Lucembursko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Platí obecná zásada, že o uplatnění výrobku na trhu rozhoduje zejména vztah kvalita–cena. Tento princip se ovšem týká až finální fáze vstupu na trh, jíž musí předcházet dokonalá znalost situace na trhu dané komodity a volba vhodného způsobu zpracování trhu na základě marketingové studie.

V Lucembursku jsou zavedeny všechny běžné formy zpracování trhu známé v zemích EU. Jejich výběr závisí na vůli firmy, nicméně může být ovlivněn zvyklostmi v daném segmentu trhu. I když je možné, např. ve styku s velkoobchody, zpracovávat trh přímo bez prostředníka, rozšířený je prodej prostřednictvím místního zástupce. Je tomu tak zejména proto, že přímé zpracování trhu je velmi náročné a u některých komodit nemožné. Zástupce je zcela nezbytný v případě dodávek strojů a průmyslového zařízení,  kdy je zapotřebí disponovat skladem náhradních dílů a zajistit poprodejní servis.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Se vstupem ČR do EU od 1. 5. 2004 se zásadně změnily podmínky související s pohybem zboží a služeb. Běžnými průvodními doklady  používanými v obchodním styku jsou obchodní faktura a přepravní doklad (nákladní/náložný list). Na faktuře musí být odděleně uvedena hodnota zboží, DPH a mezinárodní DIČO. Vývoz do/z členského státu EU je tzv. vnitrokomunitární obchod se všemi daňovými důsledky. Český vývozce má nárok na odpočet DPH jen v tom případě, že dodá zboží nebo služby osobě, která je k DPH registrována. V opačném případě je povinen prodat zboží zahraničnímu partnerovi včetně DPH.

Dovoz ze třetích zemí, pokud není smluvně upraveno jinak, podléhá celnímu odbavení. Celní režim EU určují Nařízení Rady č. 2913/92 ze 12. 10. 1992 upravující celní zákon ES a Nařízení Evropské komise č. 2454/93 ze 2. 7. 1993 upravující pravidla pro provádění celního zákona. Tyto úpravy jsou prováděny v EU od 1. 1. 1994. Vývoz není až na výjimky (strategické materiály) omezován. Vývozce pouze oznamuje vývoz formou avis d´exportation.

Ochrana domácího trhu

EU uplatňuje v oblasti obchodu vůči třetím zemím jednotný přístup formulovaný ve společné obchodní politice upravující výši cel, kvantitativní omezení, obchodní smlouvy EU s nečlenskými státy a dohody s mezinárodními institucemi a opatření na ochranu obchodu. Členským státům EU nicméně zůstaly kompetence ke sjednávání některých bilaterálních ujednání s nečlenskými zeměmi, např. o ochraně a podpoře investic, zamezení dvojímu zdanění, zaměstnávání cizinců, rámcových dohod o spolupráci atd. Jakkoliv je dovoz do EU liberalizován,  mohou dovozy některých výrobků podléhat zákazům nebo omezením z důvodu ohrožení veřejné morálky, politiky nebo bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí nebo zvířat a rostlin, porušování pravidel hospodářské soutěže, nekalých obchodních praktik atp.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Povolení k podnikatelské činnosti je v Lucembursku vydáváno Ministerstvem hospodářství. Ke zřízení společnosti s.r.o., nebo a.s. je třeba u banky deponovat základní kapitál a získat od banky příslušné osvědčení, vyhotovit finanční plán firmy a uložit ho u notáře, dále zajistit předepsanou notářskou administraci zakládací listiny ve vztahu k místně příslušnému obchodnímu soudu, který zajistí registraci v obchodním rejstříku. Poté firma obdrží IČO a DIČO (daňové identifikační číslo). Všechny firmy musí mít otevřený bankovní účet a své  pracovníky registrovat u Úřadu sociálního zabezpečení.

Lucemburská obchodní komora provozuje poradenské centrum, které vyřizuje potřebné formality:

Centre de Formalité et dInformation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
Telefon: +352-42 39 39 330
Fax: +352-43 83 26
E-mail: centre.de.formalites@cc.lu

V případě vyslání pracovníků firmy na provedení práce v Lucembursku, bez založení pobočky v Lucembursku, je nutné provést notifikaci, jejíž rozsah je závislý na délce provádění činnosti. Pracovníci podléhají pracovnímu právu, pracovní povolení nepotřebují. Podmínky jsou k nahlédnutí na webové stránce Obchodní komory Lucemburska.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Základní formou propagace na místním trhu je účast na výstavách a veletrzích, nejlépe specializovaných. Využívaná je také propagace v masmédiích, zejména v novinách a časopisech, omezeně v televizi (omezené vysílání místních kanálů). Prospektová dokumentace by měla být zpracována v administrativně používaných jazycích (lucemburština, němčina, francouzština). Vhodnou formou propagace, a to jak z hlediska konečného efektu, tak nákladů, může být obchodní mise, kontaktní akce, firemní prezentace spojená s výstavkou zboží. Tyto akce však mohou mít úspěch pouze tehdy, jsou-li předem dobře připraveny v součinnosti s místní oborovou asociací nebo obchodní či podnikatelskou komorou, včetně zajištění účasti představitelů podnikatelského sektoru, které má akce oslovit.

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

 • leden - LuxExpo: Vakanz, cestovní ruch
 • květen - LuxExpo: Foire de Printemps, spotřební zboží, protor pro MSP
 • červen - GR BusinessDays (bienální veletrh, příští edice v roce 2017) – podpora nových začínajících firem a business prostředí
 • říjen - LuxExpo: Home and Living Expo

Akce se konají ve veletržním areálu v hlavním městě, který spravuje společnost:

LuxExpo, SA
L-2088 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg
Tel: +352/4399-1
Fax:  +352/4399-315
web: www.luxexpo.lu

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Touto oblastí se zabývá Ministerstvo hospodářství – Ředitelství duševního vlastnictví, které spravuje rámec a nástroje na ochranu společností a tvůrců duševního vlastnictví.

Vláda se zaměřuje v rámci Národního programu pro inovace a plnou zaměstnanost na ochranu duševního vlastnictví, na boj s podvody v této oblasti, na zlepšení přístupu k možnosti zaregistrování patentů z hlediska zjednodušení jejich administrace a na zvyšování veřejného povědomí o důležitosti duševního vlastnictví.

Autorské právo je chráněno po dobu celého života autora a dalších 70 let po jeho smrti. Tato práva zahrnují jak dědické, tak i morální nároky.

Národní legislativa upravující problematiku ochrany duševního vlastnictví je poměrně bohatá. Níže je uveden její přehled (originální znění):

Autorská práva

 • Zákon o autorských právech ze dne 29. 3. 1972 a velkovévodské nařízení k čl. 48 tohoto zákona ze dne 26. 10. 1972, ve znění zákona o počítačových programech ze dne 24. 4. 1995;
 • Zákon o autorských právech k fonogramům a radiovysílání ze dne 23. 9. 1975 v kodifikovaném znění ze dne 8. 9. 1975;
 • Zákon o autorských právech k nájmu a půjčce ve znění zákona ze dne 8. 9. 1997;
 • Zákon o autorských právech k radiovysílání přes satelit a kabel ve znění zákona ze dne 8. 9. 1997;
 • Zákon o autorských právech k ochranné době ve znění zákona ze dne 8. 9. 1997;
 • Zákon o autorských právech z 29. 3. 1972 v kodifikovaném znění z 8. 9. 1997, ve znění z 18. 4. 2001;
 • Zákon o duševním vlastnictví ve znění zákona z 18. 4. 2004.

Ochranné známky

 • Zákon k ochranným známkám jednotný pro země Beneluxu z r. 1969 ve znění ze dne 2. 12. 1992 a k němu prováděcí nařízení z 1. 6. 2006;
 • Konvence Beneluxu k ochranným známkám ze dne 19. 3. 1962.

Obchod a nekalá konkurence

 • Zákon o nekalé konkurenci z 27. 11. 1986 v kodifikovaném znění ze dne 14. 5. 1992

Průmyslové návrhy a modely

 • Konvence Beneluxu k návrhům a odsouhlasený zákon ze dne 13. 7. 1973;
 • Prováděcí nařízení k jednotnému zákonu pro země Beneluxu o návrzích (z r. 1973).

Patenty

 • Zákon o duševním vlastnictví – modifikované znění z 18. 4. 2004;
 • Administrativní procedury k patentům z 9. 11. 1945 v kodifikovaném znění ministerské vyhlášky ze dne 28. 12. 1989;
 • Velkovévodské nařízení k patentům ze dne 9. 5. 1978;
 • Zákon o patentech ze dne 30. 6. 1880 ve znění zákona ze dne 27. 5. 1977 ve znění zákona ze dne 31. 10. 1978 v kodifikovaném znění ze dne 20. 7. 1992 pozměněné dne 24. 5. 1998;
 • Prodloužení lhůt k patentům – velkovévodská vyhláška z 21. 6. 1947;
 • Administrativní náležitosti k ochraně léčiv (návrh velkovévodského nařízení);
 • Zdanění při ochraně léčiv (návrh velkovévodského nařízení);
 • Velkovévodské nařízení k patentům ze dne 17. 11. 1997;
 • Velkovévodské nařízení ke způsobu spolupráce u patentů ze dne 25. 5. 1978;
 • Velkovévodské nařízení k tabulce daní u patentů z 16. 12. 1980 ve znění 28. 12. 1989;
 • Návrh modifikovaného znění zákona u TRIPs  k patentům;
 • Zákon k územní obraně státních jistot u patentů ze dne 8. 7. 1967 a k němu velkovévodské nařízení ze dne 18. 9. 1969;
 • Velkovévodská vyhláška k patentům ze dne 13. 10. 1945.

Integrované obvody

 • Topografie produktů poloobvodů, zákon k integrovaným obvodům ze dne 29. 12. 1988.

Případy porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu k českým subjektům nebyly ZÚ Lucemburk zaznamenány.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Režim se řídí právní úpravou EU. Informace o veřejných zakázkách vypsaných na území EU a o programech a projektech EU jsou uveřejněny v Journal officiel, který lze získat v Office des publications officielles de l'UE (rue Mercier 2, L-2144 Luxembourg). České podnikatelské subjekty se mohou obrátit na kancelář agentury CzechTrade v Rotterdamu (vedoucí kanceláře Martin Segers, martin.segers@czechtrade.cz, tel. +31(0)107371837; mobil +31(0)641623226); adresa p. Martin Segers, Schiekade 830, P.O.BOX 299, 3000AG, Rotterdam, The Nederlands, která má Journal officiel k dispozici.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nejčastějším důvodem obchodních sporů může být vymáhání pohledávek. Lze využít služeb inkasních kanceláří anebo na tuto činnost specializovaných poradenských kanceláří.

Lucembursko patří do francouzské právní oblasti, existují však určité odchylky od francouzského práva. V procesním právu  platí zásada, že odsouzená strana nehradí náklady soudního řízení. Dlužník pak může kalkulovat s tím, že jde-li o menší finanční nároky, nebude pro poškozeného výhodné obracet se na soud s ohledem na relativně vysoké náklady spojené s řízením.

Problémy a rizika místního trhu

Lucemburský trh v zásadě nepředstavuje jiná rizika než trhy ostatních zemí EU. Lucemburským specifikem je velice malá rozloha země, nedostatek domácích distribučních sítí a velká přítomnost zahraničního kapitálu. EGAP hodnotí Lucembursko za účelem investic číslem „0“, tj. bezriziková destinace.

Lucemburský obchodní rejstřík je k nahlédnutí na www.rcsl.lu, zaslání výpisu je třeba si písemně vyžádat a je zpoplatněno.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Trend je k prodlužování délky splatnosti faktur. K tomu přistupují ještě rozdíly v platebních lhůtách v jednotlivých sektorech a komoditách. Dodavatelé, chtějí-li do EU vyvážet, jsou nuceni tyto lhůty akceptovat, i když jsou obtížně financovatelné. Lze předpokládat, že každý vývozce se bude snažit o maximální ochranu před inkasními riziky, zejména jde-li o zahajovací nebo ad hoc dodávky, resp. spolupráci s partnerem, s nímž dodavatel nemá žádnou předchozí zkušenost. Doporučuje se vyžádat si bankovní informace o  partnerovi  a v případě odloženého placení se pojistit proti úvěrovým rizikům (EGAP, obchodní banky). ZÚ se v řešení případů vymáhání pohledávek nemůže angažovat.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

V tomto ohledu Lucembursko nijak nevybočuje z obvyklých evropských norem.

Národní jazyk – lucemburština

3 administrativními jazyky na stejné úrovni jsou:

 • lucemburština
 • francouzština
 • němčina

Lucemburský kalendář zaznamenává 11 významných dnů v roce. Jde vesměs o náboženské svátky či jinak významné dny. Patří k nim:

 • Nový rok (1.1.)
 • Karneval
 • Velikonoce
 • Svátek práce (1.5.)
 • Svátek Nanebevzetí Páně
 • Letnice
 • Státní svátek – narozeniny velkovévody (23. 6.)
 • Svátek Nanebevstoupení Panny Marie (15. 8.)
 • Svatodušní svátky (2. 11.)
 • 1. svátek vánoční (25. 12.)
 • 2. svátek vánoční (26. 12.)

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Čeští občané v souladu s právem EU mohou vstoupit na území Lucemburska po předložení občanského průkazu nebo pasu.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince nejsou registrovány.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Lucembursko uvolnilo od 1. listopadu 2007, po uplynutí dvouletého přechodného období, svůj pracovní trh, a čeští občané tudíž nemusejí žádat o pracovní povolení. Podrobnější informace jsou k nahlédnutí na stránkách lucemburského úřadu práce, případně na stránce Češi a Slováci v Lucemburku.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Po vstupu ČR do EU 1. května 2004 mají čeští turisté na základě Nařízení 1408/72 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi EU nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Nutnou a neodkladnou zdravotní péčí je péče v případě ohrožení života nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu návratu do ČR. Převoz zpět na území ČR není v tomto rozsahu zahrnut. V případě vycestování je nutné, aby český občan požádal pobočku své zdravotní pojišťovny o vystavení Evropské karty zdravotního pojištění. Evropskou kartu zdravotního pojištění předkládá turista k potvrzení přímo v nemocnici nebo u lékaře. Bližší informace je možné získat na stránkách Centra mezinárodních úhrad.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: