Malawi: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

Jde o malý trh charakterizovaný velmi nízkou kupní silou obyvatel, tradičně orientovaný na jihoafrické zboží. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast SADEC a COMESA. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě. Stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují rovněž významnou konkurenční překážku.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Malawi je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve řadě zemích oblasti (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera…) existují i specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Limitujícím faktorem je i nízká koupěschopnost obyvatelstva. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu. ČR dosud nemá v Malawi vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh.

Distribuci zboží v Malawi ztěžuje zastaralá infrastruktura a obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města. Ačkoliv se dojezdové časy do dvou klíčových přístavů (Beira vzdálená 900 km a Nacala vzdálená 1000 km) v posledních letech zkrátily, stále platí, že žádný námořní přístav není z Malawi dostupný za méně než 12 hodin. Z praktických důvodů (rychlost odbavení v přístavu) navíc řada malawiských importérů a exportérů stále preferuje 2300 km vzdálený Durban. Většina výrobců proto nabízí své zboží prostřednictvím místní velkoobchodní sítě.

Spotřební zboží lze na místním trhu možné uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají kvalitní distribuční kanály pro místní maloobchodní řetězce (Shoprite, Spar...). Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a zvýšená cla alespoň odpovídat jihoafrické konkurenci. U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. Významným faktorem zůstává cena výrobku, kvalita záručních a pozáručních služeb je až na druhém místě.

 

 

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Malawiská vláda různými nástroji motivuje zahraniční firmy, aby přednostně vyškolily a zaměstnaly místní síly před "dovozem" pracovních sil ze zahraničí. Cizinci tak obsazují místa, na která není dost místních odborníků.

Žádost o dočasné pracovní povolení pro cizince (Temporary Employee Permit - TEP) podává za zaměstnance zaměstnavatel, a to na ústředním či krajském úřadu cizinecké policie. Poplatek se vybírá až po sdělení kladného stanoviska s vydáním povolení, teprve poté může daná osoba přicestovat do Malawi. TEP je vydáván na dobu 6 měsíců až dvou let a jeho platnost může být dvakrát prodloužena - žádost je nutno podat nejpozději tři měsíce před vypršením platnosti platného TEP. Povolení je požadováno i od pracovníků nevládních organizací, církevních charit apod. Současné poplatky jsou stanoveny na 120 000 MWK. Bližší informace jsou k dispozici na: http://www.immigration.gov.mw/temporary-employee-permit.html .

Aktuálně platný zákoník práce z roku 2000 je k dispozici na:

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/58791/65218/E00MWI01.htm.

 

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, tzn. veškerá ošetření je třeba na místě zaplatit. Doporučuje se tudíž mít dostatečnou finanční hotovost a kvalitní cestovní a zdravotní pojištění na celou dobu pobytu.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Výjimku představují soukromé kliniky v největších městech.

 • Adventist Health Centre, Area 14, Lilongwe, tel : 731 049
 • Medical Rescue Service, Area 43, Ufulu Road, Lilongwe, tel : 731 807 et urgences : 730 389
 • Adventist Hospital, Blantyre. tel : 830 333, Fax : 820 129
 • Mwai Wathu Private Hospital. P.O Box 3067. Blantyre. Tel : 836 778, 823 012, 834 989, Fax : 821 190

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Zahraniční obchod je v současné době do značné míry liberalizován. I současná vláda postupně ustupuje od ochrany domácího trhu prostřednictvím dovozních cel. Dovozní cla jsou diferencována podle země původu dováženého zboží. Recipročně preferenční přístup na malawiský trh mají státy SADC a COMESA, Malawi má dále bilaterální smlouvy s Jihoafrickou republikou, Botswanou, Mosambikem, Zimbabwe a ČLR o bezcelním dovozu a vývozu z těchto zemí (v případě ČLR je liberalizace jen jednostranná ve prospěch malawiských subjektů).

Český vývozce musí dovozci v Malawi dodat kopie faktury, podrobný seznam a popis zboží a avízo o zaslání. Všechny faktury musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat  přepravní list (Waybill v případě dopravy po zemi), nebo letecký nákladový list (Air Waybill).

Celní deklaraci je možné provést na jakémkoliv hraničním přechodu do Malawi včetně mezinárodních letišť. Celní řízení u zboží v hodnotě překračujícího 100.000 MWK musí být provedeno prostřednictvím certifikovaného zástupce. Základní celní sazby jsou:

 • suroviny (např stavební materiály) a základní zařízení – clo 5%, spotřební daň 10%, VAT 16,5% 
 • luxusní zboží (textilní výrobky, nábytek, eůektronika, dopravní prostředky...) - clo 25%. spotřební daň 20 - 50%, VAT 16,5%

Stroje a strojní zařízení pro stavebnictví a nákladní automobily lze dovézt bezcelně, neplatí se ani spotřební daň a VAT. Kompletní celní sazebník je ke stažení http://www.mra.mw/downloads/. Informace k dovozu konkrétního druhu zboží lze získat na následující adrese: The Commissioner General Malawi Revenue Autority Chayamba Building Private Bag 247, Blantyre, Malawi Tel. +265-622 588 Fax +265-621 261 nebo 621 969 E-mail: mrahq@malawi.net Web: www.mra.mw.

Zahraniční obchod s některými produkty je spojen s povinností zajištění importní či exportní licence.  Na zboží v tranzitním prostoru, použité předměty osobní potřeby, vzorky a propagační materiály se nevztahuje licenční systém a je možné je dovézt do země bezcelně. Dovozce zvířat a živočišných produktů je povinen před realizací dovozu přeložit platný veterinární certifikát vydaný v zemi původu dodávky. V případě exportu živočichů a živočišných produktů z Malawi vydává příslušný certifikát veterinární odbor ministerstva zemědělství.

V roce 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu výrazně omezilo seznam položek, na něž se vztahuje povinná vývozní licence (z 25 na 6) - tato povinnost se nadále vztahuje na vývoz vojenského materiálu, PHM, drahokamů, kukuřice a kukuřičných produktů, zvěře (vč. trofejí), tabáku a drůběže.

Dovoz zboží je stále spojen s řadou omezení a povinností zajištění dovozních licencí. Týká se to těchto položek:

 • oděvy a uniformy pro vojenské, letecké a policejní využití;
 • radioaktivní látky;
 • sítě pro lov zvěře a ptactva;
 • živé ryby, včetně jiker a potěru;
 • některá živočišná krmiva;
 • vejce a drůbež;
 • maso (existuje několik výjimek - např. konzervované maso, polévky, šunka a slanina aj.);
 • divoká zvířata, trofeje z divokých zvířat a výrobky z divoké zvěře;
 • kuchyňská a stolní sůl;
 • některé insekticidy (Aldrin a Dieldrin);
 • kuchyňská a stolní sůl;

Dovozní a vývozní licence vydává ministerstvo průmyslu a obchodu a jsou platné po dobu 6 měsíců od data vystavení, jejich prodloužení není automatické.

V platnosti zůstávají omezení související s ochranou životního prostředí, hygienou, bezpečností a mezinárodními dohodami. Malawi Bureau of Standards, jako součást International Bureau of Standards, prosazuje mezinárodní standardizaci malawiských výrobků a vydává příslušné certifikace.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Malawiská vláda oficiálně podporuje zahraniční firmy, které mají zájem o zřízení kanceláře, pobočky nebo joint-venture. Plán zřízení kanceláře, pobočky či společného podniku by měl být nejprve předložen Malawi Investment and Trade Centre. Dále je vyžadováno zapsání firmy do obchodního rejstříku (Registrar General of the Ministry of Justice), kapitálu prostřednictvím Malawiské rezervní banky a vytvoření registrace pro platbu daní (Malawi Revenue Authority).  Teprve následně je povoleno zřízení účtu u některé z komerčních bank.

Nejlepším způsobem je kontaktovat Malawi Investment and Trade Center http://www.mitc.mw, který by měl vyřídit všechny formality spojené se založením firmy. Joint-Venture je preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti.

 Další informace lze získat rovněž na Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (MCCCI), http://www.mccci.org.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace, marketing a reklama je vcelku dobře rozvinutá a v zásadě se metody neliší od evropských.  Vzhledem k neexistujícímu povědomí malawiských spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu výrazná, v opačném případě se čeští vývozci nemohou prosadit vůči již existující jihoafrické a asijské konkurenci.

Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: The Nation a The Daily Times. Rozšířenou formou prezentace výrobku je rozhlasová a televizní reklama. V zemi působí tři televizní (z toho 1 veřejnoprávní) a 23 rozhlasových (z toho 2 veřejnoprávní) stanice. Rychle se rozvíjí oblast internetového marketingu.

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou zmíněny v kapitole 5.2.

 

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky by ji měl v Malawi registrovat.

Malawi je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Malawi signatářem dohody TRIPS. Malawi je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization).

Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích bylo dosud uděláno velmi málo pro zastavení prodeje pirátských hudebních nahrávek, videokazet, počítačového softwaru, léků, ošacení atd. Vláda Malawi řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.

 

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Malawiská vláda vypisuje v domácím tisku na vládní zakázky tendry, a to vesměs ve lhůtách 15 - 90 dní před konáním vlastního výběrového řízení. Některá výběrová řízení jsou publikována na: http://www.odpp.gov.mw.

Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Jako všude na světě má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit s kým smlouvu uzavíráme (due dilligence). V obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat způsob a místo řešení sporů. S řešením sporů jsou však obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou pro zabránění dlouhému a nákladnému dohadování a mimosoudní vyrovnání. Soudy jsou sice objektivní, většinou bývá složité jejich rozhodnutí vynutit.

Malawi je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), přistoupila k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965. V Malawi jsou uznávány rozhodnutí cizích soudů a arbitrážních těles za předpokladu, že je takovéto řešení uvedeno ve smlouvě.

Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit jistý britský vliv. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU.

Obdobně jako v jiných afrických kulturách existují drobná specifika týkající se například stisku ruky (ve městech se používá specifický dvojitý, pevných stisk, na venkově pak jemnější stisk, kdy levá ruka podepírá pravou v oblasti předloktí). Levá ruka je považována za nečistou a neměla by být použita např. k předávání vizitky. Všeobecně je však velmi tolerantně přijímáno takové vystupování, které sice z místních pravidel vybočuje, avšak zároveň zapadá do širších standardů globální obchodní etikety.

Rozhodovací procesy státních institucí jsou velmi zdlouhavé a byrokratická zátěž obecně představuje jednu z barier obchodních styků.

Oficiálními jazyky země jsou angličtina a chichewa (tímto jazykem hovoří cca 57 % populace), dále se v zemi hovoří jazyky chinyanja 12 %, chiyao 10 %, chitumbuka 9, %, chisena 3 %, chilomwe 2 %, chitonga 2 % a jinými 4 %.

Oficiální státní svátky:

 • 1. leden Nový rok (New Year's Day)
 • 15. leden John Chilembwe Day (Výročí protikoloniálního povstání)
 • 3. březen Den mučedníků (Martyr’s Day)
 • Velký pátek (Good Friday - březen/duben)
 • Velikonoční  pondělí (Easter Monday)
 • 1. květen Den práce (Labour Day)
 • 14. květen Den Kamuzu Bandy (výročí narození pvního prezidenta)
 • 14. červen Den osvobození (Freedom Day)
 • 6. červenec Den nezávislosti (Independence Day)
 • 15. října Svátek matek (Mothers’ Day)
 • 25. prosince První svátek vánoční (Christmas Day)
 • 26. prosince Druhý svátek vánoční (Boxing Day)

U některých svátků (např. den osvobození a den nezávislosti) platí, že, pokud připadají na víkend, je dnem pracovního volna následující pondělí. Pohyblivé je datum oslav některých muslimských svátků (např. Eid al Fitr).

Obvyklá pracovní a prodejní doba:

 • Banky: 08:00-14:00 (Po-Pá)
 • Úřady: 07:30-17:00 (Po-Pá)
 • Obchody: 08:00-17:00 (Po-So)

 

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Doklady

Cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po přepokládaném opuštění země. Rodiče cestující s dětmi mohou být vyzváni k předložení jejich rodných listů. Při příjezdu z oblastí zasažených žlutou zimnicí se vyžaduje předložení očkovacího průkazu s vyznačeným očkováním proti této nemoci. Cizinecká policie může vyžadovat i prokázání dostatečných finančních rezerv pro pobyt v Malawi.

Víza - režim vstupu

Malawiské vízum lze získat na kterémkoli zastupitelském úřadě Malawi v cizině. Diplomatické a konzulární vztahy s ČR pokrývá Velvyslanectví Malawi v Berlíně: Malawi Embassy Westfällische Strasse 86 10709 Berlín tel.: +49 308431540 fax: +49 3084315430 email: malawiberlin@aol.com web: www.malawiembassy.de.

Na velvyslanectví Malawi v Berlíně jsou poplatky za tranzitní vízum (platnost 7 dní) stanoveny na 65,- EUR, za vízum pro jednorázový vstup (platnost 3 měsíce) na 90,- EUR, za vízum pro více vstupů (platnost 6 měsíců) na 200,- EUR, za vízum pro více vstupů (platnost 12 měsíců) na 270,- EUR. Občané, kteří do Malawi cestují za oficiálním účelem, mohou obdržet víza bezplatně nebo mohou cestovat bez víza v závislosti na důvodu cesty, výjimku je vždy nutné ověřit u příslušného malawiského velvyslanectví. Doporučuje se před cestou ověřit u příslušného malawiského velvyslanectví, zda se podmínky pro vstup do země nezměnily.

Malawi je v afrických poměrech relativně bezpečnou zemí, i zde je však třeba dbát obecných zásad bezpečnosti (nenosit viditelně cenné předměty, vysoké částky peněz, v noci se vyhýbat lidovým čtvrtím, v místech se zvýšenou koncentrací lidí zvýšit pozornost ...). Převládající chudoba velké části populace může vyústit v napadení turistů a krádeže. Po setmění se nedoporučuje přesouvat se pěšky, ale spíše využít služeb taxi nebo hotelového vozidla. V současnosti naprosto nelze doporučit individuální turistiku stopem nebo pěšky. Politické mítinky a jiná shromáždění mohou přerůst v násilné potyčky s policií, je dobré se jim proto vyhýbat.

Je zakázáno dovážet slonovinu, drogy a materiály ohrožující mravy. Zakázán je nákup a vývoz nezpracovaných polodrahokamů a drahokamů.

Před cestou do Malawi by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře - specialistu na tropické choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze absolvovat všechna doporučená očkování. Není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici, tetanu, spalničkám, tyfu, meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. Pro krátkodobé pobyty se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Je třeba se vyhnout koupání ve stojatých vodách (včetně jezera Malawi), kde se vyskytuje bilharzióza. Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Branou infekce jsou znečištěné zdroje pitné vody. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití.

Proti malárii očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na jednotlivé léky se po čase vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzulovat před odjezdem se specialistou na tropické nemoci. Mezi běžná antimalarika patří např. Lariam a Malaron. Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý - trvá cca 15 minut i s rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Malawi volně v prodeji a jsou účinné - nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít velmi vážné následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

Doporučuje se, aby turista měl pro potřebu lékařského ošetření vždy u sebe dostatečnou finanční hotovost a současně kvalitní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu v zemi. Ošetření je vždy nutno nejdříve hotově zaplatit, teprve pak řešit s pojišťovnou. V Malawi je masově rozšířeno onemocnění AIDS.

Malawi leží v seizmicky středně aktivním pásmu, poslední výraznější otřesy půdy byly zaznamenány v lednu 2010 a dosáhly 5. stupně Richterovy škály.

Při odletu z mezinárodního letišť v Blantyre a Lilongwe se platí tzv. odletová taxa ve výši 30 USD.

Na malawiských silnicích se jezdí vlevo. Cizinci musí mít mezinárodní řidičský průkaz. Zásobování pohonnými hmotami není spolehlivé, cestovatelům se odporučuje na delších trasách předzásobení. Jízda v opilosti je velmi přísně trestána (až 5 let vězení).

Veřejná doprava je na nízké úrovni. Autobusová doprava mezi největšími městy bývá spolehlivější nežli služby minibusů.

Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je zakázáno.

Největší turistickou atrakcí je jezero Malawi, kde se však z důvodu nebezpečí protozoových infekcí (bilharzióza, schistozomiáza) nedoporučuje koupání.

Telefonní spojení na ZÚ ČR v Harare (Zimbabwe), který konzulárně pokrývá Malawi, je +263 4 700 636 nebo +263 4 250 451, nouzová non-stop linka určená výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života pak +263 772 154 177.

Čeští občané v nouzi se na základě platné bilaterální dohody mohou obrátit na Honorární konzulát Slovenské republiky v Blantyre:

Honorary Consulate of the Slovak Republic 1 st Floor MDC House Robyn‘s Road Blantyre, Malawi Tel.: +265/ 1/ 824 028 Fax.: +265/ 1/ 834 144 E-mail.: dsbapu@africa-online.net Konzul: Salim David Bapu

Občanům ČR doporučujeme se před cestou dobrovolně zaregistrovat v databázi DROZD sloužící Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a k účinné organizaci pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: