Maďarsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

Aktuální a další informace ohledně ekonomických a dalších údajů viz rovněž stránky:

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Prioritní oblasti rozvoje národního hospodářství definuje Nový Széchenyiho plán (NSzP zahájen 14.1.2011 na období 10 let). Je zaměřený ve značné míře na čerpání ze strukturálních fondů EU a jejich spojení s domácími zdroji v jeden strategický celek. Plán definuje sedm základních směrů rozvoje hospodářství HU, mezi kterými se nacházejí i 3 nové prioritní oblasti - rozvoj zeleného hospodářství, průmysl zdraví a program podpory zaměstnanosti.

Národní investiční agentura (HIPA (dříve HITA) - Hungarian Investment Promotion Agency), potenciálně investičně zajímavé sektory uvádí podrobně na stránkách (v angličtině): http://hipa.hu/en/our-services/hungarian-investment-projects/  . Je zde mnoho projektů z 5 sektorů. Jejich požadavek financování se pohybuje mezi 1,5 mil. EUR a 150 mil. EUR.

Jedná se především o: 

 • Nemovitosti
 • Výroba
 • Inovace
 • Zelená energie
 • Zemědělství 

HIPA definuje následující potenciálně zajímavé investičně sektory v roce 2016:

 • Průmysl vozidel
 • Elektroniku
 • Centrály poskytující služby
 • Informatika a komunikace
 • Potravinářský průmysl
 • Farmacii
 • Logistiku
 • Obnovitelné zdroje energie

(detailnější informace na webu HIPA)

Na základě výše uvedeného lze v Maďarsku považovat za perspektivní následující například tyto obory:

Automobilový průmysl

 • vzhledem k významným zahraničním investicím do automobilového průmyslu v HU, se země stala významným centrem automobilové výroby podobně jako ČR. To vytváří v této oblasti předpoklady širší spolupráce.

Stavebnictví

 • bytová výstavba, rekonstrukce panelových bytů;
 • investice do lázeňské a kongresové turistiky, wellness-programů;
 • infrastrukturální investice (výstavba silniční a dálniční sítě, železniční koridory).

Energetika

 • rekonstrukce stávajících a výstavba nových elektráren;
 • účast českých firem při výstavbě resp. rozšíření a modernizace JE Paks o dva nové bloky viz podepsaná dohoda mezi HU a RU o výstavbě;
 • investice do výrob pro energetiku citlivou k životnímu prostředí.

 Ekologie

 • dodávka technologií pro čističky odpadních vod, pro úpravny vod;
 • dodávky technologií pro provozy farmaceutických a chemických firem;
 • dodávky pro spalovny a skládky odpadů, pro provozy likvidující nebezpečný odpad;
 • spolupráce a přímé dodávky pro realizaci sběru separovaného odpadu.

 Zdravotnictví

 • rekonstrukce a revitalizace nemocnic;
 • účast na realizaci nových zdravotnických zařízení;
 • výroba zdravotnického materiálu a přístrojů.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Strojírenství a energetika

8411 Turbíny, generátory, čerpadla, kotle atd.,

Rosatom přípravu tendrů tendrů pro turbíny a generátory a hledají se
subkontraktoři pro dodávky na rozšíření JE Paks II

8411 Stroje k obrábění, broušení lapování, leštění atd.

dtto

Chemický průmysl

2849 Karbidy,chemicky definované a nedefinované

Tradiční položka s nepřetržitým růstem

Potravinářský sektor

2203 Pivo ze sladu

Tradiční položka s nepřetržitým růstem

Obranný a bezpečnostní sektor

9302 Revolvery a pistole, 

V letech 2015 - 2017 MO HU a Policie HU plánuje obměnu celkem cca 40 000 ks krátkých a dlouhých ručních zbraní

9305 Části příslušenství zbraní – pistole a revolvery

Zdravotnictví

3003 Léky neodměřené,

Tradiční položka s dalším potenciálem růstu

3004 Léky odměřené

Veřejná doprava

8702 Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

Nákup trolejbusů a renovace vozidel metra pro MHD Budapešť

33 Opravy a instalace strojů aj přístroje

Letectví

8805 Katapulty a simulátory letecké pro výcvik 

V nejbližších letech dojde k realizaci plánovaných oprav helikotér
MI 8, letadel L410 a Jak-52, uzavření kontraktu na výcvik pilotů letadel a
helikoptér a rýsují se možnosti dodávek cvičných letadel provenience Zlín Aircraft – Z-242, Z-143

 

33 Opravy a instalace strojů aj přístroje

8526 Přístr. radiolok. apod. radiové pro řízení dálkové

33 Opravy a instalace strojů aj přístroje

Stavebnictví

9406 Stavby montované

Dokončení městského okruhu M0 - Budapešť (2015-2018), rekonstrukce železničních
tratí a mostů

7308 Konstrukce a součásti konstrukcí

42  Inženýrské stavitelství

43 Speciální stavební činnosti

Ekologie

8421 Odstředivky, přístroje k filtrovaní a čištění

Modernizace ekologických zařízení měst a obcí v souladu s evropskými standardy

R+D

9013 Výrobky s krystaly tekutými jiné přístroje optické ost.

Dokončení laserového centra (Projekt ELI-Praha, Szeged, Magurele)

Aktuální sektorové příležitosti pro Maďarsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Příklady významných realizovaných nebo probíhajících resp. ukončených projektů

Spolupráce MOL – ČEZ. Viz bod 4) – vztahy v oblasti energetiky. 

Působení firmy OHL ŽS Brno a.s. v Maďarsku na projektech dopravní infrastruktury.

Firma působila na maďarském trhu řadu let a od r. 2005 v Budapešti fungovala i její kancelář. Na základě sporu ohledně kvality rekonstrukce železniční tratě v úseku Mezőtúr-Gyoma se zadavatelem projektu (kdy společnost OHL ŽS přistoupila k podání žaloby k arbitrážnímu soudu) španělský vlastník OHL ŽS  rozhodl o pozastavení dalších projektů firmy v HU.

Účast firem Škoda Transportation a Ganz-Škoda Electric na dopravních projektech v HU.

V rámci plzeňské Škody Holding působí na maďarském trhu její společnosti Škoda Transportation a Ganz-Škoda Electric (vznikla po koupi konkurenční firmy Ganz Transelektro Közlekedési Zrt. holdingem v r. 2006, aktuálně ve 100% vlastnictví Škody). Ganz-Škoda již v minulosti dodala trolejbusy pro MHD měst Budapešť a Debrecen, působí i jako subdodavatel trakční výzbroje (výkonové elektroniky) pro francouzskou firmu ALSTOM pro její dodávky budapešťskému metru. V únoru 2012 podepsala Škoda Transportation smlouvu na dodávku jednatřiceti nízkopodlažních tramvají pro město Miskolc. Jde o nevětší kontrakt na tramvaje uzavřený v Maďarsku za dobu uplynulých pěti let. Hodnota kontraktu dosahuje téměř dvou miliard korun. Přes tuto dobrou referenci a zájem maďarské strany o další spolupráci (tramvaje a trolejbusy pro Budapešť a trolejbusy pro Szeged) neuspěla Škoda Transportation v tendru na dodávku tramvají pro dopravní podnik hlavního města Budapešť.

Škoda Transportation společně s polským Solarisem vyhrála tendr na dodávku 108 ks trolejbusů v hodnotě 62,4 mil. EUR, z čehož 24 ks mělo být dodáno v r. 2015.

Škoda Transportation se rovněž přihlásila do předkola soutěže na kompletní rekonstrukci vozového parku zastaralé linky M3 budapešťského metra.

Aero Vodochody a letouny L-159 pro armádu HU.

Existuje tradice spolupráce v oblasti výcviku maďarských pilotů na strojích L-159 (HU od r. 2008 využívá tovární letoun L-159B Aero Vodochody - výcvik pilotů pro stíhací letouny Gripen a MiG-29). Vedle toho existuje dlouhodobě i nabídka poskytnutí letounů L-159 pro maďarskou armádu dosud bez dohody.

Spolupráce vědců – ELI.

EK byl schválen společný projekt českých, maďarských a rumunských vědců na vybudování kapacit střediska superlaserových kapacit (Extreme Light Infrastructure – ELI) v Praze a Szegedu. ELI je významný mezinárodní projekt, jehož cílem je vybudování jedné z nejpokročilejších světových výzkumných a vývojových infrastruktur v oboru laserové techniky. Je evropskou infrastrukturou pro výzkum, financovanou zejména členskými státy, s minimálním finančním podílem EU. Na projektu pracuje 16 zemí EU a nejvýznamněji se na jeho přípravné fázi podílejí kromě ČR i DE, GB, FR, IT, PT, GR, ES. Podle aktuální informace je projekt stále ve své počáteční fázi.

Společnost EAS – vrtulníky pro policejní účely.

Mezi poslední významné akvizice českých firem lze zcela určitě označit vítězství české společnosti EAS (European Air Services s.r.o., Praha), která získala objednávku Ministerstva vnitra Maďarska na dodávku 5 zánovních vrtulníků značky Mc Donnell Dougles (MD 902) pro policejní účely. Hodnota zakázky je kolem 15 mil. EUR.

Spolupráce Maďarska s Českou republikou v oblasti VVI

Co se týče smluvní oblasti, existuje mezi ČR a HU rámcová Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže z r. 2005 a dále Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vědeckotechnické spolupráci z r. 2001. 

Ke spolupráci v oblasti vědy přispívá například i existující Dohoda mezi Maďarskou akademií věd (MAV) a AV ČR podporující vzájemné kontakty vědeckých pracovníků a jejich spolupráci (projekty, stáže atd.).

Bilaterální spolupráce v oblasti vědy a technologií je v Maďarsku řešena na bázi bilaterálních mezivládních dohod o spolupráci v této oblasti. Provádění těchto dohod je upraveno vládním nařízením č. 3061/91, které stanoví, že dohody jsou připravovány a uzavírány Ministerstvem zahraničních věcí, zatímco implementace je v gesci Národní úřad výzkumu, vývoje a inovace (NKFIH).

Maďarsko má uzavřeno na velké množství mezivládních S&T dohod. Hlavním cílem je podporovat mobilitu a mezinárodní spolupráci, organizování seminářů a workshopů v oblasti S&T. V oblasti R&D má bilaterální spolupráce základní důležitost. Ve spolupráci se zahraničními vládními orgány pro mezinárodní spolupráci zřizuje NKFIH Společný výbor pro spolupráci v S&T  (Joint Committee on Co-operation in Science & Technology). Ty se pravidelně setkávají (ročně, každé 2 - 3 roky) a vypracovávají program spolupráce pro další období, který stanoví základní rámec pro spolupráci. Vládní podpora na realizaci je poskytována formou vládních grantů, o něž se uchází zájemci z řad institucí či firem.

Ministerstvo národního hospodářství je v rámci struktury maďarských ministerstev hlavním resortem, do jehož gesce oblast VVI spadá a které má ústřední koordinační úlohu. V jeho rámci působí Odbor inovací, výzkumu a rozvoje. Pod ministerstvo hospodářství spadá Národní úřad výzkumu, vývoje a inovace (National Research, Development, and Innovation Office), jakožto vládní orgán zodpovědný za oblast VVI. NKFIH je tak hlavním orgánem pro rozvoj VVI v HU a jeho úkolem je plánování implementace maďarské politiky v oblasti vědy a technologií (S&T), konkurenceschopných programů v oblasti výzkumu a rozvoje (R&D) a rovněž propagace mezinárodní spolupráce včetně výzkumů spojených s EU.

K mezinárodní spolupráci viz stránky NKFIH - www.nkfih.gov.hu .

Obě strany rovněž podporují společnou účast v unijních programech spolupráce v rámci Sedmého rámcového programu EU (Seventh Framework Programme, FP7) a Horizon2020. Slibná spolupráce ve VVI se zdá být téměř ve všech oblastech programu EURATOM i Specifického programu spolupráce pod H2020. Vedle toho existuje spolupráce v oblasti Výzkumné infrastruktury, kde existuje potenciál pro její vzájemné využívání. Další spolupráce a partnerství může být podpořena výměnou „best practices“ v rámci sítě národních kontaktních míst (Network of National Contact Points, NCPs).

Dobré možnosti pro rozvoj spolupráce ČR - HU nabízejí i programy EUREKA a EUROSTAR, které podporují průmyslové projekty R&D v rámci mezinárodní spolupráce. Zatím však je bilaterální spolupráce v těchto oblastech spíše vzácná. Podle maďarské strany existují i regionální možnosti spolupráce například v rámci Dunajské strategie (DS) pro pilotní projekty ČR-HU v R&D oblasti. Na straně HU je plánováno využití regionálních zdrojů v časovém intervalu 2014-2020 na financování projektů věnovaných DS. 

Potenciál pro spolupráci může vytvářet i skutečnost, že ČR i HU jsou zapojeny do schváleného EU projektu ELI (Extreme Light Infrastructure), který je společným projektem českých, maďarských a rumunských vědců na vybudování kapacit střediska superlaserových kapacit (Praha, Szeged). ELI je významný mezinárodní projekt, jehož cílem je vybudování jedné z nejpokročilejších světových výzkumných a vývojových infrastruktur v oboru laserové techniky, do kterého jsou zapojeny i další země EU. 

Užitečné kontakty k VVI v Maďarsku: 

Základní informace ohledně VVI v HU viz stránky NKFIH (National Research, Development, and Innovation Office) - http://www.nkfih.gov.hu/english , telefon: 0036 1 795 9500.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • 6. 5. 2016 – Obchodní fórum „Možnosti integrovaných rozvojových plánů na Gemeri“ - Putnok.
 • 25. - 27. 4. 2016 - Návštěva Zemědělského výboru Sněmovny Parlamentu ČR v Maďarsku. Jednání o současných otázkách zemědělství. 
 • 8. – 10. 3. 2016 – Konference „thinkBDPST“ – Budapešť. Cílem konference bylo posílení regionální platformy pro vrcholné zástupce vlád, akademických institucí a obchodního sektoru za účelem dialogu o různých přístupech k inovacím a novým technologiím včetně bezpečnostních, ekonomických a sociálních rozměrů. 
 • 9. 2. 2016  -  Prezentace projektu „Future Forces Forum“ (FFF) na ZÚ Budapešť pro zájemce z řad maďarského obranného a bezpečnostního sektoru. 
 • 8. – 9. 12. 2015 – Návštěva ministra obrany ČR M. Stropnického v Maďarsku. Navštívil českou vojenskou jednotku na vojenské základně ve městě Hódmezővásárhely. 
 • 5. 11. 2015 – CZ PRES V4  - setkání vojenských a leteckých přidělenců zemí V4 plus USA na ZÚ Budapešť. 
 • 6. – 9. 10. 2015 – PROPED 2015 II. – Návštěva delegace velení vzdušných sil u velení vzdušných sil ČR v Praze na MO ČR, LOM Praha, Aero Vodochody a Bell Helicopter (A Trexton Company). 
 • 10. – 11. 6. 2015 – Jednání ČS REC při příležitosti 25. výročí založení „REC for CEE“ (Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe) v Szentendre. 
 • 9. 6. 2015 – 84. plenární zasedání Dunajské komise v Budapešti. Vyhodnocení činnosti komise. 
 • 1. – 4.6. 2015 – Návštěva Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR v Maďarsku. 
 • 19. – 21. 5. 2015 – Návštěva zástupců maďarského Ministerstva obrany HU na Veletrhu IDET 2015 v Brně. 
 • 14. 4. 2015 – PROPED 2015 I. - Prezentace českých společností ze sektoru obranného a civilního letectví (v prostorách ZÚ ČR v Budapešti).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: