Lucembursko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

13. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

S ohledem na velikost trhu a zaměření lucemburské ekonomiky na sektor služeb, resp.  nasměrování lucemburského zahraničního obchodu především na sousední země nabízí místní trh příležitosti spíše pro finanční transakce (investice do podílových fondů), pro český export pak realizace v menším počtu definovaných oblastí, zj. v energetickém, dopravním a stavebním průmyslu (mj. subdodávky pro výstavbu obytných domů), logistice a ICT, evt. v oblasti  technologií zaměřených na ochranu životního prostředí, bio a nanotechnologií,  zdravotnických zařízení, resp. vesmírném průmyslu a kosmických technologiích.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8403 - Kotle k ústřednímu topení jiné

8411 - Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines

HS 8467 – Nářadí ruční pneumatické s motorem na elektřinu

HS 8481 – Kohouty ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8501 – Motory elektrické generátory

Dopravní průmysl , logistika

HS 8702 – Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

HS 8703 – Auta osobní aj. vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

Stavební průmysl

HS 3925 – Výrobky stavební z plastů

HS 6904 – Cihly kameny podlahové tvarovky

HS 7213 - Tyče pruty z železa oceli válcované za tepla

HS 7215 – Tyče pruty ostatní z železa oceli

HS 7314 – Tkaniny rošty pletiva z drátu z železa oceli

HS 7325 – Výrobky lité ostatní z železa a oceli

HS 7610 – Konstrukce hliníkové části desky apod.

ICT

HS 8517 – Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat aj.

HS 8519 – Přístroje pro záznam, reprodukci zvuku

CPA 62 – Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

 

 

 

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

 

Energetický průmysl

 

Země produkuje 1,4 mld. kWh, spotřebovává 6,2 mld. Těží zj. z jaderných a obnovitelných (11 %) a vodních zdrojů. Restrukturalizací procházejí vybrané bývalé energeticky náročné obory (ocelářství, těžařství). Prostor podílet se na modernizaci energetické sítě a výstavbě elektráren existuje (větrná energie, biomasa, solární panely). Celkové snížení energetické náročnosti (dekarbonizace) a energetické závislosti země je významným úkolem i vzhledem k aktivnímu zapojení Lucemburska do agendy COP21.

 

Dopravní průmysl, logistika

 

Lucembursko patří k přepravním hubům regionu, v oblasti sub-kontrahuje či podniká řada lucemburských i zahraničních firem. Příležitosti se nabízejí zj. v autodopravě i letectví (země dováží lehká obchodní letadla, vrtulníky).

 

Stavební průmysl

 

Úkoly zaměřené na modernizaci země v oblasti dopravy, bytové výstavby, snižování energetické náročnosti a plnění environmentálních požadavků (čističky odpadů, nízkouhlíková ekonomika) jsou ambiciózní. Do 2020 se počítá s nárůstem počtu obyvatel země až o 40 %, na 1 mil. Předpoklad rasantního zlepšení zatím neúměrně zatížené dopravní situace v hlavním městě přitom stav dopravní infrastruktury neumožňuje. Vláda zahájila plán investic do nových dopravních tepen, sběrných parkovišť na okrajích měst a rozvoje veřejné dopravy (tramvajového propojení) i bytové politiky.

 

ICT

 

Trh se službami je, zj. v sektoru finančních služeb, sice do značné míry saturovaný, poptávka po IT expertech ovšem trvá. Pro české vývozce se nicméně nabízejí příležitosti v outsourcingu (e-commerce, telekomunikační, poradenské služby).

 

Další příležitosti

 

Trh se službami, zj. finančními,  je poměrně saturovaný, zřejmý je ovšem stále potenciál v telekomunikačních i odborných poradenských službách (outsourcing). Lucembursko se  rovněž orientuje i na satelitní a další vesmírné technologie (existuje řada specializovaných firem, z nichž některé se intenzivně připravují i na těžbu minerálů z vesmíru-asteroid mining), příležitosti se nabízejí i v souvislosti se členstvím obou zemí v Evropské vesmírné agentuře ESA.

 

Prioritou vlády jsou rovněž logistika, telekomunikace, technologie spojené s ochranou životního prostředí, biotechnologie a zdravotnická technika. Vzhledem k tomu, že strategické zásoby ropy nejsou dostatečné, prostor existuje i v oblasti modernizace energetické sítě a výstavbě elektráren pro obnovitelné zdroje energie (větrná energie, biomasa). Místní ekologicko-inovační klastr zpracovává projekty udržitelného rozvoje v řadě lokalit, které byly kdysi centrem těžkého průmyslu a ocelářství (Belvaux, Dudelange). Spektrum příležitostí pro dodávky udržitelných technologických řešení se ovšem v oblasti životního prostředí nabízí všeobecně.

 

Lucembursko je možností i pro export potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou a místních specialit („produits du terroir“).

 

Země má velmi dobře fungující systém podpory mladých začínajících podnikatelů (start-upů), který je realizován formou veřejného a soukromého partnerství (Ministerstvo hospodářství a nezisková asociace Nyuko). Tento PPP projekt nabízí spolupráci také zahraničním subjektům, kterým může v případě jejich životaschopných projektů pomoci najít kapitál a klienty.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

HS

Energetický průmysl

Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr

8467

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

8481

Motory elektrické generátory

8501

Chemický průmysl 

Kaučuk syntetický ap směsi s kaučukem přírod

4002

Kaučuk regenerovaný v prim formách deskách ap

4003

Doprava 

Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

8702

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

8703

Telekomunikace 

Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn

8517

Přístroje pro záznam,reprodukci zvuku

8519

 

Další oborové příležitosti pro všechny země v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Typ aktivity

Název

Popis

Datum

Mezinárodní veletrh

Vakanz

Výroční setkání firem působících v oblasti cestovního ruchu/za CZ v 2017 účast ZÚ Lucemburk

 1. – 14. 1. 2017

Koncert

Vystoupení České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka

Sponzoring účasti LU velkovévody a hlavních ekonomických partnerů Reiffeisen Bank LU

 1. 3. 2017

Ples

 1. CZ/LU ples 2017

Výroční CZ/LU ples za účasti krajanské i ekonomicko-investiční komunity, hlavní cenu (letenka do Prahy) sponzorovat LuxAir

 1. 5. 2017

Kulturně-ekonomická prezentace

Europe Day 2017

Stánky s prezentací CZ a jejích regionů, za využití materiálů CzechTourism BNLX, CzechInvest a Senátu PČR, za přítomnosti LU médií, cestovních kanceláří a politické reprezentace

 1. 5. 2017

Expertní konzultace

Konzultace specifického investičního profilu

Na podnět Czech Space Alliance, hledající technologického partnera v LU

 1. 5. 2017

Aktualizace STI

Dle textu

Pravidelná novelizace statistických údajů za uplynulé období

 1. 5. 2017

Expertní seminář

Czech Luxembourgish Space Day

První společný match-making konference firem specializovaných na kosmické technologie a vývoj materiálů

 1. 6. 2017

Expertní konzultace

Griffon

Na podnět LU firmy hledající relokaci výroby v oblasti skla (zj. autoskel) a textilu v CZ

 1. 6. 2017

Expertní konzultace

Becherovka

Na podnět CZ firmy hledající odbytiště v LU

 1. 6. 2017

Investiční seminář

Investment possibilities in the CZ

Podnět Sdružení pro zahraniční investice, ve spolupráci s CzechInvest

 1. 6. 2017

Prezentace PROPED

Czech Beer Day

PR největších CZ výrobců piva

 1. 6. 2017

Seminář

Konference ekonomických radů MZV CZ

Účast na výročním setkání   EK ZÚ

 1. – 30. 6. 2017

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: