplikovaná bezp. reputace země.

Soc. etiketa je v Libérii volnější, vyhýbat se je ovšem třeba vyzývavému chování, ostentativnímu luxusu a (neznámé) kolemjdoucí (s úsměvem, systematicky, často i potřesem ruky) zdravit, odpovídat na veškeré výzvy k pozdravu (oční kontakt).

Oblečení se (ze společenských i zdravotních důvodů) doporučuje s dlouhými rukávy i nohavicemi (mj. ochrana proti moskytům/malárii). Odstup při diskusi bývá menší, častý je poklep na ruku, ramena, stehno, po zádech.

Většinu činnosti v domácnosti dosud zastávají ženy.

Pokrmy:

V Monrovii je několik hotelů s restauracemi, mimo hl. město existují jednodušší "cook shops", v nichž je v zásadě možno koupit pouze dušené maso a fufu (příloha z tlučeného manioku).

Talíře a sklenice jsou před jídlem na stůl pokládány dnem vzhůru, s ubrouskem na povrchu. Spolubesedníci (stejně jako partneři při jednání) si na začátku třesou rukama, v případě důvěrnějšího vztahu i prostředníčkem pravé ruky ("snapshake": tradice pochází z dob, kdy koloniální pán otrokovi prst na ruce lámal na znamení vlastnictví).

Většina pokrmů se dosud většinou připravuje na otevřeném ohni, na volných prostranstvích. Kuchař osobně, naráz jídlo servíruje a zůstává přítomen u tabule. Do ukončení stolování zůstávají na stole rozložené všechny chody. Většina Liberijců jí rukama, obyvatelé měst již většinou používají příbor.

Typická liberijská večeře se skládá z “dumboy”/“fufu”, předkládaných s palmovým máslem, omáčkou (“palava” sauce), dušeným masem (či všehochutí „country chop“ - směsice mas, ryb, zeleniny, vařených v palmovém oleji),  „jollof rice“ (pokrm připomínající rizoto) a vývarem z hovězích vnitřností. Jako desert bývají servírovány placky z rýžového chleba a sladkých brambor. K jídlu se pije zázvorové pivo. Káva se podává jen při zvláštních příležitostech.

Masné výrobky, ryby a zeleninu se doporučuje konzumovat pouze provařené/propečené (horké), ovoce pouze loupatelné. Vodu se doporučuje pít výhradně balenou (z vodovodu a z místních otevřených, nechlorovaných zdrojů - prameny, řeky, jezera - je většinou kontaminovaná, před požitím je ji - v případě nutnosti - nejprve třeba důkladně převařit, v otevř. vodních zdrojích se nedoporučuje ani koupat). Mléko a mléčné výrobky bývají nepasterizované.

Další

Libérie je zemí se silným respektem k tradičnímu úzu. Na veřejnosti nejsou povoleny žádné projevy sexuální náklonnosti (polibky, doteky). Přísně je trestána (v zemi nelegální) homosexualita i překupnictví/užívání drog (vysoké pokuty, vězení).

Výslovně zakázáno je fotit důležité vládní, vojenské i náboženské budovy (zásah bezp. složek proti přestupku bývá okamžitý, bez varování). O povolení se - k eliminaci příp. nedorozumění - doporučuje žádat před jakýmkoli fotografováním (místní obyvatelé, zástavba).

Průkaz totožnosti (pas/povolení k trvalému pobytu) a další důl. doklady a cennosti se doporučuje během pobytu uschovat v dobře střeženém sejfu (s sebou – po celou dobu pobytu, zj. mimo hl. město - nosit pouze kopii datové stránky dokladu, kopii víza).

Oblečení bývá při form. příležitostech tradiční či evropské (na jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Při plánování obchodní schůzky je třeba vzít v úvahu nedochvilnost (jednání jsou často odkládána, obchodní partneři se velmi často nedostaví). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat nejen s nedochvilností a relativně dlouhými čekacími dobami (od zahr. návštěvníka se ovšem automaticky předpokládá, že přijde včas), ale i s vysokou mírou byrokracie a korupce. Přístup ke smluvním závazkům je volný (doporučuje se trvat na platbě předem či neodvolatelném akreditivu potvrzeném mez. bankou). Nezbytností jsou vizitky (předávají se obvykle jen pravou rukou) a formální oslovení (profesním titulem). V případě, že se s partnerem více neznáte, se nedoporučuje osobnější přístup (Small Talk). Jednání vždy vede (začíná, ukončuje) hierarchicky nejvýzn. osoba. Smlouvání se očekává, dohody bývá dosaženo rychle (do 5-10 minut). Dary se předávají jen za předpokladu, že se obchod uzavírá mimo město, v tradičních komunitách (v případě měst bývá považován za úplatek, precedent).

Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Libérii angličtina, většina mluvčích má silný místní přízvuk, často na hranici srozumitelnosti.

Sezóna dešťů trvá od května do září, většina cest ve vnitrozemí je během ní nesjízdných.

Státní svátky

Fixní:

 • 1. leden (New Year)
 • 7. leden (Pioneer´s Day)
 • 11. únor (armád Forces Day)
 • 12. březen (Decoration Day)
 • 15. březen (narozeniny prvního prezidenta země, Josepha Jenkinse Robertse)
 • 1. květen (Labor Day)
 • 14. květen (National Unification Day)
 • 26. července (Independence Day)
 • 15. srpen (Assumption)
 • 24. srpen (National Flag Day)
 • 8. listopadu (Thanksgiving Day)
 • 12. listopadu (National Memorial Day)
 • 29. listopad (narozeniny nejdéle sloužícího prezidenta země,Williama Tubmana)
 • 25.-26. prosinec (Christmas)

Pohyblivé:

 • Mouloud (Prorokovo narození)
 • Eid ul-Fitr (konec Ramadánu)
 • Eid ul-Adhá/Tabaski (Svátek oběti)
 • Velikonoce
 • Den postu a motlitby (Fast and Prayer Day, duben)

Pracovní doba

 • V administrativě: 8.00-12.00 a14.00-17.00h (po-pá) a 9.00-14.00h (so)
 • V bankách: 8.30-12.00 (po-čt) a 8.30-12.30h (pá)
 • Mezinárodní letiště v Monrovii je otevřeno nepřetržitě, hraniční přechody obvykle pouze od 7.00 do 19.00 h.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Informace na e-mailu: info@liberiaembassygermany.de.

Ke vstupu do země je třeba (min. 6 měs. platný) pas a vízum (na zákl. pozvání, dokladu o cíli cesty a čerstvého bank. výpisu, interview, během 7 prac. dní). Vízum je za 75-350 eur (dle typu a délky trvání víza) možno získat na ZÚ Libérie v Berlíně: na místě je získat nelze – osoba bez víz je okamžitě deportována.

Po překročení hranice je pas razítkován (o prodloužení víz je za 20 USD možno pořádat na monrovijském Imigračním úřadě (Broad Street, Monrovia).

Očkování:

Libérie je silně malarická oblast. Povinné je očkování proti žluté zimnici (od roku a výše, předkládá se i jako podklad k udělení víza), doporučuje se očkování proti tyfu, meningitidě a žloutence typu A i B, popř. choleře, aktualizovat vakcinaci proti obrně, tuberkulóze. V zemi se běžně vyskytuje řada tropických (onchocerciasis) a zažívacích onemocnnění (hepatitida A, E, tyfoidy, schistosomiasis, protozoální průjem, lassa fever, endemicky cholera). Běžná je vzteklina. Vysoká je incidence sexuálně přenosných onemocnění, zj. HIV/AIDS.

Cestovatelům se důrazně doporučuje uzavřít dobré cest. pojištění a před cestou kontaktovat lékaře a případná zdravotní rizika konzultovat.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: