Makedonie (FYROM): Vztahy země s EU

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Makedonie)

V dubnu 2001 Makedonie podepsala s EU Dohodu o stabilizaci a přidružení, která vstoupila v platnost v dubnu 2004.  Přihlášku ke členství v EU Makedonie podala v březnu 2004 a v prosinci 2005 získala kandidátský status. Navzdory již šestkrát (od r. 2009) zopakovanému doporučení Evropské komise k zahájení přístupových rozhovorů nedošlo kvůli sporu s Řeckem ohledně názvu makedonského státu (pozn.: MK v r. 2008 žalovala Řecko u Mezinárodního soudního dvora, který v prosinci 2011 potvrdil jedno ze tří makedonských obvinění, avšak verdikt nepřinesl do řešení sporu žádný pokrok), situaci nevyřešil ani tzv. High Level Accession Dialogue (2012-13), který se zaměřoval na vládu práva, svobodu tisku, reformu státní správy, volební zákon a tržní ekonomiku. Přesto se právě ve většině těchto oblastí situace v posledních letech zhoršila. Situace tak zůstala v roce 2016 nezměna. Je třeba však přiznat, že země EU zůstávají i v roce 2016 největšími obchodními partnery Makedonie.

 

Krajina konečně překonala nejsilnější politickou krizi od roku 2001. Složitý proces formování vlády dosáhl kritického bodu během útoků v Parlamentu, které byly 27. dubna 2017 v Parlamentu odsouzeny nejsilněji mezinárodním společenstvím. Od května 2017 nová reformní vláda podnikla kroky k řešení záchvatu státu postupným obnovením kontrol a rovnováhy, posilováním demokracie a právního státu. Země prochází zásadními změnami v otevřenější a otevřenější politické atmosféře. Městské volby v říjnu 2017 potvrdily podporu občanů pro politiku vládní koalice zaměřené na EU. Parlament pokračoval v činnosti s opozičními stranami, které předsedaly klíčovým výborům. Parlament potřebuje posílit své dohledové a legislativní funkce, mimo jiné omezením rozsáhlého využívání zkrácených postupů.

Zatímco mezietnická situace byla křehká, situace zůstala celkově klidná. Přezkum provádění rámcové dohody z Ochridu, který ukončil konflikt v roce 2001 a poskytuje rámec pro vztahy mezi etniky, musí být sledován transparentním a inkluzivním způsobem. Vláda projevila odhodlání zvýšit důvěru mezi komunitami.

Občanská společnost nadále hrála konstruktivní úlohu při podpoře demokratických procesů a při zajišťování větších kontrol a rovnováhy. Od druhé poloviny roku 2017 se klima, ve kterém fungují organizace občanské společnosti, zlepšila a vláda projevila závazek k dialogu a začlenění.

Země je mírně připravena reformou veřejné správy. Dosáhl se dobrého pokroku při přijetí strategie reformy veřejné správy a programu reformy řízení veřejných financí. Konkrétní úsilí bylo vynaloženo na zvýšení transparentnosti a odpovědnosti a zapojení externích zainteresovaných stran do tvorby politik. Je třeba zlepšit schopnost ministerstva informační společnosti a správy řídit a koordinovat reformu veřejné správy. Zásadní je i nadále silný politický závazek zaručit profesionalitu veřejné správy, zejména pokud jde o jmenování vrcholového managementu a dodržování zásad transparentnosti, zásluh a spravedlivého zastoupení v souladu s duchem a literou zákona.

Justiční systém země dosáhl určité úrovně přípravy a bylo dosaženo dobrého pokroku, zejména v druhé části sledovaného období. Zpomalení minulých let začalo být odvráceno rozhodujícími kroky v posledních měsících, zejména zahájením obnovení nezávislosti soudnictví. Tato země přijala důvěryhodnou novou strategii reformy soudnictví, která představuje základ pro další reformy v této oblasti a klíčové právní předpisy byly změněny v souladu s doporučeními Benátské komise a prioritami "naléhavé reformy". Zvláštní státní zastupitelství čelí menší obtížnosti soudů, což jí umožňuje účinněji pracovat. Řešení nevyřešených doporučení a zajištění fungování soudnictví bez nepatřičného vlivu si vyžádá trvalé úsilí.

Co se týče boje proti korupci, země dosáhla určité úrovně přípravy. Je zaveden legislativní a institucionální rámec, stejně jako záznamy o prevenci a trestním stíhání, ačkoli konečné soudní rozhodnutí týkající se případů korupce na vysoké úrovni jsou i nadále omezené. Korupce zůstává v mnoha oblastech převažujícím a stále je vážným problémem. Schopnost institucí účinně řešit korupci ukázala strukturální a provozní nedostatky. Politické rušení zůstává rizikem.

V boji proti organizovanému zločinu země dosáhla určité úrovně přípravy. Legislativní rámec je v podstatě v souladu s evropskými standardy a úsilí o provádění strategií musí pokračovat. Země podnikla kroky směřující k reformě systému odposlechu komunikací ak řešení souvisejících priorit naléhavé reformy. Je třeba více podniknout k účinnému boji proti určitým formám trestné činnosti, jako je praní špinavých peněz a finanční trestné činy. Koordinace mezi všemi příslušnými zúčastněnými stranami je zásadní. Je třeba zlepšit výsledky v oblasti vyšetřování, stíhání a odsouzení v boji proti organizovanému zločinu. Počet odsouzení zůstává nízký.

Právní a institucionální rámec pro ochranu základních práv je z velké části zaveden a reformy posílily dodržování evropských norem v oblasti lidských práv. Plná realizace vyžaduje trvalé úsilí. Je pozitivní, že země ratifikovala Úmluvu o předcházení násilí páchaném na ženách a domácím násilí ao jejím boji proti ní (také známá jako Istanbulská úmluva), zahájila nezbytné právní reformy pro zavedení mechanismu vnějšího dohledu orgánů činných v trestním řízení a že změny rámec pro nediskriminaci byly připraveny inkluzivním způsobem. Musí být řešena situace ve věznicích a psychiatrických zařízeních, je třeba sledovat případy trestné činnosti z nenávisti a projevy nenávisti a musí být posíleny orgány zabývající se ochranou a podporou lidských práv. Je zapotřebí většího úsilí v oblasti začleňování Romů. Pokud jde o svobodu projevu, země dosáhla určité úrovně přípravy a dosáhla dobrého pokroku, zejména zlepšením klimatu pro média a snížením tlaku na novináře. Země musí řešit zbývající výzvy, včetně reformy veřejnoprávního vysílání.

Pokud jde o regionální spolupráci, země udržovala dobré vztahy s ostatními zeměmi rozšiřování a aktivně se účastnila regionálních iniciativ. Byly podniknuty rozhodné kroky ke zlepšení dobrých sousedských vztahů, a to i tím, že bilaterální smlouva s Bulharskem vstoupí v platnost. "Problematika názvu" je třeba naléhavě vyřešit. Rozhovory o "otázce názvu" se zintenzivnily pod záštitou Organizace spojených národů. Konstruktivní diskuse na úrovni předsedy vlády a ministra zahraničních věcí pozitivně hodnotily pokrok při provádění opatření na budování důvěry. Společné oznámení premiérů Řecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v lednu roku 2018, které zahrnovalo přejmenování letiště v Skopje a dálnici a přistoupilo k některým opožděným iniciativám EU, byly konkrétními znaky posílení vzájemné důvěry.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie pokračovala v řízení dopadu migrační a uprchlické krize. Země je v procesu vyjednávání s Evropskou unií o statutu dohody o opatřeních, které má provést Evropská pohraniční a pobřežní strážní agentura v zemi. Bývalá jugoslávská republika Makedonie se snažila zlepšit svůj právní rámec. Práce na změně zákona o cizincích probíhají. Země pokračovala v provádění rezoluce o migrační politice. Země udržovala své úsilí o zlepšení svého azylového systému a řízení migrace. Je zapotřebí systematické registrace migrantů a profilu citlivého na ochranu, aby bylo zajištěno, že jsou tyto osoby řešeny. Země pokračovala ve spolupráci se sousedními zeměmi a členskými státy, a to zejména na technické úrovni, a vyvíjela značné úsilí na zajištění přístřeší a humanitárních dodávek, zejména s podporou EU.

Ekonomická kritéria
Bývalá jugoslávská republika Makedonie dosáhla určitého pokroku a je na dobré úrovni při přípravě fungující tržní ekonomiky. Přes politickou patu v první polovině roku došlo k pozoruhodným zlepšením, zejména v řízení veřejných financí a transparentnosti. Klíčové slabiny ekonomiky zůstávají. Patří sem nedostatky v podnikatelském prostředí, jako je nedostatečné vymáhání smluv a velká neformální ekonomika. Strukturální problémy trhu práce se odrážejí v nízké aktivitě a vysoké míře nezaměstnanosti. Makroekonomické prostředí se v první polovině roku 2017 zhoršilo, neboť zdlouhavá politická krize vyústila v investice. Fiskální politika je zaměřena na krátkodobá opatření a postrádá trvalý konsolidační plán.
Hospodářství dosáhlo určitého pokroku a je mírně připraveno čelit konkurenčním tlakům a tržním silám v rámci EU. Dalším pokrokem bylo dosaženo diverzifikace vývozu a vyšší produkce přidané hodnoty ve zpracovatelském odvětví. Obchodní a investiční vztahy s EU se nadále zintenzivňovaly. Hospodářství stále trpí nedostatky vzdělávacích učebních osnov, nízkou mírou inovací a významnými nedostatky v oblasti investic, včetně zejména veřejné infrastruktury.

Právní předpisy EU
Pokud jde o jeho schopnost převzít závazky vyplývající z členství, země je ve většině oblastí mírně připravena, a to i v oblasti hospodářské soutěže, dopravy a energetiky. Země vykazuje dobrou úroveň přípravy v oblastech, jako je právo společností, celní unie, transevropské sítě a věda a výzkum. Je třeba vyvinout další úsilí, zejména v těch několika málo oblastech, kde je země v rané fázi přípravy, jako je svoboda pohybu pracovníků. Je také zapotřebí většího důrazu na administrativní kapacitu a účinné provádění. Země nadále zlepšovala sladění s prohlášeními EU a rozhodnutími Rady o společné zahraniční a bezpečnostní politice.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie
do bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Adresa: Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje

Telefonní číslo:
Telefon: (+389) 2 3248 500
Fax: (+389) 2 3248 501

E-mailem:
delegation-fyrmacedonia@eeas.europa.eu

 

Pro více informací nebo na konkrétní žádosti kontaktujte pracovníky odboru pro tisk a informace na delegaci-fyrmacedonia@eeas.europa.eu

 

Vedoucí delegace:
Samuel Žbogar

 

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Země Evropské Unie jsou největším MK obchodním partnerem. Jejich podíl na MK exportu dosahuje 60%, na importu 48%. Mezi hlavní MK vývozní položky patří feronikl, železo, ocel a textilní výrobky, v dovozu se jedná především o ropu, elektřinu, válcovanou ocel a vozidla.

Vývozy z Makedonie se v březnu 2018 meziročně zvýšily o 10,6% na 513,6 mil. USD. Za první čtvrtletí roku 2018 vzrostl meziročně vývoz o 30,5% na 1598,6 mil. USD, což vedlo k prodeji strojů a dopravních prostředků (41,5 mil. % vs 14,9%); (20,9% oproti 17,7%); (28,9% vs. 10,8%) a potraviny a živá zvířata (19,6% vs. 16,6%). Mezi nejvýznamnější obchodní partnery patří: Německo, Spojené království, Řecko, Srbsko a Bulharsko. Vývozy v Makedonii činily v průměru 300317,51 USD. Tisíce od roku 1994 do roku 2018 dosáhly rekordní výše 565444 USD Tisíce v únoru 2018 a rekordní nízké ceny 78768 USD v lednu 2003.

Dovoz do Makedonie meziročně vzrostl o 23,7 procenta na 792,3 mil. USD v březnu roku 2018. Pro první čtvrtletí roku 2018 se dovoz meziročně zvýšil o 29,9% na 2191,1 mil. USD, což vedlo k nákupu strojů a dopravních prostředků ( 39,2% oproti 16,4% v prvním čtvrtletí roku 2017); (33,8% oproti 12,5%); potraviny a živá zvířata (20% vs. 4,6%); nápojů a tabáku (37,2% oproti 23,2%) a různých výrobků (31,1% oproti 3,7%). Mezi nejvýznamnější obchodní partnery patří: Německo, Spojené království, Řecko, Srbsko a Bulharsko. Dovozy v Makedonii činily v průměru 462746,02 USD Tisíce od roku 1994 do roku 2018, dosáhly celkové výše 792292 USD Tisíce v březnu roku 2018 a rekordně nízké o 152532 USD Tisíce v únoru 2003.

 Obchodní výměny Makedonské republiky s vybranými státy EU (leden-prosinec 2017)

Země

Dovoz (%)

Dovoz (mil. USD)

Vývoz (%)

Vývoz (mil. USD)

EU 28

62.92

4 857 537 (tis.usd)

 81.08

4 598 644 (tis.usd)

Německo

11

 910.25 M

43

 2.66 B

Velká   Británie

9,8

780.18 M

1,3

76.82 M  

Řecko

7,8

617.95 M

3,3

203.51 M

Itálie

5,4

427.15 M

3,0

185.26 M

Bulharsko

4,2

332.08 M

5,4

332.91 M 

Rumunsko

3,1

246.07 M

2,9

175.97 M 

Belgie

1,7

133.45 M

3,3

200.67 M 

Slovinsko

2,0

157.32 M

1,2

76.05 M

Chorvatsko

1,3

104.17 M

1,4

86.91 M 

Rakousko

1,7

148.49 M

1,1

70.11 M

Nizozemsko

1,3

101.53 M

1,3

78.38 M

Španělsko

1,0

83.45 M

1,8

70.11 M 

Francie

1,5

119.09 M

0,9

55.71 M 

Zdroj: tradingeconomics. com, Státní statistický úřad MK

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pomoc ze strany EU je zaměřena na pomoc zemi dokončit reformy potřebné pro budoucí začlenění do organizace. Od r. 1992 do zavedení nového Nástroje předvstupní pomoci (IPA) v r. 2007 přesáhla finanční pomoc MK, rozdělovaná především prostřednictvím programů PHARE a CARDS více jak 800 mil. Eur. V rámci první fáze IPA (2007- 2013) byly přes jejích 5 komponentů v zemi realizovány projekty v hodnotě více než 620 mil. EUR.  

EU je hlavním obchodním partnerem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, která představuje 60% vývozu země a 48% jejího dovozu.
Vývoz ze země se soustřeďuje na několik výrobků, z nichž nejdůležitější jsou: ferokoklinické slitiny, železo a ocel a textil.
Hlavními dovozy jsou ropa, elektřina, výrobky z plochého válcování a oceli a vozidla.

Zařízení pro občanskou společnost
EU vytvořila v roce 2008 nástroj pro občanskou společnost na podporu rozvoje občanské společnosti v jihovýchodní Evropě.
Zřízená v rámci nástroje předvstupní pomoci poskytuje finanční pomoc organizacím občanské společnosti v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, aby mohli:

- hrají v politickém procesu aktivnější roli;
- rozvíjet přeshraniční projekty a sítě;
 - lépe se seznámit s záležitostech EU.

Zařízení pro občanskou společnost rovněž zahrnuje:
 - Program People2People, jehož cílem je posílit úlohu občanské společnosti v demokratickém procesu.
 - Národní program IPA, kde je poskytována další podpora v oblastech, jako je účast v integračním procesu EU, a rozvíjení partnerství a sítí.
Program pro více příjemců z programu IPA byl navíc navržen tak, aby odpovídal regionálním potřebám, včetně občanské společnosti.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie se chce stát členem EU. Za účelem dosažení tohoto cíle poskytuje EU nepřetržitou podporu a finanční pomoc, aby mohla země provést nezbytné reformy.
Od roku 2007 umožnil nástroj předvstupní pomoci (IPA), aby se země zaměřila na změny v pěti klíčových oblastech:

-   Budování institucí,
-   Přeshraniční spolupráce,

-   Regionální rozvoj,
-   Lidské zdroje a

-   Rozvoj venkova.

Během období 2007-2013 EU poskytla Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 622 milionů EUR prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci. (Krajina také těží z regionálně zaměřeného programu pro více příjemců programu IPA.)
Program IPA II nyní poskytuje podobnou pomoc od roku 2014 do roku 2020 prostřednictvím alokace finančních prostředků ve výši 664,2 milionů EUR.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie - finanční pomoc v rámci IPA II :

Rozdělení prostředků na období 2014-2020: 664,2 milionů EUR

Demokracie a řízení
Reformování státní správy (transparentnost, odpovědnost, nezávislost) centrálně a místně; podpora decentralizace a místní správy; provádění klíčových částí mírové dohody v Ohridu Vyhledání dostupných překladů předchozího odkazu •••; zlepšování hospodářské politiky a řízení veřejných financí; vytvoření demokratických institucí; vytvoření silné občanské společnosti schopné přispět k veřejné diskusi (např. o demokracii, lidských právech, sociálním začleňování).

 

Právní stát a základní práva
Soudní reforma; boj proti korupci účinněji; respektování lidských práv (zejména svoboda projevu a sdělovacích prostředků a ochrana menšin (např. Romové a komunita LGBTI), zlepšení řízení hranic a provádění vízové, migrační a azylové politiky v souladu s právními předpisy EU, dokončení policejních reforem a posílení boje proti organizovanému zločinu.

 

Životní prostředí a klima
Vytváření čistšího prostředí; podpora udržitelného růstu; přesun do nízkouhlíkového, odolného vůči změně klimatu a úsporného využívání zdrojů.

 

Doprava
Rozvoj moderní, dobře propojené dopravní sítě na podporu konkurenceschopnosti a růstu; zvýšení bezpečnosti dopravních sítí; zlepšení mobility v městských oblastech pomocí zelené dopravy.

 

Konkurenceschopnost a inovace
Zlepšení hospodářské konkurenceschopnosti; zvýšení produktivních investic, přímých zahraničních investic; diverzifikace vývozu; vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst a konvergenci EU; posílení podnikatelského rámce (právní a institucionální), včetně uplatňování práva EU v oblasti jednotného trhu.

 

 Sociální rozvoj
Podpora inkluzivnějšího a efektivnějšího trhu práce; zvýšení přístupu k kvalitnímu vzdělání a odborné přípravě, aby lépe odpovídaly potřebám zaměstnavatelů; zavedení moderního a flexibilního systému sociálního zabezpečení s větším sociálním začleněním; posílení profesních organizací.

 

Zemědělství a rozvoj venkova
Podpora vyváženějšího rozvoje ve venkovských oblastech; zlepšení norem bezpečnosti potravin; což činí zemědělství a odvětví výroby potravin konkurenceschopnější.


 Regionální a územní spolupráce
Podpora dobrých sousedských vztahů; podpora socioekonomického rozvoje v příhraničních oblastech.

 

V rámci druhé fáze předvstupní unijní pomoci (IPA II) byl pro Makedonii na plánovací období 2014-2020 vyčleněno celkem 664,2 mil. EUR, tj. cca 95 mil. EUR ročně. Zatímco MK vláda při přípravě tzv. Country Strategy Paper  tlačila, aby co největší podíl financí směřoval do oblasti dopravy (především na panevropské dopravní koridory, včetně výstavby dálnic), EK kladla důraz na životní prostředí (nejen čističky, ale rovněž změny příslušné legislativy a vytvoření odpovídajícího prostředí v této oblasti), právní stát, občanskou společnost a reformu veřejné správy.

V sektoru „Demokracie a vládnutí“, s rozpočtem 122,9 mil. EUR, budou financovány projekty v oblastech: veřejná správa, demokratizace institucí, mezietnické vztahy, občanská společnost a programy EU. V sektoru „Vláda práva a základní práva“, s rozpočtem 83 mil. EUR, se pomoc IPA zaměří na korupci, soudnictví, policii, migraci a hranice, základní práva, romskou menšinu, svobodu vyjadřování a media. V sektoru „Životní prostředí a klimatická změna“, s rozpočtem 112,9 mil. EUR, budou financovány projekty v oblastech: odpadní vody, kvalita ovzduší, vody, energetická efektivita i snížení rizika přírodních katastrof.  V sektoru dopravy, za 112,9 mil. EUR, se pomoc EU zaměří na: silniční a železniční infrastrukturu, bezpečnost provozu či městkou zelenou dopravu. V sektoru „Konkurenceschopnost a inovace“, s rozpočtem 73 mil. EUR, to bude výzkum a vývoj či konkurenceschopnost malých a středních podniků. V sektoru „Zaměstnanosti, sociálních politik, vzdělání, podpory rovnost pohlaví a rozvoje lidských zdrojů, s rozpočtem 53 mil. EUR, se EU zaměří na podporu vzdělání, zlepšení sociálních politik a mezisektorovou podporu. V sektoru „Zemědělství a rozvoj venkova“, s rozpočtem 106,3 mil. EUR, budou financovány projekty: pro zajištění zdraví zvířat, investice do infrastruktury a farem, či pozemkové hospodářství. Projekty přeshraniční spolupráce budou probíhat s Řeckem, Bulharskem, Albánií, Kosovem a Srbskem.

Pokud jde o twinningové projekty, lze doporučit zapojení českých zájemců především v pozici hlavních či juniorních partnerů zkušených subjektů z tzv. starých unijních zemí. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že ani tento postup nemusí být zárukou získání projektu, jehož kvalita není při rozhodování o vítězi v některých případech rozhodujícím kritériem.

Aktuální informace o vypsaných a připravovaných tendrech a twinningových projektech v rámci unijních nástrojů lze získat na:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: