Moldavsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

29. 11. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály se liší v závislosti na druhu prodávané komodity či služby. Systém velkoobchodů se postupně rozvíjí, distribuce zboží ve větších městech je realizována v síti maloobchodů (drobné potravinářské a spotřební zboží) nebo přímo konečným zákazníkům (strojírenské zařízení, výrobní materiály, veškeré větší celky). Velká část obyvatelstva stále upřednostňuje nákup zboží na tržištích.

České zboží, které již na moldavský trh proniklo (osobní automobily, zařízení pro energetiku, některé chemické výrobky, ale i některé potravinářské výrobky, nádobí atd.) má na trhu dobrý zvuk. Větší prosazení českých výrobků nicméně vyžaduje aktivnější přítomnost na tuzemském trhu, mimo jiné i formou účastí na zdejších specializovaných výstavách apod. Důležitým faktorem pro zdejší spotřebu jsou mimo jiné remitence / platby ze zahraničí ve prospěch fyzických osob. Obecně však platí, že kupní síla obyvatelstva je nadále nízká.

Prostor pro větší české dodávky je v participaci na investicích, zejména projektech infrastruktury nebo na rozvojových programech - biopalivo, bioenergetika, malá a střední vodohospodářská zařízení, teplárenství, zavlažovací systémy, dodávky pro zemědělství a potravinářský průmysl, modernizace železnic apod.

České subjekty by měly více sledovat informace o tendrech na infrastrukturní projekty na evropských i moldavských webových stránkách. Všechny vetší a finančně nákladnější projekty infrastruktury financují mezinárodní donoři – EBRD, EIB, EU, případně další.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Obchodní režim mezi ČR a MD je upraven v rámci vztahů s EU, kdy je od 1. 9. 2014 předběžně implementována AA/DCFTA. Moldavsko v této souvislosti přijalo (a přijímá) opatření, která mají dovoz a vývoz zboří z/do EU značně zjednodušit. Patří sem mimo jiné i možnost elektronického zpracování dokumentů pro vývoz i dovoz. Podrobnější informace lze získat na stránkách moldavského celního úřadu – www.customs.gov.md.

Obecně lze uvést, že v rámci implementace DCFTA jsou pro MD stanoveny kvóty pro vývoz vybrané zemědělské produkce. MD má při dovozu zemědělské produkce z EU možnost uplatňovat přechodné období a chránit svůj trh (celní sazby). Na vývoz / dovoz průmyslových výrobků z/do EU omezení nejsou uplatňována již na základě předchozích autonomních obchodních preferencí.

Základním dokumentem celního režimu v Moldavsku je Celní zákon (Закон о таможенном тарифе N 1380 - XIII от 20. 11. 1997) a Zákon o změnách а dodatcích k příloze 1 Celního zákona N 325- XVI z 3. 11. 2006 (Закон о внесении изменений и дополнений в приложение 1 к Закону о таможенном тарифе). Přílohu 1 Celního zákona tvoří celní sazebník. Verze zákona v moldavském jazyce (1380/20.11. 97 Lege cu privire la tariful vamal //Monitorul Oficial 40-41/286, 07. 05. 1998).

Moldavsko je členem WTO od 26. 7. 2001.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zákon č. 220-XVI from 19.10.2007 postihuje hlavní souvislosti se zakládáním a registrací právních osob a osob samostatně výdělečně činných. Registraci provádí Státní registrační kancelář v Kišiněvě nebo její regionální kancelář. Podrobnosti jsou k dispozici na www.miepo.md.

Dle obecně dostupných informací by proces registrace společnosti měl být pro moldavské občany mnohem jednodušší, než tomu bylo v minulosti. U společností se zahraničním kapitálem je nutné dodat další dokumenty, tj. kromě žádosti a potvrzení o úhradě registračního poplatku také potvrzení / výpis z obchodního rejstříku země původu a výpis z rejstříku trestů. Všechny dokumenty musí být předloženy v „národním“ jazyce (tj. v rumunštině) a autorizovány v souladu s právními předpisy země.

Další užitečné informace pro hospodářskou činnost v Moldavské republice lze nalézt na stránkách www.doingbusiness.md (anglicky, rusky, německy), www.gov.md (internetové stránky ministerstev a dalších státních institucí), www.justice.md (zákony), www.moldova.md (oficiální stránka Moldavské republiky), www.businessportal.md, www.chamber.md (obchodní komora), www.fisc.md (daňový systém), www.lex.md (zákony).

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Zázemí pro propagační, marketingové a reklamní působení v Moldavsku je tvořeno několika společnostmi, jejichž seznam lze získat kontaktem na Obchodní a průmyslovou komoru Moldavska www.chamber.md. Informační materiály doporučujeme pro zdejší teritorium připravovat v moldavštině/rumunštině a/nebo v ruštině (běžně jsou připravovány v obou jazykových mutacích). V souvislosti se zvyšujícím se vývozem do EU lze stále více komunikovat i v angličtině.

Nejvýznamnější veletrhy jsou organizovány v prostorách MOLDEXPO v Kišiněvě. K těm největším potom patří mezinárodní zemědělský a potravinářský veletrh MOLDAGRO, MOLDAGROTECH, ale i další v oboru stavebnictví - MOLDCONSTRUCT, vodního hospodářství, spotřebního zboží, potravinářství - FOOD-DRINKS, FOOD TECHNOLOGY, PACKAGING.DEPO, turistiky apod. Je třeba poznamenat, že charakter veletrhů se za posledních několik let změnil od čistě moldavského na více mezinárodní. Často se jich zúčastňují firmy ze států SNS (BY, UA, RF, Ázerbájdžán, atd.), ale i Turecko a vybrané země, včetně Rumunska. Účast zahraničních partnerů nicméně závisí na aktivitě té které země v daném oboru. Velikost a význam výstav a veletrhů organizovaných v MD však nelze srovnávat s podobnými zavedenými akcemi v Evropě či jinde ve světě. 

Aktuální seznam veletrhů a výstav pro běžný rok, (20 - 30 výstav) včetně podmínek a poplatků pro účast je na webových stránkách kišiněvského výstaviště - společnosti MOLDEXPO - www.moldexpo.md.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Moldavsko je členem WIPO, je stranou 25 mezinárodních dohod WIPO a je signatářem Dohody o TRIPS z července 2001. V souladu s těmito dohodami byla přizpůsobena domácí legislativa a byla zřízena všechna potřebná dohledová místa, včetně Vládní agentury pro ochranu intelektuálního vlastnictví  - State Agency on Intellectual Property (AGEPI) - www.agepi.md. I přes plnění formálních závazků, vyplývajících ze členství ve WIPO je třeba mít na zřeteli, že např. obecný vztah k padělání software-u je shodný se stavem v celém postsovětském prostoru.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Nákup zboží a služeb je v Moldavsku centrálně spravován Agenturou pro státní zakázky, která příslušné informace zveřejňuje na svých webových stránkách (www.tender.gov.md). Agentura nicméně zpracovává pouze zakázky, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Projekty financované mezinárodními institucemi (EBRD, EIB, Světové banky) jsou zpravidla realizovány separátně v souladu s požadavky té které instituce. Doporučuje se proto pravidelně sledovat stránky těchto organizací.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zásadně se doporučuje sporům předcházet maximálně přesnou smlouvou a zajištěním vhodných platebních podmínek. Mezinárodní partneři momentálně považují za největší problém MD značnou korupci, která se velmi týká také místní justice. Reforma justice a obecné zlepšování podnikatelského prostředí, včetně větší transparentnosti ze strany státních orgánů, v centru pozornosti mezinárodních partnerů. Moldavsko zatím nefigurovalo v žádném sporu registrovaném WTO.

Platební podmínky nejsou v zásadě výrazně odlišné od našich, při započetí vztahu je obvyklé platit předem a po určité době se přejde na jinou platbu (akreditiv apod.).

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

V obchodu se doporučuje osobní kontakt, místní obchodníci jsou zvyklí na pracovní jednání nebo alespoň na jeho završení u  prostřeného stolu. Moldavsko je vyhlášeno svými víny a různými druhy brandy, na něž jsou zdejší občané také patřičně hrdi. Potraviny v pohostinstvích ve větších městech obvykle vyhovují chuťově i hygienicky. Ceny v obchodech (ale i na trzích) odpovídají většinou kvalitou i cenou obdobným produktům v ČR. Negativní je ovšem mnohem nižší průměrná mzda v MD (cca 220 EUR), která pro místní obyvatelstvo všechno zboží podstatně zdražuje. V MD pokračuje tradice samozásobení, které mimo hlavního města stále ještě dosahuje značných rozměrů. Historie a zejména sovětské období zanechaly stopy na způsobech stolování. V průběhu politických, obchodních a jiných jednání s partnery, včetně zahraničních bývají během jídla celkem obvyklé časté oslavné přípitky atd. Dary jsou většinou vítány.

MD je sice víceméně dvojjazyčné, ale v některých regionech se výrazně upřednostňuje rumunština (v MD variantě má drobné odchylky a je vyslovována měkčeji) a jinde zase ruština, případně ukrajinština. V Gagauzské autonomní oblasti je to pak turečtina a ruština, v některých obcích či osadách (zejména v oblasti Taraclia) to je bulharština. Obecně je možné konstatovat, že na většině míst v zemi, zejména pak ve městech, může cizinec komunikovat s místními občany v podstatě stejně dobře rumunsky jako rusky; s příslušníky mladé generace pak stále častěji také anglicky, což platí především pro větší města.

Při diskusi o politických tématech je nutné brát v úvahu skutečnost, že součástí Moldavské republiky je i separatistické Podněstří.

Státní úřady a instituce  pracují obvykle od 8:00 do 17:00 s přestávkou na oběd od 12:00 do 13:00. Soukromé instituce pak nejčastěji od 09:00 do 18:00. Obvyklá prodejní doba: potraviny apod. 08:00-20:00, obchody velkých řetězců 09:00-23:00 (některé mají otevřeno již od 06:00 nebo 07:00), větší řetězce a jednotlivé potravinářské prodejny většinou pracují i v neděli. V MD je časový posun + 1 hodina oproti SEČ, což se týká letního i zimního času. K přechodu mezi letním a zimním časem dochází ke stejnému datu jako v ČR.

 

Státní svátky a významné dny:

 

7.- 8. ledna - pravoslavné vánoce

8. března - MDŽ

13. dubna - pravoslavné velikonoce

20. dubna - památka zesnulých

1. května- svátek práce

9. května - den vítězství

1. června - den dětí

27. srpna - den nezávislosti

31. srpna - den jazyka

14. října - den Kišiněva

 

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Moldavská republika zrušila pro občany ČR od 1. 1. 2007 vízovou povinnost. Toto opatření umožňuje občanům ČR vstup a pobyt na území Moldavské republiky bez víz maximálně po dobu 90 dnů v průběhu 6 měsíců od data prvního vstupu. O podmínkách cestování občanů ČR do Moldavska viz také www.mzv.cz/chisinau. Při vjezdu do MD vlastním vozidlem na celním úřadě nutné uhradit na celou dobu pobytu silniční poplatek (vinětu), kterou se doporučuje v případě potřeby prodloužit (opět na jakémkoliv celním úřadě). V opačném případě je uložena poměrně vysoká pokuta.

Od 6. dubna 2006 provádí Moldavsko přímo na hraničních přechodech automatickou registraci o místě a pobytu cizinců do státního registru, čímž je nahrazena dřívější přihlašovací povinnost cizince po příjezdu do místa pobytu. Výjimkou je vstup cizince do Moldavska přes separatistický region Podněstří, kde moldavská hraniční kontrola nefunguje klasickým způsobem a platí zde povinnost zaregistrovat se na jakéhokoliv úřadu migrační a azylové politiky (možno i v Kišiněvě). 

Pro krátkodobé cesty občanů Moldavské republiky do ČR / zemí Schengenu za účelem turistiky již v souvislosti s rozhodnutím EU o vízové liberalizaci neplatí od 28.4.2014 vízová povinnost pro držitele biometrických pasů. Pro podání žádosti o dlouhodobé vízum (účelem pobytu bývá zpravidla pracovní povolení, podnikání, účast v právnické osobě či sloučení rodiny) je nutná registrace do elektronického pořadníku, který se nachází na adrese https://visapoint.eu.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pobytu na území MD za účelem zaměstnání jsou uvedeny na stránkách moldavského ministerstva zahraničních věcí a evropské integrace – www.mfa.gov.md. Podrobnější informace lze získat také na Velvyslanectví Moldavské republiky v Praze.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

EU

Do smluv mezi ČSSR a SSSR o bezplatném poskytování zdravotní péče ČR v devadesátých letech nesukcedovala. Při cestách do teritoria se proto doporučuje sjednat cestovní zdravotní pojištění a současně být připraven hradit ošetření v hotovosti. Běžné platební karty jsou akceptovány ve větších / soukromých zdravotnických zařízeních a lékárnách. V hlavním městě Kišiněvě existuje několik soukromých zdravotnických zařízení, např. nová (turecká) nemocnice Medpark (www.medpark.md) nebo německé diagnostické centrum Siemens.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: