Lucembursko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

13. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

Hospodářské vztahy obou zemí jsou bezproblémové, odpovídají společnému členství v EU, WTO a OECD.

 

Na bilaterální úrovni je v platnosti Dohoda o podpoře a ochraně investic (1989) a Smlouva o zamezení dvojímu zdanění (1991, novel. 2013), zajišťující výměnu infofmací (vč. bankovních), zahrnující mj. právo na dělení výběru daní z příjmu a majetku mezi oběma státy či základní spolupráci příslušných orgánů obou zemí.

 

V současnosti je Lucembursko mezi největšími obchodními partnery CZ na 50. místě (vývoz  CZ 125.286 tis. eur, dovoz 134.865 tis. eur, saldo-9.579 tis. eur). 

 

Mezi nejperspektivnější obory patří kromě služeb (finanční, ICT) a strojírenské a zpracovatelské produkce (automobily, kovovýroba, plasty, chemický průmysl) i tzv. nové technologie (bio, nano, zdravotnictví), popř. výběrové zemědělské produkty (produits du terroir). Potenciální spolupráce se nabízí v oblasti vesmírného průmyslu a kosmických technologií.

 

Významnou pozici zaujímají lucemburští podnikatelé v oblasti dislokované výroby (konečné výrobky či polotovary produkovány v CZ, kompletace a distribuce v LU). K nejvýznamějším exportním firmám patří Škoda Auto, Rortarex Praha, Mittal Steel Ostrava, Karosa Vysoké Mýto, FoxCon CZ Pardubice, Deza Valašské Meziříčí, Astron Buildings Přerov, Paul Wurth Ostrava, Paramo Pardubice, Fatra Napajedla a Accumalux Mladá Boleslav, k nejvýznamnějším importním firmám Arcelor Distribution Praha, GoodYear Dunlop Praha, Akuma Mladá Boleslav, Rotarex Praha, Ferona Praha, ABB Praha a Škoda Auto Mladá Boleslav.

 

Investice se zatím realizují spíše v oblasti portfoliových produktů (akcie, dluhopisy, finanční deriváty, pojištění) či při zakládání evropských správních podnikových centrál.  V kapitálových investicích je Lucembursko na prvním místě v obchodování s obligacemi (většina firem je nadnárodních, místní firmy jsou spíše střední a menší).

 

Forma joint-venture  rozšířená není (výjimkou je  podnik LU firmy Paul Wurth s částí CZ firmy Vítkovice as-AB Group Engeneering/Rotarex Praha). Dominují investice se stoprocentní účastí.  V LU operuje na 1.150 CZ firem (většinou v oblasti daňově zvýhodněných finančních produktů). Výše LU investic v CZ činí přibližně 11 mil. eur. Mezi hlavní investory se řadí společnost Moulins de Kleinbettingen (Pekárny Delta, Pekárny Odkolek), Agroethanol (Jihočeský zemědělský lihovar), Arcelor Mittal (Matthey), Astron (prefabrikované budovy), Invensys Appliances Controls (servis elektroniky), Wagon Automotive (subdodávky autodílů), Ceneuprint (Svoboda Press), Logit (výroba textilií) a Accumalux (Akuma Mladá Boleslav).

 

K rozvoji vzájemného obchodu a investic významně přispívá nově ustavené přímé letecké spojení Praha-Lucemburk (LuxAir, 4 lety týdne, od 3/2016, se zimní přestávkou).

 

 Obchodní výměna CZ-LU (tis. eur)

 

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2010

119.172

163.285

282.457

-44.113

2011

150.174

234.749

384.923

-84.575

2012

160.960

230.412

391.372

-69.452

2013

129.538

243.874

373.412

-114.336

2014

181.222

249.255

430.477

-68.033

2015

186.536

257.856

444.392

-71.320

2016

191.203

193.046

384.249

-1.843

 Zdroj: MPO

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny ve zboží (v tis. €)

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (VIII.)

Export

118.588

150.008

160.866

129.880

180.200

181.222

125.286

Import

162.489

234.629

230.051

244.333

246.800

249.255

134.865

Obrat

281.048

390.917

390.917

374.213

427.000

430.477

260.151

Saldo

-43.931

-69.185

-69.185

-114.453

-66.600

-68.034

-9.579

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vzájemného obchodu je relativně stabilní.

 

Největší  položku dovozu tvoří tržní výrobky řazené dle materiálu, následují minerální paliva, maziva a příbuzné materiály a dále stroje a dopravní prostředky. Z jednotlivých položek největší objem dovozu zaujímají ploché válcované výrobky ze železa a oceli, elektrická energie a kohouty a ventily pro potrubí či kotle.

 

Největší položku vývozu představují stroje a strojní zařízení, dopravní prostředky, tržní výrobky tříděné podle materiálu a minerální paliva a maziva. Největší objem zaujímají motorová vozidla k přepravě osob, textilní přize, armatury, kohouty a ventily pro potrubí či kotle.

 

 

Statistika 2017 (V.)

 

Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota EUR (tis.)
67 Železo a ocel 71 504 401 47 786
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. 1 757 740 28 089
35 Elektrický proud 0 20 151
69 Kovové výrobky, j.n. 5 362 812 13 630
34 Topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný 58 609 145 13 138
52 Anorganické chemikálie 2 535 719 10 646
58 Plastické hmoty v neprvotních formách 3 849 442 8 963
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. 2 120 553 8 887
65 Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n. 1 681 206 6 986
62 Výrobky z pryže, j.n. 1 550 367 6 815
23 Surový kaučuk (vč. syntetického a regenerovaného) 2 854 992 6 548
64 Papír, lepenka a výrobky z nich 3 756 102 5 807
89 Různé výrobky, j.n. 2 219 557 4 387
57 Plasty v prvotní formě 999 711 3 736
68 Neželezné kovy 1 208 291 3 188
28 Rudy kovů a kovový odpad 24 287 3 184
87 Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n. 49 758 2 958
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 60 895 2 359
66 Výrobky z nekovových nerostů, j.n. 629 978 1 402
78 Silniční vozidla 331 174 1 389

 Zdroj: ČSÚ

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Lucemburská vláda otevřela pracovní trh pro občany států, které přistoupily k Evropské unii k 1.5.2004, ještě před ukončením druhé fáze přechodného období (2009). Občané CZ mohou využívat v Lucembursku stejná práva, jaká mají v oblasti přístupu k zaměstnání občané ostatních členských států, od 1.11.2007.

 

Občan České republiky se zájmem o práci v Lucembursku již není povinen žádat o pracovní povolení, pouze se registruje za účelem sociálního pojištění u lucemburského úřadu sociálního zabezpečení (Centre Commun de la Sécurité Sociale, www.secu.lu)

 

Vzájemná výměna v oblasti služeb v 2016 (v tis. Kč)

 

2016

 

1.Q

638.307

2.Q

250.308

3.Q

453.072

4.Q

524.092

2015

 

1.Q

1.509.241

2.Q

883.230

3.Q

1.085.998

4.Q

1.239.553

2014

 

1.Q

618.063

2.Q

824.395

3.Q

1.450.500

4.Q

 951.844

 Zdroj: MPO


Statistika zahrnuje zpracování, opravy a údržbu, námořní, leteckou, silniční, železniční, říční i potrubní osobní i nákladní dopravu/přepravu, kosmickou dopravu, přenos elektrické energie, poštovní a kurýrní slkužby, stavební práce v zahraničí i v tuzemsku, licencované poplatky za užívání franšíz a výsluhy, počítačový software a jeho šíření, telekomunikační služby,  audiovizuální poplatky, licence k užívání duševního vlastnictví, ostatní služby v oblasti VT, informační služby, služby výzkumu a vývoje, vědecko-technické služby a vlastnická práva v oblasti, právní, účetní a auditorské služby, poradenství v řízení, reklamu a průzkum trhu, pořádání veletrhů, architektonické a inženýrské služby, služby odpadového hospodářství, služby v oblasti zemědělství a lesnictví, dobývání surovin, pronájem a leasing, služby v souvislosti s obchodem, služby v oblasti zaměstnání, audiovizuální služby, služby scénickcýh umělců, služby v oblasti zdravotnictví, služby v oblasti vzdělávání, služby v oblasti kutlury a rekreace a ostatní osobní služby.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nejsou registrovány žádné české investice v Lucembursku.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obě země jsou členy WTO, OECD a EU.

 

Bilaterální smluvní základna je široká. Mezi nejdůležitější smlouvy patří Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním (Ženva, 18.  9. 1929), Dohoda o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu (Brusel, 30. 9. 1952 a Praha 6. 7. 1964), Dohoda o letecké dopravě (Praha,  6. 12. 1968), Kulturní dohoda (Lucemburk, 17. 6. 1976), Dohoda o mezinárodní silniční přepravě zboží (Lucemburk, 15. 7. 1982), Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (Brusel 24. 4. 1989), Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  (Lucemburk, 18. 3. 1991, novel. Brusel, 5. 3. 2013/novelizace zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů a z majetku mezi oba státy a upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou stran), Dohoda o vnitrozemské plavbě (Lucemburk 30. 12. 1992), Dohoda o přijímání stážistů (Lucemburk, 11.11. 1999), Smlouva o sociálním zabezpečení (Lucemburk, 17. 11. 2000) a Bezpečnostní dohoda mezi vládou  Lucemburského velkovévodství a vládou České republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných skutečností (Praha, 11. 4. 2011).

 

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Lucembursko přijalo jednostranný závazek věnovat na rozvojovou spolupráci/pomoc prostředky ve výši 1 % ODA/HNP.

 

V bilaterální oblasti spolupracuje celkem s 8 prioritními zeměmi v Africe (Kapverdy, Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigérie), v Asii (Laos) a ve Střední Americe (Nikaragua, Salvador). S těmito hlavními partnerskými zeměmi uzavřelo 4leté, sektorově zaměřené dohody. V rámci regionální spolupráce má země i partnery na Balkáně (Kosovo, Černá Hora a Srbsko) a rozvojové aktivity vyvíjí vůči palestinským okupovaným územím, Afghánistánu a Rwandě.

 

CZ společně s Lucemburskem (vzhledem k aktuálně rozdílně teritoriálně zaměřeným rozvojovým prioritám) realizovala pouze jediný trilaterální projekt, "Venkovské zásobování vodou" v okrese "Barouéli" v Republice Mali (2006–2009, celkový rozpočet 2,3 mil. €).

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: