Makedonie (FYROM): Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 9. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Makedonie)

Automobilový průmysl, zemědělský a potravinářský průmysl

Především z velké části zastaralý vozový park pro veškerou veřejnou i státní hromadnou dopravu (včetně městské, s výjimkou relativně moderních dvoupatrových autobusů ve Skopje). Zastaralé služby ve veřejné dopravě, chybějící komunikační systémy i signalizační a bezpečnostní zabezpečení, hlavně ve vlakové dopravě, otvírá velké příležitosti pro české firmy v této oblasti. Nedostatek kvalitních traktorů v soukromém zemědělském sektoru a malo-traktorů v soukromém sektoru nabízí zajímavé příležitosti. Limitujícím faktorem je nedostatek veřejných finančních zdrojů, slabost zemědělských malovýrobců a omezená vládní podpora zaměřená na malé zemědělce.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Vláda by chtěla v následujících letech výrazně zvýšit využití nerostných zdrojů revitalizací stávajících i otevřením nových dolů a závodů na zušlechťování rudy (! v Makedonii se zušlechťují rudy vytěžené nejen v zemi, ale i z Kosova). Žádané jsou projektové studie, dodávky důlních strojů a vybavení, zabezpečovací systémy.

 

 

Energetický průmysl

Makedonie má trvale velký problém s výrobou elektrické energie. Dosavadní tradiční zdroje nestačí a téměř 45% elektrické energie musí Makedonie dovážet ze zahraničí. Velkým partnerem byla Ukrajina, která ovšem nyní není schopna dodržet nasmlouvané objemy elektrické energie. Země tedy uvažuje o nových energetických zdrojích, s cílem zajistit energetickou soběstačnost.

Všechny tři makedonské energetické firmy plánují v roce 2017 masivní výstavbu a rekonstrukci stávajících zařízení (elektráren a přenosové soustavy). Pro tento rok mají připraveno více jak 90 milionů EUR a chtějí začít s projekty tak rychle, jak jen to bude možné, s cílem dokončit navýšení kapacit nejpozději v letech 2019/2020. Makedonská společnost, která má na starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánuje rekonstrukci přenosové soustavy, a to pro vysokonapěťové vedení z hlavní tepelné elektrárny země v Bitole k albánským hranicím. Celková délka vedení je 400 kilometrů a investice je naplánována v objemu 16-20 milionů EUR.  Investice kolem 32 mil EUR plánuje i druhý největší makedonský výrobce v oblasti energetiky firma EVN, hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Firma byla před několika roky zprivatizována a je plně v rukou rakouského koncernu EVN. Nijak tedy nepřekvapí, že se profiluje v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Po úspěšném spuštění větrného parku v oblasti Bogdance, chystá nyní v této oblasti druhou fázi výstavby větrných farem v oblasti Bogdanci. Stranou není ani hlavní hráč v makedonské energetice – firma ELEM, která plánuje v roce 2017 utratit 50 mil EUR na přípravu výstavby nových tepelných elektráren v Bitole, Novaci, Mogila a Logovardi.

Služby

Budování rezidenčních čtvrtí, kancelářských a obchodních prostorů, zdravotních zařízení, komunální infrastruktury, sportovních (hlavně lyžařských) rekreačních a zábavních areálů atd..

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů. Makedonie připravuje s využitím financování z EU projekty na výstavbu čističek. Prakticky ve všech regionech to mají na starosti místní obecní zastupitelstva.

Nejen projektování a výstavba čističek, ale rovněž rekonstrukce, projektování a výstavba kanalizací, ekologických skládek a podniků na zpracování odpadů, jež v MK dosud téměř neexistují. Předpokladem pro případný úspěch českých firem v této oblasti je (stejně jako i v některých dalších odvětvích) mj. schopnost napomoci při využití IPA II.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Prioritou makedonské vlády je i zemědělství, a to především z důvodů vysokého počtu práceschopného obyvatelstva působícího v tomto oboru (kolem 20 % práce schopného obyvatelstva země). V Makedonii najdeme převážně malé rodinné farmy, kterých je na 170 tisíc. Existují však i velká zemědělská družstva, která disponují velkými skleníky, zpracovatelskými linkami pro svoji produkci. Celkový objem zemědělské půdy je více jak 315.000 hektarů. Země má vysoké předpoklady pro rozsáhlou produkci biopotravin, převážně v ovocnářském a zelinářském sektoru. Je málo známý fakt, že v Makedonii se pěstuje ve velkém mimořádně kvalitní rýže, kterou úspěšně země vyváží svým nejbližším sousedům. Makedonie je známá též svým kvalitním tabákem, který plně dokáže nahradit kvalitní americký tabák. V hornatých oblastech Makedonie je významná živočišná výroba (365.000 kusů skotu produkuje maso a masné výrobky a hlavně sýry). Charakter zemědělské výroby v Makedonii indikuje spíše malou zemědělskou techniku – celkem je v zemi v provozu 92.000 menších traktorů, ovšem velmi zastaralých. Z toho se dá odvodit, že země potřebuje především traktory menší výkonové řady a též malé zemědělské stroje. Do začátku 90. let minulého století bylo bývalé Československo třetí největší obchodní partner země a jeden z největších dodavatelů zemědělských strojů a země byla prakticky monopolním dodavatelem ovoce a zeleniny pro celou bývalou Jugoslávii. Další plánovaný rozvoj zemědělství dává opětovnou šanci dodávkám české zemědělské techniky.

 

Železniční a kolejová doprava

Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury s důrazem na koridory X a VIII, dálniční, silniční a železniční síť (vláda preferuje formu koncesí). Všechna makedonská města jsou převážně závislá na automobilové dopravě, a s výjimkou Skopje, málo rozvinuté a ekologicky problematické dopravě autobusové. Situaci komplikuje skutečnost, že velká část tendrů v dané oblasti je vypisována jako PPP (viz např. opakovaný tendr na výstavbu a provozování tramvajové trati ve Skopje či výstavbu automobilového tunelu pod centrem Skopje).

 

Další mimořádně perspektivní sektory a příležitosti

 • Oblast energetiky – výstavba nových a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů, především vodních elektráren
 • plynofikace
 • dopravní infrastruktura (železnice)
 • technologie na ochranu životního prostředí - hlavně čištění a úprava vody
 • nakládání s odpady
 • dopravní prostředky
 • zemědělská technika a technologie

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Jako perspektivní odvětví se jeví zejména oblast energetiky - výstavba nových a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů, především vodních elektráren. Za poslední desetiletí nebyl dán do provozu žádný nový energetický zdroj a více než 30% elektrické energie MK dováží ze zahraničí.
 

Všechny tři makedonské energetické firmy plánují v roce 2017 masivní výstavbu a rekonstrukcí stávajících zařízení (elektráren a přenosové soustavy). Pro tento rok mají připraveno více jak 90 milionů EUR a chtějí začít s projekty, jejíž konec realizace by měl být kolem roku 2019. Makedonská společnost, která má na starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánuje rekonstrukci přenosové soustavy z Bitoly k albánským hranicícm o délce 400 kilometrů.  Investice kolem 32 mil EUR plánuje i druhý největší makedonský výrobce v oblasti energetiky firma EVN, a to hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie – 2 fáze výstavby větrných farem v oblasti Bogdanci. Stranou nezůstal ani hlavní hráč v makedonské energetice – firma ELEM, která plánuje v roce 2017 utratit 50 mil EUR na přípravu výstavby nových tepelných elektráren v Bitole, Novaci, Mogila a Logovardi.

 

Plynofikace MK (jen 15% využití magistrálního plynovodu). Bude záležet na dalším vývoji ohledně uvažovaného napojení na TAP atd., výraznější příležitost pro české firmy by pravděpodobně měla být spíše až v oblasti terciálních rozvodů.

Perspektivní je i zapojení českých firem do rozvoje těžebního průmyslu (projektové studie, dodávky důních strojů a vybavení, zabezpečovací systémy atd.). V následujících letech by totiž vláda ráda výrazně zvýšila využití nerostných zdrojů revitalizací stavajících a otevřením nových dolů.

Spolupráce při budování dopravní infrastruktury, zejména pak koridorů X a VIII, obnova stávající a budování nové dálniční a železniční sítě (vláda preferuje formu koncesí).

Systémy městské dopravy a ekologické projekty (odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů - naprosto nevyhovující současná situace musí být řešena v kontextu sbližování s EU).

Developerské projekty (budování rezidentních čtvrtí, kancelářských a obchodní prostorů, zdravotních zařízení a další komunální infrastruktury), stavebnictví je v gesci MD MK.

Makedonská vláda označila některá další národohospodářská odvětví, do nichž má zájem přilákat zahraniční kapitál: zemědělství, zpracovatelský potravinářský / průmysl, výroba součástek pro automobilový průmysl, informační technologie, vzdělání a zdravotní péče.

Aktuální sektorové příležitosti pro Makedonii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • 01.01.2017-31.12.2017: Asistence českým firmám: Pomoc českým firmám (podávání informací, poskytování rad, účast na jednáních atd.) usilujícím o proniknutí na makedonský trh.   
 • 01.01.2017-31.12.2017: Informační činnost pro české firmy: Zjišťování a poskytování informací o možném uplatnění produktů českých firem na makedonském trhu, o vhodných obchodních partnerech atd. na základě poptávky českých podnikatelských subjektů.   
 • 01.01.2017-31.12.2017: Pomoc českým firmám potýkajícím se v Makedonii s problémy: Aktivní angažovanost v zájmu vyřešení problémů, na něž narážejí české  firmy při svém působení  v Makedonii. Dlouhodobé vážné potíže mají především firmy ,NESS Česká republika, Laris Trading Company a Sumbro Samokov.   
 • 01.01.2017-31.12.2017: Spoluorganizování podnikatelských misí Spolupráce při organizaci uvažované podnikatelské mise organizované Hospodářskou komorou ČR a případně dalších podnikatelských misí (doprovod ústavních činitelů, na okraj jednání Společného výboru pro hospodářskou spolupráci...).   
 • 01.01.2017-31.12.2017 Veřejné soutěže: Průběžné sledování tendrů a veřejných zakázek na příslušných portálech i jejich získávání aktivní kontaktní činností a jejich zadávání do systému SINPRO.  
 • 02.03.2017-30.10.2017: Malé lokální projekty: Realizace malých lokálního projektů "Nejlepší pro nejmenší" (částečná rekonstrukce školního internátu na severovýchodě MK) a "Rovnost   především" (vybudování ústředního topení v základní škole v  horské oblasti západní MK).   
 • podzim 2017: Společný výbor pro ekonomickou spolupráci: Asistence při přípravě 2. zasedání česko-makedonského Společného výboru pro ekonomickou spolupráci, které by se mělo uskutečnit v Makedonii.

 

 

 

SKOPJE FAIR CALENDER FOR 2017

 

DATE OF EXHIBITION

TYPE OF EXHIBITION

NAME OF EXHIBITION

28.02-04.03.2017

BUILD AND CONSTRUCT

14th  International Fair of Construction, Building Materials and Construction Mechanization

7th RealExpo – International Real Estate Exhibition

21-26.03.2017

Mebel (FURNITURE)

43rd International Fair of Furniture, Household and Social Buildings Equipment, Manufacturing supplies and Furniture Industry Machinery 

04-10.04.2017

Book Fair

29th International Book Fair

06-08.04.2017

Days of Education and Career

20th International Fair of Education and Career

06-08.04.2017

Skopje Travel Market

7th International Tourism Fair

22.9-01.10.2017

Esenski Doma Saem

(Autumn Home Fair)

Home goods-at GOOD prices!

17-21.10.2017

Tehnoma

43rd International Fair of Metallurgy, Electronics, Energy, Non-Metals and Construction

18th International Fair for Handicrafts,  and Small-Scale Industry

MAKINOVA – 37th International Exhibition and Innovation

17-21.10.2017

International Trade Fair of Consumer Goods ITF-Agrofood

67th International Fair of Food, Beverages and Consumer Goods

67th International Fair of Machines, Equipment, Packing and Domestic Transport

58th International Fair of Tobacco and Machines

45th International Fair of Agriculture Industry

26th International Exhibition of Wine and Strong Beverages

National Presentations

01-04.12.2017

Wine Fest

7th International Wine Fest

05.12.2017

FINEXPO

13th International Trade Fair of Finance and Business Opportunities

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: