Malta: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

5. 6. 2017

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

2016

Obrat

 

1 293 844

 

2 156 328

 

2 412 156

 

1 919 372

 

1 943 358

2 010 399

Vývoz

 

888 397

 

863 888

 

746 629

 

874 044

 

869 791

1 020 071

Dovoz

 

405 447

 

1 292 440

 

1 665 527

 

1 045 328

 

1 073 567

990 328

Saldo

 

482 950

 

-428 552

 

-918 898

 

-171 284

 

-203 776

29 743

údaje v tis. CZK

Zdroj: MPO ČR podle dat ČSÚ

Oficiální údaje o vzájemném obchodu s Maltou potvrdily pozitivní trend mírného růstu obchodu zahájeného již v r. 2014. V r. 2016 dosáhl celkový obrat výše 74,2 mil. EUR (oproti 72,5 mil. EUR v předchozím roce), z této částky český vývoz dosáhl 37,7 mil. EUR (v předchozím roce 33,3 mil. EUR). Co je však ve vzájemném obchodu významnou pozitivní novinkou, je skutečnost, že po mírném klesání záporného salda obchodu od r. 2012 dosáhla ČR poprvé v loňském roce pozitivní obchodní bilanci. V pozitivním trendu navyšování obchodního přebytku pokračoval vzájemný obchod rovněž v prvních dvou měsících t.r., za které jsou dostupné údaje. V tomto období se na českém vývozu na MT nejvíce podílely položky tištěné obvody, následované osobními automobily, zařízeními pro automatizované zpracování dat a ostatní elektronikou. Významný podíl na českém vývozu tvoří rovněž výrobky z plastů či nábytek.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz z Malty v roce 2016

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

Různé výrobky

859 799

714 793

Výrobky farmaceutické, léčiva

52 217

173 330

Kancelářské stroje a zař.k aut.zprac.dat

205

22 489

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

18 362

18 503

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

5 722

16 938

Výrobky z pryže

6 146

8 710

Stroje a zař. průmysl

14 559

8 571

Výrobky z nekovových nerostů

2 670

5 057

Olejnatá semena a plody

209 250

4 799

Silniční vozidla

1 888

4 016

Vývoz z ČR na Maltu v roce 2016

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

El.zařízení, přístroje, spotřebiče

550 737

372 597

Silniční vozidla

712 268

154 742

Kancelářské stroje a aut.zprac.dat

28 025

94 971

Různé výrobky

118 295

70 587

Výrobky z nekovových nerostů

351 592

66 393

Zař. pro telekomunikace a záznam a reprodukci

26 552

61 968

Stroje a zař.užívané v průmyslu

108

34 704

Plastické hmoty v neprvotních formách

180 858

25 471

Prefabrikované budovy

53 126

12 826

Nábytek

56 673

11 616

Zdroj: Český statistický úřad

Vývoz na Maltu

Z hlediska českého vývozu byla v roce 2016 nejdůležitější položka Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče. Tradičně vysoký je vývoz silničních vozidel z ČR na Maltu. V posledních letech byl vysoký i vývoz kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat, výrobků z nekovových nerostů, zařízení pro telekomunikaci a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu a v neposlední řadě výrobků z plastu, prefabrikovaných budov a nábytku.

Perspektivními položkami z hlediska českých vývozů na Maltu se v současnosti jeví výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako například dopravní prostředky a součástky dopravních prostředků. Další zajímavou kategorií je elektronika a elektronické součásti, které mohou být využity jako polotovary v továrnách na Maltě. Tradičně mají šanci vývozci oceli, dekoračního skla a keramiky, nábytku.

Dynamický rozvoj vykazuje na maltě sektor finančních služeb (včetně pojišťovacích), cestovního ruchu, údržby letadel a farmaceutický průmysl. Z hlediska možných dodávek zboží nebo služeb na Maltu se vyplatí zájem o potenciální odběratele v těchto oborech.

Dovoz z Malty

Tradiční dovozní komoditou jsou různé výrobky, léčiva a farmaceutické výrobky, kancelářské stroje a odborné, vědecké a řídící přístroje.

K významným dovozním položkám v roce 2016 patřily rovněž zařízení pro telekomunikace, elektrická zařízení a přístroje a výrobky z pryže.      

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemnou výměnu v oblasti služeb popisují tabulky příjmů a výdajů za poskytnuté služby z pohledu ČR v roce 2016. 

Dopravní služby (v mil. CZK)

 2016

 

Příjmy

 

Výdaje

 

Saldo

 

Námořní

 

0,0

 

0

 

0,0

 

Letecká

 

5,6

 

1,8

 

3,8

 

Ostatní

 

59,3

 

12,0

 

47,3

Doprava celkem

 

64,9

 

13,9

 

51,1

 

Cestovní ruch (v mil. CZK)

2016

 

Příjmy

 

Výdaje

 

Saldo

 

Cestovní ruch

 

28,9

 

7,7

 

21,2

 

Celková bilance služeb (v mil.CZK)

2016

 

Příjmy

 

Výdaje

 

Saldo

 

Služby celkem

 

486,9

 

245,5

 

241,4

 

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Stav přímých zahraničních investic

Maltské investice v ČR (v mil. CZK)

 

 

 

Základní kapitál 

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

2014

246,1

-15,3

300,3

531,1

2015

7 607,5

-605,3

10 482,2

16 482,5

České PZI na Maltě (v mil. CZK)

 

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

2014

1,2

23,8

C

25,0

2015

10,5

C

C

334,9

Zdroj: ČNB květen 2017

Pozn.: ČNB zveřejňuje stavy investic s odstupem 15 měsíců od konce sledovaného období

 

Příliv přímých zahraničních investic z Malty do ČR v roce 2015 (v mil. CZK)

 

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

 

2015

 

785,1

 

-480,3

 

2 129,8

 

2 434,5

 

 

Odliv PZI  z ČR na Maltu v roce 2015 (v mil. CZK)

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

 

2015

 

-21,2

 

-97,2

 

C

 

-118,4

 

 

Zdroj: ČNB květen 2017

 

Maltské investiční projekty v ČR

Rozhodující část dosavadních maltských investic byla umístěna v sektoru pohostinství a ubytování. Nejznámější z nich byla investice do hotelu Forum v Praze patřícího nyní do skupiny hotelů Corinthia.

Hlavní české firmy obchodující s Maltou

 • Český dovoz: Busak + Shamban, spol. s r.o., Rakovník 
 • Český vývoz: Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav

České firmy, které mají zájem o navázání obchodní spolupráce s maltskými společnostmi, mohou využít možností konzultovat situaci na maltském trhu s pracovníky ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR v Římě, které je akreditováno rovněž pro Maltu.

 

Zájem čeští podnikatelé projevovali v minulých letech především o tyto obory:

 • Finanční služby
 • Energetika – maltská vláda si uvědomuje vysokou závislost na dovozech ropných produktů a zvažuje větší využívání obnovitelných zdrojů, včetně větrné energie.
 • ICT – některé české firmy dodávaly softwarová řešení pro finanční instituce na Maltě.

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna mezi oběma státy

Základním smluvním dokumentem upravujícím, kromě jiného, podmínky pro rozvoj hospodářských a obchodních vztahů se země EU včetně Malty, je Smlouva o přistoupení ČR k EU,  jejíž ratifikační listiny byly uloženy dne 3. listopadu 2003. 

 

Vedle toho uzavřelo bývalé Československo nebo již samostatná ČR s Maltou následující smlouvy, které mají alespoň částečně hospodářský charakter (v chronologickém pořadí): 

 • Základním smluvním dokumentem upravujícím, kromě jiného, podmínky pro rozvoj hospodářských a obchodních vztahů se země EU včetně Malty, je Smlouva o přistoupení ČR k EU,  jejíž ratifikační listiny byly uloženy dne 3. listopadu 2003. 
 •  
 • Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, La Valletta , 16.07.1976, č. 29/1977 Sb.
 • Dohoda o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, La Valletta , 29.08.1980
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, La Valletta , 26.05.1981
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním, La Valletta , 11.11.1981, č. 129/1982 Sb.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Crans Montana , 21.06.1996, č. 164/1997 Sb.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, Valletta , 09.04.2002, č. 115/2003 Sb. m. s. 
 • Pozn.: v souvislosti se sjednocováním pravidel ochrany investic v rámci jednotného vnitřního trhu EU jsou postupně vypovídány smlouvy o vzájemné ochraně investic mezi ČS EU, proto byl 1. prosince 2008 zahájen proces směřující k ukončení její platnosti, který se uzavřel v září 2010.

Další bilaterální smlouvy:

V chronologickém pořadí:

 • Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 - 2011, Praha , 09.12.2008, č. 9/2009 Sb. m. s. 
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, La Valletta , 28.04.1999
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty sjednaná výměnou nót, Sliema, 28.09.1990, č. 12/1991 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 24.11. 1994 a 8.2. 1995, Praha , 11.01.1980, č. 2/1981 Sb., 97/1997 Sb.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, Praha , 10.09.1979, č. 76/1980 Sb.
 • Dohoda o přístupu některých britských dominií k Úmluvě mezi Československou republikou a Velkou Británií ze dne 31. ledna 1923, týkající se vzorků obchodních cestujících sjednaná výměnou nót, Londýn , 02.01.1924, č. 55/1925 Sb.
 • Úmluva mezi Československou republikou a Velkou Británií, týkající se vzorků obchodních cestujících, Londýn, 31.01.1923, č. 185/1923 Sb., 55/1925 Sb.

Pozn.: Sukcese do dohod, uzavřených mezi Československou socialistickou republikou, resp. Československou federativní republikou a Maltskou republikou, proběhla formou výměny nót v dubnu 1999 (nóta MZV ČR z 28.10. 1998 a nóta MZV Malty z 28.4. 1999). Tím byla potvrzena platnost smluv sjednaných za existence Československa.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

 

Rozvojová spolupráce (mil. EUR)

 

Rozvojová spolupráce/HND (%)

 

2011

 

14,0

 

0,25

 

2012

 

14,0

 

0,23

 

2013

 

14,0

 

0,20

 

2014

 

16,0

 

0,20

 

2015

14,0

0,15

2016

17,4

0,20

Ze zprávy maltské vlády vyplývá, že výše rozvojové pomoci Malty se oproti roku 2015 zvýšila ze 14 mil. EUR na 17,4 mil. EUR. Strategie maltské rozvojové spolupráce (hlavní principy, prioritní země a sektory) spadá do gesce Ministerstva zahraničních věcí. Rozvojová pomoc Malty se zaměřuje na tyto geografické oblasti: Afriku - zvláštní pozornost je věnována Etiopii a Somálsku (rozvojové projekty a programy s cílem uspokojení základních potřeb), malé země a ostrovy (podpora mezinárodních programů na posílení jejich ochrany) a Střední Východ se zaměřením na Palestinu (vzdělávací programy ve školství a zdravotnictví).

V oblasti humanitární pomoci má Malta dlouholeté zkušenosti, neboť mnohé náboženské organizace a misionáři aktivně přispívali a stále přispívají rozvojovým i humanitárním misiím po celém světě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: