Malawi: Zahraniční obchod a investice

2. 3. 2018

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2013

2014

2015

2016

2017*

Dovoz

2713

2745

2132

2297

2294

Vývoz

1284

1533

1429

1361

1441

Bilance

-1428

-1213

-703

-936

-852

Zdroj: EIU, * odhad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Členské země EU (Belgie, Německo, Velká Británie) jsou největšími dovozci zboží z Malawi, následují Indie, JAR a USA. Většina dovozů pak pochází z Jihoafrické republiky, dále z ČLR, Indie, Emirátů a Zambie.

Země EU v roce 2016 dovezly z Malawi zboží za 271,9 mil. EUR, vyvezly do Malawi zboží za 125,3 mil. EUR.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komoditou Malawi je tabák, v roce 2016 se ho vyvezlo za 702 mil USD (cca 55% příjmů z exportu). Dále se vyváží sušená zelenina, čaj, třtinový cukr, bavlna, káva a ořechy.

Dováží se prakticky všechno. Hlavními dovozními komoditami Malawi jsou pohonné hmoty a hnojiva, následují strojírenské výrobky, léky, motorová vozidla, potraviny a veškeré spotřební zboží.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Malawi neexistují zóny volného obchodu nebo investiční zóny. Firmy vyrábějící výhradně na vývoz mohou požádat o registraci do „Exportně-výrobní zóny“ (Export Processing Zone – EPZ). Podrobnosti a výhody registrace do EPZ viz www.mitc.mw.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

mil. USD

2013

2014

2015

2016

2017*

FDI

445,2

598,8

287,7

325,6

N/A

Zdroj: UNCTAD

 

Hlavním cílem zahraničních investic je zemědělství a zpracování zemědělských surovin a služby (zejména bankovnictví, telekomunikace a cestovní ruch). Hlavními investory jsou firmy z JAR, USA a Německa.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Malawi je zemí otevřenou zahraničním investicím. Vláda udržuje a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu. Preferovanými obory jsou energetika, těžba nerostných surovin, dopravní infrastruktura, komerční zemědělství a zpracování zemědělských surovin, turistika

 

Vlastnická práva jsou chráněna ústavou, která zaručuje ochranu všem subjektům, a tato práva jsou v zásadě respektována. Vyvlastnění je možné z důvodu urgentního veřejného zájmu, stát ale musí vyplatit odpovídající odškodné (stanovené na komerční bázi). Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl (ve skutečnosti ale někdy mají domácí subjekty výhodu - např. u státních zakázek). Domácí zájmy jsou chráněny licencemi pouze v případech, kdy se jedná o ochranu zdraví, životního prostředí a národní bezpečnosti. Obchodní činnost na venkově a těžba nerostných surovin v malém měřítku je vyhrazena pouze místním občanům. Jisté rozdíly existují v případě účasti investora na oficiálním malawiském privatizačním programu (vláda hodlá postupně privatizovat 60 státních podniků www.pppc.mw), kde je prozatím stanoven podíl zahraniční investice 49 %.

 

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky. Pro investory neexistují žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Neexistují žádné zvláštní omezení na převod peněz do nebo do Malawi (za předpokladu, že byl vstupní kapitál registrován u RBM), investoři mohou převádět libovolně (bez licence) dividendy, kapitál, úroky, leasingové platby, zisky apod. Na druhé straně některé profesionální komory vynucují na svých členech např. povinné zaměstnávání místních sil či povinné užití místních dodavatelů. Existuje nařízení, že minimálně dva členové managementu by měli být malawiští rezidenti. Podle nových zákonů o půdě budou moci cizinci půdu pouze pronajmout na 50 let.

 

Nový investor se registruje u Malawi Investment and Trade Centre (MITC), www.mitc.mw., která pomáhá se všemi nezbytnými kroky. Investovaný kapitál se registruje u Rezevní banky Malawi (přes založený účet u komerční banky). Minimální výše investovaného kapitálu je stanovena na 50.000 USD. Následné vystavení investiční licence u MITC je zpoplatněno částkou 1.000 USD.

 

Vláda Malawi nabízí domácím i zahraničním investorům daňové výhody a pobídky (viz kapitola 1.7), zejména pokud investují do prioritních sektorů (zemědělství (produkce cukrové třtiny, cukrovarnictví, pěstování zeleniny, chov dobytka, mléčný průmysl...), energetika. Mezi další (celní) výhody patří nulová spotřební daň a bezcelní dovoz strojního zařízení a surovin pro stavebnictví, výrobu a distribuci elektřiny, telekomunikace, turistiku, dopravu, těžbu nerostů, zdravotnictví, školství, bankovní služby.

 

Malawi bylo v roce 2017 hodnoceno jako nejvíce se reformující země subsaharské Afriky (a celosvětově se umístilo na 3. místě). Silně vylepšilo svoji pozici v hodnocení Doing Business Světové banky – ze 141. místa se posunulo na 110. místo z celkového počtu 189 hodnocených zemí. Dle posledního hodnocení ekonomické svobody provedeného organizací „Heritage Foundation“ patří do skupiny „mostly unfree“ zemí - ze 180 hodnocených zemí se umístilo na 148 místě.

 

Země se na druhé straně potýká s mnoha problémy – vysokou závislostí na klimatických podmínkách, složitou, drahou a zdlouhavou dopravou zboží, zanedbanou infrastrukturou (zejména elektřina a voda), nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, velmi rychlým růstem počtu obyvatel a s tím spojeným odlesňováním, korupcí a pomalou a nevýkonnou státní správou, které její ekonomický rozvoj brzdí a investory odrazují. Dalšími praktickými překážkami jsou vysoká inflace a sezonní nedostatek deviz v bankách, občasné zasahování vlády do hospodaření firem (např. zákaz vývozu kukuřice) a cenové politiky (státem garantované ceny základních potravin, PHM.., stanovené výkupní ceny tabáku, bavlny).

 

 

rok

místo, index

TI index korupce

2017

122 (ze 180)

Ekonomická svoboda (Heritage)

2018

148 (ze 180)

 

World Bank Doing Business

2017

110 (ze 189)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: