Makedonie (FYROM): Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Makedonie)

V dubnu 2001 Makedonie podepsala s EU Dohodu o stabilizaci a přidružení, která vstoupila v platnost v dubnu 2004.  Přihlášku ke členství v EU Makedonie podala v březnu 2004 a v prosinci 2005 získala kandidátský status. Navzdory již šestkrát (od r. 2009) zopakovanému doporučení Evropské komise k zahájení přístupových rozhovorů nedošlo kvůli sporu s Řeckem ohledně názvu makedonského státu (pozn.: MK v r. 2008 žalovala Řecko u Mezinárodního soudního dvora, který v prosinci 2011 potvrdil jedno ze tří makedonských obvinění, avšak verdikt nepřinesl do řešení sporu žádný pokrok.), situaci nevyřešil ani tzv. High Level Accession Dialogue (2012-13), který se zaměřoval na vládu práva, svobodu tisku, reformu státní správy, volební zákon a tržní ekonomiku. Přesto se právě ve většině těchto oblastí situace v posledních letech zhoršila.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie
Adresa: Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje
Telefon:: (+389) 2 3248 500
Telefax: (+389) 2 3248 501
E-mail: Delegation-fYRMacedonia@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Země Evropské unie jsou největším MK obchodním partnerem. Jejich podíl na MK exportu dosahuje 60%, na importu 48%. Mezi hlavní MK vývozní položky patří feronikl, železo, ocel a textilní výrobky, v dovozu se jedná především o ropu, elektřinu, válcovanou ocel a vozidla.

Objem obchodní výměny Makedonské republiky (leden-prosinec 2015)

Země

Dovoz (%)

Dovoz (tis. USD)

Vývoz (%)

Vývoz (tis. USD)

Objem (tis. USD)

EU 28

63,5

4 622 517

76,6

3 781 449

8 403 966

Německo

11,1

806 742

41,4

2 043 933

2 850 675

Velká   Británie

12,3

893 209

1,4

68 058

961 266

Řecko

9,2

667 292

4,6

226 688

893 980

Itálie

6,2

454 170

6,1

302 337

756 507

Bulharsko

5,3

382 734

6,6

326 602

709 336

Rumunsko

2,9

208 929

1,9

93 338

302 267

Belgie

1,0

71 329

3,1

151 555

222 884

Slovinsko

2,2

158 083

1,1

56 692

214 775

Chorvatsko

1,5

111 713

1,9

93 831

205 543

Rakousko

2,0

143 568

1,0

50 704

194 290

Nizozemsko

1,3

95 828

1,4

68 150

163 978

Španělsko

1,2

85 397

1,4

69 696

155 093

Francie

1,4

105 201

0,8

38 338

143 539

Zdroj: Státní statistický úřad MK

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pomoc ze strany EU je zaměřena na pomoc zemi dokončit reformy potřebné pro budoucí začlenění do organizace. Od r. 1992 do zavedení nového Nástroje předvstupní pomoci (IPA) v r. 2007 přesáhla finanční pomoc MK, rozdělovaná především prostřednictvím programů PHARE a CARDS 800 mil. Eur. V rámci první fáze IPA (2007- 2013) byly přes jejích 5 komponentů v zemi realizovány projekty v hodnotě více než 620 mil. EUR.  

V rámci druhé fáze předvstupní unijní pomoci (IPA II) byl pro Makedonii na plánovací období 2014-2020 vyčleněno celkem 664,2 mil. EUR, tj. cca 95 mil. EUR ročně. Zatímco MK vláda při přípravě tzv. Country Strategy Paper  tlačila, aby co největší podíl financí směřoval do oblasti dopravy (především na panevropské dopravní koridory, včetně výstavby dálnic), EK kladla důraz na životní prostředí (nejen čističky, ale rovněž změny příslušné legislativy a vytvoření odpovídajícího prostředí v této oblasti), právní stát, občanskou společnost a reformu veřejné správy.

V sektoru „Demokracie a vládnutí“, s rozpočtem 122,9 mil. EUR, budou financovány projekty v oblastech: veřejná správa, demokratizace institucí, mezietnické vztahy, občanská společnost a programy EU. V sektoru „Vláda práva a základní práva“, s rozpočtem 83 mil. EUR, se pomoc IPA zaměří na korupci, soudnictví, policii, migraci a hranice, základní práva, romskou menšinu, svobodu vyjadřování a media. V sektoru „Životní prostředí a klimatická změna“, s rozpočtem 112,9 mil. EUR, budou financovány projekty v oblastech: odpadní vody, kvalita ovzduší, vody, energetická efektivita i snížení rizika přírodních katastrof.  V sektoru dopravy, za 112,9 mil. EUR, se pomoc EU zaměří na: silniční a železniční infrastrukturu, bezpečnost provozu či městkou zelenou dopravu. V sektoru „Konkurenceschopnost a inovace“, s rozpočtem 73 mil. EUR, to bude výzkum a vývoj či konkurenceschopnost malých a středních podniků. V sektoru „Zaměstnanosti, sociálních politik, vzdělání, podpory rovnost pohlaví a rozvoje lidských zdrojů, s rozpočtem 53 mil. EUR, se EU zaměří na podporu vzdělání, zlepšení sociálních politik a mezisektorovou podporu. V sektoru „Zemědělství a rozvoj venkova“, s rozpočtem 106,3 mil. EUR, budou financovány projekty: pro zajištění zdraví zvířat, investice do infrastruktury a farem, či pozemkové hospodářství. Projekty přeshraniční spolupráce budou probíhat s Řeckem, Bulharskem, Albánií, Kosovem a Srbskem.

Pokud jde o twinningové projekty, lze doporučit zapojení českých zájemců především v pozici hlavních či juniorních partnerů zkušených subjektů z tzv. starých unijních zemí. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že ani tento postup nemusí být zárukou získání projektu, jehož kvalita není při rozhodování o vítězi v některých případech rozhodujícím kritériem.

Aktuální informace o vypsaných a připravovaných tendrech a twinningových projektech v rámci unijních nástrojů lze získat na:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: