Malajsie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem ke kulturním odlišnostem a geografické vzdálenosti mezi Malajsií a ČR je proniknutí na místní trh vysoce obtížné bez místního zástupce nebo založení vlastní pobočky/kanceláře. Tři hlavní etnika zastoupená v Malajsii (Malajci, Číňané a Indové) tvoří do určité míry specifické skupiny spotřebitelů, které se navzájem liší a v případě určitého druhu zboží mohou představovat tři odlišné tržní segmenty, které se vyznačují různými preferencemi, ale například i výší příjmů. Pokud chce například exportér uspět s nabídkou určitého druhu luxusního zboží, neměl by se dobrovolně diskvalifikovat tím, že uzavře smlouvu o výhradním zastupování se společností, která nemá dobrou obchodní vazbu na majetnou čínskou komunitu. V každém případě by zástupce měl mít sídlo v Malajsii, protože forma nerezidentních zástupců (např. ze Singapuru či Thajska) nebývá efektivní. Do značné míry zajímavou možností je získání certifikace místní "Halal" pro určité kategorie produktů (Potraviny, kosmetika, oděvy, farmaceutické produkty). Předpokládaný efekt získání halal certifikace je až 15% navýšení odběrů, avšak řada distributorů již certifikaci vyžaduje jako podmínku dovozu a stává se tak ve stále se zvyšující míře.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Při dovozu zboží jsou požadovány dokumenty, které se běžně vyžadují celními úřady ve světě. Pro účely stanovení hodnoty zboží, na jejímž základě se později stanoví výše dovozního cla, je třeba přiložit fakturu. Celní úřad má nicméně právo při stanovení výše cla vycházet z ceny obvyklé pro daný druh zboží a vypočítat clo z vyšší částky, než je uvedena ve faktuře. Brání se tak záměrnému podfakturování zboží.

K faktuře se dále přikládá náložní list (konosament), který obsahuje údaje o zboží, odesílateli, adresátovi a zároveň představuje cenný papír určující majitele zboží. V případě předložení nákladního listu, který není cenným papírem, je třeba případně doložit doklad o platbě, kupní smlouvu, atd.

V závislosti na dodací paritě se přikládají doklady o pojištění zboží během přepravy a v něm obsažené údaje slouží rovněž k výpočtu hodnoty dováženého zboží.

Celní systém

Dovozní cla jsou uvalena na dovážené zboží a obvykle se jejich hodnota vypočítává z dovozní ceny (ad valorem). Sazby dovozních cel jsou v rozpětí 0–50 %. Suroviny, strojní zařízení, základní potraviny a léčiva jsou při dovozu obecně zatíženy nižšími celními sazbami.

Hodnota zboží neboli dovozní cena pro účely výpočtu dovozního cla je stanovena v souladu s pravidly a principy oceňování dováženého zboží, jak jsou zakotveny v úmluvách Světové obchodní organizace.

Osvobození od platby cla je možné za určitých podmínek, pokud jde o suroviny a komponenty určené k využití při výrobě pro domácí trh nebo pro vývoz. Od dovozních cel mohou být osvobozeny rovněž dovážené stroje a vybavení, které jsou přímo určeny pro průmyslovou výrobu a nelze je zakoupit na domácím trhu. Průmyslové podniky však musejí o osvobození od cla požádat příslušné orgány.

Výrobci, jejichž zboží jde z 80 % na vývoz, mohou požádat o status LMW (Licensed Manufacturing Warehouse). Na základě LMW statutu jim bude prominuta platba cel na dovážené suroviny, komponenty a strojní zařízení, které přímo používají při výrobě vývozní produkce.

Pro zjištění dovozních cel a dalších daní a poplatků dle harmonizovaného sazebníku (HS) zřídila malajsijská celní správa přehledný web.

Spotřební daně (Excise Duties)

Spotřební daně jsou uvaleny na určité druhy zboží, které je vyráběno v Malajsii či do Malajsie dováženo. Mezi druhy zboží, které jsou zatíženy spotřební daní, nalezneme následující položky: alkoholické nápoje, cigarety a tabákové výrobky, motorová vozidla, hrací karty a hra mahjong.

Sazby spotřební daně jsou v případě alkoholu kombinací procentní sazby z hodnoty ad valorem (víno a pivo 15 %) a současně stanovené sazby za 1 litr (např. pivo 7,4 RM / l; víno 12 RM /l atp.). Kromě platby spotřební daně musejí výrobci tabákových výrobků a alkoholických nápojů požádat o licenci k výrobě takového zboží. Dle informací ZÚ v současné době nejsou vydávány kupříkladu žádné nové licence k výrobě piva. Podobně jsou nuceni o licenci požádat také společnosti, které skladují zboží podléhající spotřební dani, pokud již nejsou držiteli povolení k výrobě předmětného zboží.

Tato spotřební daň se uplatňuje také na osobní automobily, které se do Malajsie dovážejí ze zahraničí, přičemž v závislosti na objemu motoru a druhu vozu se pohybuje v pásmu mezi 60 % a 105 % (viz tabulka). Pozor, v tabulce zmiňovaná prodejní daň byla k 1.4.2015 nahrazena Daní z přidané hodnoty (GST) ve výši 6%

Spotřební daň je splatná v okamžiku, kdy zboží opouští výrobní prostory, ale v případě motorových vozidel je daň splatná při registraci vozidla na Silničním dopravním úřadě. U vyváženého zboží odpadá povinnost platit spotřební daně.

Vývozní cla

Vývozní cla jsou obecně uvalena na hlavní vývozní komodity Malajsie: ropu a palmový olej. S výjimkou ropy, která podléhá desetiprocentnímu vývoznímu clu, jsou cla na další vyvážené komodity vypočítávána s ohledem na výši nákladů při jejich výrobě. V praxi to znamená, že vývozní cla na tyto komodity jsou uvalena pouze na rozdíl mezi vývozní cenou a tzv. prahovou cenou, která odráží náklady výroby dané komodity. V případě, že je vývozní cena stejná nebo nižší než cena prahová, není na vyvážené zboží uvaleno clo. Pro účely výpočtu vývozního cla je hodnota zboží neboli vývozní cena stanovena ve výši ceny, jakou by vývozce obdržel ve fázi, kdy je zboží propuštěno celním úřadem do místa vývozu.V roce 2014 tak například byla dočasně zrušena vývozní cla pro palmový olej z důvodu nízké ceny na komodit.

Kvantitativní dovozní omezení jsou uvalena zřídka a na omezený rozsah druhů zboží. Cílem těchto dovozních kvót je ochrana domácího průmyslu nebo bezpečnostní důvody, případně ochrana veřejného zdraví.

Dovoz některých druhů zboží je zakázaný, nicméně v určitých případech lze požádat o zvláštní dovozní povolení. Mezi zakázané druhy zboží patří výrobky z Izraele, zboží s židovskou náboženskou tematikou, pornografie a neregistrovaná léčiva.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V Malajsii lze založit společnost, která může mít tři formy. Může se jednat o společnost s ručením omezeným (veřejná nebo soukromá), pobočku zahraniční společnosti nebo sdružení, případně může podnikatel obchodovat jako živnostník. Zahraniční investoři obvykle zakládají společnosti s ručením omezeným. Soukromá (uzavřená) společnost nemá přístup ke zdrojům kapitálu na burze a podléhá omezením při převodu majetkových podílů ve společnosti. Tato dvě omezení se nevztahují na veřejné společnosti, které jsou naopak registrovány na kapitálových trzích, kde se obchodují jejich akcie a dluhopisy.

Založení společnosti v Malajsii nepředstavuje vážnější problém. Vzhledem ke snadnosti založení společnosti preferuje řada podnikatelů cestu založení společnosti před podnikáním formou živnosti. Žádost na formuláři 13A musí být podána registru společností (Register of Companies) a během následujících tří měsíců musí být společně s poplatkem předloženy následující doklady:

 • společenská smlouva
 • podmínky smlouvy
 • statutární deklarace o sdružení
 • statutární deklarace ředitelů/jednatelů
 • přehled údajů k zapsání do rejstříku

Zapsání do obchodního rejstříku trvá 1 až 4 měsíce (interval od teoretické až po praktickou stránku věci). Založení pobočky (branch) je stejné jako u společnosti, ale navíc je třeba ještě souhlas MITI a ověřenou kopii o registraci (zapsání do obchodního rejstříku) mateřské firmy. Pobočka musí dodat rovněž adresu a spojení na alespoň jednoho malajsijského rezidenta - zodpovědnou osobu.

Více informací k zakládání společností (včetně poboček zahraničních společností) je k nalezení zde.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Požadavky na propagaci, marketing a reklamu jsou ve velkých městech podobné jako ve všech ekonomicky vyspělých zemích světa. Je možné využít místní tisk (v anglickém, malajském, čínském nebo tamilském jazyce), televizní a rozhlasové vysílání, internet, direct mailing atd.

Oblast reklamy a propagace je samoregulována Radou pro reklamní standardy (ASA), která se skládá z asociace zadavatelů reklamy, Asociace akreditovaných reklamních agentur, Asociace vydavatelů novin, Asociace venkovní reklamy a Asociace mediálních specialistů. Tato asociace se řídí kodexem, který zdůrazňuje principy rovné soutěže, multietnické složení Malajsie a poctivou povahu reklamy. V praxi však do reklamy zasahují také předpisy regulující média, kde je zvláštní pozornost věnována obsahu, který by mohl vzbudit pohoršení z náboženských důvodů. Zveřejňované texty a fotografie nebo filmové záběry musejí být tedy do značné míry v souladu s muslimskou morálkou a s principy islámu. V Malajsii lze využít služeb malých grafických a audiovizuálních studií, která nabízejí základní služby za relativně nízké ceny, nebo velkých reklamních agentur, která fungují stejně dobře jako agentury ve vyspělých zemích, ovšem jejich ceny jsou vyšší.

Pokud se týká výstav a veletrhů, v Malajsii se koná řada akcí jak lokálního tak regionálního významu. Regionálně významným je v oblasti energetiky veletrh PowerGen, v oblasti obrany bienálně konaný veletrh LIMA (účast delegace ČR v roce 2013) či DSA (účast delegace ČR v dubnu 2016), v oblasti zelených technologií veletrh IGEM (účast ČR v roce a 2013), v oblasti zdravotnických technologií a farmaceutik SEA Healthcare & Pharma (účast ČR v roce 2012 a 2013).

Aktuální seznam veletrhů je k nalezení zde či zde.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana práv duševního vlastnictví v Malajsii se v současné době vztahuje na patenty, ochranné známky, průmyslový design, geografická označení a trojrozměrné návrhy integrovaných obvodů. Malajsie je členem Světové organizace pro duševní vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO) a signatářem jak Pařížské, tak Bernské konvence, které upravují ochranu duševního vlastnictví. Kromě toho je Malajsie též signatářem dohody TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects od Intellectual Property Rights), podepsané pod záštitou Světové obchodní organizace. Malajsijské zákony týkající se ochrany práv duševního vlastnictví jsou tudíž v souladu s mezinárodními standardy a teoreticky poskytují adekvátní ochranu jak domácích, tak zahraničních investorů.

Stručný přehled legislativy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví

Patenty

Patents act 1983 a Patents Regulations 1986. V souladu s dohodou TRIPS poskytuje legislativa ochranu na období 20 let od podání přihlášky. Více informací zde .

Ochranné známky

Trade Marks Act 1976 a Trade Marks Regulations 1997. Zákon poskytuje ochranu registrovaných obchodních značek v Malajsii. V souladu s dohodou TRIPS neumožňuje Malajsie registraci známých obchodních značek neautorizovanými osobami a zajišťuje opatření na hranicích k zabránění dovozů padělaného zboží do země. Malajsie však není stranou Madridské úmluvy o mezinárodním zápisu ochranných známek, tudíž je nutné v případě hromadné mezinárodní registrace provést separátní registraci v Malajsii.

Dle informací ZÚ požaduje místní známková kancelář důkaz o uvedení či zamýšleném uvedení výrobku, jehož ochranná známka je předmětem registrace na místní trh. Takovým důkazem může být distribuční smlouva či jiný relevantní důkaz. Více informací zde.

Průmyslový vzor

Industrial Designs Act 1996 a Industrial Designs Regulations 1999. Registrovaný průmyslový vzor je chráněn po počáteční období 5 let, které může být čtyřikrát prodlouženo o dalších 5 let, čímž poskytuje ochranu celkem na 25 let. Více informací zde.

Copyright

Copyright Act z r. 1987 poskytuje ucelenou ochranu autorských práv. Ochrana v literární, hudební nebo výtvarné činnosti je poskytována doživotně a na dalších 50 let po úmrtí autora. Pokud jde o zvukové nahrávky, záznamy a filmy, ochrana je poskytována na 50 let od data prvního zveřejnění nebo vyhotovení díla. Více informací zde.

Topografie polovodičových výrobků

„The Layout Design of Integrated Circuit Act“ z roku 2000 poskytuje ochranu integrovaných obvodů na základě původního nápadu autora. Období ochrany je 10 let od data komerčního využití návrhu nebo 15 let od data jeho vytvoření, pokud není komerčně využíván. Více informací zde.

Zeměpisné označení původu

„The Geographical Indications Act“ z roku 2000 poskytuje ochranu registrace zboží na základě názvu geografické lokality, kde bylo vyrobeno. Tato ochrana se vztahuje na zboží jako je víno nebo lihoviny, přírodní či zemědělské výrobky nebo umělecká řemesla se specifickou kvalitou či pověstí charakteristickou pro tuto oblast. Více informací zde.

V posledních několika letech posiluje vláda Malajsie vynutitelnost existující legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména z důvodu porušování autorských práv a používání obchodních značek. Přesto je však zřejmé, že v některých oblastech problémy přetrvávají, například ve výrobě pirátských kopií optických disků, a padělání značkových výrobků.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Počátkem roku 2009 vláda zvýšila limit pro vyhlášení výběrového řízení (tendru) na veřejné zakázky z 200 tis. na 500 tis. RM. Dohledem nad zadáváním veřejných zakázek jsou pověřena jednotlivá ministerstva, která ke specifikacím ustanoví technickou komisi. Nabídky jsou posuzovány hodnotícími komisemi, resp. dvěma samostatnými komisemi (technickou a finanční), jsou zpracovány a předány výboru příslušného resortu k rozhodnutí (Ministries/Departments Board). Pokud by však veřejná obchodní soutěž přesáhla částku 50 mil. RM (cca 16 mil. USD), jsou nabídky s vypracovaným doporučením předány Ministerstvu financí ke konečnému rozhodnutí.

Domácí i zahraniční uchazeči se musejí zaregistrovat u Ministerstva financí. V případě dodávek pro velké státní společnosti (např. elektrárenská společnost Tenaga Nasional nebo ropná společnost Petroliam Nasional - Petronas) je třeba být registrován navíc přímo u nich. Ve specifických případech, kdy místním subjektům chybí expertiza a kapacity, veřejná obchodní soutěž je otevřena účasti společným podnikům místní firmy se zahraničním dodavatelem, za účelem podpory transferu technologií. Mezinárodní tendry jsou vypisovány jen v situacích, kdy nelze daný výrobek/službu získat na místním trhu a kdy výše uvedené společné podniky nejsou možné.

Podíl zahraničních firem na dodávkách může být v některých případech limitován určitou procentuální hranicí (např. 30 % hodnoty kontraktu). Některé tendry jsou vyhrazeny jen pro firmy vlastněné Malajci a nemají k nim přístup ani zahraniční společnosti, ani malajsijské firmy vlastněné Číňany a Indy.

Informace o vypsaných tendrech lze získat na internetových vládních stránkách, na webových stránkách jednotlivých ministerstev nebo na stránkách státních firem.

Přestože jsou některé tendry běžně přístupné i účastníkům ze zahraničí, je zřejmé, že výhodu mají domácí firmy a zahraniční společnosti, které mají v Malajsii alespoň obchodního zástupce nebo pobočku. Nezřídka mají totiž případní účastníci veřejné obchodní soutěže velmi krátký čas na to, aby se dostavili na místo dodávky (montáže) a na základě tendrové dokumentace včas vypracovali a předložili ve stanoveném termínu soutěžní nabídku.

V posledních letech se objevují dotazy českých firem, které obdržely nabídku na zprostředkování účasti na vládním tendru. ZÚ Kuala Lumpur doporučuje v takovém případě, aby firma kontaktovala ZÚ, který existenci tendru prověří.

Obecné informace k veřejným zakázkám v Malajsii zde.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení sporů

Tak jako ve většině vyspělých zemí světa lze obchodní spory řešit prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud je to možné a neodporuje to povaze smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nabídky zboží se v Malajsii standardně předkládají v anglickém jazyce, a to zpravidla na bázi CIF do přístavu Klang (přiléhající ke Kuala Lumpur). Platební styk probíhá ve volně směnitelných měnách (USD, EUR). Není však výjimkou dodací parita FOB, kdy dovozce využije služeb malajsijských dopravců a pojišťoven.

Na začátku při navazování obchodní spolupráce se používají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený dokumentární akreditiv (L/C; Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních dovozců akceptovat i méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P; Documents against Payment). Nedoporučuje se přistupovat na platbu data směnkou, která má pozdější datum splatnosti.

Platební morálka v zemi je standardní. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace s asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR se doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou. V posledních letech se objevily dotazy a žádosti českých firem o pomoc při realizaci obchodních případů (malajsijský partner inkasoval, ale nedodal zboží).

Pohledávky českých firem po splatnosti se nevyskytují (s výjimkou výše uvedeného odstavce). Malajsie dosud patřila k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým ratingovým ohodnocením, což mimo jiné odráží skutečnost, že se úspěšně vypořádala s ranami, které zasadila finančnímu sektoru asijská krize v roce 1997. Nicméně všeobecně se doporučuje volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními nástroji, např. formou neodvolatelných dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních domů atp.

S konkrétními dotazy na platební spolehlivost potenciálních dovozců je možné se obrátit přímo na ZÚ Kuala Lumpur, který může českým exportérům nabídnout kontakt na společnost D&B, která poskytuje za poměrně nízkou částku detailní informace o kreditní bonitě potenciálních klientů.

Rizika místního trhu

Problematickým faktorem ve vzájemném obchodě může být kolísavost malajsijské měny vůči EUR/USD, resp. české koruně. Dalším specifikem je skutečnost, že malajsijský trh je velmi konzervativní a prosazení se na něm je poměrně složité. Vyžaduje to notnou dávku trpělivosti a ochotu přizpůsobit se místní mentalitě v průběhu navazování nových obchodních kontaktů i při samotných jednáních. Doporučení: angažovat místního zástupce nebo založit reprezentační kancelář či pobočku v teritoriu. Neznalost poměrů na místním trhu také nahrává podvodům, často se jedná o pokusy o podvod v sektoru palmového oleje a palmových produktů obecně. Doporučuje se zvýšená obezřetnost při zajišťování dodržení podmínek dohod. Bývá dobré zajistit své prostředky například prostřednictvím bankovního akreditivu.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Je vhodné lehké a vzdušné oblečení do tropů, pro muže někdy stačí košile s dlouhým rukávem a tmavší kravata s decentním vzorem a tmavé kalhoty. Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek.

Malajsijci velmi dbají na formální zdvořilost, respektují starší osoby a společenské postavení partnerů. Podává se zásadně pravá ruka, nicméně není vhodné si tento druh pozdravu vynucovat u muslimských žen, zejména pokud jde o ženy zahalené v šátku. V takových případech stačí se při pozdravu lehce uklonit. Není vhodné se točit k partnerům zády. Nejsou obvyklé projevy důvěrného chování (poplácávání po zádech, objímání, líbání ap.). Je dobré se vyvarovat dvojsmyslných žertů a žertování na náboženská témata. V jednání je třeba nenechat se vyvést z míry, naopak se doporučuje zachovat zdrženlivost, být trpělivý, avšak důsledný. Je třeba připravit se na poměrně častou nedochvilnost, která souvisí s neutěšenou dopravní situací v hlavním městě v době dopravních špiček. Na jednání/schůzku je vhodné mít malý dárek a samozřejmě dostatečné množství reprezentativních profilů firmy a nabízené výrobní produkce.

Při jednání je nezbytné vzít v úvahu specifika jednání s jednotlivými hlavními národnostmi (Malajci, Číňani, Indové). Každá tato skupina má odlišný způsob jednání a zvyklosti. Je dobré si předem zjistit informaci o národnosti malajsijského obchodního partnera. Od toho se také odvíjí používaný jazyk. V běžném obchodním styku je bez problémů užívána Angličtina, nicméně zvlášť čínští partneři ocení komunikaci v Čínštině (používána je zejména Mandarínština, Kantonština a Hokkien).

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Mezi ČR a Malajsií je od 15. 8. 1991 v platnosti Dohoda o částečném odstranění vízové povinnosti, umožňující občanům bezvízový pobyt na území druhého státu po dobu nepřesahující 3 měsíce (tj. 90 dnů). Dohoda je platná pro držitele všech druhů pasů.

Při vstupu na území Malajsie je místními imigračními úřady požadována platnost pasu minimálně 6 měsíců nad dobu povoleného pobytu. V Malajsii není zavedena přihlašovací povinnost.

Z hlediska pobytu a cestování představuje Malajsie standardní a bezpečnou zemi. ZÚ Kuala Lumpur je v pravidelném kontaktu s místními úřady i cizími zastupitelskými úřady v Malajsii. Bezpečnostní a zdravotní rizika nepředstavují hrozbu, která by se vymykala situaci v okolních zemích regionu. Malajsie naopak představuje relativně vyspělejší stát v regionu jihovýchodní Asie. Nejaktuálnější cestovní doporučení pro Malajsii je na webové stránce MZV ČR (www.mzv.cz). Malajsijská vláda ve snaze přilákat co nejvíce zahraničních turistů udržuje pořádek a bezpečnost na celém území Malajsie. Z bezpečnostního hlediska patří Malajsie k poměrně bezproblémovým zemím v regionu Jihovýchodní Asie. Malajsijským bezpečnostním složkám se daří vést úspěšný boj proti skupinám potenciálních teroristů a islámských militantů, kteří působí na území Malajsie. Přesto trvá zvýšené riziko únosů ve východní části státu Sabah v okolí města Semporna, Kudat a Sandakan a přilehlých ostrovů (zvláště Sipadan aj.).

Riziko horečky dengue

V některých oblastech byl v průběhu roku zaznamenán vysoký výskyt případů onemocnění horečkou dengue. Před cestou do Malajsie je proto vhodné zjistit aktuální doporučení na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). Horečka dengue je virové onemocnění, které přenášejí komáři. Hlavním preventivním opatřením je proto ochrana před komářím bodnutím. Více informací o horečce dengue naleznete na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace.

Cestovatelům doporučujeme dbát na dodržování základních hygienických pravidel. Je vhodné dodržovat několika základních zásad:

 • pít pouze balenou pitnou vodu
 • ovoce a zeleninu před jídlem omýt tekoucí vodou
 • stravovat se v zařízeních od střední cenové úrovně výše

Zároveň je vhodné dodržovat základní bezpečnostní pravidla:

 • neukazovat nepovolaným osobám obsah peněženky
 • nenosit všechny finanční prostředky u sebe nebo je neukládat na jednom místě
 • ve večerních a nočních hodinách se vyhýbat temným a neosvětleným místům
 • neponechávat zavazadla bez dozoru
 • být obezřetnější při výběru hotovosti z bankovních automatů a při cestování v prostředcích hromadné dopravy

Doporučuje se pořídit si fotokopii cestovního pasu, letenek a cestovních šeků a uschovávat je odděleně.V případě ztráty nebo odcizení toto opatření výrazně usnadňuje veškerá další řízení a postupy.

Rozšířeným jevem jsou krádeže příručních zavazadel nesených volně přes rameno pachateli jedoucími na motocyklu (zejména dámské kabelky). Tato přepadení nezřídka končí vážným poraněním oběti, která je vlečena i několik metrů za jedoucím motocyklem. Doporučuje se nenosit kabelku na rameně směrem do vozovky, chodit na vzdálenější straně chodníku od silnice a proti směru provozu, aby pachatelé nemohli oběť překvapit zezadu.

Čeští občané se mohou (v případě zájmu) před cestou do Malajsie registrovat na Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur na výše uvedeném telefonním nebo faxovém čísle, popřípadě mohou na e-mailovou adresu kualalumpur@embassy.mzv.cz zaslat krátkou informaci o jejich plánovaném pobytu. Dále je možné zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD.

Celní prohlídka

Celní prohlídka je zpravidla důkladná, ale korektní. Je přísně zakázáno přechovávat, dovážet a vyvážet drogy a jiné omamné prostředky. Porušení těchto předpisů má za následek velmi tvrdé postihy, včetně trestu smrti. Malajsie nerozlišuje mezi měkkými a tvrdými drogami. Výše trestu je závislá pouze na množství použitelné omamné látky v zadržené zásilce.

Malajsijské zákony přísně zakazují dovážet a vyvážet následující druhy zboží:

Drogy a jiné omamné látky; pornografické materiály a časopisy s touto tematikou; předměty se židovskou symbolikou; výrobky pocházející z Izraele; předměty s reprodukcí koránu; střelné a sečné zbraně; zboží, podobající se injekčním stříkačkám; mořské korály; želví vejce, atd.

Pravidla dovozu a vývozu hotovosti

Do Malajsie je cizincům bez trvalého pobytu povoleno přivážet a z Malajsie odvážet malajsijskou měnu - Malaysian Ringgit (MYR) - do celkové hodnoty nepřesahující 10 000,- USD (1 USD = cca 4 MYR) na osobu. Pozn.: ČNB užívá zkratku pro malajsijský ringgit MYR, zatímco malajsijská centrální banka zkratku RM, tak jak je uvedeno v dalších kapitolách této zprávy.

Cestující, kteří nemají trvalý pobyt v Malajsii, mohou vyvážet i dovážet cizí měnu (včetně cestovních šeků) bez omezení. Při příjezdu jsou povinni uvést vyšší částky cizí měny, které přesahují ekvivalent 10 000,- USD v deklaračním formuláři (TDF - travel declaration form).

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Na občany naší země se vztahují obdobné podmínky při získávání pracovního povolení jako na ostatní zahraniční pracovníky. Proces vydávání pracovních povolení probíhá ve dvou etapách. Celkem 6 institucí může schválit zaměstnání zahraničního pracovníka (v návaznosti na pracovní aktivity žádající firmy). Jedná se o MIDA (Malaysian Industrial Development Authority), MDeC (Multimedia Development Corporation), PSD (Public Services Department), BNM (Central Bank Malaysia), SC (Securities Commission), EC (Expatriate Committee).

Následuje popis dvouetapového schvalovacího procesu v případě EC (u ostatních institucí postup obdobný; MIDA zajišťuje schvalování zejména pro pracovníky, kteří se budou podílet na realizaci projektů PZI nebo špičkových odborníků).

I. Etapa - žádost o povolení zahraničního pracovníka

Žádá malajsijská firma (registrovaná v rejstříku firem Malajsie) u Expatriate Committee. Žádající firma musí splnit následující požadavky: musí splňovat podmínku minimálního splaceného kapitálu (250 tis. RM 100% malajsijská firma, 350 tis. RM společný podnik  - ledaže by se jednalo o klíčové pracovní místo, pak by byl práh 500 tis. RM - a 500 tis. RM firma 100 % vlastněná zahraničním kapitálem), doložit doporučení instituce monitorující danou pracovní činnost a registrovat pracovní činnosti u monitorující instituce.

Žádost o povolení zaměstnání pracovníka musí zahrnovat tyto dokumenty:

 • autorizační dopis žádající firmy
 • vyplněný formulář DP10
 • průvodní dopis firmy, kde popisuje svoji činnost
 • životopis pracovníka + kopie akademických dokumentů
 • výpis z registru firem (SSM)
 • doporučující dopis z monitorující instituce, kam činnost patří: vzdělání - Ministerstvo pro vyšší vzdělání, zdravotnictví - Ministerstvo zdravotnictví, turistika - Ministerstvo turistiky, letectví - Odbor civilního letectví, sport - Rada pro národní sporty, fotbal - Malajsijská fotbalová asociace
 • podnikatelská licence od místního úřadu
 • u stavebních prací licence Rady pro stavební rozvoj (CIDB)
 • licence pro přímý prodej, velko-, maloobchod a restaurace od Ministerstva vnitřního obchodu a spotřebitelských záležitostí

Žádost musí být zaslána na:

The Secretariat
Expatriate Committee
Employment Pass Division
3rd Floor, Block 2G4 (PODIUM)
Precinct 2
Federal Government Administrative Centre
62550 Putrajaya, Federal Territory
Malaysia

II. Etapa - vydání pracovního povolení

Po souhlasu Expatriate Committee následuje proces vydání pracovního povolení, kdy jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • autorizační dopis žádající firmy
 • vyplněný formulář DP11 s fotografií pracovníka
 • kontrakt zaměstnance nebo dopis firmy, že jej přijme (s vyjádřeným souhlasem pracovníka)
 • kopie pasu pracovníka

a další dokumenty případ od případu:

 • doporučující dopis MIDA nebo jedné z 6 výše uvedených institucí
 • výpis z rejstříku firem (SSM)
 • životopis pracovníka a kopie jeho kvalifikačních dokumentů
 • doporučující dopis předchozího zaměstnavatele v případě změny zaměstnání

Žádost je zaslána na stejnou adresu, viz I. Etapa.

Od r. 2009 platí, že v  případě, že mzda převýší 5.000 RM měsíčně, vydává se pracovní povolení na dobu minimálně 2 roky. Zcela automatické je schválení povolení v případě platu od 8000 RM výše. Více informací zde, první krok procedury zde a druhý krok zde

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ZÚ doporučuje všem cestovatelům do Malajsie sjednat si standardní zdravotní cestovní pojištění. Zdravotní péče je v Malajsii na dobré úrovni, především pokud jde o soukromá zdravotnická zařízení. Všechny poplatky je třeba hradit ihned po ošetření či zákroku. ZÚ má dobré zkušenosti s nemocnicí Gleneagles v ulici Jalan Ampang v Kuala Lumpur.

Očkování: Při dlouhodobějších pobytech se doporučuje očkování proti žloutence (hepatitidě) typu A i B, břišnímu tyfu a japonské encefalitidě

Pro pobyt v tropických deštných pralesech se doporučuje, po předchozí konzultaci s odborným lékařem, vybavení antimalariky. Pro krátkodobé pobyty se prakticky doporučuje pouze platné očkování/přeočkování proti tetanu a používání repelentů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: