Lucembursko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny ve zboží (v tis. €)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Export

139 546

160 988

129 471

180 686

186 593

Import

218 788

230 495

244 276

248 723

260 569

Saldo

-79 242

-69 507

-114 805

-68 037

-73 976

Zdroj: MPO

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Největší položku dovozu tvoří tržní výrobky řazené dle materiálu, poté následují minerální paliva, maziva a příbuzné materiály a dále stroje a dopravní prostředky. Z jednotlivých položek největší objem dovozu zaujaly ploché válcované výrobky ze železa a oceli, elektrická energie a kohouty a ventily pro potrubí či kotle.

Ve vývozu představují hlavní položky stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky třizené podle materiálu a také minerální paliva, maziva a příbuzné materiály. Z jednotlivých položek největší objem vývozu v roce 2015 zaujala motorová vozidla k dopravě osob, dále potom textilní přize a kohouty a ventily pro potrubí či kotle.

S ohledem na velikost trhu, dominantní zaměření lucemburské ekonomiky na sektor služeb a směrování zahraničního obchodu především na sousední země nenabízí místní trh zvláštní příležitosti pro český export. Největší položkou je dlouhodobě vývoz automobilů a autobusů (16 %).

Významné položky jsou i výrobky nebo polovýrobky vyprodukované v lucemburských investicích v ČR (např. armatury, ventily, kohouty - Rotarex, ocelářské výrobky - ArcelorMittal aj.). V tomto ohledu je komoditní struktura vzájemného obchodu velice stabilní. Další obchodní výměna bude nadále v těchto oblastech probíhat. Perspektivní oblastí pro český export jsou technologie zaměřené na ochranu životního prostředí, biotechnologie,  zdravotnická zařízení a subdodávky pro výstavbu obytných domů.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb za rok 2015 (v mil. Kč)

 

Vývoz

Dovoz

Bilance

Služby-celkem

1 980,8

4 718,2

-2 737,4

Opravy, údržba a jiné

65,9

253,8

-187,9

Doprava, poštovní služby

157,5

183,5

-26

Přenos el. energie

173,8

116,0

57,8

Telekomunikační a IT služby

258,0

557,3

-299,3

Účetnictví a poradenství

895,2

1477,4

-582,2

Služby spojené s obchodem

144,0

326,5

-182,5

Ostatní služby

286,2

1803,4

-1 517,2

Zdroj: MPO

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nejsou registrovány žádné české investice v Lucembursku.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ekonomické vztahy obou zemí se řídí dohodami, které jsou běžné pro ekonomické vztahy mezi dvěma členskými zeměmi EU. Na bilaterální úrovni vstoupila 31. 7. 2014 v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Obě země jsou členy dvou významných ekonomických organizací – Světové obchodní organizace (WTO) a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), jejichž pravidla také upravují vzájemné ekonomické vztahy.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění

Nová smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů a z majetku mezi oba státy a upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou stran. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění nahrazuje dosavadní Dohodu z roku 1991. Podle prohlášení českého ministerstva financí nová smlouva zajišťuje zamezení dvojímu zdanění a zamezení daňového úniku:

  • pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2015 nebo později,
  • pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2015 nebo později.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Lucembursko přijalo jednostranný závazek věnovat na rozvojovou spolupráci/pomoc prostředky ve výši 1 % ODA/HNP. V bilaterální oblasti spolupracuje celkem s 8 prioritními zeměmi v Africe (Kapverdy, Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigérie), v Asii (Laos) a ve Střední Americe (Nikaragua, Salvador). S těmito hlavními partnerskými zeměmi Lucembursko uzavřelo 4leté dohody sektorově zaměřené. V rámci regionální spolupráce má Lucembursko partnery na Balkáně (Kosovo, Černá Hora a Srbsko); dále vyvíjí činnost vůči palestinským okupovaným územím, Afghánistánu a Rwandě. Z členských zemí EU jsou jejich partnery např. Belgie, Dánsko, Švédsko, Nizozemsko.

Zpráva o rozvojové spolupráci z roku 2014 se v současné době novelizuje a brzy bude k dispozici aktualizovaná verze.

Vzhledem k tomu, že rok 2015 byl vyhlášen Evropským rokem pro rozvoj s mottem "Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost", Lucembursko se jako předseda Rady EU ve druhé polovině roku 2015 účastnilo řady událostí na téma rozvoje. Silně například usilovalo o přijetí meziinstitucionální deklarace (Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise), která byla podepsána při slavnostním ukončení Evropského roku pro rozvoj dne 9. prosince 2015 v Lucembursku.

ČR společně s Lucemburskem v minulosti realizovala trilaterální projekt "Venkovské zásobování vodou" v okrese "Barouéli" v Republice Mali; realizace byla plánována na období 2006–2009. Celkový rozpočet činil 2,3 mil. €.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: