Moldavsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

28. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

Moldavsko v minulosti nepatřilo k významným obchodním partnerům České republiky. Přestože je exportní nabídka Moldavské republiky poměrně omezená a její dovozní potenciál relativně nízký, objem vzájemné obchodní výměny se stále zvyšuje. V roce 2010 přesáhl obrat obchodní výměny 42 mil. EUR a každý následující rok se zvyšoval o cca 10 mil. EUR. Přesto se však z hlediska obou ekonomik stále jedná o malé objemy. ČR se pohybuje na 14. místě pro export a na 15. místě pro import mezi obchodními partnery MD, z pohledu ČR je MD ve zhruba osmé desítce zemí.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Moldavskou republikou za posledních 5 let v tis. EUR

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

41,571 

47,262

44.733

44.224

42.890

Dovoz

11,018 

16,142

23.494 

30.361

31.497

Obrat

52,589 

63,404

68.226

74.584

74.387

Saldo

30,553 

31,120

21.239 

13.865

11.392

Zdroj: ČSÚ ČR

 

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Moldavskou republikou za posledních 5 let v mil. CZK

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

1.020.3

1.186,5

1.164,1

1.217,7

1.168,8

Dovoz

268.7

405,9

610,7

835.9

859.5

Obrat

1.289.0

1.592,4

1.774,8

2.053,6

2.028,4

Saldo

751.6

780,6

553,4

381,6

309,3

Zdroj: ČSÚ ČR

 

Obrat obchodní výměny za rok 2015 dosáhl 2.028,0 mil. CZK, což ve srovnání s rokem 2014 představuje pokles o 1,4 %, vývoz dosáhl hodnoty 1.168,8 mil. CZK (snížení o 4,0 %), dovoz z MD zaznamenal nárůst o 2,5 % na 859,2 mil. CZK. Saldo obchodní výměny zůstává pozitivní ve prospěch ČR, avšak oproti srovnatelnému období zaznamenalo pokles o 18,4 % na 309,7 mil. CZK. Tento trend je dán jednak uvolněním obchodního režimu v návaznosti AA/DCFTA mezi EU a MD a nutnou orientací moldavských společností na trhy EU kvůli horší ekonomické situaci v zemích SNS a celkovým poklesem obchodu s touto skupinou zemí.

Struktura vývozu a dovozu se prakticky nezměnila. Mezi hlavní exportní položky podle nomenklatury HS(2) patří: 87 – vozidla motorová, traktory, aj. (24,3 %), 84 – reaktory, kotle, přístroje (17,9 %), 85 – přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu (15,0 %) a 39 – plasty a výrobky z nich (9,4 %). V dovozu do ČR převládaly následující položky: 94 – nábytek, lůžkoviny, svítidla (45,6 %), 22 – nápoje, tekutiny lihové, ocet (24,6 %), 20 – přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů (5,1 %) a železo a ocel (5,5 %). V listopadu 2015 Česká republika předstihla Polsko a stala se mezi členskými státy EU největším dovozcem moldavských vín. V roce 2015 se dovoz vín zvýšil o cca 21 % a množství dovezeného lahvového vína překročil 10 mil. litrů.

Celkově lze konstatovat, že obrat zahraničního obchodu narůstá. S výjimkou roku 2013 pomalu narůstá vývoz z ČR do Moldavska a zároveň o něco rychleji roste i vývoz z Moldavska do ČR.

ZÚ Kišiněv považuje za pozitivní získání kontraktu na modernizaci silnice 1. třídy poblíž hlavního města a věří, že jeho úspěšné zakončení přispěje k získání dalších zakázek jak ve stavitelství, tak i v energetice či v různých oborech strojírenství.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

2015 - nejvýznamnější položky českého vývozu/dovozu v tis. EUR          

Název zboží

Dovoz

Vývoz

Obrat

Bilance

Průmyslové spotřební zboží

15 666

3 383

19 049

-12 284

Nápoje a tabák

7 747

845

8 592

-6 903

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

3 351

5 748

9 099

2 396

Potraviny a živá zvířata

2 736

2 688

5 423

-48

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

944

5 548

6 492

4 604

Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

834

563

1 397

-271

Stroje a dopravní prostředky

216

24 107

24 323

23 890

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

2

0

2

-2

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

0

9

9

9

CELKEM

31 497

42 890

74 387

11 392

Zdroj ČSÚ

 

Hlavní položky českého vývozu v r. 2015

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

%

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

8 486

19,79

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

2 399

5,59

Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá

1 673

3,90

Polymery ethyleny v primárních formách

1 426

3,32

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

1 098

2,56

Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

1 080

2,52

Papír karton lepenka k popisování

884

2,06

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

762

1,78

Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

720

1,68

Stroje ke zpracování materialů změnou teplot

694

1,62

Polymery styrenu v primárních formách

658

1,53

Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

605

1,41

Pivo ze sladu

574

1,34

Papíry kartony lepenky vata buničitá ap jiné

524

1,22

Přístr radiolok ap radiové pro řízení dálkové

506

1,18

Traktory

490

1,14

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

478

1,11

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

451

1,05

Odstředivky přístroje k filtrování čištění

425

0,99

Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

371

0,87

Krev lidská živočišná antisera látky očkovací

341

0,80

Zdroj ČSÚ

 

Hlavní položky českého dovozu v r. 2015

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

%

Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

14 331

45,44

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

7 475

23,70

Zavařeniny želé kaše ovocné aj pasty slazené

1 454

4,61

Tkaniny bavlněné nad 85% do 200 g.m-2

1 378

4,37

Tyče pruty z železa oceli neleg válc za tepla

1 009

3,20

Desky listy folie filmy pruhy ap ost z plastů

897

2,84

Semena slunečnicová i drcená

713

2,26

Med přírodní

323

1,02

Výrobky ostatní z železa oceli

306

0,97

Ovoce sušené ne ořechy banány citrusy fíky ap

251

0,80

Svrchníky kabáty větrovky ap dámské dívčí

184

0,58

Cisterny sudy kádě ap z železa oceli do 300 l

161

0,51

Meruňky třešně višně broskve švestky ap čerst

160

0,51

Obuv se svrškem z usně

155

0,49

Vlna nemykaná nečesaná

150

0,48

Svrchníky kabáty větrovky ap pánské chlapecké

146

0,46

Šťávy ovocné zeleninové nezkvašené i slazené

143

0,45

Bedny bedničky klece bubny palety ap ze dřeva

130

0,41

Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry

120

0,38

Ovoce skořápkové ost čerstvé sušené loupané

119

0,38

Zdroj ČSÚ

Komoditní struktura vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Moldavskou republikou se v posledních letech výrazným způsobem nemění a je možné předpokládat, že bude velmi podobná i v nejbližší budoucnosti. Hlavní položku moldavského vývozu do ČR tvořil v roce 2015 nábytek, konkrétně díly sedadel, dále alkoholické nápoje, tedy víno a tabák, Z ČR do Moldavska byly vyváženy hlavně stroje a dopravní prostředky, a dále chemikálie.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ prozatím nezaregistroval žádnou výměnu v oblasti služeb mezi ČR a Moldavskem.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Moldavsku nejsou významnější české investice, zájem potenciálních našich investorů je minimální, což se týká i moldavských volných ekonomických zón. Vzhledem k vnitropolitickému vývoji v posledních letech a ne zcela jisté prognóze do budoucnosti nelze předpokládat, že by se situace v nejbližším období změnila.

ZÚ nemá spolehlivé informace o fungování česko-moldavských joint ventures.  V souvislosti s propagováním příležitostí ve svobodných ekonomických zónách bylo v minulosti z moldavské strany nabízeno společné nebo stoprocentně zahraniční podnikání v následujících oblastech:

1. Agri-business and food processing;

2. Textile and leather;

3. Information and communication technology;

4. Transport infrastructure;

5. Industrial parks;

6. Housing services and energy infrastructure

7. Alternative energy;

8. Logistics development;

9. Recreation and Tourism.

Pokud je nám známo, žádný český hospodářský subjekt v současné době nevyužívá výhod, které poskytuje 9 volných ekonomických zón v Moldavské republice.

Na stránce MIEPO (podpora exportu a přílivu investic) http://www.miepo.md je dostupný popis řady investičních projektů s pozváním pro zahraniční investory.

ZÚ v současné době neregistruje žádnou významnější investici v zemi.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchod mezi oběma zeměmi měl svůj smluvní základ v dohodě o obchodně-ekonomické spolupráci (která ovšem byla z důvodů nekompatibility s legislativou EU se souhlasem obou stran zrušena). Nadále však platí další dohody o zamezení dvojího zdanění a podpoře a ochraně investic z roku 1999, letecká dohoda a další. Během návštěvy ministra zahraničních věcí a evropské integrace A. Stratana v říjnu 2004 v Praze byl podepsán Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku. Teprve v květnu 2011 ratifikoval moldavský parlament po řadě urgencí z české strany Protokol ke smlouvě o podpoře a ochraně investic mezi ČR a MD, který na žádost ČR zavádí několik změn a uvádí tuto smlouvu do souladu se závazky ČR v rámci EU.  Právní rámec hospodářských vztahů doplnila v roce 2012 dohoda v oblasti rozvojové spolupráce.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V souvislosti s reorganizací řízení ZRS v ČR byla zřízena Česká rozvojová agentura (ČRA - www.czda.cz), na kterou přešla řada kompetencí, které měla v minulosti v rámci rozvojové spolupráci na svých bedrech resortní ministerstva. ČRA se zabývá nejen plánováním, ale rovněž problematikou praktické realizace a kontroly realizace rozvojových projektů. V Moldavsku je v záležitostech rozvojové spolupráce kontaktním bodem velvyslanectví ČR: Embassy of the Czech Republic in Republic in the Republic of  Moldova, str. Moara Rosie 23, MD 2005, Chişinău, Moldova, tel. +373 22 209942, Fax: +373 22 296 437, e-mail: chisinau@embassy.mzv.cz

Moldavská republika je od roku 2006 důležitou cílovou zemí (prioritní země) pro českou zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS). Moldavsko bude v roli prioritní země, v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2014-2017, zachováno minimálně do roku 2017. Prioritní sektory české zahraniční rozvojové spolupráce ZRS jsou: voda a sanitace, zemědělství, podpora sociální infrastruktury a podpora státu a občanské společnosti.

Objemy finančních prostředků pro zahraniční rozvojovou spolupráci realizovanou v Moldavsku činí přibližně 80 mil. CZK ročně, v roce 2015 to bylo více než 90 mil. CZK. Projekty rozvojové spolupráce probíhají nejčastěji ve tříletém cyklu, kromě tzv. malých lokálních projektů, jejichž cyklus je roční.

Moldavsko je pro ČR také jednou z 10 prioritních zemí v rámci tzv. transformační spolupráce, která se zaměřuje především na zvyšování kapacit neziskových organizací, školení představitelů místních správ a samospráv a budování občanské společnosti. Dlouhodobě jsou podporovány také aktivity vytvářející a rozvíjející zárodky občanské společnosti v Podněstří. V rámci transformační spolupráce ČR jsou realizovány také projekty Východního partnerství.

Vedle českých, směřují do Moldavska programy rozvojové spolupráce dalších 17 významných donorů - EU, IMF, WB, UNDP, švédské, rakouské a švýcarské rozvojové agentury, USAID, atd. Celková rozvojová pomoc poskytovaná Moldavsku tvořila v posledních letech přibližně 410 mil. EUR, v roce 2014 vzrostla na 460 mil. EUR, jelikož Rumunsko začalo vykazovat svoji ODA v rámci OECD.

Seznam projektů české rozvojové a transformační spolupráce v roce 2015

List of bilateral development project  funded by the Czech Development Agency

Water and Sanitation/Environment

Remediation of Environmental Burdens Caused by Pesticides in Moldova II

Decontamination of sites polluted by oil products in Lunga and Marculesti II

Technical and Institutional Support Regarding the Treatment of  Solid Waste in the South Moldova

Promoting inclusive education, access to drinking water and sanitation in kindergartens in southern Moldova

Quantity and Quality Analysis of Resources of the Drinking Water in the South Moldova

Social Infrastructure and Services

Support to development of Home Care services in Moldova

Support to development of Home Care services in Moldova II – Balti, Taul

Support to development of Home Care services in Moldova – Ceadir Lunga, Stefan Voda

Secondary prevention and early diagnostic of complications from diabetes 

Strengthening the system of social protection of vulnerable groups of children in Moldova ("Foster Care")

Support the transformation process in the care of the mentally ill and mentally handicapped in Moldova

Support of Crisis Centre for returnees

Agriculture

Elaboration and implementation of the Vine and Wine Register in the Republic of Moldova

Enhancement of Viticulture and Oenology programmes at agricultural colleges in Moldova

Development of the Organic agriculture in Moldova

Secondary Processing of the Fruits/Vegetables

Government and civil society

Improvement of the Action Readiness and Professional qualification of Moldavian Firefighters

Technical assistance and capacity building of the newly established Demographic Center

Increasing Efficiency and Enhancing Transparency of Processes within the National Employment Agency of Moldova- Implementation of Electronic Data Record Management System

Enhancing capacities of the public administration in Moldova – Region South

Sustainable Partnership for Inclusion/ Ministry of Education

Development of modern planning tools in North Region using GIS (GIS - Geospatial Information System)

 

List of B2B projects funded by the Czech Development Agency

Support of ecological agriculture and business with bio production between Czech and Moldovan Republics

Application of innovative curative substances in modern pharmaceutics production - transfer of pharmaceutics technologies from EU to Moldova

Pilot project - implementation of mobile we solution for effective communication among citizens and LPAs

Support of system of consultancy in cattle breeding

 

List of technical assistance projects by the Czech Development Agency

Providing expertise in the field of urban waste water treatment and collection - Ministry of Environment

Get conform with Euro Norm, Transition of current norms and implementation of Euro Codes and Norms - Ministry od Regional Development and Construction

 

List of transition project  - TRANS program / Eastern partnership Program

Support of involvement of youth into the decision making process and development of their communities in Gagauzie

One Word for Schools - human rights education through documentary films

Youth Clubs in the Villages

Support of Civil Society in Transnistria IX

Building Civic Education Network in Transnistria: Raising Mutual Trust Between Youth and Teachers on Both Banks of the Dniester

 

List of Small Scale Projects

Improving with technical equipment HOSPICE NORTH CAROLINA ZUBRESTI

Curcubeul Sperantei - Hope for the Forgotten Children of Moldova

Training for new volunteers in the home care field

 

Stipendia

Pro studenty z Moldavské republiky je každoročně poskytován určitý počet vládních stipendií pro studium v ČR, pro akademický rok 2015 – 2016 je to 10 stipendií. Jedná se o bakalářské, magisterské a doktorandské studijní programy v českém a anglickém jazyce. Aktuální informace lze získat na webových stránkách zastupitelského úřadu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: