Ministr financí Hongkongu představil rozpočet pro finanční rok 2017–2018

25. 5. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Ministr financí Hongkongu představil rozpočet pro finanční rok 2017–2018 Ministr financí Paul Chan, který nastoupil do svého úřadu 16. ledna 2017, představil dne 22. února rozpočet pro období 2017–2018 (finanční rok v Hongongu začíná tradičně 1. dubna). Podle vyjádření ministra je cílem rozpočtu podpora rozvoje ekonomiky, zlepšení životní úrovně obyvatel a zejména nižší a střední třídy a investice do budoucna při současném sdílení „ovoce úspěchu“ všemi obyvateli. Návrh rozpočtu zohlednil daňové úpravy a výdajové kapitoly věnovaly zvýšenou pozornost sociální oblasti, vzdělání, zdravotnictví, inovacím a technologickému rozvoji.

V úvodu svého vystoupení ministr Chan zhodnotil výsledky za rok 2016 a představil hospodářský výhled pro rok 2017. Na ekonomické výsledky v roce 2016 měla vliv globální ekonomika a dopad finanční krize, které se promítly do výkonu HK hospodářství zejména v 1. čtvrtletí 2016, kdy došlo k propadu vývozu zboží a služeb, ale od 2. kvartálu je patrný pozitivní trend, který ve výslednici znamenal přírůstek HDP za celý rok o 1,9 % (v roce 2015 o 2,4 %), růst domácí poptávky o 2,5 % a  nárůst exportu zboží a služeb o 0,9 %.

Vývoz zboží vzrostl o 1,7 %, ale služby se propadly o 3,1 % a přes oživení turismu maloobchod zaznamenal za celý rok propad o 7,1 %. Přitom výsledky za poslední čtvrtletí 2016 vzbuzují oprávněnou naději ve zlepšení situace: HDP vzrostl o 3,1 %, domácí poptávka o 4,2 % a vývoz o 4,5 %. Nezaměstnanost se držela na hodnotě 3,4 % a znamenala v zásadě plnou zaměstnanost. Jádrová inflace pět roků posobě klesala a v průměru za celý rok dosáhla úrovně 2,3 %. 

Hospodářský výhled na rok 2017 očekává přírůstek HDP v rozsahu 2 až 3 %  a jádrovou inflaci v průměru 2 %. Export zboží i služeb se veze na vlně hospodářského oživení z konce roku 2016. Vývoj ekonomiky bude ovlivněn vnějším prostředím a nejistotami v důsledku politických změn a populistických a protekcionistických opatření ve světě (vývoj v USA, volby v Evropě, Brexit aj.). Domácí poptávku podpoří konsolidovaný trh práce a optimistická nálada na trhu z posledního období. K trendu oživení hospodářství napomůže i připravovaný balíček fiskálních opatření (např. zvláštní kolkovné).

Rozpočet pro období 2017–2018 předpokládá celkové příjmy v objemu 507,7 mld. HKD (1 675 mld. CZK). Výdaje budou činit 491,4 mld. HKD (1 622 mld. CZK), z toho mandatorní výdaje budou tvořit 75,5 %, tzn. nárůst o 7,4 % oproti předchozímu roku. Největší příjmovou položkou je daň ze zisku (27 % z celkových příjmů), příjmy z prodeje a pronájmu půdy (20 %), daň z mezd (12 %), kolkovné (10 %), investiční příjem (4 %) a ostatní příjmové položky (26 %).

Operační příjmy tvoří 78 % a kapitálové 22 %. Ve struktuře výdajů jsou největší položkou výdaje na budování infrastruktury (18 %), a následuje vzdělání (17 %), sociální oblast (16 %), zdravotnictví (14 %), bezpečnost (10 %), životní prostředí a potraviny (5 %), podpora ekonomiky (4 %) a ostatní výdaje včetně zahraničních vztahů a podpory komunit (15 %). Celkové výdaje jsou plánovány na úrovni 20,4 % HDP Hongkongu.

Mezi hlavní cíle veřejných financí patří rozvoj hospodářství a zlepšení životní úrovně obyvatel, investice do budoucna a zvýšení možnosti bydlení (do infrastruktury bude investováno 86,8 mld. HKD a bude podporováno budování „smart city“), posílení sociální spravedlnosti a sdílení „ovoce úspěchu“ (zahrnuje sociální dávky pro starší populaci, zdravotnickou podporu, příspěvek do Mandatory Provident Fund) a realizace progresivní fiskální politiky s cílem optimálně využít finanční přebytky.

K naplnění cílů veřejných financí byla přijata konkrétní opatření a dislokace prostředků do podporovaných oblastí:

Balíček daňových opatření v objemu 35,1 mld. HKD zahrnuje snížení daně ze mzdy do 20 tis. HKD o 75 %, snížení daně ze zisku, zproštění části daně z nemovitostí, poskytnutí dalších sociálních dávek pro potřebné a zvláštních dávek pro starší populaci a invalidy, příspěvek pro rodiny s nízkým příjmem vč. příspěvku na dopravu. Dopad na životní prostředí má zastropování prvního registračního poplatku pro elektrické vozy na částce 97 500 HKD (pozn.: obvykle činí 40 % z kupní ceny vozu).

Při realizaci svých záměrů se bude vláda opírat o konsolidovaná odvětví, kam patří trading a logistika, finanční služby, odvětví podnikatelských a profesních služeb a turistika. Zvláštní pozornost bude věnována kreativnímu průmyslu, finančním technologiím (aplikace FinTech, vytvoření rychlého systému plateb) a rozvoji inovací a technologií (na podporu vyčleněna částka 10 mld. HKD, vytvořen nový výbor pro inovace a technologický rozvoj, byly rozšířeny daňové odčitatelné položky u souvisejících projektů a podpořeny místní start-upy). Pro malé a střední podniky bude pokračovat podpora ve formě zvláštního fondu, garančního finančního schématu a zvýhodněného exportního pojištění.

Vláda vytváří podmínky pro dosažení stanovených cílů budováním kapacit v oblasti lidských zdrojů a vyčleňováním půdy pro prioritní oblasti. To zahrnuje zavádění bezplatné předškolní výchovy, mandatorní výdaje na předškolní vzdělání se zvýší na 6,7 mld. HKD, od roku 2018 bude zaveden regulovaný systém podpor vybraných profesí a sektorů vč. učňovského školství s roční subvencí 850 mil. HKD a dodatečných 1,5 mld. HKD bude vloženo do fondu pokračujícího vzdělávání. V příštích 5ti letech bude postaveno 94 500 bytů a v tomto finančním roce bude prodána půda pro výstavbu tří center pro komerční účely.

Do kategorie projektů v oblasti sociální péče je možno zařadit 30 mld. HKD alokovaných do služeb pro starší obyvatele a invalidy, 20 mld. HKD na výstavbu 26 sportovních a rekreačních středisek během příštích pěti roků nebo podporu dětí se zvláštní péčí v hodnotě 580 mil. HKD.  

Ministr Chan opustil politiku svého předchůdce ukládat každoroční rozpočtové přebytky do Fondu budoucnosti vytvořeného v roce 2015 a 2/3 loňského přebytku rozpočtu, který dosáhl objemu 92,8 mld. HKD, bude alokováno do sociálních služeb, podpory mládeže a do inovací a technologií.  V současné době jsou finanční rezervy na úrovni 936 mld. HKD a jejich predikce na konci března 2018 počítá s kladným saldem 952 mld. HKD.

Nový ministr financí Paul Chan se chtěl odlišit při návrhu rozpočtu od svého předchůdce Johna Tsanga využitím minulého přebytku rozpočtu k podpoře sociálních služeb a inovačních procesů. Naopak John Tsang, který aspiruje na lídra Hongkongu v nadcházejících březnových volbách, přebytky ukládal na zvláštní fond pro případ nepředvídatelných okolností v budoucnu. Místní ekonomičtí analytici jsou toho názoru, že přes kosmetické změny při tvorbě rozpočtu pro období 2017–2018 vláda pokračuje v opatrné výdajové politice, přestože existují masivní fiskální přebytky vytvořené v minulosti.

Dále se analytici domnívají, že Chanova relativně optimistická předpověď ekonomického růstu nemá opodstatnění s ohledem na politicko-ekonomickou nejistotu ve světě a spíše se přiklání k odhadu ekonomického růstu v intervalu 1,5 až 1,8 %, místo ministrem predikovaných 2 až 3 %. Pak je otázka, zda cíle a záměry rozpočtu budou naplněny. Další otázkou je, zda si nová rozpočtová pravidla osvojí i administrativa, která vzejde z červencových voleb.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek