Malajsie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2011

107 614

56.

114,1

1 274 434

24.

135,1

1 382 048

29.

133,2

-1 166 820

2012

142 215

56.

132,2

894 768

26.

70,2

1 036 982

31.

75,0

-752 553

2013

191 770

51.

134,8

827 495

28.

92,5

1 019 265

33.

98,3

-635 725

2014

222 044

52.

115,8

918 450

27.

111,0

1 140 493

34.

111,9

-696 406

2015

187 400

53.

84,4

998 576

24.

108,4

1 186 376

30.

103,7

-811 576

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve struktuře českého vývozu do MYS objemem převažuje elektrotechnika a výpočetní technika dodávaná v rámci řetězců nadnárodních firem. Stále významnější roli hrají české progresivní technologie s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se zejména o aplikace jak fyzické tak kybernetické bezpečnosti, sofistikovanou zdravotnickou techniku, elektroniku, optiku, telekomunikační zařízení apod. Většina komodit je dodávána prostřednictvím místních distributorů, případně již existujícího vlastního zahraničního zastoupení českých firem. V dovozu taktéž převažují výpočetní technika a elektronika.

Nejvýznamnější položky českého vývozu 2015

Kód

Název

tis. USD

8542

Obvody integrované elektronické

32 819

3818

Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku

26 996

4011

Pneumatiky nové z pryže

13 544

8431

Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

9 339

9503

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

7 082

0404

Syrovátka výrobky z mléka zahuštěné slazené

7 005

8537

Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

6 591

4804

Papír aj nenatíraný ne k popisování hyg účelu

5 721

9032

Přístroje regulační kontrolní automatické

4 928

8512

Přístroje elektr osvětlovací aj stěrače ap

4 707

Nejvýznamnější položky českého dovozu 2015

Kód

Název

tis. USD

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

250 365

8542

Obvody integrované elektronické

206 085

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

91 478

8473

Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

60 499

8541

Diody tranzistory ap zařízení polovodičová aj

56 812

4001

Kaučuk přírodní balata guataperča guajal apod

32 627

8523

Disky,pásky aj.média pro záznam zvuku,obrazu ap,ne HS 37

19 241

7601

Hliník surový (neopracovaný)

17 990

8529

Části přístr vysílacích přijímacích televizí

17 477

8538

Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

17 131

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Služby jsou významným sektorem malajsijské ekonomiky. V roce 2015 se na HDP podílely z 53,5%. V roce 2020 by se služby měly dle odhadů podílet na HDP ze 60%.

Od r. 2007 ČSÚ nezveřejňuje ke vzájemné výměně v sektoru služeb informace o řadě zemí, vč. Malajsie, přesná data tedy nejsou známa. Před rokem 2007 dominovaly vzájemné výměně služeb zejména služby v sektoru logistiky.

V souvislosti s postupným otevíráním sektorů služeb zahraniční participaci a s přesunem těžiště ekonomických aktivit Malajsie z primárního sektoru ke službám lze výhledově očekávat snazší podmínky pro uplatnění českých služeb v teritoriu (ekologické služby, ICT služby, obchodní a právní služby aj.).

České firmy působící v oblasti služeb, vyhodnocení zájmu českých poskytovatelů služeb o teritorium

Podle dosavadních poznatků ZÚ působí v Malajsii v oblasti služeb několik českých firem, přičemž první nabízí poradenské služby k materiálům a výrobkům, které do Malajsie vyváží, zejména zemědělské a civilně obranné materiály. Druhá firma poskytuje služby spojené se zabezpečovacími systémy a třetí v souvislosti s antivirovým a bezpečnostním sotwarem. Nově zakládá česká firma v Malajsii servisní středisko pro optické systémy a do budoucna bude poskytovat v Malajsii metrologické služby právě v oblasti optiky.

Překážky a bariéry bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na trh

I přes dílčí liberalizace sektoru služeb v roce 2009 a 2011 stále existuje v mnoha sektorech omezení zahraničního podílu ve firmách. V některých oblastech navíc přetrvává požadavek na partnera z řad etnických Malajců (Bumiputera) s minimálním podílem 30 %.

Liberalizace z roku 2009 se týkala 27 sektorů služeb: IT a související služby, zdravotnictví a sociální služby, turistiku, dopravu, sportovní a ostatní rekreační služby, podnikatelské/obchodní služby, pronájem a leasing, pomocné dopravní služby atp. Dále byl částečně liberalizován finanční sektor, což zahrnovalo zvýšení zahraničního podílu z 49 % na 70 % u investičních bank, islámských bank a pojišťoven (nikoli všakkomerčních bank), poskytnutí větších oprávnění zakládat pobočky na pevnině pro instituce působící s oprávněním Labuan Offshore Financial Services Authority a vydání nových bankovních licencí pro islámské i komerční banky. V návaznosti na liberalizaci finančního sektoru Centrální banka Malajsie vydala v r. 2010 5 nových licencí pro zahraniční komerční banky.

2. vlna liberalizace v roce 2011 ke shora uvedeným sektorům přidala také účetní a daňové služby, privátní zdravotnické a stomatologické služby, telekomunikace, některé služby v oblasti vzdělávání a školení, inženýrské a architektonické služby atp. Prováděcí předpisy k této liberalizaci však byly vydávány postupně a v r. 2014 stále ještě chyběly prováděcí předpisy pro liberalizaci zejména inženýrských a architektonických služeb.

Telekomunikace

V oblasti telekomunikací došlo od 1. ledna 2012 k částečné liberalizaci. V případě poskytování aplikačních služeb (ASP) je již přípustné 100% zahraniční vlastnictví. V druhé fázi proběhla liberalizace síťového hardwaru (NFP) a služeb (NSP), kde je možné až 70 % zahraniční vlastnictví. Jasný a spravedlivý regulační rámec je nezbytný pro vytvoření stejných podmínek pro subjekty, nově vstupující na telekomunikační trh.

Námořní doprava a doprovodné služby

Další rozvoj obchodu se zbožím s Malajsií vyžaduje zvýšení námořní dopravy a všech doprovodných činností. Proto je nutné umožnit evropským firmám, aby mohly zajišťovat aktivity podél celého dodavatelského řetězce. Dosud však přetrvávají podmínky, kdy se zahraničními dopravci je zacházeno diskriminačním způsobem, pokud jde o služby, poskytované v přístavech. Zahraničním firmám by mělo být umožněno zajišťovat doplňkové služby jako je obstarávání karga, skladování, nebo činnost zasilatelských agentur. Pro námořní dopravu a doprovodné služby platí pro zahraniční vlastnictví 51% strop (a v některých případech zároveň 30% podíl Bumiputera). Nicméně u regionálních kanceláří jsou známy případy 70% vlastnictví zahraničním majitelem. U soukromých ohrazených skladů je umožněno 100% vlastnictví zahraničním subjektem.V případě integrovaného mezinárodního dopravce je umožněno 100% zahraniční vlastnictví.

Více k sektoru logistiky obecně zde

Finanční služby

Malajsie omezovala zakládání poboček finančních institucí, ale v roce 2006 po dlouhých letech bylo povoleno otevření 4 poboček stávajícím zahraničním bankám, z toho 2 musí být na venkově. Platí přísné schvalovací procedury a stropy zahraničního vlastnictví, což v souhrnu pro poskytovatele finančních služeb z EU představuje mimořádně velké překážky při vstupu na místní trh. V r. 2009 Centrální banka Malajsie částečně liberalizovala finanční služby. Stropy zahraničního vlastnictví byly zvýšeny ze 49 % na 70 % v případě investičních bank, islámských bank, pojišťoven a poskytovatelů takaful (islámské pojišťovnictví). V případě komerčních bank zůstává strop 30 %. V některých stávajících případech je zaznamenáno i 100 % vlastnictví (již existující zahraniční komerční a zahraniční islámské banky, fondy pro zahraniční zákazníky atp.). V roce 2015 zatím žádná další zásadní liberalizace v této oblasti neproběhla a vstup na finanční trh tak zůstává pro zahraniční subjekty značně omezen.

Právní služby

Existují striktní předpisy na provádění právních služeb; prakticky je může provozovat a právní firmy vlastnit jen místní subjekt, občan nebo rezident s příslušnými zkouškami z právního systému v malajštině/bahasa. Výjimku tvoří federální území Labuan, kde zahraniční právníci mohou poskytovat služby jen zahraničním offshore firmám zde založeným. Existují zvláštní případy, kdy místní právní firma může zaměstnat zahraničního právníka k výkladu nemalajsijského práva. V roce 2014 vešel v účinnost dodatek k zákonu o právních službách z r 1976, který umožňuje vytváření společných podniků v oblasti práva a registraci zahraničních právníkům, získání licence Kvalifikované právní firmy a usazování zahraničních právníků. V dubnu 2015 získala první licenci Kvalifikované právní firmy kancelář Trowers & Hamlins. Tato licence nevyžaduje místního partnera, bude jich však uděleno pouze pět, jelikož jsou účelově vázány na podporu iniciativy „Malajsie jako centrum islámských financí“ a tyto firmy musí prokázat expertízu v oblasti islámských financí.

Účetnictví a daňové služby

V r. 2011 byly účetní a daňové služby (jako jedno ze 17 odvětví) liberalizovány; v současnosti je tak možné zahraniční vlastnictví těchto firem bez limitu.

Stavebnictví

Malajsie by měla zejména umožnit zakládání zahraničních stavebních firem. V současné době je přístup na trh velmi omezen, kdy je od dodavatelů z EU, kteří mají zájem o založení firmy v místě požadováno, aby si našli místního partnera, který bude vlastnit alespoň 70 % kapitálu ve společném podniku.

Životní prostředí

Malajsie by měla umožnit zakládání firem na místním trhu, zejména pokud jde o odpadní vody, řízení likvidace odpadů, obnovu a čištění vody a půdy a ochranu ovzduší a klimatu. V Malajsii již nyní několik zahraničních firem nabízí celou řadu služeb v tomto oboru. Nicméně chybí stabilní právní rámec, který by vyslal pozitivní signál vůči existujícím i potenciálním investorům z EU. Tím by byl umožněn i transfer speciálních technologií a znalostí, které Malajsie bude ve zvýšené míře potřebovat v souvislosti se zaváděním vyšších ekologických standardů. Strop pro zahraniční vlastnictví ve firmě činí u dodávky vody 30 %, u řízeného odpadového hospodářství až 100 % (včetně spaloven na zákl. liberalizace v r. 2011), v podnikání v oblasti kontroly znečištění a konzultačních aktivit 30 %.

Turismus

Cestovní ruch je důležitým sektorem malajsijské ekonomiky. V zájmu dalšího růstu tohoto sektoru vláda Malajsie již v některých jeho subsektorech (r. 2009) odstranila 30% strop zahraničního vlastnictví (tématické parky, výstaviště a konvenční centra s kapacitou nad 5.000 míst, cestovní agentury a kanceláře pro incomingovou turistiku, 4- a 5-hvězdičkové hotely atp.).

Energetika

Zahraniční investice jsou v tomto sektoru omezeny jen na těžbu ropy a plynu a zahraniční firmy se podílí na těžbě jen prostřednictvím kontraktů s národní ropnou společností Petronas. Zahraniční firmy se mohou podílet na omezených sektorech služeb v ropném sektoru buď prostřednictvím partnerství s místní firmou nebo jako kontraktor. Zahraniční podíl ve firmě nesmí přesáhnout obecný 30% podíl.

Distribuce - maloobchodní prodej

U malých a středních prodejen do 2000 m2 platí zákaz podnikání pro cizince. U hypermarketů (nad 5000 m2) a velkoskladů (2000 - 4500 m2) je nutná minimálně 30% účast Bumiputera subjektu.

Více informací zde.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Ekonomická krize na přelomu let 2008/2009 donutila řadu českých firem k restrukturalizaci svých aktivit a přehodnocení svého působení na malajsijském trhu. Od r. 2006 působí v Malajsii firma Tech-Store, která je společenstvím českých a zahraničních firem dodávajících zabezpečovací techniku a systémy do Malajsie a do regionu. V Kuala Lumpur má již řadu let svou kancelář česká obchodní firma AVAS. V r. 2011 svoje regionální zastoupení (pro JV Asii) v Malajsii naopak otevřel český výrobce bezpečnostního softwaru Trustport. Z oblasti zdravotnické techniky otevřela v Malajsii své zastoupení firma BTL. V r. 2013 zahájila obchodní aktivity v Malajsii další česko-slovenská firma v oblasti bezpečnostního softwaru ESET. Místní zastoupení zde má také firma z oblasti bezpečnostního softwaru TrustPort. Firma Optokon zakládá v Malajsii servisní středisko a metrologickou laboratoř pro oblast optiky.

Výzvou je, aby české firmy, které do Malajsie dodávají, přičemž často se jedná o velké objemy, zvážily přesuny některých výrobních aktivit a transfer technologií a reagovaly tak na investiční pobídky Malajsie pro podporu progresivních odvětví s vysokou přidanou hodnotou a na postavení Malajsie jakožto ekonomického a logistického lídra regionu. Malajsie se může stát výhodnou základnou pro reexport řady českých produktů i do jiných států ASEANu.

V žebříčku největších exportérů do teritoria vedou firmy dodávající chemikálie, elektrotechnická zařízení, stroje, přístroje, sklo a potraviny. V dovozu dominují nadnárodní firmy, které v ČR montují počítače, mj. z malajsijských součástek (příp. polotovarů).

Pokud však jde o povědomí o českých značkách, jsou nejdůležitějšími obchodními značkami křišťál Bohemia a osobní automobily Škoda nebo pneumatiky Barum.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána dne 8. 3. 1996 v Kuala Lumpur a v platnost vstoupila dne 9. 3. 1998.
  • Dohoda o ochraně a podpoře investic, jejíž podpis se uskutečnil v průběhu návštěvy předsedy vlády ČR Václava Klause v Malajsii dne 9. září 1996, vstoupila v platnost dne 3. 12. 1998.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika Malajsii neposkytuje oficiální rozvojovou pomoc a ani ji od Malajsie nepřijímá.

V letech 2007-2014 probíhaly české projekty rozvojové a humanitární spolupráce zaměřené na pomoc barmským uprchlíkům v Malajsii. Projekty byly financovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí. ČR prostřednictvím nevládní organizace MERCY Malaysia, místní pobočky UNHCR, tchai-wanské nadace Tzu-Chi, IOM a dalších NGO mj. financovala činnost mobilní kliniky poskytující nezbytnou prvotní lékařskou péči pro barmské uprchlíky a monitoring zdravotního stavu těchto uprchlických komunit.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: