Ministr Jan Mládek: Německo je dlouhodobě hospodářským partnerem číslo 1

25. 8. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

motiv článku - Ministr Jan Mládek: Německo je dlouhodobě hospodářským partnerem číslo 1 Téměř třetinu obratu našeho zahraničního obchodu představuje spolupráce s německými partnery. SRN je nejvýznamnějším odbytištěm České republiky, na německý trh směřuje 32,2 procenta exportu. Naopak z Německa pochází téměř 27 procent dovozu. Pozitivní je, že obchodní saldo je z hlediska ČR dlouhodobě aktivní.

V roce 2014 činil vzájemný obrat 72,5 miliardy euro, vloni již byl na úrovni 79,4 miliardy euro. Meziroční nárůst tak byl téměř desetiprocentní a v letošním roce se podle všech dostupných kritérií dále zvyšuje.

„Celkový obrat vzájemného obchodu neustále roste. Co je ale pro mne důležité, to je fakt, že Spolková republika Německo je dlouhodobě nejen naším nejvýznamnějším obchodním partnerem, ale i největším investorem. Naše otevřená proexportní ekonomika potřebuje zahraniční investice a angažmá německých firem je pro ni nezpochybnitelným přínosem,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

„Oceňujeme především investice do Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Celkový kumulovaný příliv přímých německých investic u nás od roku 1993 dosáhl hodnoty 20,8 miliard euro, to je více než23 procent celkového přílivu přímých zahraničních investic do ČR,“ doplňuje ministr.

Za dobu existence agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest tu němečtí partneři s podporou CzechInvestu realizovali celkem 332 investičních projektů. Celková výše těchto investičních projektů je více než 229,63 miliard korun. Díky nim se u nás podařilo vytvořit více než 55 000 pracovních míst. Mezi investicemi nejvíce dominují sektory výroby motorových vozidel (121,3 miliard Kč) a strojírenství (10,91 miliardy Kč). Je potěšitelné, že novými aktivitami jsou zejména produkty s vysokou přidanou hodnotou, R&D centra, technologická centra a centra sdílených služeb.

Podle Christiana Rühmkorfa z Česko-německé obchodní a průmyslové komory dosud největší němečtí investoři vytvořili na českém trhu přibližně 150 000 pracovních míst.

Za mimořádně významnou spatřuje Ministerstvo průmyslu a obchodu i vláda skutečnost, že Česká republika patří mezi první státy, které se aktivně připojily k tzv. čtvrté průmyslové revoluci (Industrie 4.0), a to Národní iniciativou Průmysl 4.0. MPO ji intenzivně připravovalo s vědeckotechnickým týmem Českého vysokého učení technického. Vláda na svém zasedání v předvečer návštěvy německé kancléřky Angely Merkelové v ČR materiál Ministerstva průmyslu a obchodu Iniciativa Průmysl 4.0 schválila.

„Letošní rok bude úspěšný co do počtu přímých německých investic. Jen za první pololetí evidujeme devět investičních projektů, především do sektoru výroby motorových vozidel. V Brně vznikne centrum sdílených služeb, který se zaměřuje na finance a vytvoří tři stovky nových pracovních míst pro vysoce erudované experty. Jednáme nyní s dvaceti případnými německými investory, jejichž angažmá by mohlo přinést české ekonomice zhruba dvacet miliard korun a vytvořilo by téměř 5 200 nových pracovních míst,“ dodal ministr Jan Mládek.

Inspirací pro české podniky je i sofistikovaný systém duálního vzdělávání, který je v Německu jednoznačně orientovaný na potřeby trhu práce, stejně jako potřeba urychlené implementace principů Průmyslu 4.0 – Industrie 4.0, do praxe, protože SRN je v této oblasti jednoznačným evropským lídrem.

Spolková republika Německo patří rovněž mezi nejdůležitější strategické partnery České republiky v oblasti energetiky. Úzká vzájemná spolupráce plyne mimo jiné ze silné infrastrukturní i tržní propojenosti obou zemí ve všech energetických komoditách. Především v oblasti zásobování ropou a zemním plynem je pro ČR Německo klíčovým partnerem. Spolupráce zesílila zejména v posledních letech v rámci diskusí o vytvoření energetické unie.

Především v oblasti elektroenergetiky probíhá intenzivní spolupráce a koordinace, ať již při řešení tzv. kruhových toků přes českou přenosovou soustavu, nebo při rozvoji a integraci trhu s elektřinou. Nejvýznamnější platformou pro kooperaci je skupina sousedících zemí Pentalaterálního fóra (tzv. „Electricity neighbours“). Koordinace společných postojů v rámci této skupiny je jedním z významných prvků prosazování energetické politiky ČR.

Spolková republika Německo (SRN) je dlouhodobě naším nejvýznamnějším obchodním partnerem, který se aktuálně podílí 29,7 % na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu. SRN je největším odbytištěm našeho zboží. Na německý trh směřuje 32,2 % našeho exportu. Z Německa pochází 26,7 % našeho celkového dovozu (rovněž 1. místo). Obchodní saldo je z pohledu ČR dlouhodobě aktivní.

Níže uvedená tabulka a graf dokumentují trend vzájemného obchodu (údaje v tis.). Zatímco v roce 2014 činil celkový vzájemný obrat 72,5 mld. EUR (nárůst oproti předešlému roku činil 9,6 %), v roce 2015 se jednalo již o hodnotu 79,4 mld. EUR (nárůst oproti předešlému roku činil 9,5 %). Za období leden až červen roku 2016 činil celkový vzájemný obrat 41,1 mld. EUR a meziročně se zvýšil o 6,4 %.

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
EUR poř. Index EUR poř. Index EUR poř. Index EUR
1993 3 589 107 1. - 3 638 833 1. - 7 227 940 1. - -49 726
1994 4 592 915 1. 128,0 4 387 588 1. 120,6 8 980 503 1. 124,2 205 327
1995 6 109 118 1. 133,0 6 111 696 1. 139,3 12 220 814 1. 136,1 -2 578
1996 6 436 534 1. 105,4 7 102 658 1. 116,2 13 539 192 1. 110,8 -666 124
1997 7 150 792 1. 111,1 7 691 147 1. 108,3 14 841 939 1. 109,6 -540 355
1998 8 870 141 1. 124,0 8 693 776 1. 113,0 17 563 917 1. 118,3 176 365
1999 10 335 606 1. 116,5 8 998 668 1. 103,5 19 334 274 1. 110,1 1 336 938
2000 12 735 790 1. 123,2 11 247 913 1. 125,0 23 983 703 1. 124,0 1 487 877
2001 14 213 070 1. 111,6 13 393 501 1. 119,1 27 606 571 1. 115,1 819 569
2002 14 832 533 1. 104,4 13 972 157 1. 104,3 28 804 690 1. 104,3 860 376
2003 15 926 198 1. 107,4 14 738 070 1. 105,5 30 664 268 1. 106,5 1 188 128
2004 19 530 433 1. 122,6 17 375 132 1. 117,9 36 905 565 1. 120,4 2 155 301
2005 21 102 927 1. 108,1 18 482 919 1. 106,4 39 585 846 1. 107,3 2 620 008
2006 24 167 299 1. 114,5 20 988 832 1. 113,6 45 156 131 1. 114,1 3 178 467
2007 27 459 864 1. 113,6 24 140 390 1. 115,0 51 600 254 1. 114,3 3 319 474
2008 30 457 141 1. 110,9 25 792 950 1. 106,8 56 250 091 1. 109,0 4 664 191
2009 26 261 381 1. 86,2 19 990 519 1. 77,5 46 251 900 1. 82,2 6 270 862
2010 32 394 026 1. 123,4 24 266 429 1. 121,4 56 660 455 1. 122,5 8 127 597
2011 37 706 842 1. 116,4 28 048 091 1. 115,6 65 754 933 1. 116,1 9 658 751
2012 38 427 778 1. 101,9 27 825 610 1. 99,2 66 253 388 1. 100,8 10 602 168
2013 38 258 873 1. 99,6 27 859 066 1. 100,1 66 117 939 1. 99,8 10 399 807
2014 42 176 228 1. 110,2 30 317 567 1. 108,8 72 493 795 1. 109,6 11 858 661
2015 46 218 162 1. 109,6 33 164 232 1. 109,4 79 382 394 1. 109,5 13 053 930
2015/I-VI 22 467 768 1. - 16 192 244 1. - 38 660 012 1. - 6 275 524
2016/I-VI 24 118 037 1. 107,3 17 028 363 1. 105,2 41 146 400 1. 106,4 7 089 674

Zbožová struktura vzájemného obchodu (údaje za rok 2015)
Třída SITC Název Vývoz (podíl v %) Dovoz (podíl v %)
0 Potraviny a živá zvířata 2,4 4,4
1 Nápoje a tabák 0,2 0,4
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,3 1,3
3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 2,9 5,6
4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0,1 0,1
5 Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 4,6 12,9
6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle druhu materiálu 15,4 20,0
7 Stroje a dopravní prostředky 58,1 44,9
8 Průmyslové spotřební zboží 13,9 10,3
9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 0,2 0,2
  Celkem 100,0 100,0

Z uvedeného porovnání je zřejmé, že zbožová struktura našeho vývozu do SRN i dovozu z Německa je obdobná. V obou případech jsou zdaleka nejsilnější třídou „stroje a dopravní prostředky“, následují „tržní výrobky tříděné hlavně podle druhu materiálu“. V případě českého vývozu je na třetím místě „průmyslové spotřební zboží“. Pokud však jde o český import ze SRN, zaujímají třetí pozici „chemikálie“.

Pokud bychom výše uvedené agregátní položky dále vyspecifikovali do dvojmístné nomenklatury SITC, dostali bychom následující pořadí nejvýznamnějších zbožových skupin podle podílu na našem vývozu/dovozu do/ze SRN.

Český vývoz (údaje za rok 2015)
SITC2 %
78 Silniční vozidla 20,18
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. 12,56
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. 6,63
75 Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat 6,39
89 Různé výrobky, j.n. 6,12
69 Kovové výrobky, j.n. 6,12
76 Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku 6,09
82 Nábytek a jeho díly 3,65
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 2,69
71 Stroje a zařízení k výrobě energie 2,36
Český dovoz (údaje za rok 2015)
SITC2 %
78 Silniční vozidla 14,26
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. 9,85
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. 8,21
69 Kovové výrobky, j.n. 6,53
89 Různé výrobky, j.n. 4,67
71 Stroje a zařízení k výrobě energie 4,11
67 Železo a ocel 3,82
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 3,79
57 Plasty v prvotní formě 3,15
68 Neželezné kovy 2,45

Vzájemný obchod se službami

Jak dokumentuje níže uvedená tabulka, měl vzájemný obchod se službami mezi ČR a Německem mezi lety 2004 a 2008 rychle rostoucí trend. Od roku 2009 do roku 2013 spíše stagnoval. Opětovné oživení nastalo až v roce 2014. Bilance služeb je pro ČR od roku 2004 trvale aktivní.

Vývoj vzájemného obchodu se službami (údaje v mil. Kč)
Rok Vývoz Dovoz Vývoz + Dovoz Saldo
2004 65 265,5 37 326,4 102 591,9 27 939,2
2005 72 556,2 51 716,9 124 273,1 20 839,2
2006 83 406,1 58 340,6 141,746,7 25 065,4
2007 94 287,2 63 541,3 157 828,5 30 745,9
2008 126 873,1 64 674,9 191 548,0 62 198,2
2009 102 659,2 60 637,7 163 296,9 42 021,5
2010 120 305,2 75 661,5 195 966,7 44 643,6
2011 103 406,3 68 284,6 171 690,9 35 121,7
2012 99 918,4 83 702,9 183 621,3 16 215,5
2013 101 551,6 80 459,8 182 011,4 21 091,8
2014 120 465,0 108 672,6 229 137,6 11 792,3
2015 122 124,3 107 931,7 230 056,0 14 192,6

Teritoriální struktura vzájemného obchodu

Níže uvedená tabulka názorně dokumentuje teritoriální rozložení našeho obchodu se Spolkovou republikou Německo. Údaje jsou převzaty z německé statistiky, která sleduje obchod jednotlivých německých spolkových zemí.

Hlavního obchodního partnera představuje pro nás z hlediska jednotlivých spolkových zemí Bavorsko. Tato spolková země se podílí na našem celkovém obchodním obratu se SRN 23,1 %. Na druhém místě je mezi německými spolkovými zeměmi Bádensko-Württembersko s 16,4 % a na třetím místě Severní Porýní – Vestfálsko s 13,8 % podílu na celkovém obchodu se SRN. Tyto 3 spolkové země zabezpečují dohromady více než polovinu (53,3 %) celkového obchodního obratu se SRN.

Spolková země Podíl (v %)
Bavorsko 23,1
Bádensko-Württembersko 16,4
Severní Porýní-Vestfálsko 13,8
Sasko 7,6
Niedersachsen 7,6
Hesensko 5,4
Porýní – Falc 3,7
Sasko – Anhaltsko 2,1
Hamburk 1,9
Durynsko 1,6
Braniborsko 1,3
Sársko 1,0
Berlín 1,0
Brémy 0,9
Šlesvicko – Holštýnsko 0,9
Mecklenbursko–Přední Pomořansko 0,3

Přímé německé investice do české ekonomiky

Podle aktuálních údajů České národní banky dosáhl kumulovaný příliv přímých německých investic do ČR od roku 1993 do konce roku 2015 hodnoty 20,8 mld. EUR, což představuje podíl 23,1 % na celkovém přílivu přímých zahraničních investic do ČR za zmíněné období. Tento údaj dokumentuje pozici Spolkové republiky Německo jako zdaleka největšího investora v České republice.

K výše uvedené úrovni německých přímých investic do české ekonomiky výrazným způsobem přispěl vstup německého automobilového koncernu Volkswagen do akciové společnosti Škoda Auto, dále pak účast plynařské společnosti RWE a společnosti Siemens v procesu privatizace naší ekonomiky.

Nejvýznamnější investory do české ekonomiky ze SRN dokumentuje následující přehled:

Investor Sektor Investice (odhad v mil. USD) Česká pobočka / partner
RWE Gas AG Plynárenství 3 650 Transgas
Volkswagen Group Automobilový průmysl 1 199 Škoda Auto, a.s.
E.ON Energie AG Energetika 750  
Siemens AG Elektronika, telekomunikace, strojírenství 373 Siemens, s.r.o.; Siemens Elektromotory, Siemens Automobilová technika, Siemens Telekomunikace, Siemens Elektropřístroje, Elektro MAR, Infineon Technologies
Robert Bosch GmbH Automobilové díly 265 Robert Bosch odbytová spol s r.o., Robert Bosch, s.r.o., Bosch Diesel, s.r.o.
Linde AG Chladicí zařízení; technické plyny 221 Linde Technoplyn, a.s., Linde Frigera, s.r.o., AGA – Vítkovice, a.s., AGA Gas, s.r.o.
T Mobil (Deutsche Telekom Mobil) Telekomunikace 183 RadioMobil a.s.
Continental AG Gumárenský průmysl; pneumatiky 150 Barum Continental, s.r.o.
MD Elektronik GmbH Kabely a vodiče 150 MD Elmont, s.r.o.
Dyckerhoff Zement Int. AG Cement 104 Cement Hranice, a.s.
Ruhrgas AG Plyn 76,4 SPP Bohemia, a.s., Západočeská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s.
Messer Friesheim GmbH Průmyslové plyny 42,5 MG Odra Gas, s.r.o., Messer Technogas, s.r.o.
Hella KG Hueck & Co. Automobilový průmysl 36,4 Hella CZ, s.r.o., Hella Autotechnik, s.r.o., Hella-Behr, s.r.o.
Paul Hartmann AG Zdravotnické pomůcky, spotřební zboží 31,7+ Hartmann-Rico, a.s.
Knauf GmbH Stavební materiály 29 Knauf Praha, s.r.o., Knauf Počerady, s.r.o.
Deutsche Steinzeug Cremer und Breuer AG Zdravotní keramika 26,6 Rako, a.s.
AEG Elektronika 25,2 AEG components, a.s., AEG SVS UPS Systémy, s.r.o., AEG TransID, s.r.o.
Osram GmbH Metalurgie 22,7 HMZ, a.s.
Prowell Papierverarbeitung GmbH Balicí technika 21,8 Prowell, s.r.o.
Schoeller Projekt GmbH & Co KG Textilie 21+ Schoeller Litvínov k.s.
Hebel AG Stavební materiály 20+ Hebel Porobeton, s.r.o.
Saar-Gummiwerk GmbH Plasty 19,6 Saar Gummi Czech, s.r.o.
Danzer Furnierwerke GmbH Zpracování dřeva 18,2 Danzer Furnierwerke
Schmalbach-Lubeca AG Nápojové obaly 18 Schmalbach-Lubeca Czech Republic, s.r.o.
TRW Automobilový průmysl 17,4 TRW
Metal Automobilový průmysl 16,7 Metal
Dura Automobilový průmysl 16,1 Dura

Příklady významných německých průmyslových firem působících na území České republiky

Firma (vlastník) – zaměření

Automobilový a strojírenský průmysl:

  • Škoda Auto (Volkswagen) – výroba osobních automobilů
  • Barum Continental (Continental AG) – výroba pneumatik
  • Bosch Diesel (Robert Bosch GmbH) – výroba komponentů pro automobilový průmysl
  • Siemens (Siemens AG) – výroba komponentů pro automobilový, elektrotechnický a elektronický průmysl, automatizačních systémů apod.
  • Streicher (Max Streicher GmbH) – výroba strojních dílů pro různá odvětví
  • Kögel s.r.o. (Kögel Trailer GmbH) – výroba dopravní techniky

Obchodní řetězce:

  • OBI Česko (OBI) – prodej stavebnin a výrobků průmyslového zboží pro domácí kutily

Telekomunikace:

  • T-Mobile (Deutsche Telekom AG) – mobilní služby
Největší němečtí zaměstnavatelé a počty zaměstnanců
Zaměstnavatel Počet zaměstnanců
Kaufland Česká republika v.o.s. 11 741
ŠKODA AUTO a.s. 25 452
Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 7 285
Globus ČR, k.s. 5 862
Lidl Česká republika v.o.s. 4 717
Penny Market s.r.o. 5 716
BOSCH DIESEL s.r.o. 3 939
Continental Barum s.r.o. 3 606
MD ELEKTRONIK spol. s r.o. 2 596
T-Mobile Czech Republic a.s. 3 442
Brose CZ spol. s r.o. 2 241
OBI Česká republika s.r.o. 1 903
Automotive Lighting s.r.o. 2 046
BORGERS CS spol. s r.o. 2 415
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 1 736
IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. 2 004
DURA Automotive CZ, k.s. 1 746
Fehrer Bohemia s.r.o. 1 535
GRAMMER CZ, s.r.o. 1 385
Siemens s.r.o.  + Siemens Electric Machines s.r.o. 7 400
Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek