Lucembursko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

Finanční sektor zůstává hlavním motorem hospodářského růstu Lucemburska. Jeho síla umožnila vytvořit a udržet štědrý sociální stát, aniž by byly zásadním způsobem ohroženy veřejné finance. Vzhledem k malé rozloze, velikosti ekonomiky a zeměpisné poloze Lucemburska je pro tuto zemi charakteristická silná otevřenost ekonomiky, integrace do větších hospodářských celků (tzv. Grande Région, Benelux, EU) a silná orientace na zahraniční obchod.  Ten tvoří více než 80 % produkce země. Hlavními výhodami Lucemburska jsou kvalitní dopravní a telekomunikační infrastruktura, přítomnost kvalifikované pracovní síly, existence stabilní politické moci, systému sociálního zabezpečení a fiskálního prostředí příznivého pro podnikatele. Lucemburská ekonomika se poměrně dobře zotavila z následků finanční krize let 2008 a 2009, a pokud jde o celkovou konkurenceschopnost, si vede dobře.

Ekonomika se v roce 2015 vrátila k poměrně rychlému růstu, který byl vyšší než průměr ostatních zemí EU. Silným zdrojem ekonomického růstu zůstává stabilní domácí poptávka a solidní investování do podílových fondů. Nezaměstnanost po delší době zaznamenala pokles. Lucembursko se stabilně řadí přibližně na 20. místo v rámci žebříčku Global competitive index, kterýdefinuje vyspělost Lucemburska, zejména v technologickém zázemí a institucionálním fungování země.

Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let
 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP (běžné ceny) mld. €

42,2

43,6

46,5

48,9

52,1

HDP/obyv.

81 300

82 000

85 300

87 600

91 600

Index spotřebitelských cen v %

3,4

2,7

1,7

0,6

0,5

Nezaměstnanost v %

6,1

6,9

7,1

7,1

6,8

Export mld. €

78,4

82,5

91,0

99,4

111,4

Import mld. €

65,4

69,2

75,4

83,6

92,6

Populace v tis.

524,9

537,0

549,7

563,0

576,2

Konkurenceschopnost-pořadí

23/142

22/144

22/148

19/144

20/140

Zdroj: OECD, STATEC, WEF

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Ačkoli je lucemburská ekonomika výhradně zaměřena na sektor služeb, prioritou vlády je další diverzifikace ekonomiky. Ve svém prohlášení vláda definovala prioritní odvětví (logistika, telekomunikace, technologie spojené s ochranou životního prostředí, především biotechnologie a zdravotnická technika), která podle přesvědčení vlády mohou přilákat zahraniční investory.

Lucemburský ekologicko inovační klastr zpracovává projekt k udržitelnému rozvoji města Dudelange, které kdysi bylo městem těžkého průmyslu. Nabízí široké spektrum obchodních příležitostí pro dodávku nových udržitelných technologických řešení v oblasti životního prostředí. Více informací na stránkách eko-inovačního klastru.

Strategické zásoby ropy v Lucembursku nejsou dostatečné. Významným projektem do budoucna je snížení energetické náročnosti a energetické závislosti všeobecně, proto existuje velký prostor pro české firmy podílet se na modernizaci energetické sítě a výstavbě elektráren pro obnovitelné zdroje energie (větrná energie, biomasa)

Trh se službami je poměrně saturovaný, finanční služby dominují, nicméně z obchodní výměny ve službách je zřejmý významný podíl telekomunikačních a odborných poradenských služeb na celkovém vývozu českých služeb do Lucemburska. Pro české vývozce se tak nabízí obchodní příležitost především v poskytování outsourcingu telekomunikačních služeb a poradenských služeb. Poptávka je i po IT expertech.

Produktivita práce a know-how ve stavebnictví ve srovnání jinými obory není v Lucembursku na potřebné úrovni. Úkoly zaměřené na modernizaci země v oblasti dopravy, bytovou výstavbu, snižování celkové energetické náročnosti země a plnění environmentálních požadavků (čističky odpadů, nízkouhlíková ekonomika aj.) a kritérií jsou přitom velmi ambiciózní. Jde o podstatné zkvalitnění dopravní infrastruktury v hlavním městě, kde vzniká každý den v době přepravování 160 tisíc pracovníků (tzv. pendlerů či frontaliers) z Belgie, Francie a Německa do Lucemburska téměř neúnosná situace. Je zapotřebí budovat adekvátní dopravní řešení (sběrná parkoviště na okrajích měst a rozvoj veřejné dopravy).  Vzhledem k neutěšené bytové politice je potřeba stavět nové byty a domy určené k bydlení, modernizovat a zateplovat stávající budovy jak v hlavním městě, tak i dalších částech země.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

HS

Energetický průmysl

Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr

8467

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

8481

Motory elektrické generátory

8501

Chemický průmysl 

Kaučuk syntetický ap směsi s kaučukem přírod

4002

Kaučuk regenerovaný v prim formách deskách ap

4003

Doprava 

Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

8702

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

8703

Telekomunikace 

Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn

8517

Přístroje pro záznam,reprodukci zvuku

8519

Aktuální sektorové příležitosti pro Lucembursko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Plánované aktivity

Datum (od - do)NázevPopisSplněno
01.01.2016  - 31.12.2016  Aktualizace STI a webových stránek ZÚ  Aktualizace Souhrnné teritoriální informace o Lucembursku a průběžná aktualizace internetových stánek.   Probíhá 
01.01.2016  - 31.12.2016  Asistence a poskytování informací českým firmám  Zjišťování informací o případném uplatnění výrobků českých firem na lucemburském trhu a zprostředkovávání kontaktů na obchodní partnery na základě poptávky.   Probíhá 
01.01.2016  - 31.12.2016  Navazování ekonomických vztahů v Lucembursku  Navazování kontaktů s ekonomickými subjekty v Lucembursku, osobní návštěvy firem s obchodními aktivitami v ČR.   Probíhá 
01.01.2016  - 31.03.2016  Prezentace České republiky jako atraktivní turistické destinace  Představení ČR a jejích hlavních turistických lokalit ředitelkou CzechTourism Benelux za přítomnosti zástupců médií a lucemburských cestovních kanceláří.   Ano 
01.01.2016  - 31.12.2016  Prezentace ČR v tisku  Cílené oslovení místních médií za účelem propagace ČR týkající se konkrétních ekonomických a kulturně-politických akcí v Lucembursku  (např. oslavy 700letého výročí narození Karla IV.).   Probíhá 
01.01.2016  - 31.03.2016  Prezentace přímého leteckého spojení Lucemburk - Praha  Uspořádání prezentační akce s představiteli společnosti Luxair za účelem představení nové přímé linky, která zjednoduší výměnu mezi oběma zeměmi, včetně zajištění českých dárkových předmětů pro inaugurační let.   Ano 
01.01.2016  - 31.12.2016  Příprava oficiální ekonomické mise lucemburských podnikatelů do ČR  Pokračování v přípravě ekonomické obchodní mise lucemburských podnikatelů do ČR plánované na listopad 2016.   Probíhá 
01.01.2016  - 31.12.2016  Sledování ekonomických ukazatelů  Průběžné sledování ekonomického vývoje a hospodářské politiky v Lucembursku s ohledem na obchodní spolupráci s ČR.   Probíhá 
01.01.2016  - 31.12.2016  Veřejné soutěže  Průběžné sledování tendrů a veřejných zakázek na příslušných portálech, stejně jako jejich vyhledávání prostřednictvím ekonomických kontaktů, jejich zadávání do systému SINPRO.   Probíhá 
01.06.2016  - 31.10.2016  Prezentace obchodních a  investičních možností v České republice  Uspořádání prezentace obchodních a  investičních možností v České republice pro relevantní lucemburské subjekty ve spolupráci s CzechInvestem,CzechTradem, EEN, Sdružením pro zahraniční investice  a Lucemburksou obchodní komorou Ne 
20.06.2016  - 24.04.2016  Účast na poradě ekonomických radů ZÚ v Praze  Účast na každoroční poradě ekonomických radů ZÚ v Praze.   Ne 
01.07.2016  - 31.12.2016  Prezentace aktuálních vozů ŠKODA  Ve spolupráci s výhradním dovozcem - firmou LOSCH bude u příležitosti  oslav českého státního svátku bude uspořádána prezentace aktuálních vozů ŠKODA Ne 
01.09.2016  - 30.09.2016  Prezentace českého piva v Lucembursku  U příležitosti oslav českého státního svátku bude uspořádána prezentace českého piva firmy  Czech Royal Beer. Zároveň budou uskutečněny schůzky s potenciálními distributory.   Ne 
01.12.2016  - 31.12.2016  Společenské setkání se zástupci krajanské komunity  Setkání s krajany dlouhodobě působícími v Lucembursku zaměřené na využití potenciálu jejich kontaktní sítě k podpoře a rozvoji obchodních a podnikatelských příležitostí pro české firmy v Lucembursku.   Ne 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: