Maroko, dá-li Bůh, uzavřeme obchod

30. 9. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Díky partnerské politice Maroka s EU a mimořádným ekonomicko bezpečnostním vztahům s USA dosahuje Marocké království, nehledě na omezené přírodní zdroje, v posledních letech mimořádně příznivých rozvojových výsledků. To se odráží i na jeho první pozici mezi zeměmi severní Afriky v obchodu s ČR.

MarokoMaroko je zemí obrovských kontrastů, a to jak z hlediska geomorfologického a klimatického, tak i sociálního. Existují velké rozdíly mezi životem ve velkých městech a životem v zapadlých saharských vesničkách. Problémem odlehlých marockých míst je dodnes i negramotnost tamních obyvatel.

Živým centrem většiny marockých měst je medina. Medinu tvoří spleť uliček širokých necelé dva metry, kde od rána do noci znějí silné decibely orientální hudby, křik pobíhajících dětí, je cítit vůně koření i oslí trus. Za hradbami mediny dnes vznikají nové supermoderní
městské čtvrti. Lidé, kteří žijí v těchto čtvrtích, jsou silně ovlivněni západoevropským stylem života.

Maročané jsou pyšní na své dědictví, jsou přátelští a srdeční (pomineme-li dotěrné obchodníky a podvodníky, kteří se zdržují především u turistických atrakcí). Po celé zemi se lze setkat s velkou pohostinností a také s velkým zájmem o cizí návštěvníky.

Všudypřítomný islám

Státním náboženstvím Maroka je sunnitská větev islámu. Samotné slovo islám znamená v arabštině „odevzdání se (do vůle Boží)". Ten, kdo přijal islám, se nazývá muslim („odevzdávající se do vůle Boží"). Muslimská teologie tawhid upravuje vše, v co má člověk věřit, zatímco právo šaría předpisuje, co musí dělat. Konečné slovo má korán a věřící odmítají cokoli, co v něm není obsaženo.

To může mít často negativní dopady např. při zavádění nových výrobků a výrobních postupů. Naproti tomu se korán jednoznačně vyslovuje k „dávání dobrých měr a spravedlivých vah" a vůbec nejdelší verš koránu je věnovaný způsobu, jak formulovat kontrakty při prodeji na úvěr.

Islámský ekonomický systém je orientován tržně, ale existuje celá řada zákazů (obchod s vepřovým masem, alkoholem, ikonami). Existuje zákaz některých druhů pojištění (životního) a lichvy (ribá). Přitom korán rozlišuje mezi lichvou a legitimním obchodním ziskem, který připouští. Zákaz hazardu znamená i zákaz některých burzovních operací považovaných za spekulace (opce a futures).

Nejsložitější je zákaz úroku, který do značné míry ovlivňuje systém práce islámských bank. Islám vznikl v prostředí, jehož prosperitu zajišťovalo především obchodní podnikání. Proto se jeho zákazy netýkají obchodování a podnikání jako takového, nýbrž pouze některých jeho úseků a činností, což ale v praxi znamená mnoho odlišností a rozdílů ve srovnání s jinými kulturami.

Obchodní jednání

K nalezení vhodných obchodních partnerů lze využít obvyklé cesty, mezi které patří např. dotaz na některou z obchodních komor v Maroku (každá aglomerace má svou obchodní komoru), Česko-marockou smíšenou obchodní komoru se sídlem v Praze nebo v omezenější míře na velvyslanectví České republiky v Rabatu.

Marocké firmy je vhodné oslovit informací o vlastní firmě, o výrobcích, které hodláme partnerovi nabídnout. Nezbytné je odvolat se na zdroj kontaktu, neboť dobré reference a doporučení mohou být v obchodě rozhodující. Maročtí partneři budou dávat přednost papírovým prospektům před CD či informacemi v jiné elektronické podobě.

Pokud jde o reakci, je nutno být trpěliví. Bývá však obvyklé, že asi po 10 dnech od doby, kdy marocká firma obdržela akviziční dopis, slušnou formou zaurgujeme odpověď. Nejvhodnější je, pokud se zeptáme, zda jsou zaslané materiály dostačující. Pokud pak marocká firma do měsíce nezareaguje, nemá o nabídku zájem.

Došlo-li k navázání kontaktu, následuje osobní setkání. Maročan rozhodně není připraven na této první schůzce uzavřít obchod, očekává, že se ještě uvidíte. Maročané obchodují s lidmi, které znají, a je proto nutné vytvořit s partnerem vhodný přátelský vztah. Maročan musí získat pocit, že nebude podveden a veškerá rizika budou minimalizovaná (ať už se týkají ceny, dodací lhůty, kvality apod.).

Čeští obchodníci často usilují o rychlou realizaci obchodu a s ním spjatého zisku a opomíjejí vytvoření trvalého zájmu o výrobek i neustálé posilňování obchodních vztahů, které vedou k opakované poptávce.

Pozornost je třeba věnovat podpoře prodeje a vyhledání maximálního množství komodit, které by se ve vzájemném obchodu usadily na relativně dlouhou dobu. V oblasti podpory prodeje jde zejména o poprodejní poradenství, poskytování doprovodných služeb a vhodnou formu podpory v místě prodeje.

V případě, kdy ke kontaktu došlo z iniciativy marocké strany, se doporučuje marockou firmu prověřit např. za pomoci našeho zastupitelského úřadu. Někdy totiž Maročané navazují kontakty s evropskými fi rmami s jediným cílem - získat pozvání a tím i možnost emigrace.

Typologie marockých podnikatelů

Jednotný návod pro jednání s marockým partnerem však neexistuje. V Maroku se v důsledku jeho geografické polohy setkalo v historii mnoho civilizačníchproudů a každý z nich zde zanechal určitý vliv. Při obchodních jednáních se tedy můžeme setkat:

  • s podnikatelem, který dlouhá léta vede prosperující marocký podnik, většinou členem starší generace, který při jednáních zastupuje rodinný klan. V zahraničí pobýval sporadicky, preferuje jednání v Maroku a mluví většinou pouze marockým dialektem arabštiny. Je proto užitečné zajistit si předem svého tlumočníka, který ovládá „maročtinu", jež se od klasické arabštiny liší. Obvykle přichází v tradičním oblečení - kaftanu a v pantoflích.
    Působí dojmem, že má s obchodem minimální zkušenosti. Neustále odbíhá od tématu, jednání je plné oklik a diskusí na nejrůznější obecná témata. První úvodní orientační a seznamovací fáze jednání je dlouhá, partner se zajímá, jaká byla cesta, zda jde o první návštěvu Maroka, jak se mu v Maroku líbí apod. Takový partner vyznává tradiční islámské hodnoty, jako je rodina a víra. Je proto vhodné vyptávat se na rodinu - ne však na manželky. Maročané považují Evropany za věřící křesťany, není vhodné hlásit se k ateizmu.
    Na jednání je nutné se dobře připravit, dojem nezkušenosti je velmi klamný, jde o velmi zkušené obchodníky, kteří používají nejrůznější obchodní taktiky. Nelze očekávat rozhodnutí hned na prvních jednáních a je třeba počítat s nekonečným smlouváním. Celé jednání se po schůzce probírá vždy na „rodinné radě" a teprve ta přijme rozhodnutí.
  • s podnikatelem, který patří k početné židovské komunitě, která v Maroku žije. Tato komunita je velmi aktivní v obchodě a podnikatelé patří k nejzkušenějším, k nejvypočítavějším a k nejmazanějším obchodníkům vůbec. Prolíná se zde typicky židovský přístup k jednání s výše uvedeným arabským způsobem.
  • s podnikatelem, který ovládá jeden či více cizích jazyků, velkou část roku tráví obchodně v zahraničí. Často jde o absolventy vysokých škol v zahraničí, kteří se při jednáních chovají více méně „evropsky". Bývají ovlivněni zvyklostmi země, kde studovali, nebo země, se kterou nejvíce obchodují. Takový partner nás může překvapit italskou žoviálností či německou akurátností apod. Přesto si však ponechávají některá typická místní specifi ka jako nedochvilnost či tabu týkající se víry. Bývají obvykle tolerantnější k zahraničním obchodníkům a výjimečně se můžeme setkat i se ženou podnikatelkou.
  • s cizinci (s Francouzi, Španěly, Italy, Řeky apod.), kteří dlouhodobě či trvale žijí v Maroku a někdy i desítky let řídí nejen cizí, ale i marocké fi rmy. Tito cizinci do jisté míry již převzali některé místní zvyky jako např. nedochvilnost.

Spěch je známkou neúcty

Před zahájením samotného obchodního jednání je tedy většinou nutné věnovat poměrně dlouhou dobu neformální konverzaci. Význam úvodního rozhovoru je ještě více umocněn, setkáváme-li se s marockým partnerem poprvé, neboť Maročané kladou velký důraz na poznání svého protějšku a otázku osobní důvěry. Snaha přejít přímo k předmětu jednání by tedy byla chybná a zároveň by mohla být z marocké strany považována za nezdvořilost, protože Maročané jsou zvyklí na srdečné a delší uvítání a krátkost je známkou neúcty.

Vhodné je zeptat se například, jak se partnerovi daří, zeptat se na jeho rodinu nebo diskutovat o jiných společenských tématech. V případě, že se obchodníci již znají, je možné - kromě výše uvedeného - připomenout předchozí setkání a spolupráci.

Obchodní jednání často probíhá u oběda nebo večeřev restauraci, v hotelu nebo v golfovém klubu. Zřídkakdy se obchodní večeře koná doma. Obchodní obědy a večeře tradičně trvají velmi dlouho a obvykle k nim nejsou zvány manželky.

Není ale vyloučeno, že se část pracovního jednání uskuteční například na golfovém hřišti, neboť golf se stává oblíbenou zábavou movitých byznysmenů a Maroko skýtá svými neúrodnými poli přeměněnými v rozsáhlá golfová hřiště vynikající podmínky k provozování tohoto sportu. V době ramadánu marocký partner může navrhnout spojení obchodní schůzky s pozváním domů na večeři.

S určitou mírou zobecnění lze konstatovat, že maročtí obchodníci obvykle jednají v týmu, ale na jednánímohou vyslat i jediného zástupce (především soukromé firmy), který může mít i rozsáhlé pravomoci. Při jednání kladou důraz na dodržování protokolu. Přestávky v jednání jim nevadí, bez potíží je navrhují a se stejnou lehkostí je také přijímají. Maročané, stejně jako ostatní Arabové, jsou velice výřeční, ale velký význam přikládají i mlčení a tichu.

Mlčení si v žádném případě nelze vysvětlit jako souhlas. Rádi při jednání dlouze mlčí a promýšlejí si další kroky jednání a připravují si další věty pro jednání. Pro nás Evropany je to nezvyklé až nepříjemné, a proto se snažíme takovéto pauzy přerušit. Mnohokrát tak zbytečně prozradíme nějakou informaci navíc, než je nezbytně nutné, nebo učiníme zbytečně ústupek, i když na něj ještě nebyl čas. Maročané jsou emotivní, sebevědomí a nevadí jim vystupovat z pozice síly.

Dokáží dát najevo i zlost, ale často jde o součást taktiky. Neradi jednají o jednotlivostech, dávají přednost řešení rozsáhlých souborů otázek dohromady. Právníci mají při jednání menší vliv, než je americká nebo evropská praxe, v týmu mohou chybět. Problémem z české strany může být i malá otevřenost v komunikaci a postoj ke konfl iktům. Čeští obchodníci se snaží vyhýbat konfliktům, případná nedorozumění si se svým protějškem náležitě nevysvětlí, a když se pak spor vyhrotí, odcházejí naštvaně z jednání.

Mistr taktu vítězí

Základem pro úspěšné jednání s marockým obchodním partnerem je silný osobní vztah. Pro jeho vytvoření a udržení je nezbytná zdvořilost, projev zájmu a ochota. Požádá-li nás marocký partner o laskavost, měli bychom se snažit mu vyjít vstříc, byť se nám jeho požadavek zdá nereálný. Marocký partner snadno pochopí, že nám okolnosti nakonec znemožnily vyhovět jeho žádosti.

K nejzákladnějším pravidlům jednání s marockým partnerem patří takt. Jednání je nutno vést vždy tak, abychom neurazili a nepoškodili jeho důstojnost a dobré jméno. Tlačit marocký protějšek do úzkých se nevyplácí, protože ztráta tváře je pro Araby neúnosná. Rovněž povýšené vystupování Maročany silně odpuzuje.

V žádném případě nelze tyto vynikající obchodníky podceňovat. Čeští podnikatelé také příliš nevnímají existenci konkurence na tomto trhu, označují se s oblibou za nejlepší výrobce daného produktu, marockého odběratele ujišťují o výhodnosti cen, které jsou ve skutečnosti dost vysoké apod.

Maročtí jednatelé rádi a nadšeně smlouvají a obvykle očekávají, že jejich protějšek během jednání výrazně ustoupí ze svých požadavků, pokud jde o cenu a podmínky obchodu. Někteří maročtí obchodníci měří svůj úspěch u jednacího stolu podle toho, jak daleko dokáží svého obchodního partnera „zatlačit" od jeho původní nabídky.

Vyjednávání chápou jako výzvu, jako druh sportu. I kdyby cena, kterou navrhujeme, plně odpovídala hodnotě zboží nebo služby, marocký kupec nebude spokojen, nepodaří-li se mu něco usmlouvat. Z tohoto důvodu je nutné formulovat své počáteční návrhy tak, aby bylo možné v některých bodech ustoupit nebo slevit.

Při ustupování bychom měli projevovat velkou neochotu. Za každý ústupek je nutno vždy vyžadovat ekvivalentní protiplnění (tj. ústupek za ústupek) v podobě výhodnější ceny, podmínek obchodu atd.

Rozhodovací proces, stejně jako celé jednání, probíhá pomalejším tempem. Tuto skutečnost je třeba respektovat a přizpůsobit jí svá očekávání. Taktickou chybou by bylo tvrdě tlačit na rychlé přijetí rozhodnutí. Je vhodné mít vše v písemné podobě, aby se tak předešlo možným budoucím nedorozuměním. Při každém důležitém jednání je vhodné podepsat memorandum.

V Maroku platí, že starší má rozhodující slovo v porovnání s mladším a že muž se bere vážněji než žena (toto druhé pravidlo však již neplatí absolutně, protože stále více žen se dostává do vedoucích funkcí). O rozhodnutích nadřízeného se nediskutuje.

Převzato z časopisu Komora. Autorka je Soňa Gullová, autorka působí na VŠE Praha.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek