Malta: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

Obrat

 

1 293 844

 

2 156 328

 

2 412 156

 

1 919 372

 

1 943 358

Vývoz

 

888 397

 

863 888

 

746 629

 

874 044

 

869  791

Dovoz

 

405 447

 

1 292 440

 

1 665 527

 

1 045 328

 

1 073 567

Saldo

 

482 950

 

-428 552

 

-918 898

 

-171 284

 

-203 776

údaje v tis. CZK

Zdroj: MPO ČR podle dat ČSÚ

Bilaterální obchod ČR s Maltou, u něhož od r. 2012 vykazuje obchodní bilance přebytek ve prospěch maltských vývozů, skončil i po prvních dvou měsících roku 2016 deficitem (ve výši cca 350 tis. EUR z celkového objemu 13 mil. EUR). Na straně českého vývozu dominovala elektronika, osobní vozy a výpočetní technika, na straně českého dovozu potom především hračky a výrobky farmaceutického průmyslu. Položky dominující vývozním statistikám nemají pravidelné cykly a podléhají radikálnímu kolísání, případně v některých letech zcela chybí.

 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz z Malty (v tis. CZK)

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

Hračky hry potřeby sportovní

616 42

670 183

Výrobky farmaceutické

62 654

234 383

Plasty a výrobky z nich

65 383

43 148

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

4 871

26 159

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

21 305

21 279

Textilie impregnované natřené povlečené apod

171 222

19 628

Maso a droby poživatelné

154 032

14 633

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

40 450

14 220

Kaučuk a výrobky z něj

7 968

8 011

Nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec

8 559

5 702

Vývoz na Maltu (v tis. CZK)

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

Přístr el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

182 119

371 434

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

201 255

186 740

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

534 469

111 653

Letadla kosmické lodě jejich součásti části

2 331

42 651

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

72 568

22 579

Hračky hry potřeby sportovní

12 052

19 244

Plasty a výrobky z nich

121 752

15 481

Papír karton lepenka a výrobky

290 411

11 530

Výtažky taniny barvy pigmenty laky tmely apod

17 713

9 052

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

4 444

6 955

Zdroj: ČSÚ

Vývoz na Maltu

Z hlediska českého vývozu byla v posledním období nejdůležitější položka HS 85 „Elektrické přístroje záznamu a reprodukce hlasu a TV obrazu”. V roce 2015 šlo především o vývoz telefonních přístrojů a tištěných obvodů.

Tradičně vysoký je vývoz motorových vozidel z ČR na Maltu. V posledních letech byl vysoký i vývoz reaktorů. kotlů, mechanických nástrojů a součástí letadel a kosmických lodí, plastů a výrobků z plastu, papíru a papírových výrobků, tkanin a optických přístrojů.

Perspektivními položkami z hlediska českých vývozů na Maltu se v současnosti jeví výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako například dopravní prostředky a součástky dopravních prostředků. Další zajímavou kategorií je elektronika a elektronické součásti, které mohou být využity jako polotovary v továrnách na Maltě. Tradičně mají šanci vývozci oceli, dekoračního skla a keramiky, nábytku.

Dynamický rozvoj vykazuje na maltě sektor finančních služeb (včetně pojišťovacích), cestovního ruchu, údržby letadel a farmaceutický průmysl. Z hlediska možných dodávek zboží nebo služeb na Maltu se vyplatí zájem o potenciální odběratele v těchto oborech.

Dovoz z Malty

Tradiční dovozní komoditou jsou farmaceutické výrobky, hračky a sportovní potřeby a plasty. Výrazně se v posledních letech zvýšil dovoz u položky „Elektrické přístroje pro záznam a reprodukci hlasu a TV obrazu“ jako např. telefonické přístroje. K významným dovozním položkám v roce 2015 patřily rovněž textilie, kaučuk a kaučukové výrobky, papír a papírové výrobky a nožířské výrobky z kovu.      

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemnou výměnu v oblasti služeb popisují tabulky příjmů a výdajů za poskytnuté služby z pohledu ČR v roce 2015

 

Dopravní služby (v mil. CZK)

 2015

 

Příjmy

 

Výdaje

 

Saldo

 

 

Námořní

 

16,3

 

0

 

16,3

 

 

Letecká

 

6,2

 

6,3

 

-0,1

 

 

Ostatní

 

52,9

 

15,8

 

37,1

 

Doprava celkem

 

59,3

 

22,1

 

37,2

 

 

Cestovní ruch (v mil. CZK)

2015

 

Příjmy

 

Výdaje

 

Saldo

 

 

Cestovní ruch

 

0

 

10,0

 

-10,0

 

 

Celková bilance služeb (v   mil.CZK)

2015

 

Příjmy

 

Výdaje

 

Saldo

 

 

Služby celkem

 

333,3

 

244,7

 

88,6

 

 

Zdroj: ČNB

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Stav přímých zahraničních investic

Maltské investice v ČR (v mil.   EUR)

 

 

 

Základní kapitál 

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

2014

246,1

-15,3

300,3

531,1

České PZI na Maltě (v mil. EUR)

 

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

 

2014

1,2

23,8

C

25,0

 

Zdroj: ČNB březen 2016

Pozn.: ČNB zveřejňuje stavy investic s odstupem 15 měsíců od konce sledovaného období

Příliv přímých   zahraničních investic z Malty do ČR v roce 2015 (v mil. EUR)

 

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

 

2015

 

20,8

 

-30,8

 

8,0

 

-2,0

 

 

Odliv PZI  z ČR na   Maltu v roce 2015 (v mil. EUR)

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

 

2015

 

0,0

 

50,2

 

5,0

 

55,2

 

 

Zdroj: ČNB březen 2016

Maltské investiční projekty v ČR

Rozhodující část dosavadních maltských investic byla umístěna v sektoru pohostinství a ubytování. Nejznámější z nich byla investice do hotelu Forum v Praze patřícího nyní do skupiny hotelů Corinthia.

Hlavní české firmy obchodující s Maltou

 • Český vývoz: Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav
 • Český dovoz: Busak + Shamban, spol. s r.o., Rakovník

České firmy, které měly zájem o navázání obchodní spolupráce s maltskými společnostmi, využívaly možností konzultovat situaci na maltském trhu s pracovníky ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR v Římě, které je akreditováno rovněž pro Maltu, nebo s generálním honorárním konzulátem České republiky na Maltě.

Zájem čeští podnikatelé projevovali především o tyto obory:

 • ICT – některé české firmy dodávaly softwarová řešení pro finanční instituce na Maltě.
 • Energetika – maltská vláda si uvědomuje vysokou závislost na dovozech ropných produktů a zvažuje větší využívání obnovitelných zdrojů, včetně větrné energie.
 • Finanční služby – na Maltě bylo v roce 2009 zaregistrováno 7 investičních fondů spravovaných českými společnostmi.

 

 

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna mezi oběma státy

Základním smluvním dokumentem upravujícím, kromě jiného, podmínky pro rozvoj hospodářských a obchodních vztahů se země EU včetně Malty, je Smlouva o přistoupení ČR k EU,  jejíž ratifikační listiny byly uloženy dne 3. listopadu 2003. 

Vedle toho uzavřelo bývalé Československo nebo již samostatná ČR s Maltou následující smlouvy, které mají alespoň částečně hospodářský charakter (v chronologickém pořadí): 

 • Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, La Valletta , 16.07.1976, č. 29/1977 Sb.
 • Dohoda o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, La Valletta , 29.08.1980
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, La Valletta , 26.05.1981
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním, La Valletta , 11.11.1981, č. 129/1982 Sb.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Crans Montana , 21.06.1996, č. 164/1997 Sb.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, Valletta , 09.04.2002, č. 115/2003 Sb. m. s.

Pozn.: v souvislosti se sjednocováním pravidel ochrany investic v rámci jednotného vnitřního trhu EU jsou postupně vypovídány smlouvy o vzájemné ochraně investic mezi ČS EU, proto byl 1. prosince 2008 zahájen proces směřující k ukončení její platnosti, který se uzavřel v září 2010.

Další bilaterální smlouvy:

V chronologickém pořadí:

 • Úmluva mezi Československou republikou a Velkou Británií, týkající se vzorků obchodních cestujících, Londýn, 31.01.1923, č. 185/1923 Sb., 55/1925 Sb.
 • Dohoda o přístupu některých britských dominií k Úmluvě mezi Československou republikou a Velkou Británií ze dne 31. ledna 1923, týkající se vzorků obchodních cestujících sjednaná výměnou nót, Londýn , 02.01.1924, č. 55/1925 Sb.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, Praha , 10.09.1979, č. 76/1980 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 24.11. 1994 a 8.2. 1995, Praha , 11.01.1980, č. 2/1981 Sb., 97/1997 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty sjednaná výměnou nót, Sliema, 28.09.1990, č. 12/1991 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, La Valletta , 28.04.1999
 • Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 - 2011, Praha , 09.12.2008, č. 9/2009 Sb. m. s.

Pozn.: Sukcese do dohod, uzavřených mezi Československou socialistickou republikou, resp. Československou federativní republikou a Maltskou republikou, proběhla formou výměny nót v dubnu 1999 (nóta MZV ČR z 28.10. 1998 a nóta MZV Malty z 28.4. 1999). Tím byla potvrzena platnost smluv sjednaných za existence Československa.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

 

Rozvojová spolupráce   (mil. EUR)

 

Rozvojová spolupráce/HND (%)

 

2011

 

14,0

 

0,25

 

2012

 

14,0

 

0,23

 

2013

 

14,0

 

0,20

 

2014

 

16,0

 

0,20

 

2015

14,0

0,15

Ze zprávy maltské vlády vyplývá, že výše rozvojové pomoci Malty se oproti roku 2014 snížila ze 16 mil. EUR na 14 mil. EUR. Malta se tak v souvislosti s lehkým snížením své rozvojové pomoci na 0,15 % HND lehce odchýlila od naplnění závazku navyšování prostředků na rozvojovou pomoc.

Strategie maltské rozvojové spolupráce (hlavní principy, prioritní země a sektory) spadá do gesce Ministerstva zahraničních věcí. Rozvojová pomoc Malty se zaměřuje na tyto geografické oblasti: Afriku - zvláštní pozornost je věnována Etiopii a Somálsku (rozvojové projekty a programy s cílem uspokojení základních potřeb), malé země a ostrovy (podpora mezinárodních programů na posílení jejich ochrany) a Střední Východ se zaměřením na Palestinu (vzdělávací programy ve školství a zdravotnictví).

V oblasti humanitární pomoci má Malta dlouholeté zkušenosti, neboť mnohé náboženské organizace a misionáři aktivně přispívali a stále přispívají rozvojovým i humanitárním misiím po celém světě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: