Malawi: Zahraniční obchod a investice

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj zahraničního obchodu se zbožím (v mil. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015*

Dovoz

2427

1931

1943

2020

1849

Vývoz

1425

1272

1500

1576

1418

Bilance

-1002

-659

-443

-444

-431

Zdroj: IMF, * odhad

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz a dovoz Malawi je orientován zejména na blízké země v jižní a východní Africe (zcela klíčovým obchodním partnerem je Jihoafrická republika) byť význam vzájemného obchodu postupně klesá. Většina zahraničního obchodu s průmyslovými výrobky probíhá přes zprostředkovatele ve třetích zemích, statistika je tak zkreslující.

Hlavní dovozci zboží do Malawi v roce 2015:

 • Jihoafrická republika 26,2 %
 • Indie 15,5 %
 •  ČLR 10,0 %
 •  Zambie 9,8 %
 • Tanzánie 5,4%

Hlavní dovozci zboží z Malawi v roce 2015:

 • Belgie 12,4 %
 • Zimbabwe 10,4 %
 • Jihoafrická republika 6,8 %
 • Německo, Rusko, Kanada, USA po 6%

Země EU v roce 2015 dovezly z Malawi zboží za 328mil. EUR, vyvezly zboží za 119,2  mil. EUR.

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komoditou Malawi je tabák, jehož podíl na zahraničním obchodu závisí na úrodě a kvalitě. V roce 2014/2015 Malawi vyvezlo tabák za 337 mil USD (cca 53% příjmů z exportu), což je 8% pokles proti předchozímu roku. Těžba a vývoz uranové rudy byly v roce 2015 díky nízkým cenám na světových trzích pozastaveny. Dále se vyváží čaj, cukrová třtina, bavlna, káva a ořechy.

Dováží se prakticky všechno. Hlavními dovozními komoditami Malawi jsou pohonné hmoty a hnojiva, následují strojírenské výrobky, léky,  motorová vozidla, potraviny a veškeré spotřební zboží. 

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Firmy vyrábějící výhradně na vývoz mohou požádat o registraci do „Exportně-výrobní zóny“ (Export Processing Zone – EPZ). Výhody registrace do EPZ jsou:

 • nulová daň ze zisku
 • dividendy nejsou zdaněny
 • nulové clo na dovoz výrobního zařízení a surovin
 • nulové daně při nákupu surovin a balícího materiálu malawiského původu
 • nulová daň z přidané hodnoty

Podrobnosti viz www.mitc.mw

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v Malawi v období  2011 – 2015 v mil. USD
 

2011

2012

2013

2014

2015

FDI

129

129

118

130

N/A

Zdroj: UNCTAD

Příliv přímých zahraničních investic (PZI) do Malawi výrazně zesílil po roce 2000. V roce 2004 země historicky poprvé přilákala více než 100 mil. USD PZI. Jejich hlavním cílem je zemědělství , dále těžba nerostných surovin (byť současný propad cen tento trend krátkodobě zastavil) a služby (zejména bankovnictví, telekomunikace a cestovní ruch). Hlavními investory jsou JAR a Německo.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Malawi je zemí otevřenou zahraničním investicím. Vláda udržuje a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu. Vlastnická práva jsou chráněna ústavou, která zaručuje ochranu všem subjektům a tato práva jsou v zásadě respektována. Vyvlastnění je možné z důvodu urgentního veřejného zájmu, stát ale musí vyplatit odpovídající odškodné (stanovené na komerční bázi). Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl (ve skutečnosti ale někdy maji domácí subjekty výhodu - např. u státních zakázek). Domácí zájmy jsou chráněny pouze v případech, kdy se jedná o ochranu zdraví, životního prostředí a národní bezpečnosti. Jisté rozdíly existují v případě účasti investora na oficiálním malawiském privatizačním programu, kde je stanoven maximální podíl zahraniční investice 49 %. Stejný podíl mohou zahraniční firmy získat v případě těžby nerostných surovin v malém měřítku.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky.  Pro investory neexistují žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Zahraniční investor (společnost) může dlouhodobě pronajmout půdu (tzv. leasehold), existují 2 typy 25 - 99 let a nad 99 let. Cizinci mohou půdu i vlastnit, za předpokladu, že o ni neprojeví zájem občan Malawi. Neexistují žádné zvláštní omezení na převod peněz do nebo do Malawi (za předpokladu, že byl vstupní kapitál registrován u RBM), investoři mohou převádět libovolně dividendy, kapitál, úroky, leasingové platby, zisky apod.

Nový investor se registruje u Malawi Investment and Trade Centre (MITC), www.mitc.mw., která pomáhá se všemi nezbytnými kroky. Investovaný kapitál se registruje u Rezevní banky Malawi (přes založený účet u komerční banky). Minimální výše investovaného kapitálu je stanovena na 50.000 USD. Následné opatření investiční licence u MITC je zpoplatněno částkou 1.000 USD.

Vláda Malawi nabízí domácím i zahraničním investorům řadu výhod a pobídek, zejména pokud investují do prioritních sektorů (průmyslová výroba, zemědělství (produkce cukrové třtiny, cukrovarnictví, pěstování zeleniny, chov dobytka, mléčný průmysl...), energetika, těžba nerostných surovin, turistika). Mezi tyto výhody patří nulová spotřební daň a bezcelní dovoz strojního zařízení a surovin pro stavebnictví, výrobu a distribuci elektřiny, telekomunikace, turistiku, dopravu, těžbu nerostů, zdravotnictví, školství, bankovní služby, tyto výhody mají  i společnosti působící v Exportních zónách. Daňové úlevy pak získávají investoři v sektoru agroprůmyslu a energetiky. Detailní seznam výhod viz.: www.mitc.mw.

Přes veškeré snahy vlády ovšem Světová banka hodnotí zdejší podnikatelské prostředí dosti kriticky - Malawi je Světovou bankou klasifikováno na 141. místě z celkového počtu 189 hodnocených zemí. Dle posledního hodnocení provedeného organizací „Heritage Foundation“ patří Malawi do skupiny „mostly unfree“ zemí - ze 178 hodnocených zemí se umístilo na 146. místě.

Země se potýká s mnoha problémy – vysokou závislostí na klimatických podmínkách, složitou, drahou a zdlouhavou dopravou zboží, zanedbanou infrastrukturou (zejména eletřina a voda), nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, velmi rychlým růstem počtu obyvatel a s tím spojeným odlesňováním, korupcí a pomalou a nevýkonnou státní správou, které její ekonomický rozvoj brzdí a investory odrazují. Dalšími praktickými překážkami jsou  vysoká inflace a sezonní nedostatek deviz v bankách, občasné zasahování vlády do hospodaření firem (např. zákaz vývozu kukuřice) a cenové politiky (státem garantované ceny základních potravin, PHM.., stanovené výkupní ceny tabáku, bavlny).

 

rok

místo, index

TI index korupce

2015

112 (ze 167)

Ekonomická svoboda (Heritage)

2016 

146 (ze 178)

World Bank Doing Business

2016 

141 (ze 189)

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: