Mise do Kaliningradské oblasti v Rusku

6. 6. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Mise do Kaliningradské oblasti v Rusku Ve dnech od 23. do 25. května 2016 uskutečnil generální konzul ČR v Sankt Petersburgu společně s vedoucím ekonomického úseku návštěvu Kaliningradské oblasti (jedná se o 3. nejvýznamnější region v rámci Severozápadního federálního okruhu z hlediska českého exportu), a to v rámci širší mise, která zahrnovala také agrární diplomatku ZÚ Moskva, zástupce pět českých firem a představitele Rusko-české smíšené obchodní komory.

V průběhu návštěvy se uskutečnila jednání s vedením Kaliningradské oblasti, starostou města Kaliningradu, byla organizována prezentace CZ firem a B2B jednání na půdě Kaliningradské obchodně-průmyslové komory, byly navštíveny dva podniky oblasti (loďařský opravárenský závod a agrární farma) a průmyslová zóna Chrabrovo. Prezentace a B2B jednání byly financovány z prostředků na podporu ekonomické diplomacie PROPED.

Nejvýznamnějším sektorem hospodářství Kaliningradské oblasti (dále KO) je průmysl. Jeho podíl na HDP oblasti dosahuje zhruba 1/3 (4,8 % těžba surovin, 22,3 % zpracovatelský průmysl a 3,3 % výroba a distribuce elektrické energie, plynu a vody). K nejvýznamnějším zpracovatelským oborům patří výroba dopravních prostředků (zejména osobních automobilů skupinou AVTOTOR) a strojírenského zařízení (56,9 %); výroba potravin včetně tabáku a nápojů (23 %); výroba elektrického zařízení, elektroniky a optiky (8,2 %).

Významnou roli hraje rovněž lodní stavitelství, které reprezentuje 12 výrobních a opravárenských závodů oblasti.

V oblasti je aktivně rozvíjena výstavba nových energetických zdrojů (JANTARENERGO) – aktuálně 4 elektrárny na 900 MW (1 uhelná a 3 na plyn). V oblasti se nachází 90 % světových zásob jantaru. Významnou úlohu sehrává také agrární sektor – KO se v roce 2015 stala předním subjektem RF z hlediska objemu sklizně obilnin a bobů (na 1. místě pak v Severozápadním regionu). Oblast je rovněž velmi významná z hlediska pěstování a zpracování řepky. Velká pozornost je věnována rozvoji živočišné výroby.

Akce byla organizována ve spolupráci s Rusko-českou smíšenou obchodní komorou, Kaliningradskou obchodně-průmyslovou komorou a zemědělskou diplomatkou ZÚ Moskva. Z CZ firem se mise účastnily společnosti CBS a.s., GASCONTROL s.r.o., MINIB a.s., PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s. a ZK TERMOCHEM OOO.

Jednání na Vládě Kaliningradské oblasti

Dne 23. května 2016 proběhlo jednání na Vládě Kaliningradské oblasti. Za ruskou stranu byli přítomni 2 náměstci gubernátora, 4 ministři (průmyslu, zemědělství, vnějších vztahů a kultury) a 2 náměstci ministrů (komunálního hospodářství a ekonomiky).

Debatu lze shrnout následovně: KO je byznysu otevřena, pokud zohledňuje zájmy obou stran. Rozhodnutí o pořádání MS ve fotbale v roce 2018 se dotýká také KO – ve městě se staví nový stadion, hotely a infrastruktura (mj. rekonstrukce letiště). Prostor pro CZ investice proto existují. Na setkání byl prezentován investiční potenciál KO, přičemž v celé oblasti platí podmínky zvláštní ekonomické zóny.

Investor (pozn.: při investici nad 50 mil. rublů) získává statut rezidenta zóny (dnes 107 rezidentů), a po dobu prvních 6 let je osvobozen od daně z příjmu a daně z majetku. Po dobu dalších 6 let pak investor odvádí 50 % běžné sazby. Investorovi je garantováno, že mu nebudou zhoršeny podmínky (zejména daňové) podnikání.

V dubnu 2016 přestal v oblasti platit zvláštní režim, který umožňoval bezcelní dovoz zboží do KO a jeho distribuci dál do RF. Bezcelní režim bude platit pouze pro dovozy, zušlechtění a následný reexport. Oblastí jsou iniciovány nové pobídky (týká se např. zjednodušeného režimu zaměstnávání cizinců), které by měly KO více zatraktivnit v očích investorů.

Ke klíčovým projektům KO (mimo projekty spojené s MS ve fotbale) patří výstavba rekreačních lázní Amberland s centrem hazardních her (herní průmysl je v RF regulován), výstavba terminálu námořní přepravy pro turistickou přepravu, výstavba řady developerských projektů v historickém centru města (obchodní centra, hotely, kancelářské budovy), výstavba rehabilitačního centra pro děti s dětskou mozkovou obrnou nebo budování infrastrukturálních parků. Podrobnější informace jsou publikovány na stránkách Kalingradu.

Pokud jde o agrární sektor, ministr zemědělství KO S.N. Lutarevič uvedl, že zavedení zákazu dovozu zemědělských a potravinářských produktů sektoru v oblasti pomohlo, a již nyní jsou viditelné pozitivní výsledky. U řady komodit bylo dosaženo 100% soběstačnosti (např. vepřové a drůbeží maso, vejce, brambory, obilí, mléko a další). Aktuálně probíhá výstavba 3 vepřínů (s podporou dánských partnerů) a několika skleníků pro pěstování zeleniny. KO vidí možnost spolupráce s ČR v oblasti genetiky nebo dodávek sazenic.

V rámci besedy se následně prezentovaly jednotlivé české firmy s tím, že na jejich nabídku reagoval vždy příslušný představitel odpovědný za danou oblast a přislíbil případnou součinnost.

Návštěvy podniků

Část delegace navštívila závod PREGOL, který se specializuje na opravu lodí. Ty provádí ve třech montážních docích s výtlakem 4500 až 5700 tun. Každoročně je závodem opravováno zhruba 100 lodí různého typu (do 150 m délky), a to od havarijních oprav po generální modernizaci. Zhruba polovina zákazníků pochází z Norska. Závod zaměstnává 600 osob. K hlavním konkurentům patří opravárenské závody v Estonsku (2), Lotyšsku (3), Polsku (3).

Na severozápadě RF konkurenta nemají. Předmětem diskuze byla možnost spolupráce v oblasti dodávek obráběcích strojů a výstavby autonomních energetických zdrojů. PREGOL provádí postupnou modernizaci, prostor pro nákup zde dle slov GŘ je. Nicméně důležitým faktorem bude doba návratnosti investice, společnost vždy financovala nákupy ze svých zdrojů. Strany se dohodly na další výměně informací.

Zástupci firem CBS a PACOVSKÉ STROJÍRNY a zemědělská diplomatka navštívili farmu OOO ZALESIE AGRO, která je společně s dalšími podniky součástí skupiny „ZALESSKOE MOLOKO“. Tato farma je jedním z výsledků programu „Rozvoj chovu mléčného skotu v Kaliningradské oblasti“ realizovaného v letech 2014–2016.

Farma s kapacitou 2500 krav byla postavena na zelené louce za použití italských technologií a německého genetického materiálu. Dílčí dodávky zde realizovala také česká firma BAUER TECHNICS. Celková investice činila 790 mil. RUB, z čehož 632 mil. RUB bylo pokryto úvěrem od ROSSELCHOZBANKYy a zbytek z vlastních zdrojů skupiny.

Ve srovnání s běžnými ruskými farmami je tato na opravdu vysoké úrovni, průměrná dojivost v roce 2016 je předpokládána 9400 litrů/krávu. Zástupce firmy CBS nabídl řediteli podniku možnosti dodávek českého mléčného skotu a genetického materiálu, zástupce PACOVSKÝCH STROJÍREN prezentoval možnosti chladících nádob a dalšího zařízení pro mlékárenský průmysl.

Ve večerních hodinách proběhlo ještě separátní setkání s hlavním inženýrem významného loďařského závodu JANTAR, která náleží do struktury státní korporace OSK. Také s ním byly konzultovány možnosti dodávek obráběcích strojů.

Prezentace českých firem a B2B jednání

Dne 24. května 2016 proběhla v sídle Kaliningradské obchodně-průmyslové komory (dále KTPP) prezentace aktuálního vývoje vzájemného obchodu a možností spolupráce s ČR (GK), stejně jako výrobního programu jednotlivých společností a činnosti Rusko-české smíšené obchodní komory. Následně proběhla B2B jednání, která na objednávku GK zajistila KTPP. Této akce se zúčastnilo 45 kaliningradských podniků (názor CZ firem na kvalitu partnerů bude dotazníkovou formou teprve zjišťován). V odpoledních hodinách podniky navštívily průmyslovou zónu Chrabrovo.

Setkání se starostou Kaliningradu

Setkání se starostou Kaliningradu A.G. Jarošukem (dále AGJ) proběhlo v přátelské atmosféře. S ČR jej pojí pracovní vazby, a to zejména s Prahou. Řadu poznatků, které dnes v městské dopravě aplikují, převzali právě z ČR (Dopravního podniku hl. m. Prahy). Pokud jde o městský vozový park a jeho obnovu, stávající legislativa neumožňuje jejích nákup ze zahraničí.

V Rusku nicméně již existují podniky, které splňují podmínky dodávek pro municipální sektor, včetně dopravních prostředků (podniky s ruskou účastí, případně běloruští výrobci). Autobusy i trolejbusy jsou tak městem kompletně vyměněné za nové. Zůstává potřeba nahradit tramvaje (zájem je o nákup 35 ks), na ty však nejsou peníze.

V Kaliningradu historicky jezdí české tramvaje značky Tatra T3 a T6 (95 %), ty jsou však na hranici životnosti. Nicméně jejich podvozky s dvojkolím jsou ve velmi dobrém stavu, město proto uvažuje jako o jedné z variant – zhotovení na jejich bázi tramvají s novou karosérií. Nehledě na skutečnost, že jde o ekologický způsob dopravy, jeho význam pro místní dopravu postupně klesá.

Původně (po válce) bylo v Kaliningradu 17 tramvajových spojení, nyní zůstala aktivní pouze dvě (důvodem je zhoršená průchodnost městem, která si vyžádala zrušení kolejí, ale také náklady na provoz /156 rublů za 1km/, které jsou u tramvají 2x vyšší než u autobusů). Město Kaliningrad připravuje také nový systém řízení veřejné dopravy (opět na základě zkušeností Prahy), který by měl zafungovat v srpnu 2016. Doprava bude řízena jedním operátorem, který bude podřízen městu a jeho provoz bude dotován.

Město registruje zájem českých firem o výstavbu hotelů, nicméně jednání jsou teprve v počáteční fázi. Dle AGJ bylo zavedení sankcí a následné omezení dovozů zejména potravin na ruské straně pro město šok, jelikož 83 % produkce se do Kaliningradu importovalo ze zahraničí. To se krátkodobě projevilo i nedostatkem zboží v obchodech. Místní podniky proto byly nuceny rychle reagovat, stejně jako vláda a město, které zahájily výstavbu nových průmyslových zón pro příchod dalších investorů.

Velké investice jsou očekávány ze strany společnosti AVTOTOR, která chce posílit lokalizaci výroby osobních automobilů v oblasti. AGJ se dotknul také plánovaného MS ve fotbale 2018 a budování odpovídající infrastruktury města. Tato výstavba je financována dle zákona ze zvláštního federálního rozpočtu s generálním dodavatelem v Moskvě.

Úkolem města je tomuto subjektu pomáhat s připojením k sítím a komunikacím. Město Kaliningrad má roční příjmy ve výši 7,3 mld. rublů, dalších 4–5 mld. rublů pochází z federálních zdrojů, kdy město žádá o dotaci na konkrétní, zejména strategické infrastrukturální projekty.

Starosta vyjádřil zájem o těsnější spolupráci s některým z českých měst. Kaliningrad má partnery po celém světě (od USA po Čínu). Vedle Prahy měl Kaliningrad navázat kontakty také s městem České Budějovice.

Český export do KO zaznamenal v roce 2014 rekord ve výši 147 mil. USD. V loňském roce však vývoz klesl o 75 % na 51,3 mil. USD. Ačkoliv KO i nadále zůstává pro CZ vývozce třetím nejvýznamnějším regionem Severozápadního federálního okruhu, současná politika náhrady dovozů společně se slabým rublem značně zužují prostor pro spolupráci. I letmým pohledem je zřejmé, že KO byla v období SSSR, ale i následujících 90. letech velmi zanedbávána, řada městských zařízení a komunikací (zejména mosty) pochází ještě z dob minulých.

KO by měla být věnována zvýšená pozornost, a to s ohledem na geografickou polohu oblasti (její relativní blízkost k ČR) a její význam z hlediska distribuce zde vyrobeného zboží do RF nebo na export. Pokud jde o možnosti pro české firmy, prostor je zejména v dodávkách obráběcích strojů (v Rusku lokalizovaných nebo nemajících zde analogy) pro místní lodní stavitelský a opravárenský průmysl, případně strojů pro automobilový průmysl. Z pohledu přímých investic se příležitostí nabízí celá řada.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Peterburgu (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek